SPRÁVA o poplatkoch za súkromné kopírovanie

  17.2.2014 - (2013/2114(INI))

  Výbor pre právne veci
  Spravodajkyňa: Françoise Castex


  Postup : 2013/2114(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0114/2014

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o poplatkoch za súkromné kopírovanie

  (2013/2114(INI))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti[1],

  –   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu (COM(2012)0372), a na sprievodné posúdenie vplyvu,

  –   so zreteľom na články 4, 6, 114 a 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

  –   so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie, najmä z 21. októbra 2010 vo veci C-467/08, Padawan SL/SGAE [2010] ECR I-10055, zo 16. júna 2011vo veci C-462/09, Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH a ďalší [2011] ECR I-05331, z 9. februára 2012 vo veci C-277/10, Martin Luksan/Petrus van der Let (zatiaľ nezverejnený), z 27. júna 2013 v spojených veciach C-457/11 až C-460/11, VG WORT/Kyocera Mita a. i. (zatiaľ nezverejnený) a z 11. júla 2013 vo veci C-521/11, Austro Mechana/Amazon (zatiaľ nezverejnený),

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. mája 2011 s názvom „Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva: Podpora kreativity a inovácií na zabezpečenie hospodárskeho rastu, pracovných miest vysokej kvality a prvotriednych výrobkov a služieb v Európe, KOM(2011) 0287,

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. decembra 2012 o obsahu na digitálnom jednotnom trhu (COM(2012)0789),

  –   so zreteľom na odporúčania Antónia Vitorina z 31. januára 2013 vyplývajúce z mediácie v oblasti poplatkov za súkromné kopírovanie a reprografiu,

  –   so zreteľom na pracovný dokument Výboru pre právne veci s názvom „Autorské práva v hudobnom a audiovizuálnom sektore“, ktorý bol schválený 29. júna 2011,

  –   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0114/2014),

  A. keďže kultúra a tvorivá činnosť predstavujú základ európskej identity v minulosti i v súčasnosti a budú zohrávať významnú úlohu v hospodárskom a sociálnom rozvoji Európskej únie v budúcnosti;

  B.  keďže kultúra a tvorivá činnosť sú neoddeliteľnou súčasťou digitálneho hospodárstva; keďže vyjadrovanie náročného i každodenného kultúrneho obsahu vychádza z rovnakého prístupu k digitálnemu rastu Európy a keďže z konzultácií vyplýva, že európsky digitálny trh ešte stále nesplnil sľuby týkajúce sa efektívneho šírenia, spravodlivého odmeňovania tvorcov a spravodlivého a účinného rozdelenia príjmu v odvetví kultúry vo všeobecnosti a že na vyriešenie týchto problémov je potrebné konať na úrovni Únie;

  C. keďže prechod na digitálne technológie má obrovský vplyv na vyjadrovanie, šírenie a rozvoj kultúrnej identity; keďže zníženie prekážok pre účasť a vznik nových distribučných kanálov uľahčuje prístup k dielam a kultúre a zlepšuje šírenie, objavovanie a znovuobjavovanie kultúrnej a umeleckej tvorby na celom svete a poskytuje príležitosti pre tvorcov a umelcov; keďže v dôsledku toho došlo k enormnému nárastu trhových príležitostí pre nové služby a podniky;

  D. keďže nárok autorov na ochranu ich tvorivého diela a právo na spravodlivú odmenu za toto dielo musí existovať aj v digitálnom veku;

  E.  keďže súkromné digitálne kopírovanie nadobudlo v dôsledku technologického pokroku, prechodu na internet a cloud computing veľký hospodársky význam a keďže existujúci systém poplatkov za súkromné kopírovanie dostatočne nezohľadňuje vývoj v digitálnom veku; keďže v súčasnosti neexistuje alternatívny prístup k tejto oblasti, ktorý by zaistil primerané odmeňovanie držiteľov práv a zároveň umožnil súkromné kopírovanie; keďže sa však musí uskutočniť diskusia s cieľom zmodernizovať mechanizmus súkromného kopírovania, ktorý ho zefektívni a väčšmi zohľadní technologický pokrok;

  F.  keďže smernica Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu, ktorú Parlament a Rada prijali 4. februára 2014, podporuje fakt, že riadenie autorských práv si vyžaduje osobitný dôraz na transparentnosť tokov príjmov, ktoré inkasujúce spoločnosti vyzbierali, prerozdelili a vyplatili držiteľom práv, a to aj za súkromné kopírovanie;

  G. keďže smernica 2001/29 členské štáty oprávňuje, aby stanovili výnimku z práva na rozmnožovanie alebo jeho obmedzenie, pokiaľ ide o určité typy rozmnožovania zvukových, vizuálnych a audiovizuálnych diel na súkromné účely za primeranú kompenzáciu, a spotrebiteľom umožňuje, aby v krajine, ktorá takéto obmedzenie zaviedla, svoje hudobné a audiovizuálne zbierky voľne a neobmedzene kopírovali z jedného nosiča alebo multimediálneho zariadenia na iné bez toho, aby museli žiadať o súhlas držiteľov práv, ak ide o používanie na súkromné účely; keďže poplatky sa musia vypočítať na základe potenciálnej škody, ktorá držiteľom práv vzniká príslušným súkromným kopírovaním;

  H. keďže celková výška poplatkov za súkromné kopírovanie, ktoré boli vybraté v 23 členských štátoch z celkového počtu 28 členských štátov, sa od nadobudnutia účinnosti smernice 2001/29/ES zvýšila viac než trojnásobne a podľa odhadov Európskej komisie v súčasnosti predstavuje 600 miliónov EUR, čo predstavuje pre umelcov značnú sumu;

  I.   keďže tieto poplatky predstavujú len malú časť obratu – odhadom celkovo viac než 1 000 miliárd EUR – výrobcov a dovozcov tradičných a digitálnych nosičov, záznamových zariadení a materiálu;

  J.   keďže mnohé mobilné terminály teoreticky umožňujú kopírovanie na súkromné účely, ale v skutočnosti sa na tento účel nepoužívajú; žiada preto o začatie dlhodobej diskusie s cieľom vypracovať účinnejší a aktuálnejší prístup, ktorý nevyhnutne nemusí byť založený na paušálnom poplatku za tieto zariadenia;

  K. keďže ak sa ceny, za ktoré sa tieto materiály predávajú v krajine, ktorá vyberá poplatok, porovnajú s cenami krajiny, ktorá tieto poplatky nevyberá, bude zrejmé, že poplatok za súkromné kopírovanie nemá podstatný vplyv na ceny výrobkov;

  L.  keďže výrobcovia a dovozcovia tradičných a digitálnych nosičov, záznamových zariadení a materiálu viedli od nadobudnutia účinnosti smernice 2001/29/ES mnoho súdnych konaní na vnútroštátnej i európskej úrovni;

  M. keďže smernica 2001/29/ES ani judikatúra Súdneho dvora Európskej únie neukladajú členským štátom povinnosť zaručiť držiteľom práv priame vyplácanie všetkých poplatkov vyzbieraných za súkromné kopírovanie a keďže členské štáty majú k dispozícii veľké právomoci, aby stanovili, že časť uvedenej kompenzácie by sa mala vyplácať nepriamo;

  N. keďže poplatky za súkromné kopírovanie platia spotrebitelia pri nákupe nosiča alebo služieb zaznamenávania alebo ukladania, preto majú právo vedieť o existencii a výške týchto poplatkov; keďže výška poplatku za súkromné kopírovanie by mala odrážať skutočné používanie týchto zariadení a služieb na účely súkromného kopírovania zvukového, vizuálneho a audiovizuálneho materiálu;

  O. keďže ceny nosičov a materiálov sa nemenia v závislosti od rôznych sadzieb poplatkov za súkromné kopírovanie, ktoré sa uplatňujú v Únii, a keďže zrušenie poplatkov za súkromné kopírovanie v Španielsku v roku 2012 nemalo žiadny vplyv na ceny nosičov a materiálov;

  P.  keďže existujú rozdiely medzi rôznymi modelmi vyberania a sadzbami poplatkov za súkromné kopírovanie vrátane ich vplyvu na spotrebiteľov a jednotný trh; keďže je potrebné stanoviť európsky rámec s cieľom poskytnúť držiteľom práv, výrobcom a dovozcom zariadení, spotrebiteľom a poskytovateľom služieb v celej Európskej únii vysokú mieru transparentnosti a keďže v záujme udržania základnej stability tohto systému v digitálnom veku a v časoch jednotného trhu by sa ustanovenia o autorských poplatkoch mali v mnohých členských štátoch modernizovať a mal by sa vytvoriť európsky rámec, aby sa zaručili rovnocenné podmienky pre držiteľov práv, spotrebiteľov, výrobcov a dovozcov zariadení, ako aj poskytovateľov služieb v celej Únii;

  Q. keďže systémy udeľovania výnimiek a platieb za používanie na profesionálne účely, ktoré boli zavedené v členských štátoch, musia byť účinné; keďže v niektorých členských štátoch sú tieto systémy potrebné a keďže súdne rozhodnutia prijaté v niektorých členských štátoch sa nie vždy uplatňujú;

  R.  keďže v prípade internetových diel z hľadiska prístupu a predaja sú postupy udeľovania licencií doplňujúce k systému poplatkov za súkromné kopírovanie;

  S.  keďže najmä v digitálnej oblasti sa klasický proces kopírovania nahrádza streamingovými systémami (s tokom údajov), pri ktorých sa do terminálu používateľa nevkladá žiadna kópia diela chráneného autorskými právami, a keďže preto by sa v týchto prípadoch mali uprednostniť modely poskytovania licencií;

  Spravodlivý systém, ktorý si vyžaduje modernizáciu a harmonizáciu

  1.  pripomína, že kultúrny sektor zabezpečuje v EÚ 5 miliónov pracovných miest a 2,6 % jej HDP, je jednou z hlavných hnacích síl rastu v Európe a zdrojom nových pracovných miest, ktoré nemožno premiestniť, stimuluje inovácie a je účinným prostriedkom boja proti súčasnej recesii;

  2.  pripomína, že zákon o autorských právach by mal vyvážiť záujmy o. i. tvorcov a spotrebiteľov; v tejto súvislosti sa domnieva, že všetci európski spotrebitelia by mali mať právo na vytváranie súkromných kópií obsahu získaného legálnym spôsobom;

  3.  vyzýva preto Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na revíziu smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti vrátane udeľovania plne zosúladených výnimiek a obmedzení týkajúcich sa, okrem iného, súkromného kopírovania;

  4.  zdôrazňuje, že súčasný fragmentovaný režim autorských práv sa musí prepracovať, aby uľahčil prístup ku kultúrnemu a tvorivému obsahu a zvýšil jeho (globálne) šírenie, a to spôsobom, ktorý umelcom, tvorcom, spotrebiteľom, podnikom a poslucháčom umožní využívať digitálny rozvoj, nové distribučné kanály, nové podnikateľské modely a iné možnosti, najmä v časoch úsporných rozpočtových opatrení;

  5.  konštatuje, že poplatky za súkromné kopírovanie sú zdrojom príjmu, ktorý má pre rôzne kategórie držiteľov práv odlišný význam, a že jeho význam sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líši;

  6.  domnieva sa, že systém súkromného kopírovania je spravodlivý systém, ktorý udržiava rovnováhu medzi výnimkou kopírovania na súkromné použitie a právom na spravodlivé úhrady pre držiteľov práv, a že sa ho oplatí zachovať, najmä v prípadoch, keď držitelia práv nie sú schopní poskytnúť priame licencie na právo na rozmnožovanie na zariadeniach hromadného typu; domnieva sa, že v krátkodobom horizonte neexistuje žiadna alternatíva k tomuto vyváženému systému; zdôrazňuje však, že v dlhodobom horizonte je potrebné uskutočniť diskusiu s cieľom neustále vyhodnocovať systém súkromného kopírovania v súvislosti s vývojom digitálnych technológií, s vývojom na trhu a so správaním spotrebiteľov a podľa možnosti skúmať prípadné alternatívy, ktoré by splnili cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi výnimkou na spotrebiteľské kopírovanie a kompenzáciou pre tvorcov;

  7.  zdôrazňuje, že výrazné rozdiely medzi vnútroštátnymi systémami vyberania poplatkov, najmä čo sa týka spoplatnených druhov výrobkov a výšky týchto poplatkov, môžu narušiť hospodársku súťaž a viesť k špekuláciám pri vyhľadávaní čo najvýhodnejšieho právneho postavenia (tzv. forum shopping) na vnútornom trhu;

  8.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali štúdiu o základných prvkoch súkromného kopírovania, najmä spoločnú definíciu pojmu „spravodlivá kompenzácia“, ktorý v súčasnosti výslovne neupravuje smernica 2001/29/ES, a pojmu „poškodenie“ autora, ktoré vyplýva z neoprávneného rozmnožovania diel držiteľa práv na súkromné účely; vyzýva Komisiu, aby našla spoločný základ, pokiaľ ide o produkty, ktoré by mali byť spoplatnené, a aby stanovila spoločné kritériá podmienok rokovania o sadzbách platných pre súkromné kopírovanie s cieľom presadiť systém, ktorý je transparentný, spravodlivý a jednotný pre spotrebiteľov i tvorcov;

  Jednotný postup výberu, lepšia informovanosť spotrebiteľov a účinnejšie postupy uhrádzania

  9.  domnieva sa, že poplatok za súkromné kopírovanie by sa mal vzťahovať na všetky materiály a nosiče používané na súkromné zaznamenávanie a ukladanie, keď súkromné kopírovanie spôsobuje tvorcom škodu;

  10. zdôrazňuje, že pojem „súkromné kópie“ by sa mal jasne definovať pre každý materiál a že používatelia by mali mať na základe jednotnej platby prístup k obsahu na všetkých nosičoch; vyzýva, aby sa dodržiavali opatrenia platné v členských štátoch, ako sú výnimky a platobné výnimky, a aby ich bolo možné súbežne uplatňovať na trhu;

  11. domnieva sa, že poplatok za súkromné kopírovanie by sa mal vyberať na úrovni výrobcov alebo dovozcov; dodáva, že presunutie tohto poplatku na úroveň maloobchodníkov by predstavovalo príliš veľké administratívne zaťaženie malých a stredných distribučných spoločností a organizácií správy kolektívnych práv;

  12. odporúča, aby sa v prípade cezhraničných transakcií poplatky za súkromné kopírovanie vyberali v členskom štáte sídla konečného používateľa, v súlade s rozsudkom vo veci C-462/09 (Opus), uvedeným vyššie;

  13. domnieva sa preto, že s cieľom zabrániť možnému dvojitému plateniu v prípade cezhraničných transakcií poplatky za súkromné kopírovanie toho istého produktu by mala vyberať iba raz organizácia kolektívnej správy členského štátu a že poplatky neoprávnene vyplatené v inom členskom štáte, než je štát koncového používateľa, by sa mali vrátiť;

  14. zastáva názor, že členské štáty, v ktorých sa tieto poplatky v súčasnosti účtujú alebo vyberajú, by mali svoje sadzobníky zjednodušiť a zosúladiť;

  15. žiada členské štáty, aby po konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami zjednodušili postupy stanovenia poplatkov spôsobom, ktorým sa zaručí spravodlivosť a objektívnosť;

  16. zdôrazňuje, že je potrebné spotrebiteľom vysvetliť úlohu systému súkromného kopírovania v súvislosti s odmeňovaním umelcov a šírením kultúry; naliehavo vyzýva členské štáty a držiteľov práv, aby spustili „pozitívne“ kampane s dôrazom na prínos poplatkov za súkromné kopírovanie;

  17. domnieva sa, že je potrebné informovať spotrebiteľov o výške, účele a použití poplatkov, ktoré platia; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s výrobcami, dovozcami, maloobchodníkmi a spotrebiteľskými združeniami zabezpečili, že sa tieto informácie jednoznačne dostanú k spotrebiteľom;

  18. naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali transparentné pravidlá v oblasti udeľovania výnimiek na profesionálne účely s cieľom zabezpečiť, aby boli aj v praxi oslobodené od poplatkov za súkromné kopírovanie v súlade s judikatúrou Súdneho dvora;

  19. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby sa poplatky za súkromné kopírovanie nikdy nemuseli platiť v prípadoch, keď sa uvedené nosiče používajú na profesionálne účely, a aby rôzne systémy hradenia poplatkov zaplatených za profesionálnych používateľov boli nahradené systémami, ktoré zaručia, že títo používatelia v prvom rade nebudú povinní zaplatiť poplatok;

  Transparentnosť v rozdeľovaní príjmov

  20. víta návrh smernice o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv, ktorú nedávno prijali Parlament a Rada a v ktorej sa požaduje väčšia transparentnosť prostriedkov, ktoré organizácie kolektívnej správy vyzbierali, rozdelili a vyplatili držiteľom práv, a to napríklad vo forme každoročného zverejňovania správy o transparentnosti vrátane osobitnej časti o použití vybraných súm na sociálne a kultúrne účely;

  21. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili lepšiu transparentnosť v rozdeľovaní príjmov z poplatkov za súkromné kopírovanie;

  22. žiada členské štáty, aby stanovili, že minimálne 25 % súm získaných z príjmov za súkromné kopírovanie sa použije na podporu tvorivej činnosti a scénického umenia a ich produkciu;

  23. vyzýva členské štáty, aby zverejňovali správy o rozdeľovaní príjmov v otvorenom formáte s údajmi, ktoré možno ľahko vykladať;

  24. naliehavo žiada organizátorov kultúrnych podujatí a predstavení, ktorí dostávajú finančné prostriedky z poplatkov za súkromné kopírovanie, aby o tom lepšie informovali svoje cieľové publikum dodatočnou propagáciou;

  Technické ochranné opatrenia

  25. pripomína, že výnimka vzťahujúca sa na súkromné kópie dáva občanom právo, aby voľne rozmnožovali svoj hudobný a audiovizuálny materiál z jedného nosiča alebo typu multimediálneho materiálu na iný bez toho, aby museli žiadať držiteľov práv o súhlas, ak ide o použitie na súkromné účely;

  26. zdôrazňuje, že najmä v digitálnom veku je potrebné povoliť používanie technických ochranných opatrení na obnovenie rovnováhy medzi právom na slobodné kopírovanie na súkromné účely a výhradnými právami na kopírovanie;

  27. zdôrazňuje, že technické ochranné opatrenia by nemali brániť spotrebiteľom v kopírovaní ani držiteľom práv v spravodlivej kompenzácii za súkromné kopírovanie;

  Licencie

  28. konštatuje, že napriek rozvoju streamingového prístupu sa diela naďalej sťahujú, ukladajú a súkromne kopírujú; domnieva sa, že systém poplatkov za súkromné kopírovanie je preto v online prostredí stále dôležitý; zdôrazňuje však, že by sa vždy mali uprednostňovať licenčné modely, ktoré sú v prospech všetkých držiteľov práv, ak nie je povolené žiadne kopírovanie diel chránených autorským právom na nosičoch a zariadeniach;

  29. zdôrazňuje, že výnimky týkajúce sa súkromného kopírovania by sa mali vzťahovať na určité online služby vrátane určitých služieb v oblasti cloud computingu;

  Nové podnikateľské modely v digitálnom prostredí

  30. žiada Komisiu, aby posúdila vplyv služieb cloud computingu, ktoré umožňujú rozmnožovanie a ukladanie na súkromné účely, na systém súkromného kopírovania, s cieľom stanoviť, či by sa toto súkromné kopírovanie chránených diel malo zohľadniť v mechanizmoch kompenzácie, a ak áno, akým spôsobom;

  o

  o o

  31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  • [1]  Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  11.2.2014

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  15

  5

  3

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sylvie Guillaume, Jan Mulder, Jaroslav Paška