DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

17. 2. 2014 - (17930/1/2013 – C7‑0028/2014 – 2011/0465(COD)) - ***II

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Iuliu Winkler


Postup : 2011/0465(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0116/2014
Předložené texty :
A7-0116/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé

(17930/1/2013 – C7‑0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (17930/1/2013 – C7‑0028/2014),

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0938),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro mezinárodní obchod (A7-0116/2014),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie podepsal;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 29. dubna 2008 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé. V platnost vstoupila dne 1. září 2013.

V zájmu účinného uplatňování dohody o stabilizaci a přidružení Komise předložila návrh nařízení, kterým se stranoví určité postupy pro uplatňování obchodních částí této dohody.

Tak tomu bylo i v případě jiných dohod o stabilizaci a přidružení se zeměmi západního Balkánu, konkrétně se pak jednalo o:

 nařízení Rady (ES) č. 2248/2011 (dohoda o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohoda mezi ES a Chorvatskem),

 nařízení Rady (ES) č. 153/2002 (dohoda o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohoda mezi ES a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií),

 nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 (dohoda o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohoda mezi ES a Albánií),

 nařízení Rady (ES) č. 140/2008 (dohoda o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohoda mezi ES a Černou Horou),

 nařízení Rady (ES) č. 594/2008 (dohoda o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohoda mezi ES a Bosnou a Hercegovinou).

Tato nařízení tvořila součást Souhrnného aktu o obchodu I (2011/0039(COD)), kterým se sladila nařízení týkající se obchodu s režimem aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, jenž vyplývá z Lisabonské smlouvy. V prvním čtení předložil zpravodaj pozměňovací návrhy, které odrážejí navrhované změny pěti uvedených nařízení v rámci Souhrnného aktu o obchodu I. Jednání o Souhrnném aktu o obchodu I byla úspěšně dokončena v červenci 2013.

Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení na plenárním zasedání dne 25. října 2012. Vzhledem k souvislosti se Souhrnným aktem o obchodu I byla neformální jednání zahájena až na podzim roku 2013 pod předsednictvím Litvy. Vyjednávací tým Parlamentu a Rady dospěl v této věci k dohodě dne 26. listopadu 2013. Dohoda zohlednila kompromis týkající se Souhrnného aktu o obchodu I i vstup dohody o stabilizaci a přidružení ES-Srbsko v platnost dne 1. září 2013.

Výsledek jednání byl dne 17. prosince 2013 předložen výboru INTA k hlasování a byl velkou většinou jeho členů přijat. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda ve svém dopise, který dne 18. prosince 2013 zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců (COREPER II), zavázal doporučit plénu přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykového ověření textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 28. ledna 2014.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zpravodaj navrhuje schválit postoj Rady beze změn.

POSTUP

Název

Prováděcí postupy k dohodě o stabilizaci a přidružení ES/Srbsko a k prozatímní dohodě ES/Srbsko

Referenční údaje

17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

25.10.2012                     T7-0389/2012

Návrh Komise

COM(2011)0938 - C7-0010/2012

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

6.2.2014

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

6.2.2014

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Iuliu Winkler

12.2.2014

 

 

 

Datum přijetí

13.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Birgit Schnieber-Jastram, Czesław Adam Siekierski, Renate Sommer, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Tadeusz Zwiefka

Datum předložení

17.2.2014