Postopek : 2013/0137(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0112/2014

Predložena besedila :

A7-0112/2014

Razprave :

PV 10/03/2014 - 13
CRE 10/03/2014 - 13

Glasovanja :

PV 11/03/2014 - 9.6
CRE 11/03/2014 - 9.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0185

POROČILO     ***I
PDF 167kWORD 264k
14.2.2014
PE 514.766v02-00 A7-0112/2014

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalec: Sergio Paolo Francesco Silvestris

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0262),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C7‑0121/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj avstrijskega zveznega sveta in nizozemske poslanske zbornice v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljata, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0112/2014),

1.  zavrne predlog Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog in predloži novega;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


MNENJE ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE (5.2.2014)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Pripravljavka mnenja: Pilar Ayuso

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, naj zavrne predlog Komisije za uredbo o pridelavi rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanju njegove dostopnosti na trgu predvsem iz naslednjih razlogov:

· Pristop „ena rešitev za vse“

Rastlinski razmnoževalni material ta čas zaradi njegove izredne raznolikosti ureja 12 direktiv, zaradi česar je mogoče zakonodajo prilagoditi vsakemu posameznemu primeru. Tako obstaja tveganje, da pristop „ene rešitve za vse“ ne bo ustrezal različnim zahtevam obstoječega rastlinskega razmnoževalnega materiala ter potrebam izvajalcev, potrošnikov in pristojnih organov. Na predhodnih posvetovanjih pred oblikovanjem zakonodajnega predloga so zadevni sektorji in države članice na splošno izrazili zadovoljstvo z veljavno zakonodajno strukturo, čeprav so pokazali odprtost za morebitno revizijo glede na potrebe. S predlogom za združitev vseh sedanjih direktiv v en sam zakonodajni akt Komisija torej ne odgovarja na posebno zahtevo zainteresiranih strani.

· Delegirani in izvedbeni akti

Ker predlog predvideva precejšnje število delegiranih in izvedbenih aktov, bo zelo težko ustrezno ovrednotiti učinek uredbe v prihodnje.

· Področje uporabe

Predlog vključuje tudi gozdni razmnoževalni material, ki ga trenutno ureja Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala. Poleg tega, da je ta specifični sektor že vključen v zakonodajo EU, tudi ni jasno povezan z varnostjo hrane, kar je bil eden glavnih argumentov, ki ga je pri predstavitvi tega svežnja maja 2013 navedla Komisija.

Člani Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane so v preteklih razpravah izrazili vprašanja glede rastlinskega razmnoževalnega materiala za okrasne namene in razmnoževalnega materiala, namenjenega prodaji ljubiteljskim vrtnarjem, slabe kakovosti ocene učinka, ki jo je pripravila Komisija, razširjenega mandata Urada Skupnosti za rastlinske sorte, nejasnih opredelitev in nepotrebnega upravnega bremena za države članice in izvajalce (kar lahko vodi do manjše izbire in preglednosti za potrošnike). Navsezadnje pa so številne države članice poudarile, da mora zakonodaja EU o rastlinskem razmnoževalnem materialu omogočati in spodbujati ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu in vrtnarstvu.

******

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, naj predlaga zavrnitev predloga Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu)

Referenčni dokumenti

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

23.5.2013

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

21.11.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Pilar Ayuso

19.6.2013

Obravnava v odboru

27.11.2013

 

 

 

Datum sprejetja

30.1.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Andrea Zanoni

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn


POSTOPEK

Naslov

Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materiala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu (zakonodaja o rastlinskem razmnoževalnem materialu)

Referenčni dokumenti

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Datum predložitve EP

6.5.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

30.5.2013

 

 

 

Datum sprejetja

11.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Datum predložitve

14.2.2014

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov