SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

  17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

  Komisja Rozwoju Regionalnego
  Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner
  (Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

  Procedura : 2013/0446(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0113/2014
  Teksty złożone :
  A7-0113/2014
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

  (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

  (Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0930),

  –       uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7‑0022/2014),

  –       uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

  –       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0113/2014),

  1.      zatwierdza wniosek Komisji;

  2.      zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

  3.      zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

  4.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  UZASADNIENIE

  Decyzją Rady 2009/831/WE z dnia 10 listopada 2009 r., przyjętą na podstawie art. 299 ust. 2 Traktatu WE, Portugalia uzyskała zezwolenie na stosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r. obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum, a także w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę. W art. 2 tej decyzji stosowanie wspomnianego odstępstwa ograniczono do określonych produktów. Portugalia może stosować na te produkty stawkę akcyzy niższą od pełnej stawki na alkohol określonej w art. 3 dyrektywy Rady 92/84/EWG i niższą od minimalnej stawki akcyzy na alkohol określonej w tej dyrektywie, ale nie niższą o więcej niż 75% od podstawowej krajowej stawki akcyzy na alkohol.

  W decyzji 2009/831/WE określono powody wprowadzania środków szczególnych, zaliczając do nich niewielki rozmiar, rozdrobnienie i niski poziom mechanizacji gospodarstw rolnych. Ponadto transport na wyspy niektórych surowców i opakowań, które nie są produkowane lokalnie, powoduje dodatkowe koszty w porównaniu z transportem samych produktów gotowych. Transport i instalacja urządzeń w tych oddalonych regionach wyspiarskich powoduje jeszcze wzrost dodatkowych kosztów. Odnośni producenci muszą także ponosić dodatkowe koszty ogólne wynikające z charakteru lokalnej gospodarki, w szczególności zwiększone koszty pracy i energii.

  Obniżenie akcyzy o 75% nie wykracza poza to, co jest konieczne do wyrównania poziomów dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze w wyniku przytoczonej wyżej specyfiki Madery i Azorów jako regionów najbardziej oddalonych.

  Ponieważ korzyść podatkowa ogranicza się do tego, co jest konieczne do wyrównania dodatkowych kosztów, a przedmiotowe ilości pozostają niewielkie, środek nie podważa integralności i spójności wspólnotowego porządku prawnego. Ponadto korzyść podatkowa ogranicza się do spożycia w przedmiotowych regionach.

  Władze portugalskie złożyły wniosek o przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. zezwolenia na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum, a także w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę. Do zatwierdzenia przedłużenia niezbędna jest zarówno decyzja Rady zgodnie z art. 349 TFUE, jak i decyzja Komisji w sprawie pomocy państwa. Decyzja Rady na mocy art. 349 TFUE jest przyjmowana bez uszczerbku dla decyzji Komisji w sprawie przedłużenia tego środka na podstawie przepisów dotyczących pomocy państwa.

  W dniu 28 czerwca 2013 r. Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020. Wytyczne te stanowią część szerzej zakrojonej strategii na rzecz modernizacji kontroli pomocy państwa, mającej na celu wspieranie wzrostu w ramach jednolitego rynku poprzez zachęcanie do skuteczniejszych środków pomocy i koncentrację działań Komisji związanych z egzekwowaniem prawa na sprawach mających największy wpływ na konkurencję.

  Biorąc pod uwagę, że wytyczne te wejdą w życie dnia 1 lipca 2014 r., uzasadnione wydaje się przedłużenie okresu stosowania decyzji 2009/831/WE na okres sześciu miesięcy, tak aby data wygaśnięcia decyzji zbiegała się z datą wygaśnięcia aktualnych wytycznych.

  Ze względu na pilny charakter tego środka, ograniczony czas jego obowiązywania (sześć miesięcy), a także w związku z tym, że ma on pobudzić gospodarkę najbardziej oddalonych regionów, przewodnicząca proponuje przyjęcie wniosku bez wprowadzania zmian, zgodnie z art. 46 ust. 1 Regulaminu.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmianadecyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

  Odsyłacze

  (COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS))

  Data konsultacji z PE

  29.1.2014

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  REGI

  3.2.2014

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  3.2.2014

  Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa

  3.2.2014

   

   

  Opinia niewydana

  Data wydania decyzji

  ECON

  14.1.2014

  Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa

  27.1.2014

   

   

  Sprawozdawca(y)

  Data powołania

  Danuta Maria Hübner

  11.2.2014

   

   

   

  Procedura uproszczona – data decyzji

  11.2.2014

  Data przyjęcia

  11.2.2014

   

   

   

  Data złożenia

  17.2.2014