MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/831/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

  17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

  Aluekehitysvaliokunta
  Esittelijä: Danuta Maria Hübner
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2013/0446(CNS)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0113/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0113/2014
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/831/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

  (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

  (Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2013)0930),

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0022/2014),

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

  –       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0113/2014),

  1.      hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.      pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  3.      pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

  4.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  PERUSTELUT

  Neuvosto myönsi EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 artiklan nojalla 10. marraskuuta 2009 antamallaan päätöksellä 2009/831/EY Portugalille luvan soveltaa 31. joulukuuta 2013 saakka alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azoreiden itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin. Päätöksen 2 artiklassa kyseinen poikkeus rajoitetaan koskemaan vain tiettyjä tuotteita. Portugali voi soveltaa näihin tuotteisiin valmisteverokantaa, joka on pienempi kuin direktiivin 92/84/EY 3 artiklassa alkoholille säädetty täysi valmisteverokanta ja kyseisellä direktiivillä vahvistettu alkoholin vähimmäisvalmisteverokanta, mutta se saa olla enintään 75 prosenttia pienempi kuin alkoholin tavanomainen kansallinen valmisteverokanta.

  Päätöksessä 2009/831/EY esitetään erityistoimenpiteiden toteuttamisen perusteet, joihin kuuluvat tilojen pieni koko ja hajanaisuus sekä koneistuksen vähäisyys. Lisäksi saarille kuljetetaan tiettyjä raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja, joita ei tuoteta paikallisesti, ja tämä aiheuttaa enemmän kustannuksia kuin pelkkä valmiin tuotteen kuljetus. Lisäkustannuksia aiheutuu myös laitteistojen kuljetuksesta ja asentamisesta näille syrjäisille saarialueille. Lisäksi tuottajille koituu ylimääräisiä kustannuksia, kuten suurempia työvoima- ja energiakustannuksia, joista yleensä vastaa paikallistalous.

  Alennus, joka on 75 prosenttia, ei ole suurempi kuin on tarpeen sellaisten lisäkustannusten kompensoimiseksi, joita koituu toimijoille edellä mainittujen Madeiran ja Azoreiden syrjäisestä sijainnista johtuvien erityispiirteiden vuoksi.

  Koska veroetuus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen lisäkustannusten kompensoimiseksi, ja koska kyseeseen tulevat määrät ovat pieniä, toimenpide ei heikennä unionin oikeusjärjestyksen yhtenäisyyttä eikä sen johdonmukaisuutta. Lisäksi veroetuus rajoittuu tuotteiden kulutukseen kyseisillä alueilla.

  Portugalin viranomaiset ovat pyytäneet, että lupaa soveltaa alennettua valmisteverokantaa Madeiran itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin rommiin ja likööreihin sekä Azoreiden itsehallintoalueella siellä tuotettaviin ja kulutettaviin likööreihin ja tislattuihin alkoholijuomiin pidennettäisiin 31. joulukuuta 2020 saakka. Luvan uusiminen on vahvistettava sekä SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisella neuvoston päätöksellä että valtiontuesta annettavalla komission päätöksellä. SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukainen neuvoston päätös ei rajoita päätöstä, jonka komissio tekee valtiontukisääntöjen mukaisesti tämän toimenpiteen jatkamisesta.

  Komissio antoi 28. kesäkuuta 2013 uudet alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosiksi 2014–2020. Kyseiset suuntaviivat ovat osa laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on uudistaa valtiontukien valvontaa ja lisätä kasvua sisämarkkinoilla edistämällä tehokkaampia tukitoimenpiteitä ja keskittämällä komission täytäntöönpanotoimet tapauksiin, joilla on suurin vaikutus kilpailuun.

  Koska suuntaviivat tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2014, vaikuttaa aiheelliselta pidentää päätöksen 2009/831/EY soveltamisaikaa kuudella kuukaudella, jotta sen voimassaolon päättymispäivä olisi sama päivä, jona nykyisten suuntaviivojen voimassaolo päättyy.

  Koska toimenpide on kiireellinen ja sen kesto on rajallinen (kuusi kuukautta) ja koska sillä pyritään syrjäisimpien alueiden talouden elvyttämiseen, puheenjohtaja ehdottaa, että tämä ehdotus hyväksytään tarkistuksitta työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Päätöksen 2009/831/EY muuttaminen sen voimassaoloajan osalta

  Viiteasiakirjat

  COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

  EP:n kuuleminen (pvä)

  29.1.2014

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  3.2.2014

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  3.2.2014

  AGRI

  3.2.2014

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ECON

  14.1.2014

  AGRI

  27.1.2014

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Danuta Maria Hübner

  11.2.2014

   

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  11.2.2014

  Hyväksytty (pvä)

  11.2.2014

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  17.2.2014