Ziņojums - A7-0112/2014Ziņojums
A7-0112/2014

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)

  14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  Referents: Sergio Paolo Francesco Silvestris

  Procedūra : 2013/0137(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0112/2014

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)

  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  (Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0262),

  –       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0121/2013),

  –       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

  –       ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Austrijas Federālā padome un Nīderlandes parlamenta Otrā palāta un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

  –       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

  –       ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7‑0112/2014),

  1.      noraida Komisijas priekšlikumu;

  2.      aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu un iesniegt jaunu priekšlikumu;

  3.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS  (5.2.2014)

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)
  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  Atzinumu sagatavoja: Pilar Ayuso

  ĪSS PAMATOJUMS

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju noraidīt Komisijas priekšlikumu regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū, jo īpaši pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

  · "Universālā risinājuma" pieeja

  Tā kā augu reproduktīvā materiāla klāsts ir ārkārtīgi plašs un dažāds, patlaban to reglamentē 12 direktīvas, dodot iespēju pielāgot tiesību aktus katram īpašajam gadījumam. Līdz ar to pastāv risks, ka piemērojot "universālā risinājuma" pieeju nebūs iespējams ņemt vērā atšķirīgās vajadzības attiecībā uz jau esošo augu reproduktīvo materiālu, kā arī operatoru, patērētāju un kompetento iestāžu vajadzības. Turklāt apspriežoties pirms šā tiesību akta priekšlikuma izstrādāšanas, gan attiecīgo nozaru pārstāvji, gan dalībvalstis kopumā ir paudušas apmierinātību par spēkā esošo tiesību aktu struktūru, vienlaikus paužot gatavību veikt vajadzīgo pārskatīšanu. Komisijas ierosinātā spēkā esošo direktīvu apvienošana vienā tiesību aktā nav atbilde uz konkrētu ieinteresēto personu pieprasījumu.

  Deleģētie un īstenošanas akti

  Ņemot vērā priekšlikumā paredzēto deleģēto un īstenošanas aktu lielo daudzumu, ir ļoti sarežģīti pienācīgi novērtēt regulas turpmāko ietekmi.

  Darbības joma

  Priekšlikumā darbības jomā iekļauts arī meža reproduktīvais materiāls, kas pašlaik tiek reglamentēts ar Padomes 1999. gada 22. decembra Direktīvu 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību. Turklāt, neraugoties uz to, ka uz šo īpašo nozari jau attiecas ES tiesību akti, nav arī nekādas skaidri saredzamas saiknes ar pārtikas nekaitīgumu (kas bija viens no galvenajiem Komisijas argumentiem, 2013. gada maijā iepazīstinot ar šo tiesību aktu kopumu).

  Iepriekšējās debatēs Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekļi pauda arī bažas saistībā ar augu reproduktīvo materiālu, kas paredzēts dekoratīvai izmantošanai, un pavairošanas materiālu, kas paredzēts pārdošanai privātpersonām, kuras nodarbojas ar dārzniecību, kā arī saistībā ar Komisijas ietekmes novērtējuma zemo kvalitāti, Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ietekmes paplašināšanu, neskaidrām definīcijām un lieku administratīvo slogu dalībvalstīm un operatoriem (kas varētu novest pie izvēles iespēju samazināšanās un mazākas pārredzamības patērētājiem). Visbeidzot — daudzas dalībvalstis ir uzsvērušas, ka ES tiesību aktiem attiecībā uz augu reproduktīvo materiālu vajadzētu veicināt un stimulēt bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu lauksaimniecībā un dārzkopībā.

  ******

  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Augu reproduktīvo materiālu audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)

  Atsauces

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Atzinumu sniedza

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  23.5.2013

  Komiteju iesaistīšanas procedūra - datums, kad paziņoja plenārsēdē

  21.11.2013

  Atzinumu sagatavoja

         Iecelšanas datums

  Pilar Ayuso

  19.6.2013

  Izskatīšana komitejā

  27.11.2013

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  30.1.2014

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Augu reproduktīvo materiālu audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)

  Atsauces

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  6.5.2013

   

   

   

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  23.5.2013

   

   

   

  Komiteju iesaistīšanas procedūra

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ENVI

  21.11.2013

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  30.5.2013

   

   

   

  Izskatīšana komitejā

  30.5.2013

   

   

   

  Pieņemšanas datums

  11.2.2014

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  37

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

  Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

  Iesniegšanas datums

  14.2.2014