SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin)

14.2.2014 - (COM(2013) 262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawca: Sergio Paolo Francesco Silvestris

Procedura : 2013/0137(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0112/2014

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin)

(COM(2013) 262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013) 262),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0121/2013),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez Radę Federalną Austrii i Izbę Reprezentantów Niderlandów na mocy Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–       uwzględniając art.55 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7-0112/2014),

1.      odrzuca wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Komisji o wycofanie tego wniosku i przedstawienie nowego;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (5.2.2014)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin)
(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Pilar Ayuso

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odrzucenie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, w szczególności z następujących powodów:

· Niezróżnicowane podejście

Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin jest niezwykle różnorodny, dlatego reguluje go obecnie 12 dyrektyw, dzięki czemu przepisy są dostosowane do poszczególnych specyficznych przypadków. W związku z tym istnieje ryzyko, że przyjęte we wniosku niezróżnicowane podejście nie spełni poszczególnych wymogów dotyczących istniejącego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin oraz nie zaspokoi potrzeb podmiotów, konsumentów i właściwych organów. Ponadto w trakcie konsultacji poprzedzających przygotowanie wniosku ustawodawczego zarówno zainteresowane sektory, jak i państwa członkowskie wyraziły zasadniczo zadowolenie ze struktury obowiązujących przepisów, mimo że były gotowe przeprowadzić stosowny przegląd tychże. Propozycja Komisji, by połączyć obowiązujące dyrektywy w jednym akcie ustawodawczym, nie jest odpowiedzią na konkretny wniosek zainteresowanych stron.

· Akty delegowane i wykonawcze

Duża liczba aktów delegowanych i wykonawczych przewidziana we wniosku utrudnia właściwą ocenę przyszłych skutków rozporządzenia.

· Zakres stosowania

Wniosek obejmuje również leśny materiał rozmnożeniowy, regulowany obecnie przepisami dyrektywy Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym. Niezależnie od faktu, że ten określony sektor jest już regulowany w prawodawstwie UE, nie ma wyraźnego związku między nim a bezpieczeństwem żywności (co należy do głównych argumentów przedstawionych przez Komisję w chwili przedłożenia omawianego pakietu przepisów w maju 2013 r.).

We wcześniejszych debatach członkowie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności wyrażali również zaniepokojenie kwestią materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin ozdobnych i materiału rozmnożeniowego przeznaczonego do sprzedaży ogrodnikom amatorom, niską jakością oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję, dużym zakresem uprawnień Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO), niejasnymi definicjami i zbędnym obciążeniem administracyjnym spoczywającym na państwach członkowskich i podmiotach (prowadzącym potencjalnie do ograniczenia wyboru i mniejszej przejrzystości z punktu widzenia konsumentów). Ponadto wielu posłów podkreślało, że prawodawstwo UE dotyczące materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin powinno być ułatwieniem i zachętą do zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie i ogrodnictwie.

******

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie odrzucenia wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin)

Odsyłacze

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

23.5.2013

Procedura obejmująca zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

21.11.2013

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pilar Ayuso

19.6.2013

Rozpatrzenie w komisji

27.11.2013

 

 

 

Data przyjęcia

30.1.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

PROCEDURA

Tytuł

Produkcja i udostępnianie na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin)

Odsyłacze

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Data przedstawienia w PE

6.5.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Procedura obejmująca zaangażowane komisje

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.5.2013

 

 

 

Data przyjęcia

11.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Data złożenia

14.2.2014