Betänkande - A7-0112/2014Betänkande
A7-0112/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förfarande : 2013/0137(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0112/2014

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0262),

–    med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0121/2013),

–    med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–    med beaktande av de motiverande yttranden från det österrikiska förbundsrådet och den nederländska andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–    med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0112/2014).

1.   Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag (och att lägga fram ett nytt).

3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (5.2.2014)

till utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)
(COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

Föredragande: Pilar Ayuso

KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att förkasta kommissionens förslag till förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial, i synnerhet av nedanstående skäl:

· Förhållningssättet ”one size fits all”

På grund av den stora mängden olika växtförökningsmaterial regleras dessa för närvarande av 12 direktiv, vilket gör det möjligt att anpassa lagstiftningen till varje specifikt fall. Följaktligen finns det en risk att det intagna ”on size fits all”-förhållningssättet inte tillgodoser de olika kraven avseende befintliga växtförökningsmaterial eller aktörernas, konsumenternas och de behöriga myndigheternas behov. Under de samråd som föregått utarbetandet av detta lagstiftningsförslag har dessutom såväl de berörda sektorerna som medlemsstaterna uttryckt åsikten att den gällande lagstiftningsstrukturen var tillfredsställande överlag, men också att de var öppna för översyner vid behov. Kommissionens förslag om att slå ihop de gällande direktiven till en enda lagstiftningsakt grundar sig inte på någon konkret begäran från de berörda parternas sida.

· Delegerade akter och genomförandeakter

Mot bakgrund av den stora mängd delegerade akter och genomförandeakter som förslaget medför är det mycket svårt att på ett korrekt sätt bedöma förordningens framtida effekter.

· Tillämpningsområde

Förslaget täcker även skogsodlingsmaterial, som i nuläget regleras genom rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial. Förutom att denna specifika sektor redan omfattas av EU-lagstiftning finns det inte någon tydlig koppling till livsmedelssäkerhet (vilket var ett av kommissionens huvudargument vid när den lade fram av paketet i maj 2013).

Under tidigare diskussioner har ledamöter av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uttryckt betänkligheter i fråga om växtförökningsmaterial för prydnadsväxter och förökningsmaterial avsett för försäljning till hemmaodlare, den undermåliga kvaliteten på kommissionen konsekvensbedömning, Gemenskapens växtsortsmyndighets utökade befogenheter, vaga definitioner och onödiga administrativa bördor för medlemsstaterna och aktörerna (vilket kan leda till sämre utbud och minskad insyn för konsumenterna). Slutligen bör det nämnas att många ledamöter underströk att EU-lagstiftningen om växtförökningsmaterial måste underlätta och uppmuntra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom jordbruket och trädgårdsodlingen.

******

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag ska förkastas.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

Referensnummer

KOM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

23.5.2013

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

21.11.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pilar Ayuso

19.6.2013

Behandling i utskott

27.11.2013

 

 

 

Antagande

30.1.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

Referensnummer

COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

Framläggande för parlamentet

6.5.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

23.5.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

23.5.2013

 

 

 

Associerat/associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

21.11.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sergio Paolo Francesco Silvestris

30.5.2013

 

 

 

Behandling i utskott

30.5.2013

 

 

 

Antagande

11.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

Ingivande

14.2.2014