Ziņojums - A7-0113/2014Ziņojums
A7-0113/2014

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/831/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Danuta Maria Hübner
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 46. panta 1. punkts)

Procedūra : 2013/0446(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0113/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0113/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/831/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2013)0930),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7‑0022/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0113/2014),

1.      apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.      aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.      prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Padomes 2009. gada 10. novembra Lēmums 2009/831/EK, ko pieņēma, pamatojoties uz EK Līguma 299. panta 2. punktu, atļauj Portugālei līdz 2013. gada 31. decembrim piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā. Minētā lēmuma 2. pants paredz šo izņēmumu attiecināt tikai uz konkrētiem produktiem. Portugāle attiecīgajiem produktiem var piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi, kas var būt zemāka gan par pilno likmi alkoholam, kura noteikta Padomes Direktīvas 92/84/EK 3. pantā, gan zemāka par minētajā direktīvā noteikto minimālo akcīzes nodokļa likmi, taču nedrīkst būt vairāk nekā par 75 % zemāka par valsts parasto akcīzes nodokļa likmi alkoholam.

Lēmumā 2009/831/EK ir izklāstīts pamatojums īpašu pasākumu pieņemšanai, tostarp lauku saimniecību nelielais izmērs, sadrumstalotība un zemā mehanizācijas pakāpe. Turklāt salīdzinājumā ar jau gatava produkta transportēšanu papildu izmaksas rada tādu atsevišķu izejvielu un iepakošanas materiālu nogādāšana uz salām, kurus salās neražo. Iekārtu transports un uzstādīšana šajos tālākajos salu reģionos vēl vairāk palielina papildu izmaksas. Visbeidzot, attiecīgajiem ražotājiem ir arī citas vietējā līmeņa ekonomikai raksturīgas papildu izmaksas, jo īpaši, augstākas darbaspēka un enerģijas izmaksas.

Akcīzes nodokļa likmes samazinājums par 75 % nepārsniedz to, kas nepieciešams, lai Madeiras un Azoru salu uzņēmējiem atsvērtu papildu izmaksas, ko rada minēto tālāko reģionu īpašās iezīmes.

Tā kā nodokļu atvieglojumi nav lielāki kā nepieciešams, lai atsvērtu papildu izmaksas, un tā kā attiecīgais produkcijas un patēriņa apmērs ir neliels, pasākums neapdraud Kopienas tiesiskā regulējuma vienotību un saskanību. Turklāt nodokļu atvieglojumi attiecas tikai uz attiecīgajos reģionos patērētajiem produktiem.

Portugāles iestādes ir lūgušas atjaunot atļauju piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā līdz 2020. gada 31. decembrim. Šāds atjauninājums ir jāapstiprina gan ar Padomes lēmumu saskaņā ar LESD 349. pantu, gan ar Komisijas lēmumu par valsts atbalstu. Padomes lēmums saskaņā ar LESD 349. pantu neskar Komisijas lēmumu par šā pasākuma pagarināšanu saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem.

Komisija 2013. gada 28. jūnijā pieņēma jaunas reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam. Šīs pamatnostādnes ir daļa no plašākas stratēģijas valsts atbalsta kontroles modernizēšanai, kas paredzēta izaugsmes sekmēšanai vienotajā tirgū, veicinot efektīvākus atbalsta pasākumus un Komisijai vēršot uzmanību uz tādu jautājumu risināšanu, kas visvairāk ietekmē konkurenci.

Tā kā šīs pamatnostādnes stāsies spēkā 2014. gada 1. jūlijā, šķiet pamatoti pagarināt Lēmuma 2009/831/EK piemērošanas termiņu par sešiem mēnešiem, lai tā beigu datums sakristu ar spēkā esošo pamatnostādņu termiņa beigu datumu.

Ņemot vērā šā pasākuma pieņemšanas steidzamību un ierobežoto piemērošanas termiņu (seši mēneši), kā arī to, ka tā mērķis ir stimulēt tālāko reģionu ekonomiku, priekšsēdētāja ierosina šo priekšlikumu pieņemt bez grozījumiem saskaņā ar Reglamenta 46. panta 1. punktu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Lēmuma 2009/831/EK grozīšana attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

Atsauces

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

29.1.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

3.2.2014

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

11.2.2014

Pieņemšanas datums

11.2.2014

 

 

 

Iesniegšanas datums

17.2.2014