IZVJEŠĆE o regionalnoj ulozi Pakistana i političkim odnosima s EU-om

17.2.2014 - (2013/2168(INI))

Odbor za vanjske poslove
Izvjestitelj za mišljenje: Boris Zala

Postupak : 2013/2168(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0117/2014
Podneseni tekstovi :
A7-0117/2014
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o regionalnoj ulozi Pakistana i političkim odnosima s EU-om

(2013/2168(INI))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir članke 2. i 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–   uzimajući u obzir petogodišnji plan angažmana između EU-a i Pakistana iz veljače 2012.[1],

–   uzimajući u obzir strateški okvir EU-a i akcijski plan za ljudska prava i demokraciju (11855/2012), koje je Vijeće za vanjske poslove usvojilo 25. lipnja 2012.[2],

–   uzimajući u obzir europsku sigurnosnu strategiju pod nazivom „Sigurna Europa u boljem svijetu” koju je usvojilo Europsko vijeće 12. prosinca 2003. te izvješće o njezinoj provedbi pod nazivom „Pružanje sigurnosti u svijetu koji se mijenja” koje je potvrdilo Europsko vijeće od 11. i 12. prosinca 2008.;

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o primjeni sustava općih carinskih povlastica[3] i pružanju, osobito, posebnog poticajnog aranžmana za „održivi razvoj i dobro upravljanje” („OSP+”),

–   uzimajući u obzir Prilog VIII. navedene Uredbe, u kojemu se nalazi popis konvencija UN-a i Međunarodne organizacije rada o temeljnim ljudskim i radničkim pravima te onih povezanih s okolišem i načelima upravljanja koje je Pakistan ratificirao i pristao djelotvorno primijeniti,

–   uzimajući u obzir zaključke Vijeća za vanjske poslove o Pakistanu 11. ožujka 2013.,

–   uzimajući u obzir svoje rezolucije od 7. veljače 2013. o nedavnim napadima na medicinske radnike u Pakistanu[4], od 13. rujna 2012. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih povlastica za Pakistan[5] te od 15. prosinca 2011. o položaju žena u Afganistanu i Pakistanu[6], te posjet Pakistanu izaslanstva Pododbora za ljudska prava u kolovozu 2013.,

–   uzimajući u obzir izvješće Bena Emmersona, posebnog izvjestitelja UN-a za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma, od 18. rujna 2013. te izvješće Christofa Heynsa, posebnog izvjestitelja UN-a za izvanzakonska, prijeka i proizvoljna smaknuća, od 13. rujna 2013.,

–   uzimajući u obzir rezoluciju Opće skupštine UN-a 68/178 od 18. prosinca 2013. o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda u borbi protiv terorizma,

–   uzimajući u obzir članak 48. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za razvoj (A7-0117/2014),

A. budući da ponašanje Pakistana u regiji i odnosi između EU-a i Pakistana imaju važan i sve veći utjecaj na interese EU-a, s obzirom na ključan položaj te zemlje u središtu nestalnog okruženja, njezinu presudnu važnost za sigurnost i razvoj u srednjoj i južnoj Aziji i ključnu ulogu u borbi protiv terorizma, sprječavanju širenja oružja, trgovine drogom i drugim transnacionalnim prijetnjama, koje utječu na sigurnost i dobrobit europskih građana;

B.  budući da su parlamentarni izbori u ožujku 2013. obilježili prvi prijenos vlasti s jedne izabrane građanske vlade na drugu u suvremenoj povijesti Pakistana; budući da demokratski napredak Pakistana podržavaju šire društvene promjene, uključujući rastuću srednju klasu i sve aktivnije civilno društvo i neovisne medije;

C. budući da politički i gospodarski napredak zemlje otežavaju unutarnji i regionalni sigurnosni problemi, kao što su talibanski ekstremizam, sukobi među sektama, samoubojstva i naručena ubojstva te bezakonje u plemenskim područjima, u kombinaciji sa slabošću tijela za provedbu zakona i sustava kaznenog pravosuđa;

D. budući da je Pakistan jedna od zemalja s najvećim postotkom stanovništva na svijetu koje se ne školuje, pri čemu otprilike 12 milijuna djece ne pohađa školu, a oko dvije trećine pakistanskih žena i polovine pakistanskih muškaraca je nepismeno; budući da je zemlja još uvijek na 134. mjestu od ukupno 135 zemalja u izvješću Svjetskog gospodarskog foruma o „razlici među spolovima”;

E.  budući da je prema Svjetskom indeksu rizika od klimatskih promjena Pakistan među dvanaest zemalja najzahvaćenijih klimatskim promjenama u posljednjih dvadeset godina, da je bio žrtvom velikih poplava i nestašica vode te da je izravno pogođen povlačenjem ledenjaka u planinskim lancima Himalaja i Karakorum;

F.  budući da je Pakistan napola industrijalizirana zemlja koja po prihodu pripada nižem srednjem razredu, a trećina njegova stanovništva živi ispod granice siromaštva; budući da Pakistan zauzima 146. mjesto od 187 zemalja na listi indeksa ljudskog razvoja za 2012. (HDI), spustivši se sa 145. mjesta koje je zauzimao u 2011.; budući da su gospodarskoj situaciji u Pakistanu naštetile uzastopne prirodne katastrofe i budući da visoka razina nesigurnosti, nestabilnosti i raširena korupcija oslabljuju gospodarski rast zemlje te ograničavaju sposobnost vlade da pokrene razvoj države;

G. budući da je Pakistan podložan širokom rasponu opasnosti, poglavito poplavama i potresima; budući da nestabilna situacija u vezi sa sigurnosti u Pakistanu, zajedno sa socijalnim izazovima u toj zemlji, doprinosi povećanju izloženosti te zemlje opasnostima; budući da su katastrofe tijekom proteklih godina iscrpile strategije za suočavanje s katastrofama već osiromašenih zajednica te ozbiljno smanjile njihovu otpornost na buduće katastrofe;

H. budući da je konstruktivan doprinos Pakistana od ključne važnosti za postizanje pomirenja, mira i političke stabilnosti u njegovu susjedstvu i osobito u Afganistanu, posebno u kontekstu planiranog povlačenja vojnih snaga NATO-a u 2014.;

I.   budući da je Pakistan jedan od najvećih primatelja razvojne i humanitarne pomoći EU-a i budući da je EU najveće izvozno tržište Pakistana;

J.   budući da je Pakistan sve važniji partner EU-a u borbi protiv terorizma, širenja nuklearnog oružja, trgovine ljudima i drogom i organiziranog kriminala te u ostvarivanju regionalne stabilnosti;

K. budući da su EU i Pakistan nedavno odlučili produbiti i proširiti svoje bilateralne veze, što se vidi na primjeru petogodišnjeg plana angažmana pokrenutog u veljači 2012. te prvom strateškom dijalogu EU-a i Pakistana održanom u lipnju 2012.;

L.  budući da je cilj petogodišnjeg plana angažmana između EU-a i Pakistana iz 2012. uspostava strateškog odnosa i sklapanje partnerstva za mir i razvoj koje se temelji na zajedničkim vrijednostima i načelima;

M. budući da je počevši od 1. siječnja 2014. Pakistan uključen u poseban opći sustav trgovinskih povlastica EU-a (OSP+);

N. budući da je u rujnu 2012. u Karachiju tvornica poduzeća Ali Enterprises za proizvodnju traperica za europsko tržište uništena u požaru, što je dovelo do smrti 286 zarobljenih radnika; budući da bi uključenje Pakistana u sustav OSP+ moglo potaknuti proizvodnju u tekstilnom sektoru i još više povećati važnost poboljšanja radničkih prava i uvjeta proizvodnje;

1.  naglašava važnost izbora u ožujku 2013. za učvršćivanje demokracije i građanske vlasti u Pakistanu; potiče pakistansku političku elitu da iskoristi taj zamah za daljnje jačanje demokratskih institucija, vladavine prava i građanskog nadzora nad svim područjima javne uprave, osobito snaga sigurnosti i pravosuđa, promicanje unutarnje i regionalne sigurnosti, provedbu reformi upravljanja za obnovu gospodarskoga rasta, jačanje transparentnosti i borbe protiv organiziranog kriminala i ublažavanja društvene nepravde, te za zaustavljanje i ispravljanje svih zlouporaba ljudskih prava;

2.  smatra, međutim, da će izgradnja održive demokracije i pluralističkog društva, kao i postizanje veće socijalne pravde, iskorjenjivanje teškog siromaštva i neishranjenosti u nekim dijelovima zemlje, podizanje razine osnovnog obrazovanja te priprema zemlje za učinke klimatskih promjena, iziskivati duboke i teške reforme pakistanskog političkog i socioekonomskog poretka, koji je i dalje obilježen feudalnim strukturama u vlasništvu zemlje i političkim savezima, neravnotežom između vojne potrošnje s jedne strane i uslugama socijalne skrbi, obrazovanja i gospodarskog razvoja s druge strane, te nesvrhovitim sustavom prikupljanja prihoda kojim se sustavno uništava sposobnost države da isporučuje javna dobra;

3.  podupire i potiče pakistansku vladu u razvoju djelotvornih sredstava za sprječavanje i praćenje mogućnosti budućih prirodnih katastrofa te djelotvornijem usklađivanju humanitarne pomoći s lokalnim dionicima, međunarodnim nevladinim organizacijama i onima koji prikupljaju financijska sredstva, kao i suradnji među njima;

4.  ponavlja da su dobro upravljanje, odgovorne i uključive institucije, dioba vlasti i poštovanje temeljnih prava važni elementi za rješavanje povezanosti između razvoja i sigurnosti u Pakistanu; vjeruje, nadalje, da su demokratski legitimno izabrane građanske vlade, prijenos ovlasti na pokrajine i učinkovita lokalna samouprava najbolji način obuzdavanja vala nasilja i ekstremizma, obnavljanja državne vlasti u plemenskim područjima pod saveznom upravom, te osiguravanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Pakistana;

5.  podržava, u tom kontekstu, namjeru pakistanske vlade da započne mirovne pregovore s pakistanskim talibanima (TTP), pod uvjetom da se time otvore vrata političkom i trajnom rješenju nemira i stabilnom demokratskom poretku, uz poštovanje ljudskih prava; poziva pregovarače, međutim, da uzmu u obzir činjenicu da je razina obrazovanja, osobito žena, odlučujući čimbenik napretka društva te da školovanje djevojčica učine bitnim dijelom pregovora;

6.  cijeni to što je Pakistan i dalje posvećen borbi protiv terorizma s obje strane granice te potiče vlasti da poduzmu smjelije korake u cilju daljnjeg ograničenja mogućnosti novačenja i osposobljavanja terorista na teritoriju Pakistana, što je pojava koja pojedine dijelove Pakistana čini sigurnim utočištima za terorističke organizacije kojima je cilj destabilizacija zemlje i regije, a najvažnije od svega Afganistana;

7.  uzima u obzir da je vođa pakistanskih talibana Hakimullah Mehsud ubijen 4. studenog 2013. u napadu američke bespilotne letjelice, da su se pakistanski parlament i nova vlada službeno usprotivili takvim intervencijama, te da bi ograničenja za uporabu bespilotnih letjelica u napadima trebala biti jasnije regulirana u sklopu međunarodnog prava;

8.  poziva pakistansku vladu da ispuni svoje sigurnosne obveze i odgovornosti daljnjim angažmanom u borbi protiv ekstremizma, terorizma i radikalizacije, primjenom strogih i beskompromisnih sigurnosnih mjera i provedbom zakona, kao i rješavanjem nejednakosti i društveno-gospodarskih problema koji bi mogli doprinijeti radikalizaciji pakistanske mladeži;

9.  prima na znanje da je pakistanska vlada jasno izrazila protivljenje napadima bespilotnih letjelica SAD-a na svojem teritoriju; pozdravlja rezoluciju Opće skupštine UN-a kojom se poziva na daljnje pojašnjavanje pravnog okvira koji se odnosi na uporabu naoružanih bespilotnih letjelica;

10. pozdravlja doprinos Pakistana izgradnji države i procesima pomirenja u Afganistanu, uključujući pomoć u olakšavanju ponovnog početka mirovnih pregovora; očekuje da se pozitivan stav Pakistana nastavi do predsjedničkih izbora u Afganistanu i nakon njih; izražava zabrinutost zbog geopolitičkog natjecanja među susjednim silama oko utjecaja u Afganistanu nakon povlačenja vojnih snaga NATO-a;

11. polaže nade u konstruktivnu ulogu Pakistana u promicanju regionalne stabilnosti, uključujući u vezi s prisutnošću NATO-a i država članica EU-a u Afganistanu nakon 2014., i to daljnjim poticanjem angažmana u Afganistanu putem trostranih razgovora s Indijom, Turskom, Kinom, Rusijom i Ujedinjenom Kraljevinom te poticanjem regionalne suradnje u borbi protiv trgovanja ljudima, drogom i robom;

12. ohrabruje ga nedavni opipljivi napredak u dijalogu između Pakistana i Indije, posebno u vezi s trgovinom i međusobnim kontaktima ljudi, do kojeg je došlo zahvaljujući konstruktivnom stavu obiju stranaka; žali što na postignuća ostvarena dijalogom utječu nepredviđeni događaji kao što su aktualni incidenti na liniji razgraničenja između dijelova Kašmira pod okupacijom Pakistana i pod okupacijom Indije; traži od obiju vlada da osiguraju odgovarajući zapovjedni lanac, odgovornost vojnog osoblja, dijalog obiju vojski, sve u cilju izbjegavanja sličnih incidenata u budućnosti;

13. prepoznaje legitiman interes Pakistana u izgradnji strateških, gospodarskih i energetskih veza s Kinom; smatra važnim da se bližim odnosima Pakistana i Kine povećava geopolitička stabilnost u Južnoj Aziji;

14. prima na znanje nastojanja Pakistana u vezi s punim članstvom u Šangajskoj organizaciji za suradnju (SCO) kao poželjan znak njegova htijenja za većom uključenošću u multilateralne inicijative; međutim, primjećuje izostanak službenih mehanizama suradnje između SCO-a i EU-a te ukazuje na razilaženja u njihovim normativnim sustavima i pogledima na svjetske probleme;

15. zabrinjavaju ga izvješća da Pakistan razmatra izvoziti nuklearna oružja u treće zemlje; očekuje od EU-a i njegovih država članica, unatoč tome što se istinitost izvješća službeno poriče, da jasno daju do znanja Pakistanu da je izvoz nuklearnog oružja neprihvatljiv; poziva Pakistan, kao državu s nuklearnim oružjem, da zakonom zabrani izvoz sveg znanja ili materijala povezanih s nuklearnim oružjem i da aktivno doprinese međunarodnim nastojanjima da se nuklearna oružja ne šire; smatra da bi potpisivanje i ratificiranje Ugovora o neširenju nuklearnoga oružja od strane Pakistana, ali i Indije, ukazalo na snažnu predanost mirnom suživotu u regiji te izrazito doprinijelo sigurnosti cijele regije;

16. vjeruje da je borba protiv ekstremizma i radikalizma izravno povezana sa snažnijim demokratskim procesima te potvrđuje snažan interes EU-a i njegovu borbu za demokratski i siguran Pakistan kojim se dobro upravlja, s nezavisnim pravosuđem i dobrim upravljanjem, koji podržava vladavinu prava i ljudska prava, ima prijateljske odnose sa susjedima i pozitivno utječe na stabilnost u regiji;

17. podsjeća da su se odnosi između EU-a i Pakistana tradicionalno razvijali unutar okvira usmjerenog na razvoj i trgovinu; cijeni značajan i trajan doprinos razvoju EU-a i humanitarnoj suradnji i pozdravlja odluku da se Pakistanu odobri sudjelovanje u EU-ovu programu OSP+ od 2014.; poziva Pakistan da se u potpunosti uskladi s relevantnim uvjetima programa te poziva Komisiju da zajamči da se pojačani nadzor strogo provodi, kako je predviđeno novom Uredbom o OSP-u, te naglašava da bi suradnja, osobito u sektorima obrazovanja, izgradnje demokracije i prilagodbe klimatskim promjenama, trebala i dalje dobivati najveću pozornost;

18. uvjeren je da je potrebno produbiti i proširiti odnose između EU-a i Pakistana razvojem političkog dijaloga, održavajući time odnos od zajedničkoga interesa među ravnopravnim partnerima; pozdravlja, u tom kontekstu, donošenje petogodišnjeg plana angažmana i početak strateškog dijaloga između EU-a i Pakistana, kojim se odražava sve veća važnost političke i sigurnosne suradnje, uključujući u području politike borbe protiv terorizma, razoružanja i sprječavanja širenja oružja, kao i migracije, obrazovanja i kulture; očekuje, međutim, veći napredak u svim područjima plana angažmana;

19. potiče i EU i Pakistan da surađuju u postupku provedbe te da redovito prate napredak dugoročnim poboljšavanjem dijaloga obiju strana;

20. smatra da su demokratske promjene u Pakistanu stvorile priliku EU-u za otvoreniji politički pristup bilateralnim odnosima i pružanju pomoći; vjeruje da bi potpora EU-a Pakistanu na prvo mjesto trebala staviti učvršćivanje demokratskih institucija na svim razinama, povećanje kapaciteta države i dobrog upravljanja, izgradnju djelotvornih struktura redarstva i civilne borbe protiv terorizma, uključujući nezavisno pravosuđe, te jačanje građanskog društva i slobodnih medija;

21. u tom smislu pozdravlja postojeće sveobuhvatne programe potpore demokraciji u vezi s provedbom preporuka misija EU-a za promatranje izbora iz 2008. i 2013.;

22. poziva ESVD i Komisiju da provode nijansiranu i višedimenzionalnu politiku prema Pakistanu u kojoj su objedinjeni svi relevantni instrumenti na raspolaganju EU-u kao što su politički dijalog, sigurnosna suradnja, trgovina i pomoć, u skladu sa sveobuhvatnim pristupom EU-a vanjskom djelovanju i u svrhu pripreme za sljedeći sastanak na vrhu između EU-a i Pakistana;

23. poziva ESVD, Komisiju i Vijeće da osiguraju da se politika EU-a prema Pakistanu stavi u kontekst i ugradi u širu strategiju za regiju, čime se jačaju interesi EU-a u južnoj i središnjoj Aziji; smatra važnim što bilateralni odnosi EU-a s Pakistanom i susjednim zemljama, osobito Indijom, Kinom i Iranom, također služe raspravi o politikama povezanima sa stanjem u Afganistanu i njihovom usklađivanju, i to kako bi se osigurao usmjeren pristup; naglašava, u tom smislu, potrebu za boljim usklađivanjem politika EU-a i SAD-a te kvalitetnijim dijalogom o regionalnim pitanjima;

24. vjeruje da bi se budućnost odnosa između EU-a i Pakistana trebala promatrati i u kontekstu sve većih institucionalnih mogućnosti za odnose s trećim zemljama, posebice strateških partnerstva; ponavlja svoj poziv za konceptualnom razradom tog oblika partnerstva i uspostavom jasnijih i dosljednijih mjerila za ocjenjivanje, između ostalog, može li i pod kojim uvjetima Pakistan u budućnosti zadovoljiti uvjete za strateškog partnera EU-a;

25. čvrsto ponavlja da je napredak u bilateralnim odnosima povezan s poboljšanjem stanja ljudskih prava u Pakistanu, posebno kad je riječ o iskorjenjivanju prisilnog rada, dječjeg rada i trgovine ljudima, suzbijanju nasilja na temelju spola, povećanju prava žena i djevojčica, uključujući pristup obrazovanju, osiguranju slobode govora i nezavisnih medija, promicanju tolerancije i zaštiti ranjivih manjina djelotvornom borbom protiv svih oblika diskriminacije; priznaje da to zahtijeva kraj kulture nekažnjavanja i razvoj pouzdanog pravnog i pravosudnog sustava na svim razinama i dostupnog svima;

26. ostaje duboko zabrinut zbog kvalitete obrazovanja i, povezano s time, zbog zabrinjavajućeg stanja u kojem se žene nalaze u mnogim dijelovima Pakistana; poziva na konkretne i vidljive mjere za povećanje temeljnih prava žena u društvu, uključujući donošenje zakona o suzbijanju nasilja u obitelji, poduzimanje koraka kojima bi se poboljšala istraga i kažnjavanje ubojstava iz časti i napada kiselinom, te reviziju zakona kojima se omogućuje nekažnjavanje; ukazuje na potrebu da se osigura bolji pristup obrazovanju i integracija žena na tržištu rada, kao i bolja zdravstvena skrb za majke;

27. ponavlja svoju ozbiljnu zabrinutost zbog toga što se pakistanskim zakonima o bogohuljenju, na temelju kojih se može presuditi smrtna kazna i koji se često koriste za opravdavanje cenzure, kriminalizacije, progona i u posebnim slučajevima ubojstava članova političkih i religijskih manjina, može manipulirati na štetu svih vjeroispovijesti u Pakistanu; ističe da odbijanje da se izmijeni ili ukine zakon o bogohuljenju stvara ozračje trajne ranjivosti manjinskih zajednica; poziva pakistansku vladu da uvede moratorij na primjenu tih zakona kao prvi korak prema njihovoj reviziji i ukidanju te da na odgovarajući način vodi istrage i progoni pojedince koji stoje iza kampanja zastrašivanja, prijetnji i nasilja nad kršćanima, ahmadijama i drugim ranjivim skupinama.

28. osobito poziva pakistanske vlasti da privedu i kazneno progone one koji potiču na nasilje ili su odgovorni za nasilne napade na škole ili manjinske skupine kao što su šiiti, uključujući hazarejsku zajednicu, ahmadije i kršćane te da nalože sigurnosnim snagama da aktivno štite one kojima prijete napadi ekstremističkih skupina; da donesu zakone protiv nasilja u obitelji; da zaustavi prisilne nestanke, izvansudska ubojstva i proizvoljna pritvaranja, osobito u Balučistanu;

29. osuđuje sve napade na kršćane i ostale vjerske manjine koje žive u Pakistanu te očekuje da Pakistan poveća napore u smjeru očuvanja slobode vjeroispovijesti i uvjerenja, uključujući ublažavanje strogih zakona protiv bogohuljenja i napredak prema ukidanju smrtne kazne;

30. pozdravlja donošenje zakona o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za ljudska prava 2012. i potiče vladu da ga uspostavi kako bi moglo početi s radom;

31. napominje da je EU velik izvozni partner za pakistansku robu (22,6 % u 2012.); smatra da bi trgovinska potpora EU-a Pakistanu trebala pomoći u promicanju diversifikacije i razvoja načina proizvodnje i obrade, u pružanju podrške regionalnoj integraciji i tehnološkim transferima te bi trebala olakšati uspostavu ili razvoj kapaciteta domaće produktivnosti te smanjiti nejednakost dohodaka;

32. podsjeća da se pristup EU-ovu programu OSP+ u kojem Pakistan sudjeluje od 2014. omogućava samo zemljama koje su na obvezujući način pristale primjenjivati međunarodna ljudska prava, radnička prava i konvencije o zaštiti okoliša i dobrom upravljanju; osobito naglašava obveze Pakistana iz konvencija navedenih u Prilogu VIII. te podsjeća Komisiju na njezinu obvezu praćenja njihove djelotvorne provedbe; nadalje podsjeća da će se u slučaju zemlje koja „ne poštuje svoje obvezujuće pothvate” OSP+ privremeno povući;

33. poziva pakistanske vlasti da poduzmu učinkovite korake prema primjeni 36 konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje je zemlja ratificirala posebice kako bi omogućila rad sindikatima, poboljšala radne uvjete i sigurnosne standarde, iskorijenila dječji rad te se borila protiv najozbiljnijih oblika izrabljivanja oko tri milijuna domaćih radnica;

34. poziva pakistansku vladu da se prema obećanju pridruži „Programu za bolji rad” pod vodstvom Međunarodne organizacije rada i Međunarodne financijske korporacije kako bi dala zamah poboljšanjima u standardima zdravlja i sigurnosti za radnike; poziva sve one koji su izravno ili neizravno odgovorni za požar u tvornici odjeće Ali Enterprises, uključujući revizorsko društvo Social Accountability i upletene europske trgovce na malo, da onima koji su preživjeli požar napokon isplate pune, dugotrajne i poštene naknade;

35. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladi i Nacionalnoj skupštini Pakistana, Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava i vladama država članica.

  • [1]  http://eeas.europa.eu/pakistan/docs/2012_feb_eu_pakistan_5_year_engagement_plan_en.pdf
  • [2]  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
  • [3]  SL L 303, 31.10.2012., str. 1.
  • [4]  Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0060.
  • [5]  SL C 353 E, 3.12.2013., str. 323.
  • [6]  SL C 168 E, 14.6.2013., str. 119.

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (2.12.2013)

upućeno Odboru za vanjske poslove

o regionalnoj ulozi Pakistana i političkim odnosima s EU-om
(2013/2168(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Jan Zahradil

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za vanjske poslove da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

A. budući da je Pakistan djelomično industrijalizirana zemlja koja po prihodu pripada nižem srednjem razredu dok trećina njegova stanovništva živi ispod granice siromaštva; budući da Pakistan zauzima 146. mjesto od 187 zemalja na listi indeksa ljudskog razvoja za 2012. (HDI), spustivši se sa 145. mjesta koje je zauzimao u 2011.; budući da su gospodarskoj situaciji u Pakistanu naštetile uzastopne prirodne katastrofe i budući da visoka razina nesigurnosti, nestabilnosti i raširena korupcija oslabljuju gospodarski rast zemlje te ograničavaju sposobnost vlade da pokrene razvoj države;

B.  budući da je Pakistan podložan širokom rasponu opasnosti, poglavito poplavama i potresima; budući da nestabilna situacija u vezi sa sigurnosti u Pakistanu zajedno sa socijalnim izazovima u toj zemlji doprinose povećanju izloženosti te zemlje opasnostima; budući da su katastrofe tijekom proteklih godina iscrpile strategije za suočavanje s katastrofama već osiromašenih zajednica te ozbiljno smanjile njihovu otpornost na buduće katastrofe;

C. budući da je cilj petogodišnjeg plana angažmana između EU-a i Pakistana iz 2012. uspostava strateškog odnosa i sklapanje partnerstva za mir i razvoj koji se temelji na zajedničkim vrijednostima i načelima;

1.  podsjeća da problem nejednakog feudalističkog vlasništva zemljišta u ruralnom Pakistanu i dalje nije riješen, odnosno 2,5 % stanovništva posjeduje preko 40 % zemljišta, a gotovo polovica seoskog stanovništva ne posjeduje ništa; naglašava da neposjedovanje zemljišta i nedostatak pristupa vodi za navodnjavanje i drugim sredstvima proizvodnje doprinose siromaštvu u seoskim sredinama i socijalnoj nestabilnost; ističe da pristup sigurnoj, pristupačnoj, čistoj i održivoj energiji, čistoj pitkoj vodi, i održivim uslugama zdravstva i obrazovanja kao i sigurnosti, igra ključnu ulogu u sklopu postupka poboljšanja životnih uvjeta pakistanskog naroda i dugoročnog razvoja zemlje;

2.  ističe da je proaktivan program za ljudska prava, koji uključuje između ostalog, mjere za zaustavljanje sektaških napada, zaštitu religijskih manjina i prava žena, jamčenje slobode medija, prestanak kršenja ljudskih prava u sklopu borbe protiv terorizma te ponovno uvođenje moratorija na smrtnu kaznu, od ključne važnosti za razvoj Pakistana;

3.  zabrinut je zbog vrlo niskog poreznog prihoda koji za 2011. iznosi samo 9,1 % BDP-a što je jedan od najnižih omjera u svijetu; mišljenja je da je potrebna temeljna reforma poreznog sustava kako bi se ojačale javne financije, te povećala izdvajanja za zdravstvo, obrazovanje i socijalnu skrb;

4.  ostaje duboko zabrinut zbog kvalitete obrazovanja i povezano s time, zbog alarmantne situacije kad je riječ o ženama u mnogim dijelovima Pakistana; poziva na usvajanje konkretnih i vidljivih mjera za jačanje temeljnih prava žena u društvu, uključujući donošenje zakona o suzbijanju nasilja u obitelji, poduzimanje koraka kojima bi se poboljšala istraga i kažnjavanje ubojstava iz časti i napada kiselinom, te reviziju zakona kojima se olakšava nekažnjavanje; ukazuje na potrebu da se osigura bolji pristup obrazovanju i bolja integracija žena na tržištu rada, kao i poboljšana zdravstvena skrb majki;

5.  napominje da se EU, kao važan donator, i dalje obvezuje pružiti pomoć Pakistanu u sklopu postupka postizanja njegovih dugoročnih ciljeva razvoja i ostvarivanja održivog i opsežnog gospodarskog razvoja; podsjeća da petogodišnji plan angažmana između EU-a i Pakistana sadrži prioritete poput dobrog upravljanja, suradnje na području jačanja uloge žena, na području energetike, održive poljoprivrede i dijaloga o ljudskim pravima;

6.  pozdravlja učvršćivanje demokracije koje je pokazano prvim mirnim prijenosom vlasti u povijesti između dvije demokratski izabrane vlade nakon općih izbora u svibnju 2013., ali izražava zabrinutost zbog nestabilne sigurnosne situacije, rizika koji predstavlja islamski radikalizam i stalnih terorističkih napada usmjerenih protiv umjerenih muslimana i manjinskih vjerskih zajednica kao što su ahmadije, šiiti i kršćani;

7.  poziva pakistansku vladu da ispuni svoje sigurnosne obveze i odgovornosti daljnjim angažmanom u borbi protiv ekstremizma, terorizma i radikalizacije, primjenom strogih i beskompromisnih sigurnosnih mjera i provedbom zakona, kao i rješavanjem nejednakosti i društveno-gospodarskih problema koji bi mogli doprinijeti radikalizaciji pakistanske mladeži;

8.  ponavlja svoju ozbiljnu zabrinutost zbog toga što se zakonima o bogohuljenju, na temelju kojih se može presuditi smrtna kazna te se često koriste za opravdavanje cenzure, kriminalizacije, progona i u posebnim slučajevima ubojstava članova političkih i religijskih manjina, može manipulirati na štetu svih vjeroispovijesti u Pakistanu; ističe da odbijanje da se izmijeni ili ukine zakon o bogohuljenju stvara ozračje trajne ranjivosti manjinskih zajednica; poziva pakistansku vladu da uvede moratorij na primjenu tih zakona kao prvi korak prema njihovoj reviziji i ukidanju te da na odgovarajući način vodi istrage i progoni pojedince koji stoje iza kampanja zastrašivanja, prijetnji i nasilja nad kršćanima, ahmadijama i drugim ranjivim skupinama;

9.  primjećuje da je vođa pakistanskih talibana Hakimullah Mehsud ubijen 4. studenog 2013. u napadu američke bespilotne letjelice i da su se pakistanski parlament i nova vlada službeno usprotivili tim intervencijama; ističe da se u takvim okolnostima napadi bespilotnih letjelica, koji su navodno samo u Pakistanu ubili stotine civila, trebaju smatrati oblikom kršenja međunarodnog prava i obustaviti te da se ograničenja u vezi s korištenjem bespilotnih letjelica trebaju bolje regulirati u sklopu međunarodnog prava;

10. ističe da je od presudne važnosti da se postupci smanjenja rizika od katastrofa i povećanja pripremljenosti integriraju u humanitarne odazive kako bi se povećala otpornost korisnika te pomoći na buduće katastrofe; poziva Komisiju da nastavi promicati koordinirani pristup i odazive s postojećim humanitarnim mehanizmima na međunarodnoj i lokalnoj razini;

11. potiče Pakistan da preuzme konstruktivnu ulogu u regiji koja je suočena s ozbiljnim geopolitičkim izazovima; pozdravlja poboljšanje odnosa između Indije i Pakistana u proteklih 12 mjeseci i novi sporazum o vizama koji predstavlja važan korak prema ostvarivanju sve veće suradnje između dviju zemalja i poziva na nastavak ulaganja napora s obje strane u sklopu postupka pomirbe;

12. ističe regionalnu važnost stabilnih odnosa između Pakistana i Afganistana i poziva Pakistan da normalizira odnose s Afganistanom; poziva Pakistan da prekine podržavati afganistanske talibane, pružati utočište i podršku afganistanskim pobunjenicima te da ponovo uspostavi kontrolu u regijama koje graniče s Afganistanom jer mirna, umjerena i prosperitetna situacija u Afganistanu najbolje osigurava dugoročne interese nacionalne sigurnosti Pakistana;

13. napominje da je EU velik izvozni partner za pakistansku robu (22,6 % u 2012.); smatra da bi trgovinska potpora EU-a Pakistanu trebala pomoći u promicanju diversifikacije i razvoja načina proizvodnje i obrade, u pružanju podrške regionalnoj integraciji i tehnološkim transferima te bi trebala olakšati uspostavu ili razvoj kapaciteta domaće produktivnosti te smanjiti nejednakost dohodaka;

14. poziva pakistanske vlasti da poduzmu učinkovite korake prema primjeni 36 konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje je zemlja ratificirala kako bi omogućila rad sindikatima, poboljšala radne uvjete i sigurnosne standarde, iskorijenila dječji rad te se borila protiv najozbiljnijih oblika izrabljivanja oko tri milijuna žena koje rade u domaćinstvima.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

2.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ricardo Cortés Lastra, Charles Goerens, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Emer Costello, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Fiona Hall, Eduard Kukan, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Fabrizio Bertot, Tanja Fajon, Miroslav Mikolášik

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

11.2.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

1

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Richard Howitt, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Sir Graham Watson, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Kinga Gál, Doris Pack, Sampo Terho, Janusz Władysław Zemke

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Ivari Padar, Dubravka Šuica