Betänkande - A7-0113/2014Betänkande
A7-0113/2014

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

  17.2.2014 - (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS)) - *

  Utskottet för regional utveckling
  Föredragande: Danuta Maria Hübner
  (Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2013/0446(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0113/2014
  Ingivna texter :
  A7-0113/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

  (COM(2013)0930 – C7‑0022/2014 – 2013/0446(CNS))

  (Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0930),

  –       med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0022/2014),

  –       med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7-0113/2014).

  1.      Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

  2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

  4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  MOTIVERING

  Genom rådets beslut 2009/831/EG av den 10 november 2009, som antogs på grundval av artikel 299.2 i fördraget, fick Portugal tillstånd att till och med den 31 december 2013 tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där. Genom artikel 2 i beslutet begränsas det undantag som avses ovan till vissa produkter. Portugal får på dessa produkter tillämpa en punktskattesats som är lägre än den fulla skattesats för alkohol som fastställs i artikel 3 i rådets direktiv 92/84/EEG och lägre än den minimipunktskattesats för alkohol som fastställs i direktivet men inte mer än 75 % lägre än den normala nationella punktskattesatsen för alkohol.

  Dessa specifika åtgärder antogs enligt beslut 2009/831/EG bl.a. med hänvisning till jordbruksföretagens ringa storlek, fragmenterade karaktär och låga grad av mekanisering. Transporten till öarna av vissa råvaror och förpackningsmaterial som inte produceras lokalt medför extrakostnader, jämfört med att transportera enbart den färdiga produkten. Transport och installering av utrustning i dessa avlägsna öregioner medför också extrakostnader. De berörda producenterna bär också sådana extrakostnader som bärs generellt av de lokala ekonomierna, i synnerhet ökade arbetskrafts- och energikostnader.

  Nedsättningen med 75 % går inte utöver vad som krävs för att uppväga de ytterligare kostnader som de ekonomiska aktörerna har till följd av Madeiras och Azorernas särskilda egenskap som yttersta randområden.

  Eftersom skatteförmånen begränsas till vad som krävs för att uppväga extrakostnaderna och de berörda produktionsvolymerna är blygsamma, undergräver åtgärden inte integriteten och sammanhanget hos unionsrätten. Skatteförmånen begränsas dessutom till konsumtion i de berörda områdena.

  De portugisiska myndigheterna har begärt en förlängning till och med 31 december 2020 av tillståndet att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där. Denna förlängning måste godkännas genom både ett rådsbeslut, enligt artikel 349 i EUF-fördraget, och ett kommissionsbeslut om statligt stöd. Rådsbeslutet på grundval av artikel 349 i EUF-fördraget påverkar inte kommissionsbeslutet om statligt stöd.

  Den 28 juni 2013 antog kommissionen nya riktlinjer för regionalstöd för perioden 2014–2020. Dessa riktlinjer ingår i en bredare strategi för att modernisera kontrollen av statligt stöd i syfte att främja tillväxt på den inre marknaden genom att uppmuntra mer effektiva stödåtgärder och inrikta kommissionens kontroll av efterlevnaden på de ärenden som har störst inverkan på konkurrensen.

  Med tanke på att dessa riktlinjer kommer att tillämpas från och med den 1 juli 2014 är det berättigat att förlänga tillämpningsperioden för beslut 2009/831/EG med sex månader så att beslutet upphör att gälla samtidigt som de nuvarande riktlinjerna upphör att gälla.

  Med tanke på att det är bråttom att anta denna åtgärd, att den har begränsad varaktighet (sex månader) och att den syftar till att stimulera ekonomin i de yttersta randområdena, föreslår ordföranden att förslaget antas utan ändringsförslag, i enlighet med artikel 46.1 i arbetsordningen.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

  Referensnummer

  COM(2013)0930 – C7-0022/2014 – 2013/0446(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  29.1.2014

   

   

   

  Ansvarigt utskott

    Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  3.2.2014

   

   

   

  Rådgivande utskott

    Tillkännagivande i kammaren

  ECON

  3.2.2014

  AGRI

  3.2.2014

   

   

  Inget yttrande avges

    Beslut

  ECON

  14.1.2014

  AGRI

  27.1.2014

   

   

  Föredragande

    Utnämning

  Danuta Maria Hübner

  11.2.2014

   

   

   

  Förenklat förfarande – beslut

  11.2.2014

  Antagande

  11.2.2014

   

   

   

  Ingivande

  17.2.2014