Menetlus : 2013/0137(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0112/2014

Esitatud tekstid :

A7-0112/2014

Arutelud :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Hääletused :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0185

RAPORT     ***I
PDF 160kWORD 305k
14.2.2014
PE 514.766v02-00 A7-0112/2014

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Sergio Paolo Francesco Silvestris

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0262),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0121/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Austria liidunõukogu ja Madalmaade parlamendi esindajatekoja poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0112/2014),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (5.2.2014)

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Arvamuse koostaja: Pilar Ayuso

LÜHISELGITUS

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lükata tagasi komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist, seda eelkõige järgmistel põhjustel:

· „Kõik ühe mõõdu järgi” käsitus

Taimse paljundusmaterjali mitmekesisuse tõttu reguleeritakse seda praegu 12 direktiiviga, mis võimaldab õigusakte iga valdkonna puhul kohandada. Pakutud „kõik ühe mõõdu järgi” käsituse tõttu tekib aga oht, et see ei vasta olemasoleva taimse paljundusmaterjali eri nõuetele ning ettevõtjate, tarbijate ja pädevate asutuste vajadustele. Pealegi avaldasid enne seadusandliku ettepaneku koostamist toimunud konsultatsioonidel nii asjaomased sektorid kui ka liikmesriigid üldiselt rahulolu kehtivate õigusaktide struktuuri üle, ehkki olid avatud nende kohase läbivaatamise suhtes. Praeguste direktiivide kokkutoomine ühteainsasse õigusakti, nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus, ei vasta sidusrühmade konkreetsele nõudmisele.

· Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Ettepanekus ettenähtud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide märkimisväärset arvu arvestades on väga raske hinnata määruse tulevast mõju.

· Reguleerimisala

Ettepanek hõlmab ka metsapaljundusmaterjali, mida praegu reguleeritakse 22. detsembri 1999. aasta direktiiviga 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta. Lisaks asjaolule, et see konkreetne sektor on juba ELi õigusega reguleeritud, puudub sel ka ilmne side toiduohutusega (mis oli üks peamisi komisjoni argumente, kui ta paketi 2013. aasta mais esitas).

Varasemates aruteludes on keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni liikmed väljendanud ka muret dekoratiivotstarbelise taimse paljundusmaterjali ja koduaednikele müümiseks mõeldud paljundusmaterjali, komisjoni mõjuhinnangu halva kvaliteedi, Ühenduse Sordiameti (CPVO) laiendatud pädevusvaldkonna, ebamääraste määratluste ning liikmesriikidele ja ettevõtjatele asetatava tarbetu halduskoormuse pärast (mis võib vähendada valikuvõimalusi ja läbipaistvust tarbijate jaoks). Ka on paljud liikmesriigid rõhutanud, et taimset paljundusmaterjali käsitlevad ELi õigusaktid peaksid edendama ja ergutama bioloogilise mitmekesisuse säilitamist põllumajanduses ja aianduses.

******

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil teha ettepanek komisjoni ettepanek tagasi lükata.

MENETLUS

Pealkiri

Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)

Viited

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

23.5.2013

Kaasatud komisjon(id) - istungil teada andmise kuupäev

21.11.2013

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Pilar Ayuso

19.6.2013

Arutamine parlamendikomisjonis

27.11.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.1.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


MENETLUS

Pealkiri

Taimse paljundusmaterjali tootmine ja turul kättesaadavaks tegemine (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus)

Viited

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

EP-le esitamise kuupäev

6.5.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Kaasatud komisjon(id)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

30.5.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Esitamise kuupäev

14.2.2014

Õigusteave - Privaatsuspoliitika