SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

  17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

  Výbor pre regionálny rozvoj
  Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner
  (Zjednodušený postup – článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku)

  Postup : 2013/0446(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0113/2014
  Predkladané texty :
  A7-0113/2014
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

  (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

  (Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2013)0930),

  –       so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0022/2014),

  –       so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

  –       so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0113/2014),

  1.      schvaľuje návrh Komisie;

  2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

  4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Rozhodnutím Rady 2009/831/ES z 10. novembra 2009, ktoré bolo prijaté na základe článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES, sa do 31. decembra 2013 povoľuje Portugalsku uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a vínne destiláty. Článkom 2 uvedeného rozhodnutia sa uvedená výnimka obmedzuje na určité výrobky. Portugalsko môže uplatňovať na uvedené výrobky nižšiu sadzbu spotrebnej dane, než je plná sadzba z alkoholu stanovená v článku 3 smernice Rady 92/84/ES, a nižšiu, než je minimálna sadzba spotrebnej dane z alkoholu stanovená v tejto smernici, avšak nie o viac ako 75 % nižšiu, než je štandardná vnútroštátna spotrebná daň z alkoholu.

  Rozhodnutím 2009/831/ES sa stanovujú dôvody prijatia osobitných opatrení, medzi ktoré patrí malá veľkosť, fragmentárnosť a slabá mechanizácia poľnohospodárskych podnikov. Navyše doprava určitých surovín a obalových materiálov, ktoré nie sú vyrábané na mieste, na ostrovy vedie k dodatočným nákladom v porovnaní s dopravou iba konečného výrobku. Doprava a montáž zariadení v uvedených odľahlých ostrovných oblastiach ďalej zvyšujú dodatočné náklady. Napokon majú dotknutí výrobcovia aj mimoriadne náklady, ktoré vo všeobecnosti znášajú miestne hospodárstva, najmä zvýšené náklady na prácu a energiu.

  Dané 75 % zníženie nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na vykompenzovanie výšky dodatočných nákladov, ktoré hospodárskym subjektom vznikajú v dôsledku zmienených osobitných charakteristík Madeiry a Azor ako najvzdialenejších regiónov.

  Keďže daňové zvýhodnenie je obmedzené na to, čo je nevyhnutné na vyrovnanie dodatočných nákladov, a takisto vzhľadom na skutočnosť, že predmetné objemy sú neveľké, opatrením sa nenarúša celistvosť a súlad právneho poriadku Spoločenstva. Daňové zvýhodnenie je okrem toho obmedzené na spotrebu v dotknutých oblastiach.

  Portugalské orgány požiadali o obnovenie povolenia uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane v autonómnej oblasti Madeira na tam vyrábaný a spotrebúvaný rum a likéry a v autonómnej oblasti Azory na tam vyrábané a spotrebúvané likéry a vínne destiláty do 31. decembra 2020. Obnovenie povolenia sa musí schváliť rozhodnutím Rady podľa článku 349 ZFEÚ a rozhodnutím Komisie o štátnej pomoci. Rozhodnutím Rady podľa článku 349 ZFEÚ nie je dotknuté rozhodnutie Komisie o predĺžení platnosti tohto opatrenia podľa pravidiel štátnej pomoci.

  Dňa 28. júna 2013 Komisia prijala nové usmernenia o regionálnej pomoci na obdobie rokov 2014 – 2020. Tieto usmernenia sú súčasťou širšej stratégie na modernizáciu kontroly štátnej pomoci, ktorej cieľom je podpora rastu na jednotnom trhu tým, že sa budú podporovať účinnejšie opatrenia pomoci a že sa Komisia zameria na presadzovanie práva v prípadoch, ktoré majú najväčší vplyv na hospodársku súťaž.

  Vzhľadom na to, že tieto usmernenia nadobudnú účinnosť 1. júla 2014, sa zdá byť odôvodnené predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2009/831/ES o šesť mesiacov, aby bol dátum ukončenia jeho uplatňovania zhodný s dátumom skončenia platnosti súčasných usmernení.

  Vzhľadom na naliehavosť prijatia tohto opatrenia, jeho obmedzené trvanie (šesť mesiacov) a na to, že je zamerané na podporu hospodárstva najvzdialenejších regiónov, predsedníčka navrhuje, aby bol tento návrh prijatý bezo zmien v súlade s článkom 46 ods. 1 rokovacieho poriadku.

  POSTUP

  Názov

  Zmena rozhodnutia 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

  Referenčné čísla

  COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  29.1.2014

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  REGI

  3.2.2014

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

  3.2.2014

  AGRI

  3.2.2014

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  ECON

  14.1.2014

  AGRI

  27.1.2014

   

   

  Spravodajkyňa

         dátum menovania

  Danuta Maria Hübner

  11.2.2014

   

   

   

  Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

  11.2.2014

  Dátum prijatia

  11.2.2014

   

   

   

  Dátum predloženia

  17.2.2014