SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)

14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Sergio Paolo Francesco Silvestris

Postup : 2013/0137(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0112/2014

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0262),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0121/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Rakúskou spolkovou radou a Holandskou druhou komorou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0112/2014),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby svoj návrh vzala späť a aby predložila nový návrh;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (5.2.2014)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)
(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Pilar Ayuso

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby zamietol návrh nariadenia o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu predloženého Komisiou, a to najmä na základe týchto dôvodov:

· Jednotný prístup ku všetkým prípadom

Na rastlinný rozmnožovací materiál sa vzhľadom na jeho veľkú rozmanitosť v súčasnosti vzťahuje 12 smerníc, čo umožňuje, aby boli právne predpisy prispôsobené každému špecifickému prípadu. Existuje preto riziko, že prijatý jednotný prístup ku všetkým prípadom nebude spĺňať rôzne požiadavky týkajúce sa existujúceho rastlinného rozmnožovacieho materiálu a potreby prevádzkovateľov, spotrebiteľov a príslušných orgánov. Okrem toho počas konzultácií, ktoré predchádzali vypracovaniu legislatívneho návrhu, sa príslušné odvetvia, ako aj členské štáty vyjadrili, že existujúca legislatívna štruktúra je vo všeobecnosti uspokojivá, zároveň však boli otvorené tomu, aby sa v prípade potreby vykonalo jej preskúmanie. Návrh Komisie zjednotiť súčasné smernice do jedného legislatívneho aktu nie je reakciou na konkrétnu požiadavku zainteresovaných strán.

· Delegované a vykonávacie akty

Vzhľadom na veľký počet delegovaných a vykonávacích aktov ustanovených v návrhu je veľmi ťažké riadne posúdiť budúci vplyv tohto nariadenia.

· Rozsah pôsobnosti

Návrh sa vzťahuje aj na lesný reprodukčný materiál, ktorý v súčasnosti upravuje smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh. Okrem skutočnosti, že tento konkrétny sektor je už predmetom právnych predpisov EÚ, neexistuje žiadna evidentná súvislosť s bezpečnosťou potravín (ktorá bola jedným z hlavných argumentov, ktoré uviedla Komisia pri predkladaní balíka v máji 2013).

V predchádzajúcich diskusiách členovia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín takisto vyjadrili obavy, pokiaľ ide o rastlinný rozmnožovací materiál na okrasné účely a množiteľský materiál určený na predaj záhradkárom, nízku kvalitu posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou, rozšírený mandát Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO), nejasné definície a zbytočné administratívne zaťaženie členských štátov a prevádzkovateľov (čo by potenciálne viedlo k zúženiu výberu a zníženiu transparentnosti pre spotrebiteľov). Napokon mnohí poslanci zdôrazňovali, že je potrebné, aby právne predpisy EÚ o rastlinnom rozmnožovacom materiáli uľahčovali a podporovali zachovávanie biodiverzity v poľnohospodárstve a záhradníctve.

******

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor navrhol zamietnutie návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)

Referenčné čísla

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.5.2013

Postup pridružených výborov – dátum oznámenia na schôdzi

21.11.2013

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Pilar Ayuso

19.6.2013

Prerokovanie vo výbore

27.11.2013

 

 

 

Dátum prijatia

30.1.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

POSTUP

Názov

Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu)

Referenčné čísla

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Dátum predloženia v EP

6.5.2013

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.5.2013

 

 

 

Dátum prijatia

11.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Dátum predloženia

14.2.2014