Pranešimas - A7-0113/2014Pranešimas
A7-0113/2014

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio

17.2.2014 - (COM(2013) 0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Danuta Maria Hübner
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2013/0446(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0113/2014
Pateikti tekstai :
A7-0113/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2009/831/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio

(COM(2013) 0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0930),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0022/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7-0113/2014),

1.      pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

2009 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimu 2009/831/EB1, priimtu remiantis EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi, Portugalijai leista iki 2013 m. gruodžio 31 d. taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams. To sprendimo 2 straipsniu nustatyta, kad minėta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tik konkretiems produktams. Portugalija gali tiems produktams taikyti akcizo tarifą, mažesnį už visą alkoholiui taikomą tarifą, nustatytą Tarybos direktyvos 92/84/EB2 3 straipsnyje, ir mažesnį už šioje direktyvoje alkoholiui nustatytą minimalų akcizo tarifą, tačiau ne daugiau kaip 75 % mažesnį už standartinį nacionalinį alkoholiui taikomą akcizo tarifą.

Sprendime 2009/831/EB nurodytos konkrečių priemonių priėmimo priežastys: žemės ūkio valdų mažas dydis, susiskaidymas ir maža mechanizacija. Be to, į salas įvežant tam tikras žaliavas ir pakavimo medžiagas, kurios negaminamos vietoje, susidaro papildomos sąnaudos, nesusidarančios įvežant tik galutinį produktą. Dėl įrangos vežimo ir įrengimo tuose atokiuose, izoliuotuose regionuose papildomos sąnaudos dar labiau padidėja. Galiausiai, susiję gamintojai taip pat patiria papildomų išlaidų, kurias paprastai patiria vietos ekonomika, visų pirma didesnes darbo ir energijos sąnaudas.

Nustatant 75 % lengvatinį tarifą nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas, kurias dėl minėtų konkrečių Madeiros ir Azorų salų, kaip atokiausių regionų, ypatumų patiria ūkinės veiklos vykdytojai.

Kadangi nustatant mokesčių lengvatą nenumatyta nieko, kas nėra būtina siekiant kompensuoti papildomas sąnaudas, ir kadangi tie kiekiai yra nedideli, priemone nepažeidžiamas Bendrijos teisinės tvarkos vientisumas ir nuoseklumas. Be to, mokesčių lengvata taikoma tik šiuose regionuose vartojamiems produktams.

Portugalijos valdžios institucijos paprašė pratęsti leidimą taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiame Madeiros regione pagamintam ir vietoje suvartojamam romui ir likeriams ir autonominiame Azorų salų regione pagamintiems ir vietoje suvartojamiems likeriams ir spiritams iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pratęsimas turi būti patvirtintas Tarybos sprendimu pagal SESV 349 straipsnį ir Komisijos sprendimu dėl valstybės pagalbos. Tarybos sprendimu pagal SESV 349 straipsnį nedaromas poveikis Komisijos sprendimui dėl šios priemonės galiojimo pratęsimo pagal valstybės pagalbos taisykles.

2013 m. birželio 28 d. Komisija patvirtino naujas 2014–2020 m. regioninės pagalbos gaires. Šios gairės yra platesnės strategijos, kuria siekiama modernizuoti valstybės pagalbos kontrolę, dalis, o jų tikslas – skatinti augimą bendrojoje rinkoje remiant efektyvesnes pagalbos priemones ir Komisijos pastangas užtikrinti reikalavimų vykdymą sutelkiant į atvejus, kurie turi didžiausią poveikį konkurencijai.

Atsižvelgiant į tai, kad šios gairės įsigalios 2014 m. liepos 1 d., tikslinga Sprendimo 2009/831/EB taikymo laikotarpį pratęsti šešiems mėnesiams, kad jo galiojimo pabaigos data sutaptų su dabartinių gairių galiojimo pabaigos data.

Atsižvelgdama į tai, kad šią priemonę reikia patvirtinti skubiai, jos ribotą trukmę (šeši mėnesiai) ir tai, kad ja siekiama skatinti atokiausių regionų ekonomiką, pirmininkė siūlo patvirtinti šį pasiūlymą be pakeitimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sprendimo 2009/831/EB nuostatų dėl jo taikymo laikotarpio dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2013) 0930 – C7–0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Konsultacijos su EP data

29.1.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

3.2.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

11.2.2014

Priėmimo data

11.2.2014

 

 

 

Pateikimo data

17.2.2014