Процедура : 2013/0137(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0112/2014

Внесени текстове :

A7-0112/2014

Разисквания :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0185

ДОКЛАД     ***I
PDF 189kWORD 298k
14.2.2014
PE 514.766v02-00 A7-0112/2014

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Серджо Паоло Франческо Силвестрис

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0262),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7–0121/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Федералния съвет на Република Австрия и Втората камара на Кралство Нидерландия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (А7-0112/2014),

1.  отхвърля предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (5.2.2014)

на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Докладчик: Пилар Аюсо

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните призовава комисията по земеделие и развитие на селските райони да отхвърли предложението на Комисията за регламент относно производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал, въз основа, по-специално, на следните причини:

· Недиференциран подход

Поради голямото си многообразие растителният репродуктивен материал понастоящем се регулира от 12 директиви, даващи възможност за адаптиране на законодателството за всеки конкретен случай. Следователно съществува риск възприетият недиференциран подход да не отговаря на различните изисквания на съществуващия растителния репродуктивен материал и нуждите на операторите, потребителите и компетентните органи. От друга страна, при предварителните консултации за изготвянето на това законодателно предложение както съответните сектори, така и държавите членки бяха на мнение, че като цяло действащата законодателна рамка е удовлетворителна, макар и да изразиха готовност за преразглеждането ѝ, когато е целесъобразно. Обединението на действащите директиви в един законодателен акт, както предлага Комисията, не отговоря на конкретно искане на заинтересованите страни.

· Делегирани актове и актове за изпълнение

С оглед на значителния брой делегирани актове и актове за изпълнение, предвидени в предложението, е много трудно да се направи правилна оценка на бъдещото въздействие на регламента.

· Обхват

Предложението обхваща също така горския репродуктивен материал, който понастоящем се урежда от Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал. Ако оставим настрана факта, че този специфичен сектор вече е обхванат от законодателството на ЕС, не съществува видима връзка с безопасността на храните (което е един от основните аргументи, изтъкнати от Комисията при представянето на пакета през май 2013 г.).

При предходни обсъждания членовете на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните изразиха също така загриженост във връзка с растителния репродуктивен материал за декоративни цели и посадъчния материал, предназначен за продажба на градинари в домашни условия, лошото качество на оценката на въздействието на Комисията, продължения мандат на Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), неясните дефиниции и ненужните административни тежести, налагани на държавите членки и операторите (което евентуално може да доведе до намаляване на избора и на прозрачността за потребителите). На последно място, много членове подчертаха, че законодателството на ЕС за растителния репродуктивен материал трябва да улеснява и насърчава опазването на биологичното разнообразие в селското стопанство и в градинарството.

******

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните призовава комисията по земеделие и развитие на селските райони, като водеща комисия, да предложи отхвърляне на предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

Позовавания

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

23.5.2013

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

21.11.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Pilar Ayuso

19.6.2013

Разглеждане в комисия

27.11.2013

 

 

 

Дата на приемане

30.1.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал (законодателство в областта на растителния репродуктивен материал)

Позовавания

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.5.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.5.2013

 

 

 

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Дата на внасяне

14.2.2014

Правна информация - Политика за поверителност