BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Danuta Maria Hübner
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2013/0446(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0113/2014
Indgivne tekster :
A7-0113/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0930),

–       der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0022/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0113/2014),

1.      godkender Kommissionens forslag;

2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Ved Rådets beslutning 2009/831/EF af 10. november 2009, der blev vedtaget på grundlag af artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten, blev Portugal bemyndiget til, indtil den 31. december 2013, at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt. Artikel 2 i denne beslutning begrænser ovennævnte undtagelse til bestemte produkter. Portugal kan på disse produkter anvende punktafgiftssatser, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i Rådets direktiv 92/84/EØF, og lavere end den i samme direktiv fastsatte mindstesats for punktafgiften på alkohol, dog højst 75 % lavere end den normale punktafgiftssats.

Beslutning 2009/831/EF angiver årsagerne til at vedtage specifikke foranstaltninger, som omfatter ringe størrelse, små bedrifter og begrænset mekanisering. Transporten til øerne af bestemte råvarer og emballagematerialer, der ikke produceres lokalt, fører desuden ekstraomkostninger med sig sammenlignet med transporten af blot det færdige produkt. Udgifterne til transport og installation af udstyr i disse fjerntliggende ø-regioner medfører yderligere ekstraomkostninger. Endelig rammes de pågældende producenter af samme ekstraomkostninger som resten af de lokale økonomier, herunder især højere arbejdsomkostninger og energiomkostninger.

Nedsættelsen på 75 % går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra omkostninger, som producenterne pådrager sig som følge af de særlige forhold, der kendetegner Madeira og Azorerne som regioner i den yderste periferi.

Eftersom afgiftsfordelen er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at kompensere for ekstraomkostninger, og eftersom de pågældende mængder er små, underminerer foranstaltningen ikke fællesskabsrettens integritet og sammenhæng. Afgiftsfordelen er desuden begrænset til forbrug i de berørte regioner.

De portugisiske myndigheder har anmodet om forlængelse indtil den 31. december 2020 af tilladelsen til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt. Forlængelsen skal godkendes både ved en rådsafgørelse i henhold til artikel 349 i EUF-traktaten og ved en kommissionsafgørelse om statsstøtte. Rådets afgørelse i medfør af artikel 349 i EUF-traktaten berører ikke Kommissionens afgørelse om forlængelse af denne foranstaltning under statsstøttereglerne.

Kommissionen vedtog den 28. juni 2013 nye retningslinjer for regional støtte for perioden 2014-2020. Disse retningslinjer indgår i en bredere strategi til modernisering af kontrollen med statsstøtte, der tager sigte på at fremme vækst i det indre marked ved at tilskynde til anvendelse af mere effektive støtteforanstaltninger, og som koncentrerer Kommissionens håndhævelsesindsats omkring de sager, der har størst indvirkning på konkurrencen.

Eftersom disse retningslinjer træder i kraft den 1. juli 2014, synes det berettiget at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2009/831/EF for seks måneder, således at dens udløbsdato er sammenfaldende med udløbsdatoen for de nuværende retningslinjer.

Da det haster med at vedtage foranstaltningen på grund af dens begrænsede varighed (seks måneder), og da den sigter på at styrke økonomien i fjernområder, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer i overensstemmelse med artikel 46, stk. 1, i forretningsordenen.

PROCEDURE

Titel

Ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Referencer

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Dato for høring af EP

29.1.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

3.2.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

11.2.2014

Dato for vedtagelse

11.2.2014

 

 

 

Dato for indgivelse

17.2.2014