ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej

17.2.2014 - (17930/1/2013 – C7‑0028/2014 – 2011/0465(COD)) - ***II

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Iuliu Winkler


Postup : 2011/0465(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0116/2014
Predkladané texty :
A7-0116/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej

(17930/1/2013 – C7‑0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0938),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0116/2014),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej (ďalej len „DSP“) bola podpísaná v Luxemburgu 29. apríla 2008. Platnosť nadobudla 1. septembra 2013.

S cieľom účinne uplatňovať DSP Komisia navrhla nariadenie o určitých postupoch uplatňovania tých častí DSP, ktoré sa týkajú obchodu.

V minulosti sa takto postupovalo v prípade dohôd o stabilizácii a pridružení a dočasných dohôd s krajinami západného Balkánu, najmä prostredníctvom:

 nariadenia Rady (ES) č. 2248/2001 (DSP a dočasná dohoda medzi ES a Chorvátskom),

 nariadenia Rady (ES) č. 153/2002 (DSP a dočasná dohoda medzi ES a FYROM),

 nariadenia Rady (ES) č. 1616/2006 (DSP a dočasná dohoda medzi ES a Albánskom ),

 nariadenia Rady (ES) č. 140/2008 (DSP a dočasná dohoda medzi ES a Čiernou Horou) a

 nariadenia Rady (ES) č. 594/2008 (DSP a dočasná dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou).

Tieto nariadenia boli súčasťou súhrnného aktu o obchode I (2011/0039(COD)), ktorým sa zlaďujú nariadenia v oblasti obchodnej politiky s režimom delegovaných aktov a vykonávacích aktov, ktorý vyplynul z Lisabonskej zmluvy. V prvom čítaní navrhol spravodajca pozmeňujúce návrhy, ktoré odrážali navrhované zmeny týkajúce sa piatich uvedených nariadení v súhrnnom akte o obchode I. Rokovania o súhrnnom akte o obchode I boli úspešne ukončené v júli 2013.

Parlament prijal pozíciu v prvom čítaní v pléne 25. októbra 2012. Vzhľadom na súvislosť so súhrnným aktom o obchode I začali neformálne rokovania až na jeseň v roku 2013 počas litovského predsedníctva. Rokovací tím Parlamentu a Rady dospel v tejto záležitosti k dohode 26. novembra 2013. V dohode sa zohľadnil kompromis týkajúci sa súhrnného aktu I, ako aj nadobudnutie účinnosti DSP EÚ/Srbsko 1. septembra 2013.

Výsledok rokovaní bol 17. decembra 2013 predložený Výboru pre medzinárodný obchod na hlasovanie o schválení a bol drvivou väčšinou hlasov schválený. Keďže návrh bol vo výbore schválený, predseda výboru zaslal 18. decembra 2013 list predsedovi Coreperu II, v ktorom plénu odporučil, aby pozíciu Rady schválilo v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 28. januára 2014 dohodu potvrdila.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje schváliť pozíciu Rady bezo zmien.

POSTUP

Názov

Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení ES/Srbsko a Dočasnej dohody ES/Srbsko

Referenčné čísla

17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

25.10.2012                     T7-0389/2012

Návrh Komisie

COM(2011)0938 - C7-0010/2012

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

6.2.2014

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

6.2.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Iuliu Winkler

12.2.2014

 

 

 

Dátum prijatia

13.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Schnieber-Jastram, Czesław Adam Siekierski, Renate Sommer, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Tadeusz Zwiefka

Dátum predloženia

17.2.2014