ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης

17.2.2014 - (2013/2114(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Françoise Castex


Διαδικασία : 2013/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0114/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0114/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης

(2013/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας[1],

–       έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0372) καθώς και τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 6, 114 και 118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα της 21ης Οκτωβρίου 2010 στην υπόθεση C 467/08, Padawan κατά SGAE Συλλογή 2010 σ.I-10055, της 16ης Ιουνίου 2011 στην υπόθεση C-462/09, Stichting de Thuiskopie κατά Opus Supplies Deutschland GmbH και άλλων Συλλογή 2011 σ.I-05331, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 στην υπόθεση C-277/10, Martin Luksan κατά Petrus van der Let (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί), της 27ης Ιουνίου 2013 στις συνδικασθείσες υποθέσεις C-457/11 έως C‑460/11, VG Wort κατά Kyocera Mita και άλλων (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί), και της 11ης Ιουλίου 2013 στην υπόθεση C-521/11, Austro Mechana κατά Amazon (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη» COM(2011)0287),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2012)0789),

–       έχοντας υπόψη τις συστάσεις του António Vitorino της 31ης Ιανουαρίου 2013 που προέκυψαν από τη διαδικασία διαμεσολάβησης για το ζήτημα των τελών για την αναπαραγωγή αντιγράφων ιδιωτικής χρήσης,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με τίτλο «Copyright in the music and audiovisual sectors» (Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον μουσικό και τον οπτικοακουστικό τομέα), που εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2011,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0114/2014),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική δημιουργία αποτελούν το βάθρο της ευρωπαϊκής ταυτότητος, παρελθούσης και σύγχρονης, και ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ψηφιακής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή ποιοτικά υψηλού αλλά και καθημερινού πολιτιστικού περιεχομένου προϋποθέτει ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή ανάπτυξη της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι από διαβουλεύσεις προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στις προσδοκίες περί αποτελεσματικής χορήγησης, εύλογης αποζημίωσης στους δημιουργούς και δίκαιης και αποτελεσματικής διανομής του εισοδήματος στον πολιτιστικό τομέα εν γένει και ότι για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα αυτά είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων σε επίπεδο Ένωσης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται, διαδίδονται και αναπτύσσονται οι πολιτιστικές ταυτότητες και ότι η μείωση των φραγμών στη συμμετοχή και η ανάδυση νέων διαύλων διανομής διευκολύνουν την πρόσβαση στα έργα και τον πολιτισμό και βελτιώνουν την κυκλοφορία, την ανακάλυψη και την εκ νέου ανακάλυψη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε ολόκληρο τον κόσμο και παρέχουν ευκαιρίες στους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, έχουν αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό οι δυνατότητες που παρέχει η αγορά για νέες υπηρεσίες και επιχειρήσεις·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, και στην ψηφιακή εποχή, οι δημιουργοί πρέπει να μπορούν να απαιτούν την προστασία των πνευματικών τους έργων καθώς και να δικαιούνται εύλογης αμοιβής για τα έργα αυτά·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή αναπαραγωγή αντιγράφων ιδιωτικής χρήσης έχει, λόγω της τεχνολογικής προόδου, της μετατόπισης στο Διαδίκτυο και του υπολογιστικού νέους, αποκτήσει πολύ μεγάλη οικονομική σημασία και ότι το ισχύον σύστημα των τελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει ακόμα εναλλακτικό πρότυπο στον εν λόγω τομέα που να διασφαλίζει δέουσα αποζημίωση για τους δικαιούχους και να επιτρέπει ταυτόχρονα τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μια συζήτηση με στόχο την επικαιροποίηση του καθεστώτος που ισχύει για τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης προκειμένου αυτό να καταστεί αποτελεσματικότερο και να προσμετρά στο πλαίσιο αυτό την τεχνολογική πρόοδο·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 4 Φεβρουαρίου 2014, επιβεβαιώνεται ότι κατά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια των αποζημιώσεων που εισπράττουν, διανέμουν και καταβάλλουν οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους και όσον αφορά τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29 επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν, με εύλογη αποζημίωση, εξαίρεση ή περιορισμό όσον αφορά το δικαίωμα αναπαραγωγής για ορισμένα είδη ακουστικού, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού για ιδιωτική χρήση, και επιτρέπει στους καταναλωτές, στις χώρες που ισχύει ο περιορισμός αυτός, να αντιγράφουν, ελευθέρως και χωρίς περιορισμούς, μουσικό και οπτικοακουστικό υλικό από ένα μέσο ή πολυμεσικό υλικό σε ένα άλλο, χωρίς να ζητούν την άδεια των δικαιούχων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτική χρήση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέλη πρέπει να υπολογίζονται βάσει της ζημίας που υπέστησαν ενδεχομένως οι δικαιούχοι από την ιδιωτική αντιγραφή·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό ποσό των τελών για αντιγραφή ιδιωτικής χρήσης που εισεπράχθηκε σε 23 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπερτριπλασιαστεί από ενάρξεως ισχύος της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και υπερβαίνει σήμερα κατά τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα 600 εκατ. ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό είναι ιδιαιτέρως υψηλό για τους δημιουργούς·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων και συσκευών εγγραφής και αποθήκευσης, τα εν λόγω τέλη δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνον μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών τους που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά είδη κινητού τερματικού εξοπλισμού υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, αλλά ότι ο εν λόγω τερματικός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό· ζητεί, ως εκ τούτου, τη διεξαγωγή συζητήσεων σε βάθος χρόνου με σκοπό την εξεύρεση ενός αποδοτικότερου και περισσότερο επίκαιρου προτύπου, το οποίο δεν θα βασίζεται κατ’ ανάγκη σε καταβολή κατ’ αποκοπή τέλους για τον εξοπλισμό·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη σύγκριση των τιμών των πωλούμενων υλικών μεταξύ χωρών που επιβάλλουν και χωρών που δεν επιβάλλουν τέλη καταδεικνύεται ότι η επιβολή τελών για τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης δεν επηρεάζει σημαντικά τις τιμές των προϊόντων·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασκευαστές και εισαγωγείς παραδοσιακών και ψηφιακών μέσων και συσκευών εγγραφής και αποθήκευσης έχουν ασκήσει, από ενάρξεως ισχύος της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, πολυάριθμες αγωγές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29 και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλουν στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν για τους δικαιούχους την άμεση καταβολή του συνόλου των τελών για αντιγραφή ιδιωτικής χρήσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια όταν ορίζουν ότι ένα τμήμα της αποζημίωσης αυτής θα καταβάλλεται με έμμεσο τρόπο·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης καταβάλλεται από τους καταναλωτές κατά την αγορά του μέσου ή των υπηρεσιών εγγραφής και αποθήκευσης και ότι, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την ύπαρξη ενός τέτοιου τέλους καθώς και το ακριβές ύψος του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης πρέπει να αποτυπώνει την πραγματική χρησιμοποίηση των εν λόγω συσκευών και υπηρεσιών για την παραγωγή ιδιωτικών αντιγράφων ηχητικού, οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές για τα μέσα και το υλικό δεν διαφέρουν ανάλογα με το διαφορετικό ύψος των τελών για ιδιωτικά αντίγραφα που ισχύουν στην Ένωση και ότι η κατάργηση των τελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης το 2012 στην Ισπανία δεν επηρέασε τις τιμές των μέσων και του υλικού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υφίστανται όσον αφορά τα διάφορα συστήματα και τα ποσοστά είσπραξης του τέλους για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης καθώς και τις επιπτώσεις τους στους καταναλωτές και την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό πλαίσιο προκειμένου να παρέχεται υψηλό επίπεδο διαφάνειας για τους δικαιούχους, τους κατασκευαστές και εισαγωγείς εξοπλισμού, τους καταναλωτές και παρόχους υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να διατηρηθεί, στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, η ισορροπία του συστήματος στην εσωτερική αγορά το καθεστώς των τελών σε πολλά κράτη μέλη πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο θα εγγυάται την εφαρμογή ίσων όρων για τους δικαιούχους, τους καταναλωτές, τους κατασκευαστές και εισαγωγείς εξοπλισμού και τους παρόχους υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί απαλλαγής και επιστροφής για επαγγελματικές χρήσεις που έχουν καθιερωθεί στα κράτη μέλη πρέπει να είναι αποτελεσματικοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μηχανισμοί αυτοί είναι απαραίτητοι και ότι οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζονται πάντοτε·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της πρόσβασης και πώλησης έργων μέσω του Διαδικτύου, οι πρακτικές χορήγησης άδειας χρήσης συμπληρώνουν το σύστημα τελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον ψηφιακό ιδίως τομέα, η κλασική διαδικασία αντιγραφής έχει αντικατασταθεί από τα λεγόμενα πρότυπα συνεχούς ροής (Streaming), μέσω των οποίων δεν αποθηκεύεται αντίγραφο των προστατευόμενων από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έργων στον τερματικό εξοπλισμό και, ως εκ τούτου, ιδίως στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προτιμώνται τα πρότυπα χορήγησης άδειας χρήσης·

Ένα σύστημα λειτουργικό που χρήζει εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης

1.      τονίζει ότι στον τομέα του πολιτισμού υπάρχουν 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και παράγεται το 2,6% του ΑΕΠ της Ένωσης, ότι ο κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης στην ΕΕ και πηγή νέων, μη μεταφερόμενων, θέσεων απασχόλησης, τονώνει την καινοτομία και αποτελεί αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της σημερινής ύφεσης·

2.      υπενθυμίζει ότι το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξισορροπεί μεταξύ άλλων τα συμφέροντα των δημιουργών και των καταναλωτών· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι όλοι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δημιουργούν αντίγραφα νομίμως αποκτηθέντος περιεχομένου για ιδιωτική χρήση·

3.      καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό την αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, συμπεριλαμβάνοντας διάταξη για την πλήρη εναρμόνιση των εξαιρέσεων και των περιορισμών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης·

4.      υπογραμμίζει ότι το ισχύον αποσπασματικό καθεστώς όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο, και να αυξηθεί η (παγκόσμια) κυκλοφορία του, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και το κοινό να επωφελούνται από τις ψηφιακές εξελίξεις, τους νέους διαύλους διανομής, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και άλλες ευκαιρίες, ιδίως σε περιόδους δημοσιονομικής λιτότητας·

5.      διαπιστώνει ότι τα τέλη για τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης αποτελούν επί του παρόντος πηγή εισοδήματος η σημασία της οποίας ποικίλλει για τις διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, καθώς και μεταξύ των διαφορών κρατών μελών·

6.      εκτιμά ότι το σύστημα αντιγράφων ιδιωτικής χρήσης είναι ένα σύστημα λειτουργικό που συμβιβάζει την εξαίρεση για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης και το δικαίωμα σε εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων, το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι δεν είναι σε θέση να παρέχουν άμεσα άδεια για το δικαίωμα αναπαραγωγής σε πολλαπλές συσκευές· φρονεί ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει εναλλακτική στο ισόρροπο αυτό σύστημα· τονίζει ωστόσο, ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να πραγματοποιηθούν συζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων το σύστημα της παραγωγής αντιγράφων για ιδιωτική χρήση θα επανεξετάζεται τακτικά υπό το φως των εξελίξεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της αγοράς καθώς και της συμπεριφοράς των καταναλωτών και θα εξετάζονται ενδεχομένως πιθανές εναλλακτικές προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της εξαίρεσης για την πραγματοποίηση αντιγράφων για ιδιωτική χρήση από τους καταναλωτές και της αποζημίωσης για τους δημιουργούς·

7.      υπογραμμίζει ότι οι μεγάλες διαφορές μεταξύ εθνικών συστημάτων είσπραξης των τελών, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη των υποκείμενων σε τέλη προϊόντων, καθώς και το επίπεδό τους, ενδέχεται να προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού αλλά και να δημιουργούν δυνατότητες για «forum shopping» (επιλογής της ευνοϊκότερης δωσιδικίας) εντός της εσωτερικής αγοράς·

8.      καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσουν μελέτη σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση και κυρίως, σχετικά με την έννοια της «εύλογης αποζημίωσης», η οποία δεν ρυθμίζεται επί του παρόντος ρητώς από την οδηγία 2001/29/ΕΚ, καθώς και σχετικά με την έννοια της «ζημίας» που υφίσταται ο δημιουργός λόγω της αναπαραγωγής του έργου του για ιδιωτική χρήση χωρίς την έγκρισή του· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει κοινές προσεγγίσεις όσον αφορά τα υποκείμενα σε τέλη προϊόντα και να θεσπίσει κοινά κριτήρια για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης όσον αφορά την επιβολή τελών για ιδιωτικά αντίγραφα, με στόχο να επιβληθεί ένα για τους καταναλωτές και τους δημιουργούς διαφανές, δίκαιο και ενιαίο σύστημα·

Ενιαία διαδικασία είσπραξης, καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και αποτελεσματικότερο καθεστώς αποζημίωσης

9.      τονίζει ότι το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης θα πρέπει να επιβάλλεται σε όλες τις συσκευές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιδιωτικής εγγραφής και αποθήκευσης, εφόσον η παραγωγή ιδιωτικών αντιγράφων προκαλεί ζημία στους δημιουργούς·

10.    τονίζει ότι τα αντίγραφα για προσωπική χρήση θα πρέπει να ορίζονται σαφώς για όλες τις συσκευές και θα πρέπει, με εφάπαξ χρέωση, να διασφαλίζεται η πρόσβαση των χρηστών σε περιεχόμενο καλυπτόμενο από πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα μέσα · επιπλέον, ζητεί να διατηρηθούν οι ρυθμίσεις που υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη, όπως οι εξαιρέσεις ή απαλλαγές από τέλη καθώς και η δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής τους στην αγορά·

11.    εκτιμά ότι το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης πρέπει να καταβάλλεται από τους κατασκευαστές ή τους εισαγωγείς· επισημαίνει ότι η είσπραξη του τέλους από τους λιανοπωλητές θα αποτελούσε υπερβολικό διοικητικό φόρτο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διανομής και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης·

12.    συνιστά, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση C-462/09 (Opus), σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών, τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης να επιβάλλονται στο κράτος μέλος, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο τελικός χρήστης που έχει αγοράσει το προϊόν·

13.    φρονεί συνεπώς ότι για την αποφυγή διπλής καταβολής σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών, τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης για ένα προϊόν θα πρέπει να εισπράττονται μόνο μια φορά από έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ενός κράτους μέλους και ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα τέλη σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του τελικού χρήστη θα πρέπει να επιστρέφονται·

14.    πιστεύει ότι τα κράτη μέλη στα οποία εισπράττονται ή καταβάλλονται τα τέλη θα πρέπει να απλουστεύσουν και να εναρμονίσουν το ύψος των εν λόγω τελών·

15.    ζητεί από τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις διαδικασίες καθορισμού των τελών, κατά τρόπο δίκαιο, ώστε να διασφαλίζεται ο δίκαιος χαρακτήρας και η αντικειμενικότητά τους·

16.    υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να καταστεί σαφέστερος για τους καταναλωτές ο ρόλος του συστήματος τελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης όσον αφορά την αποζημίωση των καλλιτεχνών και την διάδοση του πολιτιστικού αγαθού· παροτρύνει τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους να διοργανώσουν "θετικές" εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τα πλεονεκτήματα του τέλους για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης·

17.    εκτιμά ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το ύψος, τον σκοπό και τη χρήση των τελών που καταβάλλουν· καλεί συνεπώς μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, τους λιανοπωλητές και τις ενώσεις καταναλωτών, να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές με σαφή τρόπο στους καταναλωτές·

18.    καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαφανείς κανόνες εξαίρεσης για επαγγελματικές χρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ, ότι αυτές απαλλάσσονται και στην πράξη από τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης·

19.    ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης δεν επιβάλλεται σε περίπτωση που η χρήση των μέσων αυτών γίνεται για επαγγελματικούς λόγους και ότι οι διάφορες ρυθμίσεις για την επιστροφή τελών που έχουν καταβληθεί για επαγγελματική χρήση θα αντικατασταθούν από συστήματα που διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω χρήστες εκ των προτέρων δεν οφείλουν να καταβάλλουν το τέλος·

Διαφάνεια όσον αφορά την διάθεση των εσόδων

20.    επικροτεί την προσφάτως εκδοθείσα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οδηγία για την συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, με την οποία επιδιώκεται μεγαλύτερη διαφάνεια της ροής των εισπραχθεισών, διανεμηθεισών και καταβληθεισών από τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους των δικαιωμάτων, για παράδειγμα μέσω της δημοσίευσης μιας ετήσιας έκθεσης διαφάνειας, η οποία περιλαμβάνει ειδικό τμήμα σχετικά με την χρησιμοποίηση των εισπραχθέντων ποσών για κοινωνικούς και πολιτισμικούς σκοπούς·

21.    καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την διάθεση των ποσών που προέρχονται από το τέλος των αντιγράφων ιδιωτικής χρήσης·

22.    ζητεί από τα κράτη μέλη να προβλέψουν ότι το 25% τουλάχιστον των ποσών που προέρχονται από το τέλος για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης θα διατίθεται για την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκτέλεσης καθώς και της παραγωγής τους·

23.    καλεί τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τη διάθεση των εσόδων αυτών σε ανοικτό μορφότυπο και με ερμηνεύσιμα στοιχεία·

24.    καλεί τους διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων και παραστάσεων, ως δικαιούχους του τέλους για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης, να ενημερώνουν καλύτερα για το γεγονός αυτό το κοινό του με επιπλέον διαφήμιση·

Τεχνικά μέσα προστασίας

25.    επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της εξαίρεσης όσον αφορά τα αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αντιγράφουν ελευθέρως το μουσικό και οπτικοακουστικό υλικό τους από το ένα πολυμεσικό υλικό σε ένα άλλο χωρίς να ζητούν την άδεια των δικαιούχων, εφόσον πρόκειται για ιδιωτική χρήση·

26.    τονίζει ότι, στην ψηφιακή ιδίως εποχή, θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τεχνικών μέσων προστασίας, με τα οποία αποκαθίσταται η ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας αντιγραφής για λόγους ιδιωτικής χρήσης και των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

27.    υπογραμμίζει ότι τα τεχνικά μέτρα προστασίας δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη δημιουργία αντιγράφων από τους καταναλωτές και την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων για το αντίγραφο ιδιωτικής χρήσης·

Άδειες

28.    διαπιστώνει ότι, παρά τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης η μεταφόρτωση, η αποθήκευση και η αντιγραφή για ιδιωτικούς σκοπούς συνεχίζεται· πιστεύει ότι η επιβολή τελών για ιδιωτικά αντίγραφα εξακολουθεί συνεπώς να είναι σημαντική και στο επιγραμμικό περιβάλλον· τονίζει ωστόσο ότι τα πρότυπα χορήγησης αδειών προς όφελος όλων των δικαιούχων θα πρέπει να έχουν προβάδισμα, εφόσον απαγορεύεται η αναπαραγωγή των προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε μέσα και συσκευές·

29.    υπογραμμίζει συνεπώς ότι, η εξαίρεση της αντιγραφής για ιδιωτική χρήση μπορεί να ισχύσει για ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους·

Νέα επιχειρηματικά πρότυπα στο ψηφιακό περιβάλλον

30.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που ασκούν στο σύστημα των αντιγράφων για ιδιωτική χρήση οι των υπηρεσίες υπολογιστικής νέφους, οι οποίες παρέχουν δυνατότητες αναπαραγωγής και αποθήκευσης προστατευόμενων έργων για ιδιωτική χρήση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και με ποιον ενδεχομένως τρόπο οι ιδιωτικές αυτές αντιγραφές προστατευόμενων έργων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των μηχανισμών αποζημίωσης·

o

ο ο

31.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

5

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, Jan Mulder, Jaroslav Paška