Betänkande - A7-0112/2014Betänkande
A7-0112/2014

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

  14.2.2014 - (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD)) - ***I

  Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  Föredragande: Sergio Paolo Francesco Silvestris

  Förfarande : 2013/0137(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0112/2014

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0262),

  –    med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0121/2013),

  –    med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –    med beaktande av de motiverande yttranden från det österrikiska förbundsrådet och den nederländska andra kammaren som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

  –    med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –    med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0112/2014).

  1.   Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

  2.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag (och att lägga fram ett nytt).

  3.   Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (5.2.2014)

  till utskottet för jordbruk och landsbygdsutveckling

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)
  (COM(2013)0262 – C7‑0121/2013 – 2013/0137(COD))

  Föredragande: Pilar Ayuso

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att förkasta kommissionens förslag till förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial, i synnerhet av nedanstående skäl:

  · Förhållningssättet ”one size fits all”

  På grund av den stora mängden olika växtförökningsmaterial regleras dessa för närvarande av 12 direktiv, vilket gör det möjligt att anpassa lagstiftningen till varje specifikt fall. Följaktligen finns det en risk att det intagna ”on size fits all”-förhållningssättet inte tillgodoser de olika kraven avseende befintliga växtförökningsmaterial eller aktörernas, konsumenternas och de behöriga myndigheternas behov. Under de samråd som föregått utarbetandet av detta lagstiftningsförslag har dessutom såväl de berörda sektorerna som medlemsstaterna uttryckt åsikten att den gällande lagstiftningsstrukturen var tillfredsställande överlag, men också att de var öppna för översyner vid behov. Kommissionens förslag om att slå ihop de gällande direktiven till en enda lagstiftningsakt grundar sig inte på någon konkret begäran från de berörda parternas sida.

  · Delegerade akter och genomförandeakter

  Mot bakgrund av den stora mängd delegerade akter och genomförandeakter som förslaget medför är det mycket svårt att på ett korrekt sätt bedöma förordningens framtida effekter.

  · Tillämpningsområde

  Förslaget täcker även skogsodlingsmaterial, som i nuläget regleras genom rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial. Förutom att denna specifika sektor redan omfattas av EU-lagstiftning finns det inte någon tydlig koppling till livsmedelssäkerhet (vilket var ett av kommissionens huvudargument vid när den lade fram av paketet i maj 2013).

  Under tidigare diskussioner har ledamöter av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uttryckt betänkligheter i fråga om växtförökningsmaterial för prydnadsväxter och förökningsmaterial avsett för försäljning till hemmaodlare, den undermåliga kvaliteten på kommissionen konsekvensbedömning, Gemenskapens växtsortsmyndighets utökade befogenheter, vaga definitioner och onödiga administrativa bördor för medlemsstaterna och aktörerna (vilket kan leda till sämre utbud och minskad insyn för konsumenterna). Slutligen bör det nämnas att många ledamöter underströk att EU-lagstiftningen om växtförökningsmaterial måste underlätta och uppmuntra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom jordbruket och trädgårdsodlingen.

  ******

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag ska förkastas.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

  Referensnummer

  KOM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  23.5.2013

  Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

  21.11.2013

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Pilar Ayuso

  19.6.2013

  Behandling i utskott

  27.11.2013

   

   

   

  Antagande

  30.1.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  49

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Biljana Borzan, Tadeusz Cymański, Spyros Danellis, Esther de Lange, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Kriton Arsenis, Julie Girling, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Birgit Schnieber-Jastram, Bart Staes, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Hiltrud Breyer, Vojtěch Mynář, Bill Newton Dunn

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial)

  Referensnummer

  COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)

  Framläggande för parlamentet

  6.5.2013

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AGRI

  23.5.2013

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  23.5.2013

   

   

   

  Associerat/associerade utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  21.11.2013

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Sergio Paolo Francesco Silvestris

  30.5.2013

   

   

   

  Behandling i utskott

  30.5.2013

   

   

   

  Antagande

  11.2.2014

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  37

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Pilar Ayuso, Francesca Barracciu, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, Astrid Lulling

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Kriton Arsenis, Anne E. Jensen

  Ingivande

  14.2.2014