BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

  17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

  Regionaludviklingsudvalget
  Ordfører: Danuta Maria Hübner
  (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

  Procedure : 2013/0446(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0113/2014
  Indgivne tekster :
  A7-0113/2014
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

  (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

  (Særlig lovgivningsprocedure – høring)

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0930),

  –       der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0022/2014),

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

  –       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0113/2014),

  1.      godkender Kommissionens forslag;

  2.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  3.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

  4.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Ved Rådets beslutning 2009/831/EF af 10. november 2009, der blev vedtaget på grundlag af artikel 299, stk. 2, i EF-traktaten, blev Portugal bemyndiget til, indtil den 31. december 2013, at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt. Artikel 2 i denne beslutning begrænser ovennævnte undtagelse til bestemte produkter. Portugal kan på disse produkter anvende punktafgiftssatser, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i Rådets direktiv 92/84/EØF, og lavere end den i samme direktiv fastsatte mindstesats for punktafgiften på alkohol, dog højst 75 % lavere end den normale punktafgiftssats.

  Beslutning 2009/831/EF angiver årsagerne til at vedtage specifikke foranstaltninger, som omfatter ringe størrelse, små bedrifter og begrænset mekanisering. Transporten til øerne af bestemte råvarer og emballagematerialer, der ikke produceres lokalt, fører desuden ekstraomkostninger med sig sammenlignet med transporten af blot det færdige produkt. Udgifterne til transport og installation af udstyr i disse fjerntliggende ø-regioner medfører yderligere ekstraomkostninger. Endelig rammes de pågældende producenter af samme ekstraomkostninger som resten af de lokale økonomier, herunder især højere arbejdsomkostninger og energiomkostninger.

  Nedsættelsen på 75 % går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra omkostninger, som producenterne pådrager sig som følge af de særlige forhold, der kendetegner Madeira og Azorerne som regioner i den yderste periferi.

  Eftersom afgiftsfordelen er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at kompensere for ekstraomkostninger, og eftersom de pågældende mængder er små, underminerer foranstaltningen ikke fællesskabsrettens integritet og sammenhæng. Afgiftsfordelen er desuden begrænset til forbrug i de berørte regioner.

  De portugisiske myndigheder har anmodet om forlængelse indtil den 31. december 2020 af tilladelsen til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt. Forlængelsen skal godkendes både ved en rådsafgørelse i henhold til artikel 349 i EUF-traktaten og ved en kommissionsafgørelse om statsstøtte. Rådets afgørelse i medfør af artikel 349 i EUF-traktaten berører ikke Kommissionens afgørelse om forlængelse af denne foranstaltning under statsstøttereglerne.

  Kommissionen vedtog den 28. juni 2013 nye retningslinjer for regional støtte for perioden 2014-2020. Disse retningslinjer indgår i en bredere strategi til modernisering af kontrollen med statsstøtte, der tager sigte på at fremme vækst i det indre marked ved at tilskynde til anvendelse af mere effektive støtteforanstaltninger, og som koncentrerer Kommissionens håndhævelsesindsats omkring de sager, der har størst indvirkning på konkurrencen.

  Eftersom disse retningslinjer træder i kraft den 1. juli 2014, synes det berettiget at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2009/831/EF for seks måneder, således at dens udløbsdato er sammenfaldende med udløbsdatoen for de nuværende retningslinjer.

  Da det haster med at vedtage foranstaltningen på grund af dens begrænsede varighed (seks måneder), og da den sigter på at styrke økonomien i fjernområder, foreslår formanden, at dette forslag vedtages uden ændringer i overensstemmelse med artikel 46, stk. 1, i forretningsordenen.

  PROCEDURE

  Titel

  Ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

  Referencer

  COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

  Dato for høring af EP

  29.1.2014

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  REGI

  3.2.2014

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  3.2.2014

  AGRI

  3.2.2014

   

   

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  ECON

  14.1.2014

  AGRI

  27.1.2014

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Danuta Maria Hübner

  11.2.2014

   

   

   

  Forenklet procedure - dato for afgørelse

  11.2.2014

  Dato for vedtagelse

  11.2.2014

   

   

   

  Dato for indgivelse

  17.2.2014