MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Sergio Paolo Francesco Silvestris

Menettely : 2013/0137(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0112/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0112/2014
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0262),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0121/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Alankomaiden parlamentin alahuoneen ja Itävallan liittoneuvoston toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0112/2014),

1.  hylkää komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja antamaan uuden ehdotuksen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.2.2014)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)
(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Valmistelija: Pilar Ayuso

LYHYET PERUSTELUT

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta kehottaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa hylkäämään komission ehdotuksen asetukseksi kasvien lisäysaineiston tuottamisesta ja asettamisesta saataville markkinoilla erityisesti seuraavassa esitetyistä syistä:

· ”Yhden koon” toimintamalli

Monimuotoisuutensa takia kasvien lisäysaineistosta säädetään tätä nykyä 12 direktiivissä, minkä ansiosta lainsäädäntöä on voitu mukauttaa kuhunkin yksittäiseen tapaukseen. Tästä syystä on olemassa vaara, että valittu ˮyhden koonˮ toimintamalli ei riitä vastaamaan niihin erilaisiin vaatimuksiin, joita olemassa oleva kasvien lisäysaineisto asettaa, eikä toimijoiden, kuluttajien ja toimivaltaisten viranomaisten tarpeisiin. Ennen tämän asetusehdotuksen laatimista järjestetyissä kuulemisissa kävi lisäksi ilmi, että sekä asianomaiset alat että jäsenvaltiot olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä voimassa olevan lainsäädännön rakenteeseen, mutta suhtautuivat avoimesti lainsäädännön mahdolliseen tarkistamiseen. Se, että komissio esittää kaikkien nykyisten direktiivien yhdistämistä yhdeksi ja samaksi säädökseksi, ei ole vastaus minkään sidosryhmän esittämään konkreettiseen pyyntöön.

· Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Asetuksen tulevaa vaikutusta on erittäin vaikeaa arvioida asianmukaisesti, sillä ehdotukseen sisältyy huomattava määrä delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

· Soveltamisala

Asetusehdotuksen soveltamisala kattaa myös metsänviljelyaineiston, josta nykyään säädetään metsänviljelyaineiston pitämisestä kaupan 22. joulukuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/105/EY. Kyseinen erityisala kuuluu jo unionin sääntelyn piiriin, eikä sillä ole näkyvää yhteyttä elintarvikkeiden turvallisuuteen (joka oli yksi komission tärkeimmistä argumenteista, kun se ehdotti pakettia toukokuussa 2013).

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenet toivat aikaisemmissa keskusteluissa esiin myös huolenaiheensa, jotka koskevat koristetarkoituksiin ja kotipuutarhureille myytäväksi tarkoitettua kasvien lisäysaineistoa, komission tekemän vaikutustenarvioinnin huonoa laatua, yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) tehtävien lisäämistä, epätarkkoja määritelmiä sekä jäsenvaltiolle ja toimijoille sälytettyä tarpeetonta hallinnollista rasitetta (joka saattaa johtaa kuluttajien valinnanvaran vähenemiseen ja avoimuuden heikkenemiseen). Monet jäsenet korostivat myös sitä, että kasvien lisäysaineistoa koskevan unionin lainsäädännön on helpotettava ja tuettava biologisen monimuotoisuuden säilymistä maataloudessa ja puutarhaviljelyssä.

******

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

23.5.2013

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

21.11.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pilar Ayuso

19.6.2013

Valiokuntakäsittely

27.11.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.1.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kasvien lisäysaineiston tuottaminen ja asettaminen saataville markkinoilla (asetus kasvien lisäysaineistosta)

Viiteasiakirjat

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.5.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.5.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.2.2014