Pranešimas - A7-0112/2014Pranešimas
A7-0112/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)

14.2.2014 - (COM(2013) 0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Sergio Paolo Francesco Silvestris

Procedūra : 2013/0137(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0112/2014

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)

(COM(2013) 0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0262),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0121/2013),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Austrijos Federalinės Tarybos ir Nyderlandų Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0112/2014),

1.      atmeta Komisijos pasiūlymą;

2.      ragina Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (5.2.2014)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)
(COM(2013) 0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Nuomonės referentė: Pilar Ayuso

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atmesti Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai, visų pirma, dėl žiū priežasčių:

· Vienas visiems tinkamas požiūris

Dėl didelės įvairovės augalų dauginamoji medžiaga šiuo matu reglamentuojama 12 direktyvų, todėl teisės aktai gali būti pritaikyti kiekvienam konkrečiam atvejui. Todėl esama pavojaus, kad vienas visiems tinkamas požiūris neatitiks skirtingų augalų dauginamajai medžiagai taikomų reikalavimų ir veiklos vykdytojų, vartotojų ir kompetentingų institucijų poreikių. Be to, per konsultacijas, vykdytas prieš rengiant pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, tiek atitinkamų sektorių atstovai, tiek valstybės narės laikėsi nuomonės, kad apskritai yra patenkinti galiojančių teisės aktų struktūra, nors sutiko su tuo, kad tinkamu laiku būtų atliktas persvarstymas. Galiojančių direktyvų sujungimas į vieną teisės aktą, kaip siūlo Komisija, neatitinka konkretaus suinteresuotųjų šalių pageidavimo.

· Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

Kadangi pasiūlyme numatytas didelis skaičius deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, labai sudėtinga deramai įvertinti būsimą šio reglamento poveikį.

· Taikymo sritis

Pasiūlymas taip pat apima miško dauginamąją medžiagą, kurią šiuo metu reglamentuoja 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga. Be to, kad šiam specifiniam sektoriui jau yra taikomi ES teisės aktai, nėra jokios sąsajos su maisto sauga (tai buvo pagrindinis Komisijos argumentas pristatant teisės aktų rinkinį 2013 m. gegužės mėn.).

Ankstesnėse diskusijose Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariai taip pat išreiškė susirūpinimą dėl dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos ir dauginamosios medžiagos, skirtos parduoti namų ūkių sodininkams, prastos Komisijos atlikto poveikio vertinimo kokybės, Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) kompetencijos išplėtimo, neaiškių apibrėžčių ir valstybėms narėms ir veiklos vykdytojams užkraunamos nereikalingos administracinės naštos (dėl kurios gali sumažėti pasirinkimas ir skaidrumas vartotojams). Pagaliau daugelis narių pabrėžė, jog ES teisės aktai dėl augalų dauginamosios medžiagos turi sudaryti palankias sąlygas ir skatinti išlaikyti biologinę įvairovę žemės ūkyje ir sodininkystėje.

******

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)

Literatūros sąrašas

COM(2013) 0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI GD

23.5.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

23.5.2013

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

21.11.2013

Pranešėjas

Paskyrimo data

Pilar Ayuso

19.6.2013

Svarstymas komitete

27.11.2013

 

 

 

Priėmimo data

30.1.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę (-ęs) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę (-ęs) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Augalų dauginamosios medžiagos auginimas ir tiekimas rinkai (Augalų dauginamosios medžiagos teisės aktas)

Nuorodos

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

6.5.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

30.5.2013

 

 

 

Priėmimo data

11.2.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Pateikimo data

14.2.2014