VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft

17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Commissie regionale ontwikkeling
Rapporteur: Danuta Maria Hübner
(Vereenvoudigde procedure – artikel 46, lid 1, van het Reglement)
PR_CNS_art55app

Procedure : 2013/0446(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0113/2014
Ingediende teksten :
A7-0113/2014
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–       gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0930),

–       gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0022/2014),

–       gezien de artikelen 55 en 46, lid 1, van zijn Reglement,

–       gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0113/2014),

1.      hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.      verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.      wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Bij Beschikking 2009/831/EG van de Raad van 10 november 2009, aangenomen op basis van artikel 299, lid 2, van het EG-Verdrag, werd Portugal gemachtigd om de accijns op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren in de autonome regio Madeira en op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie in de autonome regio de Azoren tot en met 31 december 2013 te verlagen. Bij artikel 2 van de beschikking is deze derogatie tot specifieke producten beperkt. Op deze producten mag Portugal een lager accijnstarief toepassen dan het bij artikel 3 van Richtlijn 92/84/EEG van de Raad vastgestelde volle tarief voor alcohol en dan het bij dezelfde richtlijn vastgestelde minimumaccijnstarief voor alcohol, met dien verstande dat het niet meer dan 75 % lager mag zijn dan het normale nationale accijnstarief voor alcohol.

In Beschikking 2009/831/EG zijn de redenen voor het nemen van specifieke maatregelen toegelicht. Eerst en vooral is er de geringe omvang, het gefragmenteerde karakter en de lage mechanisatiegraad van de landbouwbedrijven. Daarnaast veroorzaakt het transport van een aantal niet-lokale grondstoffen en verpakkingsmaterialen naar de eilanden extra kosten in vergelijking met het transport van alleen het eindproduct. Het transport naar en de installatie van apparatuur in deze afgelegen insulaire regio's verhogen nog eens de extra kosten. Tot slot hebben de betrokken producenten ook extra kosten die gelden voor lokale economieën in het algemeen, in het bijzonder hogere arbeids- en energiekosten.

De verlaging van 75 % gaat niet verder dan wat nodig is ter compensatie van de extra kosten waarmee bedrijven op Madeira en de Azoren te kampen hebben als gevolg van de hierboven beschreven bijzondere kenmerken van die ultraperifere gebieden.

Aangezien het belastingvoordeel beperkt blijft tot wat nodig is om de extra kosten te compenseren en het om bescheiden hoeveelheden gaat, doet de maatregel geen afbreuk aan de integriteit en de samenhang van de communautaire rechtsorde. Bovendien is het belastingvoordeel beperkt tot het verbruik in de betrokken regio's.

De Portugese autoriteiten hebben verzocht om verlenging van de machtiging tot verlaging van de accijns op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren in de autonome regio Madeira en op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie in de autonome regio de Azoren tot en met 31 december 2020. De verlenging moet worden goedgekeurd door een besluit van de Raad op grond van artikel 349 VWEU en door een besluit van de Commissie inzake staatssteun. Het besluit van Raad op grond van artikel 349 VWEU laat het besluit van de Commissie betreffende de verlenging van de maatregel in het licht van de staatssteunregels onverlet.

Op 28 juni 2013 heeft de Commissie nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Deze richtsnoeren maken deel uit van een bredere strategie voor de modernisering van het staatssteuntoezicht, die tot doel heeft de groei op de eengemaakte markt te bevorderen door bij te dragen aan doeltreffender steunmaatregelen en het handhavingsbeleid van de Commissie te concentreren op zaken met de grootste impact op de mededinging.

Aangezien deze richtsnoeren op 1 juli 2014 in werking treden, lijkt het gerechtvaardigd om de toepassingsduur van Beschikking 2009/831/EG met zes maanden te verlengen, zodat de vervaldatum samenvalt met de vervaldatum van de huidige richtsnoeren.

Gezien het dringende karakter van de maatregel, de beperkte duur ervan (zes maanden) en het feit dat de maatregel gericht is op het bevorderen van de economie van ultraperifere regio's, stelt de voorzitter voor dit voorstel ongewijzigd goed te keuren, in overeenstemming artikel 46, lid 1, van het Reglement.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van Beschikking 2009/831/EG wat de toepassingsduur betreft

Document- en procedurenummers

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Datum raadpleging EP

29.1.2014

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

REGI

3.2.2014

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

11.2.2014

Datum goedkeuring

11.2.2014

 

 

 

Datum indiening

17.2.2014