Pranešimas - A7-0114/2014Pranešimas
A7-0114/2014

PRANEŠIMAS dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui

17.2.2014 - (2013/2114(INI))

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Françoise Castex


Procedūra : 2013/2114(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0114/2014

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui

(2013/2114(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo[1],

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (COM(2012) 0372),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4, 6, 114 ir 118 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, pirmiausia į 2010 m. spalio 21 d. sprendimą byloje C-467/08 Padawan SL prieš SGAE [2010], rink. p. I-10055, į 2011 m. birželio 11 d. sprendimą byloje C-462/09 Stichting de Thuiskopie prieš Opus Supplies Deutschland GmbH ir kt. [2011], rink. p. I-05331, į 2010 m. vasario 9 d. sprendimą byloje C-277/10 Martin Luksan prieš Petrus van der Let (dar nepranešta), į 2013 m. birželio 27 d. sprendimus sujungtose bylose C-457/11–C-460/11 Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) prieš Kyocera Mita ir kt. (dar nepranešta) ir į 2013 m. liepos 11 d. sprendimą byloje C-521/11 Amazon prieš Austro-Mechana (dar nepranešta),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 24 d. Komisijos komunikatą „Intelektinės nuosavybės teisių bendroji rinka. Kūrybingumo ir naujovių skatinimas ekonomikos augimui, kokybiškų darbo vietų kūrimui ir aukščiausios kokybės produktams ir paslaugoms Europoje teikti“ (COM(2011) 0287),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 18 d. Komisijos komunikatą dėl turinio bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (COM(2012) 0789),

–   atsižvelgdamas į António Vitorino 2013 m. sausio 31 d. rekomendacijas, parengtas pasibaigus tarpininkavimo mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui ir reprografiją klausimu procesui,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. patvirtintą Teisės reikalų komiteto darbo dokumentą „Autorių teisės muzikos ir audiovizualiniame sektoriuose“,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0114/2014),

A. kadangi kultūra ir meninė kūryba yra Europos tapatybės praeities ir dabarties pamatas ir ateityje atliks gyvybiškai svarbų vaidmenį Europos Sąjungos ekonominio ir socialinio vystymosi srityje;

B.  kadangi kultūra ir meninė kūryba neatsiejamos nuo skaitmeninės ekonomikos, kadangi aukštesniosios ir kasdienės kultūros turinio raiška grindžiama vienoda prieiga prie Europos skaitmeninio augimo galimybių ir kadangi per konsultacijas paaiškėjo, kad Europos skaitmeninėje rinkoje iki šiol neįgyvendinti veiksmingo paskirstymo, teisingo atlyginimo kūrėjams, taip pat teisingo ir veiksmingo pajamų paskirstymo kultūros sektoriuje apskritai pažadai, ir norint išspręsti šias problemas būtina imtis veiksmų ES lygmeniu;

C. kadangi skaitmeninimas daro didžiulį poveikį kultūrinės tapatybių raiškos, sklaidos ir raidos būdams ir kadangi mažesnės dalyvavimo kliūtys ir naujų platinimo būdų atsiradimas palengvina prieigą prie kūrybinių darbų ir kultūros, padeda geriau cirkuliuoti kultūros ir meno kūriniams, juos atrasti ir atrasti iš naujo visame pasaulyje, taip pat sudaro galimybes menininkams ir kūrėjams; kadangi dėl to rinkoje nepaprastai padaugėjo galimybių naujoms paslaugoms teikti ir įmonėms veikti;

D. kadangi ir skaitmeniniame amžiuje autoriai turi turėti teisę į savo sukurtų darbų apsaugą ir galimybę ginti savo teisę į teisingą atlygį už tą darbą;

E.  kadangi dėl techninės pažangos ir perėjimo prie interneto ir debesijos kompiuterijos skaitmeninis kopijavimas asmeniniam naudojimui įgijo didelę ekonominę reikšmę ir kadangi taikant dabartinę mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui sistemą nepakankamai atsižvelgiama į skaitmeninio amžiaus naujoves; kadangi dabar šioje srityje nesivadovaujama jokiu alternatyviu principu, kuriuo būtų užtikrintas tinkamas atlygis teisių turėtojui ir kartu sudaryta galimybė kopijuoti asmeniniam naudojimui; kadangi, nežiūrint į tai, būtina diskusija siekiant atnaujinti kopijavimo asmeniniam naudojimui mechanizmą, kad jis taptų veiksmingesnis ir kad jį taikant būtų labiau atsižvelgta į techninę pažangą;

F.  kadangi Direktyvoje dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje, kurią Parlamentas ir Taryba priėmė 2014 m. vasario 4 d., dar griežčiau pabrėžiama, kad administruojant autorių teises ypatingą dėmesį reikia skirti atlyginimo, kurį kolektyvinio administravimo asociacijos surenka, paskirsto ir išmoka teisių turėtojams, įskaitant mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui, srautų skaidrumui;

G. kadangi pagal Direktyvą 2001/29/EB valstybės narės gali numatyti išimtį arba apribojimą teisei dauginti tam tikrų tipų garso, vaizdo ir audiovizualinę medžiagą, skirtą naudoti asmeniškai, kartu mokant teisingą atlygį ir gali leisti vartotojams šalyse, kuriose nustatytas toks apribojimas, nemokamai kopijuoti savo muzikos ir audiovizualinius rinkinius iš vienos laikmenos ar tam tikro tipo multimedijos medžiagos į kitą ir kada tik jiems panorėjus neprašant teisių turėtojų leidimo, tačiau tie įrašai turi būti skirti asmeniniam naudojimui; kadangi bet kokie mokesčiai turėtų būti apskaičiuoti atsižvelgiant į galimus teisių turėtojų nuostolius, kuriuos jie gali patirti atlikus konkretų kopijavimo asmeninėms reikmėms veiksmą;

H. kadangi visa 23 iš 28 valstybių narių surinktų mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui suma nuo tada, kai įsigaliojo Direktyva 2001/29/EB, patrigubėjo ir, remiantis Komisijos sąmatomis, dabar siekia virš 600 mln. EUR ir kadangi menininkams tai didelė suma;

I.   kadangi šie mokesčiai – tik smulki dalis tradicinių ir skaitmeninių įrašų laikmenų ir medžiagos gamintojų ir importuotojų apyvartos, kuri, remiantis skaičiavimais, iš viso sudaro daugiau kaip 1 000 mlrd. EUR;

J.   kadangi teoriškai kopijuoti asmeniniam naudojimui galima daugeliu mobiliųjų galinių prietaisų, tačiau faktiškai jie šiuo tikslu nenaudojami; todėl ragina rengti ilgalaikes diskusijas siekiant formuoti veiksmingesnį ir naujoviškesnį požiūrį, kuris nebūtinai turi būti pagrįstas vienodo tarifo mokesčiu už įrangą;

K. kadangi palyginus medžiagos pardavimo kainas šalyje, kur mokestis taikomas, ir šalyje, kur jis netaikomas, tampa aišku, kad mokestis už kopijavimą asmeniniam naudojimui apčiuopiamo poveikio prekių kainoms nedaro;

L.  kadangi po Direktyvos 2001/29/EB įsigaliojimo tradicinių ir skaitmeninių įrašų laikmenų ir medžiagos gamintojai ir importuotojai ne kartą ėmėsi teisinių veiksmų tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu;

M. kadangi pagal Direktyvą 2001/29/EB ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką valstybių narių nereikalaujama pasirūpinti, kad teisių turėtojams būtų tiesiogiai išmokėtas visas už kopijavimą asmeniniam naudojimui surinktas mokestis ir kadangi valstybės narės turi didelę veiksmų laisvę nustatyti, kad dalis šio atlygio dalis būtų išmokėta netiesiogiai;

N. kadangi mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui vartotojai moka pirkdami įrašą ar saugojimo laikmeną arba paslaugas ir kadangi dėl to jie turi teisę žinoti apie tai, kad jis taikomas ir koks jo dydis; kadangi kopijavimo asmeniniam naudojimui mokesčio suma turėtų parodyti, kad tokia įranga ir paslaugos faktiškai naudojamos garso, vaizdo ir audiovizualinei medžiagai kopijuoti asmeninėms reikmėms;

O. kadangi laikmenų ir medžiagos kainos skiriasi ne pagal skirtingus visoje Sąjungoje taikomus mokesčio už kopijavimą asmeniniam naudojimui tarifus ir kadangi mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui panaikinimas Ispanijoje 2012 m. neturėjo jokio poveikio laikmenų ir medžiagos kainoms;

P.  kadangi skiriasi įvairūs mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui modeliai ir rinkimo tarifai – taip pat ir jų poveikio vartotojams ir bendrajai rinkai požiūriu; kadangi, norint užtikrinti didesnį skaidrumą teisių turėtojams, įrangos gamintojams ir importuotojams, vartotojams ir paslaugų teikėjams visoje Sąjungoje, būtina nustatyta Europos sistemą ir kadangi, norint išsaugoti esminį sistemos stabilumą skaitmeniniame amžiuje šių dienų vidaus rinkoje, daugelyje valstybių narių turėtų būti modernizuotos honorarų mokėjimo procedūros ir sukurta Europos sistema, kurią taikant būtų užtikrinta, kad teisių turėtojams, vartotojams, įrangos gamintojams ir importuotojams bei paslaugų teikėjams visoje Sąjungoje būtų taikomos vienodos sąlygos;

Q. kadangi valstybėse narėse įdiegta atleidimo nuo mokesčio ir atlyginimo už naudojimą profesiniais tikslais tvarka turi būti veiksminga; kadangi kai kuriose valstybėse narėse ši tvarka būtina ir kadangi kai kuriose valstybėse narėse priimti teismų sprendimai ne visuomet buvo taikomi;

R.  kadangi interneto kūrinių – tiek galimybių juos gauti, tiek jų pardavimo – atveju licencijų suteikimo praktika papildo mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui sistemą;

S.  kadangi skaitmeninėje srityje įprastą kopijavimo procesą pirmiausia keičia srautinio siuntimo sistemos: jas taikant vartotojas galiniame prietaise neturi autorių teisėmis saugomo kūrinio kopijos; kadangi dėl to šiais atvejais pirmenybė turėtų būti teikiama licencijavimo modeliams;

Perspektyvi sistema, kurią būtina modernizuoti ir suderinti

1.  pažymi, kad kultūros sektorius užtikrina 5 mln. darbo vietų ES ir 2,6 proc. jos BVP, tai vienas iš pagrindinių augimo variklių Europoje ir neišsenkantis naujų neperkeliamų darbo vietų šaltinis, jis skatina inovacijas ir siūlo veiksmingus kovos su dabartiniu nuosmukiu būdus;

2.  primena, kad autorių teisių teisės nuostatomis turėtų būti užtikrinama, inter alia, kūrėjų ir vartotojų interesų pusiausvyra; atsižvelgdamas į tai, mano, kad visi Europos vartotojai turėtų turėti teisę kopijuoti teisėtai įsigytą turinį asmeniniam naudojimui;

3.  todėl ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo peržiūros, įskaitant nuostatą dėl visapusiško išimčių ir apribojimų, inter alia, susijusių su kopijavimu asmeniniam naudojimui, suderinimo;

4.  pabrėžia, jog turi būti reformuota šiuo metu susiskaidžiusi autorių teisių tvarka, siekiant palengvinti prieigą prie kultūros ir kūrybinio turinio ir užtikrinti didesnę jo cirkuliaciją (pasaulyje) taip, kad menininkai, kūrėjai, vartotojai, verslininkai ir publika galėtų pasinaudoti skaitmeninėmis naujovėmis, naujais sklaidos būdais, naujais verslo modeliais ir kitomis galimybėmis, ypač griežto biudžeto taupymo laikais;

5.  pažymi, kad šiuo metu mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui yra pajamų šaltinis, kuris nevienodai svarbus įvairių kategorijų teisių turėtojams, ir kad ši svarba skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi;

6.  mano, kad kopijavimo asmeniniam naudojimui sistema yra perspektyvi sistema, kurią taikant proporcingai derinama išimtis kopijuoti asmeniniam naudojimui ir teisių turėtojų teisė gauti teisingą atlygį, ir kad ją verta išsaugoti, ypač kai teisių turėtojai negali tiesiogiai licencijuoti teisės dauginti naudojant įvairius prietaisus; mano, kad trumpuoju laikotarpiu ši suderinta sistema neturi alternatyvų; tačiau pabrėžia, kad ilgainiui būtina rengti diskusijas siekiant nuolat vertinti kopijavimo asmeniniam naudojimui sistemą atsižvelgiant į skaitmenines ir rinkos naujoves ir vartotojų elgseną ir, jei įmanoma, tiriant galimas alternatyvas, kuriomis būtų pasiektas tikslas užtikrinti vartotojams taikomos išimties, dėl kurios jie gali kopijuoti, ir kompensavimo kūrėjams pusiausvyrą;

7.  pabrėžia, kad dideli nacionalinių mokesčių rinkimo sistemų skirtumai, ypač susiję su produktų, kuriems taikomas mokestis, tipais ir mokesčių tarifais, gali iškreipti konkurenciją ir vidaus rinkoje gali būti vis dažniau ieškoma palankesnio teisinio reglamentavimo;

8.  ragina valstybes nares ir Komisiją atlikti tyrimą dėl esminių kopijavimo asmeniniam naudojimui elementų, pirmiausia dėl bendros apibrėžties, dėl teisingo kompensavimo sampratos, kuri šiuo metu nėra aiškiai reglamentuojama pagal Direktyvą 2001/29/EB, ir dėl nuostolių, autoriaus patiriamų neleistinai dauginant teisių turėtojo darbą asmeniniam naudojimui; ragina Komisiją pažvelgti į bendrą pagrindą, susijusį su tuo, kuriems produktams turėtų būti taikomas mokestis, ir nustatyti bendrus derybų dėl kopijavimui asmeniniais tikslais taikytinų tarifų tvarkos kriterijus siekiant sustiprinti sistemą, kad ji būtų skaidri, teisinga ir vienoda vartotojams ir kūrėjams;

Bendra rinkimo procedūra, aiškesnio vartotojų informavimo ir veiksmingesnio atlyginimo procedūros

9.  mano, kad, kūrėjams patiriant nuostolių dėl kopijavimo asmeniniam naudojimui veiksmų, mokestis už kopijavimą asmeniniam naudojimui turėtų būti taikomas visai medžiagai ir laikmenoms, kurios naudojamos asmeniniams įrašams ir saugojimo talpai;

10. pabrėžia, kad turėtų būti aiškiai apibrėžta asmeninių visos medžiagos kopijų samprata ir kad vieną kartą susimokėjęs naudotojas turėtų turėti galimybę pasiekti visose laikmenose esantį autorių teisėmis saugomą turinį; ragina paisyti valstybėse narėse jau galiojančių susitarimų, pvz., išimčių ir atleidimų nuo mokesčių, ir užtikrinti galimybes juos vienu metu taikyti rinkoje;

11. mano, kad gamintojai ar importuotojai turėtų mokėti mokestį už kopijavimą asmeniniam naudojimui; pažymi, kad mokestį pervedus mažmenininkams pernelyg didele našta būtų apkrautos mažos ir vidutinės platinimo įmonės ir kolektyvinio teisių administravimo organizacijos;

12. rekomenduoja tarpvalstybinių sandorių atvejais mokesčius už kopijavimą asmeniniam naudojimui rinkti toje valstybėje narėje, kurioje produktą įsigijo galutinis vartotojas, kaip nustatyta sprendimu minėtojoje byloje V-462/09 (Opus);

13. todėl laikosi nuomonės, kad, siekiant apsisaugoti nuo bet kokio dvigubo apmokestinimo tarpvalstybinių sandorių atvejais, valstybės narės kolektyvinio administravimo organizacija turėtų turėti galimybę tik kartą paimti kopijavimo asmeniniam naudojimui mokestį už tą patį produktą ir kad kitoje valstybėje narėje be reikalo sumokėti kiti, ne galutinio vartotojo mokesčiai turėtų būti kompensuoti;

14. laikosi nuomonės, kad valstybės narės, kuriose šiuo metu imami ar renkami mokesčiai, turėtų supaprastinti ir suderinti savo mokesčių tarifus;

15. ragina valstybes nares supaprastinti mokesčių nustatymo procedūras konsultuojantis su visomis suinteresuotosiomis šalimis taip, kad būtų užtikrintas teisingumas ir objektyvumas;

16. pabrėžia, jog svarbu, kad vartotojams būtų aiškiai apibrėžtas kopijavimo asmeniniam naudojimui sistemos vaidmuo atlyginimo menininkams ir kultūros sklaidos požiūriais; ragina valstybes nares ir teisių turėtojus inicijuoti pozityvumo kampanijas, per kurias būtų pabrėžiama mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui nauda;

17. laikosi nuomonės, kad vartotojai turi būti informuojami apie savo mokamo mokesčio dydį, tikslą ir panaudojimą; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares konsultuotis su gamintojais, importuotojais, mažmenininkais ir vartotojų asociacijomis ir užtikrinti, kad ši informacija būtų aiškiai prieinama vartotojams;

18. ragina valstybes nares priimti skaidrias atleidimo nuo mokesčių taisykles naudojant kūrinius profesiniais tikslais siekiant užtikrinti, kad tokiu atveju jiems nebūtų taikomi – taip pat ir praktiškai – mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui, kaip nustatyta pagal Teisingumo Teismo praktiką;

19. ragina valstybes nares užtikrinti, kad mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui niekada nebūtų mokami kai konkrečios laikmenos naudojamos profesiniais tikslais ir kad įvairius sumokėtų mokesčių kompensavimo susitarimus, skirtus profesionaliems naudotojams, pakeistų sistemos, kuriomis būtų užtikrinta, kad šie vartotojai net neturėtų mokėti mokesčio;

Skaidrumas skirstant pajamas

20. palankiai vertina Parlamento ir Tarybos neseniai priimtą direktyvą dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo, kurioje raginama užtikrinti didesnį skaidrumą kolektyvinio administravimo organizacijų surinkto, teisių turėtojams paskirstyto ir išmokėto atlyginimo srauto atžvilgiu, pvz., paskelbiant metinę skaidrumo ataskaitą, įskaitant specialų skirsnį dėl socialiniais ir kultūriniais tikslais išskaičiuotų sumų panaudojimo;

21. ragina valstybes nares užtikrinti didesnį skaidrumą skirstant pajamas iš mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui;

22. ragina valstybes nares bent 25 proc. pajamų iš mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui skirti kūrybiniams ir scenos menams bei jų kūrimui paskatinti;

23. ragina valstybes nares skelbti atviro šaltinio formato pajamų paskirstymo ataskaitas, įskaitant interpretuotinus duomenis;

24. ragina kultūros renginių ir atlikėjų pasirodymų organizatorius, gaunančius finansavimą iš mokesčių už kopijavimą asmeniniam naudojimui, išsamiau apie tai informuoti savo tikslinę publiką naudojant papildomą reklamą;

Techninės apsaugos priemonės

25. pažymi, kad taikant išimtį kopijavimo asmeniniam naudojimui srityje piliečiams suteikiama teisė nemokamai kopijuoti savo turimą muzikinę ir audiovizualinę medžiagą iš vienos laikmenos ar vieno tipo multimedijos medžiagos į kitą neprašant teisių turėtojų leidimo, tačiau tie įrašai turi būti naudojami asmeniškai;

26. pabrėžia, kad ypač skaitmeniniame amžiuje būtina leisti naudoti technines apsaugos priemones, kad būtų atkurta laisvės kopijuoti asmeniniam naudojimui ir išimtinių autorių teisių pusiausvyra;

27. pabrėžia, kad techninės apsaugos priemonėmis vartotojams neturėtų būti užkirstas kelias kopijuoti arba teisių turėtojams gauti teisingą atlygį už kopijavimą asmeniniam naudojimui;

Licencijos

28. pažymi, kad, nors darbai tam tikru mastu prieinami taikant srautinį jų siuntimą, jie toliau parsisiunčiami, saugomi ir kopijuojami asmeninėms reikmėms; todėl mano, kad mokestis už kopijavimą asmeniniam naudojimui tebėra aktualus interneto aplinkoje; vis dėlto pabrėžia, kad, jei autorių teisėmis saugomų kūrinių kopijų laikmenose ir prietaisuose laikyti negalima, pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama licencijavimo modeliams, kurie būtų naudingi visiems teisių turėtojams;

29. pabrėžia, kad kai kurioms interneto paslaugoms, įskaitant kai kurias debesijos kompiuterijos paslaugas, turėtų būti taikomi susitarimai dėl išimčių kopijuojant asmeninėms reikmėms;

Nauji verslo modeliai skaitmeninėje aplinkoje

30. ragina Komisiją įvertinti, kokį poveikį kopijavimo asmeniniam naudojimui sistemai daro debesijos kompiuterijos technologija, skirta saugomiems kūriniams įrašyti ir saugoti asmeninėms reikmėms, ir nustatyti, ar į šias asmenines saugomų kūrinių kopijas turėtų būti atsižvelgta taikant kompensavimo už kopijavimą asmeniniam naudojimui mechanizmus ir, jei taip, kaip tai turėtų būti daroma;

o

o o

31. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, taip pat valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.2.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

5

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Sylvie Guillaume, Jan Mulder, Jaroslav Paška