SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner
(Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2013/0446(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0113/2014
Predkladané texty :
A7-0113/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

(COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0930),

–       so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0022/2014),

–       so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0113/2014),

1.      schvaľuje návrh Komisie;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutím Rady 2009/831/ES z 10. novembra 2009, ktoré bolo prijaté na základe článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES, sa do 31. decembra 2013 povoľuje Portugalsku uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a vínne destiláty. Článkom 2 uvedeného rozhodnutia sa uvedená výnimka obmedzuje na určité výrobky. Portugalsko môže uplatňovať na uvedené výrobky nižšiu sadzbu spotrebnej dane, než je plná sadzba z alkoholu stanovená v článku 3 smernice Rady 92/84/ES, a nižšiu, než je minimálna sadzba spotrebnej dane z alkoholu stanovená v tejto smernici, avšak nie o viac ako 75 % nižšiu, než je štandardná vnútroštátna spotrebná daň z alkoholu.

Rozhodnutím 2009/831/ES sa stanovujú dôvody prijatia osobitných opatrení, medzi ktoré patrí malá veľkosť, fragmentárnosť a slabá mechanizácia poľnohospodárskych podnikov. Navyše doprava určitých surovín a obalových materiálov, ktoré nie sú vyrábané na mieste, na ostrovy vedie k dodatočným nákladom v porovnaní s dopravou iba konečného výrobku. Doprava a montáž zariadení v uvedených odľahlých ostrovných oblastiach ďalej zvyšujú dodatočné náklady. Napokon majú dotknutí výrobcovia aj mimoriadne náklady, ktoré vo všeobecnosti znášajú miestne hospodárstva, najmä zvýšené náklady na prácu a energiu.

Dané 75 % zníženie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na vykompenzovanie výšky dodatočných nákladov, ktoré hospodárskym subjektom vznikajú v dôsledku zmienených osobitných charakteristík Madeiry a Azor ako najvzdialenejších regiónov.

Keďže daňové zvýhodnenie je obmedzené na to, čo je nevyhnutné na vyrovnanie dodatočných nákladov, a takisto vzhľadom na skutočnosť, že predmetné objemy sú neveľké, opatrením sa nenarúša celistvosť a súlad právneho poriadku Spoločenstva. Daňové zvýhodnenie je okrem toho obmedzené na spotrebu v dotknutých oblastiach.

Portugalské orgány požiadali o obnovenie povolenia uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a vínne destiláty do 31. decembra 2020. Obnovenie povolenia sa musí schváliť rozhodnutím Rady podľa článku 349 ZFEÚ a rozhodnutím Komisie o štátnej pomoci. Rozhodnutím Rady podľa článku 349 ZFEÚ nie je dotknuté rozhodnutie Komisie o predĺžení platnosti tohto opatrenia podľa pravidiel štátnej pomoci.

Dňa 28. júna 2013 Komisia prijala nové usmernenia o regionálnej pomoci na obdobie rokov 2014 – 2020. Tieto usmernenia sú súčasťou širšej stratégie na modernizáciu kontroly štátnej pomoci, ktorej cieľom je podpora rastu na jednotnom trhu tým, že sa budú podporovať účinnejšie opatrenia pomoci a že sa Komisia zameria na presadzovanie práva v prípadoch, ktoré majú najväčší vplyv na hospodársku súťaž.

Vzhľadom na to, že tieto usmernenia nadobudnú účinnosť 1. júla 2014, sa zdá byť odôvodnené predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2009/831/ES o šesť mesiacov, aby bol dátum ukončenia jeho uplatňovania zhodný s dátumom skončenia platnosti súčasných usmernení.

Vzhľadom na naliehavosť prijatia tohto opatrenia, jeho obmedzené trvanie (šesť mesiacov) a na to, že je zamerané na podporu hospodárstva najvzdialenejších regiónov, predsedníčka navrhuje, aby bol tento návrh prijatý bezo zmien v súlade s článkom 46 ods. 1 rokovacieho poriadku.

POSTUP

Názov

Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

Referenčné čísla

COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

Dátum konzultácie s EP

29.1.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

3.2.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

3.2.2014

AGRI

3.2.2014

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

14.1.2014

AGRI

27.1.2014

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Danuta Maria Hübner

11.2.2014

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

11.2.2014

Dátum prijatia

11.2.2014

 

 

 

Dátum predloženia

17.2.2014