Procedure : 2013/0137(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0112/2014

Indgivne tekster :

A7-0112/2014

Forhandlinger :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Afstemninger :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0185

BETÆNKNING     ***I
PDF 165kWORD 79k
14.2.2014
PE 514.766v01-00 A7-0112/2014

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale)

(COM(2013)0262 – C7–0121/2013 – 2013/0137(COD))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Sergio Paolo Francesco Silvestris

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale)

(COM(2013)0262 – C7–0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0262),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0121/2013),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det østrigske Forbundsråd og det nederlandske parlaments Andetkammer, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7–0112/2014),

1.      forkaster Kommissionens forslag;

2.      opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og forelægge et nyt;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (5.2.2014)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale

(lovgivning om planteformeringsmateriale)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Ordfører for udtalelse: Pilar Ayuso

KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til at forkaste Kommissionens forslag til en forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale ud fra navnlig følgende grunde:

· Valget af en "universalløsning"

På grund af den store diversitet af planteformeringsmateriale reguleres det for tiden af 12 direktiver, hvilket gør det muligt at have lovgivning, der er tilpasset hvert enkelt tilfælde. Der er derfor en risiko for, at valget af en universalløsning ikke tager højde for de forskellige krav i forbindelse med eksisterende planteformeringsmateriale og ikke imødekommer aktørernes, forbrugernes og de kompetente myndigheders behov. Under høringerne forud for udarbejdelsen af lovforslaget har både de berørte sektorer og medlemsstaterne desuden udtrykt generel tilfredshed med den gældende lovgivningsmæssige ramme, men de er også positivt indstillet over for ændringer, når det viser sig hensigtsmæssigt. Kommissionens forslag om at samle de eksisterende direktiver i en enkelt retsakt skyldes ikke en konkret efterspørgsel fra de berørte parters side.

· Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Da forslaget indeholder mulighed for en lang række delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, er det meget svært at vurdere de fremtidige følger af forordningen korrekt.

· Anvendelsesområde

Forslaget omhandler også forstligt formeringsmateriale, der for tiden reguleres af Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale. Bortset fra det forhold, at denne særlige sektor allerede er omfattet af EU-lovgivning, er der ingen åbenlys forbindelse til fødevaresikkerhed (hvilket var et af de vægtigste argumenter, som Kommissionen fremkom med, da den fremlagde pakken i maj 2013).

I tidligere drøftelser har medlemmer af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed også udtrykt bekymring med hensyn til planteformeringsmateriale til dekorationsformål og formeringsmateriale til salg til havegartnere, den dårlige kvalitet af Kommissionens konsekvensanalyse, EF-Sortsmyndighedens (CPVO) udvidede beføjelser, uklare definitioner og unødige administrative byrder for medlemsstaterne og operatørerne (hvilket potentielt kan føre til begrænsede valgmuligheder til forbrugerne og mindre gennemsigtighed). Endelig understregede mange medlemmer, at det er nødvendigt, at EU-lovgivningen om planteformeringsmateriale letter og fremmer biodiversitet i landbrug og havebrug.

******

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Kommissionens forslag forkastes.

PROCEDURE

Titel

Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale)

Referencer

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

23.5.2013

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

21.11.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Pilar Ayuso

19.6.2013

Behandling i udvalg

27.11.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.1.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


PROCEDURE

Titel

Produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale)

Referencer

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Dato for høring af EP

6.5.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

30.5.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Dato for indgivelse

14.2.2014

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik