RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor)

  14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  Raportor: Sergio Paolo Francesco Silvestris

  Procedură : 2013/0137(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0112/2014

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor)

  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0262),

  –       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0121/2013),

  –       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –       având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei și respectiv Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

  –       având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  –       având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0112/2014),

  1.      respinge propunerea Comisiei;

  2.      invită Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o nouă propunere;

  3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (5.2.2014)

  destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor)

  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  Raportoare pentru aviz: Pilar Ayuso

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară solicită Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală să respingă propunerea de regulament privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor, în special din motivele enumerate mai jos.

  · Abordarea unică

  Ca urmare a varietății largi a materialului de reproducere a plantelor, acesta este în prezent reglementat de 12 directive, ceea ce permite adaptarea legislației la fiecare caz în parte. În consecință, există riscul ca o abordare unică să nu îndeplinească diferitele cerințe impuse de materialul de reproducere a plantelor și de nevoile operatorilor, ale consumatorilor și ale autorităților competente. De asemenea, în timpul consultărilor prealabile elaborării propunerii legislative, atât sectoarele în cauză, cât și statele membre s-au arătat satisfăcute în general de structura legislativă în vigoare, chiar dacă și-au exprimat deschiderea față de eventuale revizuiri oportune. Unificarea directivelor actuale într-un singur act legislativ, așa cum propune Comisia, nu răspunde, așadar, unei cereri concrete a părților interesate.

  · Actele delegate și actele de punere în aplicare

  Având în vedere numărul ridicat de acte delegate și acte de punere în aplicare prevăzute în propunere, este dificil de evaluat în mod adecvat impactul viitor al regulamentului.

  · Domeniul de aplicare

  Propunerea vizează și materialul forestier de reproducere, reglementat în prezent de Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere. Pe lângă faptul că sectorul în cauză este deja reglementat de legislația UE, nu se distinge nicio legătură cu siguranța alimentară (evidențiată drept unul dintre argumentele principale ale Comisiei la prezentarea pachetului în mai 2013).

  În cadrul dezbaterilor anterioare, membrii Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și-au exprimat de asemenea preocupările privind materialul de reproducere a plantelor în scopuri decorative și materialul săditor destinat vânzării către horticultori amatori, calitatea slabă a evaluării de impact a Comisiei, extinderea competențelor Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP), definițiile vagi și crearea de sarcini administrative inutile pentru statele membre și operatorii din domeniu (ceea ce poate conduce la mai puține opțiuni și o transparență redusă pentru consumatori). În sfârșit, mai mulți membri au subliniat că legislația UE în domeniul materialului de reproducere a plantelor trebuie să faciliteze și să încurajeze menținerea biodiversității agriculturii și horticulturii.

  ******

  Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să propună respingerea propunerii Comisiei.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor)

  Referințe

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  ENVI

  23.5.2013

  Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

  21.11.2013

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Pilar Ayuso

  19.6.2013

  Examinare în comisie

  27.11.2013

   

   

   

  Data adoptării

  30.1.2014

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor)

  Referințe

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Data prezentării la PE

  6.5.2013

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

  ENVI

  23.5.2013

   

   

   

  Comisie(i) asociată(e)

  Data anunțului în plen

  ENVI

  21.11.2013

   

   

   

  Raportor(i)

  Data numirii

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  30.5.2013

   

   

   

  Examinare în comisie

  30.5.2013

   

   

   

  Data adoptării

  11.2.2014

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  37

  2

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

  Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

  Data depunerii

  14.2.2014