RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaega

17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Danuta Maria Hübner
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

Menetlus : 2013/0446(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0113/2014
Esitatud tekstid :
A7-0113/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaega

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0930),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7‑0022/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A7-0113/2014),

1.      kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 kohaselt vastu võetud nõukogu 10. novembri 2009. aasta otsusega 2009/831/EÜ lubatakse Portugalil 31. detsembrini 2013 kohaldada Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele madalamat aktsiisimäära. Kõnealuse otsuse artiklis 2 on sätestatud konkreetsed tooted, mille suhtes seda erandit kohaldatakse. Portugal võib kohaldada nende toodete suhtes aktsiisimäära, mis on madalam nõukogu direktiivi 92/84/EMÜ artiklis 3 sätestatud alkoholi aktsiisi täismäärast ja samuti kõnealuses direktiivis kehtestatud alammäärast, kuid mitte üle 75% madalam tavalisest riiklikust alkoholiaktsiisist.

Otsuses 2009/831/EÜ on erimeetmete vastuvõtmise põhjusena nimetatud põllumajandusettevõtete väiksust, killustatust ja vähest mehhaniseeritust. Lisaks on kohapeal puuduva teatava tooraine ja kohapeal mittetoodetava pakkematerjali saarele toomine kulukam kui lihtsalt valmistoote transport. Samuti on seadmete transport ja paigaldamine nendes kaugetes ja isoleeritud piirkondades kulukam. Lisaks tuleb kohalikel tootjatel kanda piirkondliku majandusmudeli eripärast tulenevat lisakulu, eelkõige suuremate tööjõu- ja energiakulude näol.

Aktsiisimäära 75 % alandamisega ei minda kaugemale sellest, mis on vajalik tootjatele Madeira ja Assooride äärepoolseimast geograafilisest asukohast tulenevate lisakulude korvamiseks.

Maksusoodustus piirdub määraga, mis on vajalik lisakulude korvamiseks, ning hõlmab väikeseid koguseid, mistõttu ei õõnesta meede ühenduse õiguskorra terviklikkust ega ühtsust. Lisaks hõlmab maksusoodustus üksnes kohapealset tarbimist.

Portugali ametiasutused on esitanud taotluse, et pikendada kuni 31. detsembrini 2020 luba kohaldada madalamat aktsiisimäära Madeira autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale rummile ja liköörile ning Assooride autonoomses piirkonnas toodetud ja kohapeal tarbitavale liköörile ja kangetele alkohoolsetele jookidele. Loa uuendamine tuleb heaks kiita nii ELi toimimise lepingu artikli 349 kohase nõukogu otsusega kui ka komisjoni riigiabi käsitleva otsusega. ELi toimimise lepingu artikli 349 kohane nõukogu otsus ei piira komisjoni vastuvõetavat otsust meetme pikendamise kohta riigiabi eeskirjade raames.

28. juunil 2013 võttis komisjon vastu uued regionaalabi suunised aastateks 2014–2020. Need suunised moodustavad osa riigiabi kontrolli kaasajastamise laiemast strateegiast, mille eesmärk on edendada ühtse turu majanduskasvu, innustades kasutama tõhusamaid abimeetmeid ja koondades komisjoni täistähelepanu juhtumitele, millel on konkurentsile suurim mõju.

Pidades silmas, et kõnealused suunised jõustuvad 1. juulil 2014, tundub otsuse 2009/831/EÜ kohaldamisaja pikendamine kuue kuu võrra olevat õigustatud, sest siis langeb selle kehtivusaja lõpp kokku praeguste suuniste kehtivusaja lõppkuupäevaga.

Et selle meetme vastuvõtmisega on kiire, selle kestus on piiratud (kuus kuud) ja selle eesmärk on soodustada äärepoolseimate piirkondade majandust, soovitab esimees selle ettepaneku kodukorra artikli 46 lõike 1 kohaselt muutmata kujul vastu võtta.

MENETLUS

Pealkiri

Otsuse 2009/831/EÜ muutmine seoses selle kohaldamisajaga

Viited

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

29.1.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

REGI

3.2.2014

 

 

 

Nõuandev komisjon / Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

  otsuse kuupäev

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

11.2.2014

Vastuvõtmise kuupäev

11.2.2014

 

 

 

Esitamise kuupäev

17.2.2014