ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

17. 2. 2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodajka: Danuta Maria Hübner
(Zjednodušený postup – čl. 46 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2013/0446(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0113/2014
Předložené texty :
A7-0113/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/831/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2013)0930),

–       s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7‑0022/2014),

–       s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0113/2014),

1.      schvaluje návrh Rady;

2.      vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.      vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle rozhodnutí Rady 2009/831/ES ze dne 10. listopadu 2009, přijatého na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, je Portugalsko až do 31. prosince 2013 oprávněno uplatňovat sníženou sazbu spotřební daně na rum a likéry lokálně vyráběné a spotřebovávané v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky lokálně vyráběné a spotřebovávané v autonomní oblasti Azory.

Článek 2 uvedeného rozhodnutí omezuje zmíněnou výjimku na konkrétní výrobky. Na dané výrobky může Portugalsko uplatňovat sazbu spotřební daně, která je nižší než plná sazba daně z alkoholu stanovená v článku 3 směrnice Rady 92/84/ES a než minimální sazba spotřební daně z alkoholu stanovená v téže směrnici, avšak sazba spotřební daně nesmí být snížena o více než 75 % základní vnitrostátní sazby spotřební daně z alkoholu.

V rozhodnutí 2009/831/ES jsou pro přijetí konkrétních opatření uvedeny důvody, a to mimo jiné malá rozloha, roztříštěnost a nízká mechanizace zemědělských podniků. Mezi důvody figuruje také skutečnost, že když se na ostrovy dopravují některé suroviny a obalové materiály, které se nevyrábějí v místě, vznikají oproti pouhé přepravě hotového výrobku dodatečné náklady. Dodatečné náklady v těchto vzdálených ostrovních regionech dále rostou v souvislosti s dopravou a instalací zařízení. Dotčení výrobci hradí rovněž dodatečné náklady, které nesou místní ekonomiky obecně, zejména vyšší náklady na práci a na energie.

Snížení do 75 % nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné k vyrovnání výše dodatečných nákladů, jež hospodářským subjektům vznikají v důsledku zmíněných zvláštních charakteristik Madeiry a Azor coby nejvzdálenějších regionů.

Jelikož daňové zvýhodnění se omezuje na míru nezbytnou k vyrovnání dodatečných nákladů a dotčené objemy jsou malé, opatření nenarušuje jednotnost a konzistentnost právního řádu Společenství. Daňové zvýhodnění je kromě toho omezeno na spotřebu v předmětných regionech.

Portugalské orgány požádaly o to, aby jim bylo povolení k uplatňování snížené sazby spotřební daně na rum a likéry lokálně vyráběné a spotřebovávané v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky lokálně vyráběné a spotřebovávané v autonomní oblasti Azory prodlouženo do 31. prosince 2020. Prodloužení musí být schváleno jednak rozhodnutím Rady podle článku 349 SFEU, jednak rozhodnutím Komise o státní podpoře. Rozhodnutí Komise o prodloužení tohoto opatření podle pravidel státní podpory není dotčeno rozhodnutím Rady podle článku 349 SFEU.

Dne 28. června 2013 přijala Komise nové pokyny k regionální podpoře na období 2014–2020. Tyto pokyny jsou součástí širší strategie pro modernizaci kontroly státních podpor. Tato modernizace má podpořit růst na jednotném trhu, a sice tím, že se budou podporovat účinnější opatření podpory a že se Komise bude zaměřovat na prosazování práva v případech, které mají největší dopad na hospodářskou soutěž.

Vzhledem k tomu, že tyto pokyny vstoupí v platnost 1. července 2014, jeví se jako odůvodněné prodloužit dobu použitelnosti rozhodnutí 2009/831/ES o šest měsíců, aby bylo datum ukončení jeho použitelnosti shodné s datem ukončení použitelnosti stávajících pokynů.

Vzhledem k naléhavé potřebě přijmout toto opatření, jeho omezenému trvání (šest měsíců) a k tomu, že jeho cílem je podpořit hospodářství nejvzdálenějších regionů, navrhuje předsedkyně, aby byl tento návrh schválen bez pozměňovacích návrhů v souladu s čl. 46 odst. 1 jednacího řádu.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady, který se mění rozhodnutí 2009/831/EC, pokud jde o dobu jeho použitelnosti

Referenční údaje

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

29.1.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor       

Datum oznámení na zasedání

REGI

3.2.2014

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Nezaujetí stanoviska         

Datum rozhodnutí

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Zpravodaj(ové)     

Datum jmenování

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

11.2.2014

Datum přijetí

11.2.2014

 

 

 

Datum předložení

17.2.2014