ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner
(Απλοποιημένη διαδικασία - Άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2013/0446(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0113/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0113/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2013)0930),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0022/2014),

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0113/2014),

1.      εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.      καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.      ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την απόφαση 2009/831/EΚ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2009, η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, επιτράπηκε στην Πορτογαλία η εφαρμογή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας, καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών. Το άρθρο 2 της εν λόγω απόφασης περιορίζει την ανωτέρω παρέκκλιση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η Πορτογαλία μπορεί να εφαρμόζει στα προϊόντα αυτά συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης χαμηλότερο από τον πλήρη συντελεστή για την αλκοόλη που καθορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/84/ΕΚ του Συμβουλίου, και χαμηλότερο από τον ελάχιστο συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την αλκοόλη που καθορίζεται από την εν λόγω οδηγία, αλλά όχι περισσότερο από 75% χαμηλότερο από τον συνήθη εθνικό ειδικό φόρο κατανάλωσης για την αλκοόλη.

Στην απόφαση 2009/831/ΕΚ παρατίθενται οι λόγοι που υπαγόρευσαν την έκδοση ειδικών μέτρων στους οποίους περιλαμβάνονται η μικρή έκταση, ο κατακερματισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το χαμηλό επίπεδο εκμηχάνισής τους. Επιπλέον, η μεταφορά στα νησιά ορισμένων πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας που δεν παράγονται επιτόπου συνεπάγεται πρόσθετο κόστος σε σχέση με τη μεταφορά μόνο των τελικών προϊόντων. Η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στις εν λόγω απομακρυσμένες νησιωτικές περιφέρειες αυξάνουν ακόμη περισσότερο το επιπλέον κόστος. Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί επιβαρύνονται επίσης με τις πρόσθετες δαπάνες που βαρύνουν γενικά τις τοπικές οικονομίες και, συγκεκριμένα, το υψηλότερο κόστος εργασίας και ενέργειας.

H μείωση κατά 75% δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που επιβαρύνει τους επιχειρηματίες λόγω των ανωτέρω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μαδέρας και των Αζορών, ως εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Καθώς το φορολογικό όφελος περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους και καθώς οι εν λόγω ποσότητες παραμένουν μικρές, το μέτρο δεν υπονομεύει την ακεραιότητα και τη συνοχή της κοινοτικής έννομης τάξης. Επιπλέον, το φορολογικό όφελος περιορίζεται στην κατανάλωση στις περιοχές τις οποίες αφορά.

Οι πορτογαλικές αρχές ζήτησαν την ανανέωση της άδειας για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ρούμι και τα λικέρ που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια της Μαδέρας καθώς και για τα λικέρ και τα αποστάγματα που παράγονται και καταναλώνονται στην αυτόνομη περιφέρεια των Αζορών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η ανανέωση πρέπει να εγκριθεί τόσο με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ όσο και με απόφαση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. Η απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ δεν επηρεάζει την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση αυτού του μέτρου σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Στις 28 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις για την περίοδο 2014-2020. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης στην ενιαία αγορά μέσω της ενθάρρυνσης πιο αποτελεσματικών μέτρων ενίσχυσης και της επικέντρωσης των μέτρων επιβολής της Επιτροπής στις υποθέσεις που έχουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014, φαίνεται δικαιολογημένο να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής της απόφασης 2009/831/EΚ για έξι μήνες, ώστε η ημερομηνία λήξης της να συμπέσει με την ημερομηνία λήξης των εν ισχύι κατευθυντήριων γραμμών.

Δεδομένων του επείγοντος χαρακτήρα που έχει η έγκριση αυτού του μέτρου, της περιορισμένης διάρκειάς του (έξι μήνες) και του γεγονότος ότι αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας των εξόχως απόκεντρων περιοχών, η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της παρούσας πρότασης χωρίς τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της απόφασης 2009/831/ΕΚ σχετικά με την περίοδο εφαρμογής της

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

29.1.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

3.2.2014

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

11.2.2014

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2014

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

17.2.2014