ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

  14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  Εισηγητής: Sergio Paolo Francesco Silvestris

  Διαδικασία : 2013/0137(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0112/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0112/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0262),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0121/2013),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο και την Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0112/2014),

  1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση·

  3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (5.2.2014)

  προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)
  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pilar Ayuso

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να απορρίψει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά, για τους εξής, κυρίως, λόγους:

  · Προσέγγιση "ενιαίου τύπου"

  Λόγω της τεράστιας ποικιλία του, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ρυθμίζεται σήμερα από 12 οδηγίες, ώστε η νομοθεσία να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως υπάρχει κίνδυνος η ενιαία προσέγγιση να μην ανταποκρίνεται στις διάφορες απαιτήσεις που υπαγορεύουν το υφιστάμενο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και οι ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης, των καταναλωτών και των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την εκπόνηση της νομοθετικής πρότασης, τόσο οι εμπλεκόμενοι φορείς όσο και τα κράτη μέλη εξέφρασαν τη γνώμη ότι η υφιστάμενη νομοθετική δομή ήταν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιητική, παρ' όλον ότι δεν είχαν αντιρρήσεις για αναθεώρησή της, εφόσον χρειαζόταν. Η Επιτροπή, προτείνοντας την ενοποίηση των ισχυουσών οδηγιών σε μία μόνο νομοθετική πράξη δεν ανταποκρίνεται, επομένως, σε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα των ενδιαφερόμενων μερών.

  · Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις

  Λόγω του σημαντικού αριθμού κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που προβλέπει η πρόταση, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί σωστά ο αντίκτυπος που θα έχει μελλοντικά ο κανονισμός.

  · Πεδίο εφαρμογής

  Η πρόταση καλύπτει επίσης το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο σήμερα ρυθμίζεται από την οδηγία 1999/105/EΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1999 περί εμπορίας του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Πέραν του ότι αυτός ο συγκεκριμένος τομέας ήδη καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, δεν φαίνεται να έχει σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων (ενώ αυτό ήταν ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή κατά την υποβολή της νομοθετικής δέσμης, τον Μάιο του 2013).

  Σε προηγούμενες συζητήσεις, τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είχαν εκφράσει επίσης ανησυχίες σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό για καλλωπιστικούς σκοπούς και το πολλαπλασιαστικό υλικό που προορίζεται για πώληση σε ιδιώτες παραγωγούς οπωροκηπευτικών, σχετικά με τη χαμηλή ποιότητα της μελέτης αξιολόγησης αντικτύπου της Επιτροπής , σχετικά με τα διευρυμένα καθήκοντα του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών ((CPVO), για την αοριστία των ορισμών και τις ανώφελες διοικητικές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη και τους φορείς εκμετάλλευσης που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα περιορισμένες δυνατότητες επιλογής και λιγότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές. Τελικά, πολλά μέλη τόνισαν ότι η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό πρέπει να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη γεωργία και στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων

  ******

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Γνωμοδότηση της

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  23.5.2013

  Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  21.11.2013

  Συντάκτρια γνωμοδότησης

   Ημερομηνία ορισμού

  Pilar Ayuso

  19.6.2013

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.11.2013

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.1.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Σπύρος Δανέλλης, Владко Тодоров Панайотов

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Andrea Zanoni, Κρίτων Αρσένης, Владимир Уручев

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Παραγωγή και διαθεσιμότητα φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στην αγορά (κανονισμός για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  6.5.2013

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  23.5.2013

   

   

   

  Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)

   Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI

  21.11.2013

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

   Ημερομηνία ορισμού

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  30.5.2013

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  30.5.2013

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.2.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  37

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Karin Kadenbach, Astrid Lulling, Σπύρος Δανέλλης

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Κρίτων Αρσένης, Anne E. Jensen

  Ημερομηνία κατάθεσης

  14.2.2014