ZPRÁVA o úloze vlastnických práv, vlastnictví a vytváření bohatství při boji s chudobou a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových zemích

17. 2. 2014 - (2013/2026(INI))

Výbor pro rozvoj
Zpravodaj: Nirj Deva


Postup : 2013/2026(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0118/2014
Předložené texty :
A7-0118/2014
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze vlastnických práv, vlastnictví a vytváření bohatství při boji s chudobou a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových zemích

(2013/2026(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 17 Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů, jenž se týká práva na vlastnictví,

–   s ohledem na Deklaraci tisíciletí ze dne 8. září 2000 stanovující rozvojové cíle tisíciletí, zejména cíl 1, 3 a 7,

–   s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: „Evropský konsensus“, které bylo podepsáno dne 20. prosince 2005, zejména na články 11 a 92 tohoto prohlášení,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2004 nazvané „Obecné zásady EU pro podporu procesů navrhování pozemkové politiky a reformy této politiky v rozvojových zemích“ (COM(2004)0686),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. března 2010 nazvané „Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin“ (COM(2010)0127),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. října 2011 nazvané „Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: agenda pro změnu“ (COM(2011)0637 final).

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. února 2013 nazvané „Důstojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost“ (COM(2013)92 final),

–   s ohledem na „Obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky: Obecné zásady EU pro podporu procesů navrhování pozemkové politiky a reformy této politiky v rozvojových zemích“, které přijala Komise v listopadu 2004,

–   s ohledem na studii programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) s názvem „Zabezpečení práv k půdě pro všechny“z roku 2008 a na pokyny OSN pro tento program nazvané „Jak vytvořit pozemkovou politiku pro chudé: postup, směry a poučení“;

–   s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN Oliviera De Schuttera týkající se práva na potraviny nazvanou „Rozsáhlé skupování a pronájem půdy: soubor klíčových zásad a opatření k řešení výzev v oblasti lidských práv“ ze dne 11. června 2009;

–   s ohledem na prohlášení nazvané „Výzvy v oblasti urbanizace a snižování chudoby v zemích AKT“, které bylo přijato v roce 2009 v keňském Nairobi,

–   s ohledem na prohlášení přijaté na světovém summitu o zajišťování potravin konaném v listopadu 2010 v Římě,

–   s ohledem na prohlášení s názvem „Učiňme chudinské čtvrti minulostí: celosvětová výzva do roku 2020“, které bylo přijato na mezinárodní konferenci v marockém Rabatu, jež se konala ve dnech 26.–28. listopadu 2012;

–   s ohledem na prohlášení nazvané „Trvale udržitelná urbanizace jako reakce na vymýcení chudoby obyvatel měst“, jež bylo přijato na druhé konferenci tripartity AKT/Evropská komise/program OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), která proběhla ve dnech 3.–6. září 2013 ve rwandském Kigali,

–   s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP) a Úmluvu Mezinárodní organizace práce č.169 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu z roku 1989,

–   s ohledem na zásady pro odpovědné investování v oblasti zemědělství, které respektuje pravidla, živobytí a zdroje, na dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu v souvislosti s národním zajišťováním potravin, které vydala Organizace pro výživu a zemědělství, a na rámec a pokyny pro pozemkové politiky v Africe vydané Africkou unií (ALPFG),

–   s ohledem na doporučení panelu na vysoké úrovni ohledně rozvojové agendy na období po roce 2015, aby byl začleněn cíl zaměřený na otázku držení půdy pro ženy a muže a aby se uznalo, že ženy a dívky musí mít mimo jiné „rovné právo vlastnit půdu a jiný majetek“,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o rámci politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin[1],

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0118/2014),

A. vzhledem k tomu, že vlastnická práva lze definovat jako práva, která upravují podmínky, za jakých mohou jednotlivé subjekty, společenství a veřejní a soukromí aktéři získat přístup k hmotnému a nehmotnému majetku na základě ustanovení formálního nebo zvykového práva a tento majetek si zachovat; vzhledem k tomu, že podle programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) lze práva na držení půdy a vlastnictví rozlišit na formální (vlastnictví, dlouhodobý nájem, veřejný či soukromý pronájem), zvyková či náboženského původu; vzhledem k tomu, že obecné zásady EU v oblasti pozemkové politiky uvádějí, že práva k půdě nejsou omezena na soukromé vlastnictví v úzkém slova smyslu, ale mohou představovat vyvážený poměr mezi individuálními právy a povinnostmi a kolektivními předpisy na různých úrovních

B.  vzhledem k tomu, že 1,2 miliardy lidí na celém světě obývají nemovitost, k níž nemají oficiální práva, a žijí bez trvalého domova nebo přístupu k půdě; především pro více než 90 % obyvatel venkova v subsaharské Africe (z nichž je 370 milionů lidí považováno za chudé) spočívá přístup k půdě a přírodním zdrojům v uplatnění z právního hlediska nejistých systémů zvykového a neformálního držení půdy;

C. vzhledem k tomu, že neregistrované bohatství stojící mimo zákon se odhaduje na více než 9,3 bilionu USD, což je 93krát více než celkové množství zahraniční pomoci poskytnuté rozvojovým zemím během posledních 30 let;

D. vzhledem k tomu, že i když rozvojového cíle tisíciletí č. 7 (cíl 11), který je zaměřen na zvýšení kvality života 100 milionů obyvatel chudinských čtvrtí do roku 2020, bylo dosaženo, počet těchto obyvatel (odhadovaný v roce 2012 na 863 milionů osob) v absolutních číslech i nadále roste; vzhledem k tomu, že podle odhadů programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat) žije až jedna miliarda osob v chudinských čtvrtích a má se za to, že v roce 2050 budou v těchto čtvrtích bydlet 3 miliardy osob; vzhledem k tomu, že článek 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech uznává všeobecné právo na bydlení a na neustálé zlepšování životních podmínek;

E.  vzhledem k tomu, že ve venkovských oblastech přibližně 200 milionů osob (tj. téměř 20 % chudého obyvatelstva světa) nemá přístup k dostatku půdy v míře, která by jim umožnila obživu; vzhledem k tomu, že půda ve venkovských oblastech je pod tlakem z mnoha stran: nárůst populace, změny ve využívání půdy, komerční investice, poškozování životního prostředí způsobené suchem, eroze půdy a snižování jejího obsahu živin, přírodní pohromy a konflikty; vzhledem k tomu, že zabezpečení práv k půdě je třeba k podpoře sociální stability prostřednictvím snížení nejistoty a konfliktů v souvislosti s půdou;

F.  vzhledem k tomu, že soukromí investoři a vlády vykazují rostoucí zájem o získání nebo dlouhodobý nájem velkých částí zemědělské půdy, a to především v rozvojových zemích Afriky a Latinské Ameriky;

G. vzhledem k tomu, že na základě stanovení povinných cílů a poskytování subvencí pro biopaliva přispívá EU přinejmenším nepřímo k zabírání půdy v rozvojových zemích, neboť podněcuje spekulace s ornou půdou, především s tou nejúrodnější půdou a půdou v blízkosti přístavů či silnic; vzhledem k tomu, že v důsledku toho dochází ke zvýšení hrozby pro drobné vlastníky v souvislosti s bezpečností držby půdy a s potenciálním negativním dopadem na zabezpečení místních společenství potravinami;

H. vzhledem k tomu, že svévolné přidělování pozemků politickými orgány sytí korupci, nejistotu, chudobu a násilí;

I.   vzhledem k tomu, že otázky týkající se správy pozemků souvisejí s hlavními výzvami 21. století – jako je konkrétně zajišťování potravin, nedostatek energií, růst měst a počtu obyvatelstva, zhoršování stavu životního prostředí, změna klimatu, přírodní katastrofy a řešení konfliktů, což dokládá, že prioritou musí být komplexní pozemková reforma;

J.   vzhledem k odhadům, že 1,4 miliardy hektarů půdy ve světě podléhá zvykovým normám; vzhledem k tomu, že stávající systémy držby v Africe, Asii a Latinské Americe se navzájem podstatně liší a současně je třeba při formalizaci půdy zohlednit místní zvyková opatření, jak individuální, tak komunitní, jež se postupně vyvinula;

K. vzhledem k tomu, že článek 25 Všeobecné deklarace lidských práv stanoví, že každý má právo na vlastnictví zdrojů a prostředků, které mu umožní vyrábět nebo si opatřit dostatečné množství potravin pro přežití,

L.  vzhledem k tomu, že Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) uvádí, že ženy a manželky mají rovná práva, co se týče vlastnictví a nabývání majetku; vzhledem k tomu, že však mnoho práv spojených s držením půdy a režimů vlastnických práv ženy formálně či v praxi diskriminuje;

M. vzhledem k tomu, že v mnoha rozvojových zemích nejsou vlastnická práva žen, bezpečný přístup žen k půdě a přístup k úsporám nebo k úvěrům společensky uznávané; vzhledem k tomu, že kvůli tomuto diskriminačnímu základnímu přístupu je pro ženy obzvlášť obtížné právně uplatňovat svá vlastnická práva, a zejména dědické právo,

N. vzhledem k tomu, že zejména v rozvojových zemích jsou pozemková práva žen porušována v důsledku stále častějšího rozsáhlého skupování půdy ze strany rozvinutých států pro obchodní nebo strategické účely, jako jsou např. zemědělská výroba, zabezpečení dodávek potravin a výroba energie a biopaliv; vzhledem k tomu, že ženy často nemají příležitost využívat právní pomoci a právního zastoupení, aby mohly úspěšně čelit porušování vlastnických práv v rozvojových zemích,

O. vzhledem k tomu, že zabezpečení práv k půdě pro ženy je důležité z hlediska snížení chudoby s ohledem na úlohu žen jako producentů potravin ve venkovských a příměstských oblastech a jejich odpovědnosti za výživu členů rodiny; vzhledem k tomu, že ženy, které představují 70 % afrických zemědělců, oficiálně vlastní pouze 2 % pozemků; vzhledem k tomu, že nedávné programy provedené po celé Indii, Keni, Hondurasu, Ghaně, Nikaragui a Nepálu ukazují, že domácnosti, v jejichž čele stojí žena, vykazují lepší zajištění potravinami i péči o zdraví a jsou více zaměřené na vzdělávání než domácnosti, v jejichž čele stojí muž;

P.  vzhledem k tomu, že více než 60 % chronicky hladovějících lidí jsou ženy a dívky a že v rozvojových zemích 60–80 % potravin vyrábějí právě ženy[2],

Q. vzhledem k tomu, že podle odhadů má 370 milionů původního obyvatelstva na celém světě silné spirituální, kulturní, sociální a hospodářské pouto se svou tradičně obývanou půdou, jež je obvykle spravována v rámci komunity;

R.  vzhledem k tomu, že článek 17 Všeobecné deklarace lidských práv uznává, že každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými, a že nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku;

S.  vzhledem k tomu, že na přístup domorodého obyvatelstva k půdě se vztahují zvláštní formy ochrany podle Úmluvy Mezinárodní organizace práce č.169 z roku 169 a Deklarace OSN o právech původních obyvatel;

T.  vzhledem k tomu, že článek 10 deklarace OSN o právech původního obyvatelstva zaručuje domorodým obyvatelům právo nebýt donuceni opustit svou půdu nebo území a stanoví, že se žádné přemístění nesmí uskutečnit bez jejich svobodného, předchozího a informovaného souhlasu a po dohodě o spravedlivém a řádném odškodnění a, tam kde je to možné, s možností návratu;

Pozemková práva, včetně vlastnických práv, a tvorby bohatství

1.  domnívá se, že registrovaná vlastnická práva jsou katalyzátorem hospodářského růstu, neboť zvyšují produktivitu a investice díky tomu, že umožňují použít pozemek jako zajištění a snadněji se tak dostat ke kapitálu, ale mohou také podporovat sociální soudržnost a mír;

2.  zdůrazňuje, že zabezpečení práv k půdě a větší spravedlnost v přístupu k půdě poskytují bezpečný základ živobytí, ekonomické příležitosti a ve venkovských oblastech základ pro domácí produkci potravin;

3.  zdůrazňuje skutečnost, že kromě individuálních právních nároků na půdu by měly být uznány různé alternativní možnosti držení půdy, včetně vycházení ze systémů zvykového držení půdy s cílem legálně zabezpečovat práva na pozemky u domů, zemědělskou půdu a přírodní zdroje, jak o to usiluje program OSN pro lidská sídla;

4.  zdůrazňuje, že bezpečná držba půdy drobnými zemědělci, kteří představují 95 % potenciálních vlastníků pozemků v rozvojových zemích, podněcuje místní hospodářství, zlepšuje zajišťování potravin, snižuje migraci a zpomaluje rozrůstání chudinských čtvrtí; poukazuje na to, že například v Etiopii, kde byla vlastnická práva zavedena, vzrostla pouze v důsledku této změny produktivita během tří let až o 40 % na akr[3];

5.  se znepokojením konstatuje, že kulturní tradice často ponechávají ženy v závislosti na mužských příbuzných a bez právní ochrany, pokud jde o zabezpečení držby půdy; zdůrazňuje, že státy mají mezinárodní závazky zajistit minimální ekonomická, sociální a kulturní práva, která zahrnují povinnost vlády zajistit, aby hospodaření s půdou nebylo diskriminační, zejména s ohledem na ženy a chudé obyvatele, a aby neporušovalo další lidská práva;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že zplnomocnění osob k rozhodování o vlastních zdrojích  ve spojení s oficiálními ustanoveními v oblasti dědictví je pro drobné vlastníky silným podnětem k tomu, aby udržitelným způsobem investovali do své půdy, prováděli terasování, budovali zavlažovací systémy a zmírňovali účinky změny klimatu; v této souvislosti konstatuje, že studie prokázaly, že u domácností, jejichž práva na pozemek jsou plně zabezpečená a přenositelná, se odhaduje o 59,8 % větší pravděpodobnost, že investují do budování teras, než u těch, které v nejbližších 5 letech očekávají ve své obci přerozdělení;

7.  konstatuje, že s vlastnickými smlouvami na půdu si kdokoli může půjčit peníze s přiměřenou úrokovou sazbou, které mohou být použity na zavedení a rozvoj podnikání; zdůrazňuje, že ochrana vlastnických práv může podpořit konkurenční podnikatelské prostředí, kde se může rozvíjet inovační podnikavost;

8.  uznává, že úkolem je překonání rozporu mezi zákonností, legitimitou a praxí tím, že budou vytvořeny mechanismy držby půdy založené na sdílených standardech, počínaje uznáním stávajících práv, přičemž bude zajištěno, aby muži a ženy i zranitelná společenství v rozvojových zemích měli zabezpečena práva na půdu a majetek a byli plně chráněni proti oprávněným zájmům, které by je mohly jejich vlastnictví zbavit;

9.  důrazně odsuzuje praxi zabírání půdy, která především nezákonně zbavuje půdy chudé venkovské obyvatelstvo a tradičně kočovné obyvatelstvo, aniž by jim poskytla přiměřenou náhradu; zdůrazňuje skutečnost, že v letech 2000 až 2013 bylo nejméně 32 milionů hektarů půdy na celém světě součástí nejméně 886 rozsáhlých nadnárodních obchodů tohoto typu[4]; zdůrazňuje, že toto číslo pravděpodobně představuje výrazné podhodnocení přesného počtu rozsáhlých obchodů s půdou;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých politikách rozvojové pomoci zohlednily rozsáhlé skupování půdy v rozvojových zemích ze strany investorů z rozvinutých států, zejména pak na africkém kontinentu – protože toto skupování postihuje místní zemědělce a má zničující dopad na ženy a děti – s cílem ochránit ženy a děti před ožebračováním, hladem a nuceným odchodem z jejich vesnic a pozemků;

11. zdůrazňuje, že zrušení veřejných pobídek na výrobu biopaliv z potravinářských plodin a dotace je jeden způsob, jak bojovat proti zabírání půdy;

12. připomíná, že pokud nejsou zabezpečena práva k půdě a řízení není dostatečně silné, přináší to vysoká rizika pro místní společenství, pokud jde o zabezpečení potravin, riziko přemístění a nuceného odchodu zemědělců a pastevců; v této souvislosti naléhavě vyzývá členské státy EU, aby podporovaly vnitrostátní kapacity rozvojových zemí na posílení jejich správního systému;

13. zdůrazňuje, že Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech uznávají právo na sebeurčení, které je definováno jako právo všech lidí svobodně nakládat s jejich přírodním bohatstvím a zdroji, a že oba tyto pakty stanoví, že žádný národ nesmí být připraven o vlastní prostředky k obživě; zdůrazňuje v této souvislosti, že jednání o rozsáhlých pronájmech a skupování půdy musí doprovázet transparentnost, odpovídající a informovaná účast místních společenství, jichž se pronájmy nebo nákupy půdy týkají, a odpovědné využívání příjmů, které by měly místnímu obyvatelstvu přinést prospěch;

14. žádá evropskou Komisi a členské státy, aby v rámci OSN ověřily, jaký má toto skupování dopad na desertifikaci zemědělské půdy, na ztrátu práva žen na pobyt a vlastnictví, zejména pokud jde o samostatně žijící ženy nebo samoživitelky, na zabezpečení dodávek potravin a na zajištění výživy těchto žen, jejich dětí a dalších osob, které jsou na nich závislé;

15. zdůrazňuje, že investiční dohody o rozsáhlém skupování nebo pronajímání půdy by měly řádně zohledňovat právo stávajících uživatelů půdy a také práva pracovníků zaměstnaných na statcích; domnívá se, že by měly být jasně definovány závazky investorů a že by měly být vymahatelné, například začleněním mechanismů sankcí v případech nedodržování lidských práv; domnívá se, že veškeré obchody s půdou by také měly zahrnout právní závazek, že určité minimální procento produkovaných potravinářských plodin by mělo být prodáváno na místním trhu;

Plán zabezpečení pozemkových práv, včetně vlastnických práv, a udržitelné správy pozemků v rozvojovém světě

16. poukazuje na skutečnost, že pozemková reforma vyžaduje flexibilitu a přizpůsobení místním, sociálním a kulturním podmínkám, jako jsou tradiční formy kmenového vlastnictví, a měla by se zaměřit na posílení postavení nejzranitelnějších osob;

17. zdůrazňuje, že koexistence zvykových režimů vlastnictví půdy a vnucených koloniálních modelů představuje jeden z hlavních důvodů pro široce rozšířenou nejistotu, která s ohledem na vlastnictví panuje v rozvojových zemích; zdůrazňuje v této souvislosti tudíž, že je nezbytné uznat legitimitu zvykové držby, která zakládá zákonná práva jednotlivců a společenství, a předcházet tomu, aby byli zbavování práv vztahujících se k půdě a aby byla existující práva zneužívána, k čemuž obzvláště často dochází mezi africkými společenstvími a velkými původními populacemi Jižní Ameriky;

18. zdůrazňuje, že regularizace bezpečné držby pro osoby, které nezákonně obývají budovy v městských oblastech, má významné dopady na investice do bydlení, přičemž studie ukazují, že tempo, v němž jsou budovy renovovány, se zvýší o více než 66 %;

19. zdůrazňuje, že reforma držby půdy by měla začít shromažďováním přesných údajů o pozemcích a systematickou registrací vlastnických práv pomocí katastrálního mapování za použití nízkonákladových technologií, jako jsou např. technologie mobilní telekomunikace a monitorovací nástroje GPS, SGSN a GIS; požaduje naprostou otevřenost a vybízí k rozvoji a regionální sdílení geografických informačních systémů (GIS), včetně satelitních a a leteckých snímků, při zohlednění technologií tzv. participativního mapování; blahopřeje Rwandě k pokroku, jehož dosáhla, pokud jde o údaje o pozemcích, a který v pozoruhodně krátké době umožnil provést soupis veškerých pozemků v zemi;

20. varuje před uplatňováním paušálního přístupu při snaze o dosažení zabezpečení půdy; Zdůrazňuje skutečnost, že oficiální služby správy pozemků jsou nejúčinněji poskytovány na místní úrovni; domnívá se, že účinné zajištění bezpečných pozemkových práv proto může záviset na reformě centralizovaných státních pozemkových úřadů s cílem vrátit některé pravomoci zpět místním a zvykovým institucím; domnívá se, že registraci pozemků lze následně zdokonalit prostřednictvím digitalizace zápisů v katastru a katastrálních systémů;

21. připomíná, že zemědělství představuje i nadále zásadní zdroj obživy, samozásobování a potravinové bezpečnosti pro obyvatele venkova; konstatuje však, že půda ve venkovských oblastech je pod tlakem z mnoha stran: nárůst populace, změny ve využívání půdy, komerční investice, poškozování životního prostředí způsobené suchem, eroze půdy a snižování jejího obsahu živin, přírodní pohromy a konflikty; v této souvislosti je přesvědčen, že je zásadní zabezpečit držbu půdy pro obyvatele venkovských oblastí, má-li být dosaženo rozvojových cílů tisíciletí; domnívá se, že široká škála politických nástrojů může pomoci vyřešit tyto výzvy a že tyto nástroje musí být přizpůsobeny místním podmínkám;

22. je přesvědčen, že vládní úředníci by měli nejprve vymezit, jaké systémy správy půdy a její držby již existují,  a následně by měli tyto systémy dále rozvíjet ve prospěch chudých a zranitelných skupin obyvatel;

23. je přesvědčen, že decentralizace správy pozemků posílí postavení místních společenství a jednotlivců a upozorní na to, že je třeba odstranit korupční praktiky, které zavádějí místní vůdci prostřednictvím dohod sjednaných se zahraničními investory, a veškeré nároky na jednotlivé neregistrované pozemky;

24. zdůrazňuje, že k jakékoli změně ve využívání půdy by mělo dojít výhradně na základě svobodně a předem uděleného, informovaného souhlasu dotčených místních komunit; připomíná, že původní obyvatelstvo by mělo získat specifický typ ochrany jeho vlastnických práv k půdě vycházející z mezinárodního práva; v souladu s Deklarací OSN o právech původního obyvatelstva zdůrazňuje, že státy musí zavést účinné mechanismy na předcházení veškerým činnostem, jejichž cílem či důsledkem je vyvlastnění půdy, teritoria nebo zdrojů původního obyvatelstva, a na nápravu případných porušení;

25. konstatuje, že určitá část pozemků, které jsou v Africe (10 %) zaregistrovány, je zaznamenán prostřednictvím zastaralých chybných systémů; zdůrazňuje skutečnost, že podle odhadů Světové banky[5] došlo v 27 hospodářstvích, která během posledních sedmi let modernizovala své registrační úřady, ke zkrácení průměrné doby převodu vlastnictví na polovinu, čímž se zvýšila transparentnost, snížila korupce a zjednodušil výběr daní; zdůrazňuje, že prioritou rozvojové politiky by mělo být zavedení a zdokonalení katastrů nemovitostí v rozvojových zemích;

26. připomíná, že pokud jsou práva uživatelů a majitelů půdy jednoznačně vymezena, lze zabezpečení držby půdy zajistit různými způsoby: připomíná, že kromě formálně zaregistrovaných nároků lze tohoto zajištění dosáhnout také prostřednictvím jednoznačných a dlouhodobých smluv o pronájmu, nebo formálního uznání zvykových práv a neformálních dohod, společně s dostupnými a účinnými mechanismy řešení sporů; vyzývá EU, aby směřovala podporu na rozvoj kapacit a školicí programy v oblasti hospodaření s půdou s cílem zabezpečit práva k půdě chudým a zranitelným skupinám, mj. prostřednictvím vyměřování pozemků, registrace a úsilí vybavit vzdělávací instituce v rozvojových zemích vhodným zařízením;

27. vyzývá EU, aby posilovala schopnost soudů v rozvojových zemích účinně zaručovat majetkoprávní předpisy, řešit spory o pozemky a vyrovnat se s vyvlastňováním v rámci uceleného přístupu zaměřeného na upevnění soudních systémů a právního státu;

28. vyzývá EU, aby rozvojovým zemím pomáhala při zavádění pozemkových reforem s cílem podpořit zejména zapojení všech zúčastněných stran a aby současně probíhaly osvětové programy tak, aby byla plně respektována práva všech zapojených osob, zejména chudých a zranitelných; připomíná příklad Madagaskaru a místních katastrálních úřadů, v jejichž případě pouhé místní iniciativy výrazně usnadnily registrování práv k půdě;

29. poukazuje na skutečnost, že budování řádných fiskálních politik v rozvojových zemích pomocí lepší registrace pozemků a vymezení funkcí pro odhady cen výrazně zvyšuje roční příjem z transakcí s pozemky, jako tomu bylo v Thajsku, kde se během 10 let zvýšil šestkrát;

30. vyzývá EU, aby prostřednictvím podpůrných mechanismů ve velké míře podporovala investice nově zmocněných vlastníků půdy do nového vybavení a současně usnadňovala transfer technologií a podporovala proškolování nových vlastníků v používání inovativních technik a osvědčených postupů;

31. upozorňuje na skutečnost, že formální uznání práv žen na vlastnictví půdy ještě automaticky neznamená účinné prosazování těchto práv; vyzývá EU, aby ve svých programech pozemkové reformy věnovala zvláštní pozornost zranitelnosti žen vůči změnám ve struktuře rodiny a míře, do níž jsou ženy schopny prosazovat svá práva a zajistit v praxi, aby na úředních listinách prokazujících majetková práva členů domácnosti k půdě figurovala jména obou manželů;

32. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých rozvojových a humanitárních politikách zajistily, že rozvojové země zavedou legislativní opatření, která budou podporovat rovnost mužů a žen a bránit diskriminaci v oblasti vlastnických práv na základě příslušnosti k určitému etniku nebo rase a na základě rodinného stavu, a aby se zaměřily na způsob, pomocí něhož by se odstranily významné sociální, politické a kulturní překážky k získávání vlastnických práv k půdě;

33. žádá delegace EU v rozvojových zemích, aby monitorovaly, zda nejsou porušována vlastnická práva žen, aby se tak zabránilo riziku zchudnutí a sociálního vyloučení žen;

34. vyzývá EU, aby podporovala úsilí rozvojových zemí o zavádění reforem trhů s pronajímanou půdou s cílem poskytnout chudým obyvatelům přístup k půdě, podpořit růst a současně se vyhnout zavádění přehnaných omezení trhů s pronajímanou půdou;

Zařazení práv k půdě, včetně vlastnických práv, mezi priority rozvojové politiky EU

35. poukazuje na skutečnost, že rozsáhlá skupování pozemků jsou mimo jiné přímým důsledkem slabé správy pozemků v rozvojových zemích; zdůrazňuje, že pokud budou jednotlivcům a společenstvím udělena jednoznačná a bezpečná vlastnická práva, bude možné kontrolovat smluvní ujednání a zabránit zabírání půdy; zdůrazňuje, že pomoc EU by měla přispívat k budování institucionální kapacity nezbytné pro zaručení bezpečných práv k půdě, a vyřešit tak problém byrokratické nečinnosti usilující o dobývání renty i zkorumpované praxe beztrestnosti;

36. oceňuje účast EU na celosvětových iniciativách týkajících se půdy; zdůrazňuje skutečnost, že EU coby vedoucí světový hráč v oblasti rozvoje může posílit svůj v současnosti omezený přístup, pokud jde o rozsah a viditelnost, a zabývat se držbou půdy;

37. konstatuje, že kromě snahy o zdokonalení systémů majetkových práv v rozvojových zemích musí EU také usilovat o zajištění toho, aby měli lidé přístup k systémům sociálního zabezpečení a pojištění, a mohli tak chránit své živobytí a svá aktiva v případě pohromy či ohrožení;

38. doporučuje provést aktualizaci obecných zásad EU v oblasti pozemkové politiky z roku 2004 v koordinaci s členskými státy s cílem vyhodnotit současné výzvy týkající se držby a pomáhat při uplatňování nových nízkonákladových technologií při mapování pozemků a jejich správě;

39. vyzývá k uplatňování dobrovolných pokynů pro odpovědnou správu půdy, rybolovu a lesů;

40. naléhavě vyzývá Komisi, aby stanovila jasně vymezenou rozpočtovou položku pro vlastnická práva a posunula se od zúženého pohledu k dlouhodobé reformě správy pozemků s cílem zefektivnit držbu půdy;

41. zdůrazňuje, že problémy týkající se poskytování bezpečných práv k půdě vysídleným osobám a uprchlíkům se pravděpodobně dále zhorší v důsledku změny klimatu; zdůrazňuje dále, že zavedení legitimních institucí spravujících přístup k půdě pro účely nového usídlování migrantů a uprchlíků a navracení půdy původním majitelům jsou klíčovými otázkami; naléhavě proto vybízí EU, aby rozšířila svou pomoc týkající se zohlednění práv k půdě ve své humanitární a rozvojové reakci na pohromy a občanské konflikty, přičemž pozemková politika musí spravedlivým způsobem zaručit bezpečná práva k půdě jednotlivým etnickým, sociálním či věkovým skupinám;

42. vyzývá Komisi a členské státy, aby v situacích po ukončení konfliktů posílily práva žen a usnadnily jejich přístup k půdě, dědictví, úvěrům a úsporám, zejména pak v zemích, kde práva žen nejsou právně vymahatelná a společensky uznávaná a kde zákony, které odlišují postavení mužů a žen, tradiční přístup k ženám a společenské hierarchie, v nichž dominují muži, brání tomu, aby ženy získaly rovná a spravedlivá práva; vyzývá EU, aby podporovala to, aby se v této problematice angažovala nově vytvořená organizace UN Women;

43. vítá iniciativu „transparentnost půdy“, kterou v červnu 2013 zahájila skupina G8 po vzoru Iniciativy pro transparentnost těžebního průmyslu, a uznání skutečnosti, že transparentnost vlastnictví podniků a půdy je společně s bezpečnými vlastnickými právy a silnými institucemi klíčová pro zmírnění chudoby; zdůrazňuje, nicméně, že je třeba vyvinout větší úsilí s cílem usnadnit provádění účinné pozemkové reformy;

44. doporučuje, aby byla majetková práva a bezpečnost držby půdy pro všechny začleněna jakožto cíl do rozvojového plánu pro období po roce 2015 s cílem zajistit řádné hospodaření s půdou, které je klíčové pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí a vymýcení chudoby;

45. opětovně potvrzuje závazek EU ke snížení celosvětové chudoby v kontextu udržitelného rozvoje a opakuje, že by EU měla do všech svých politik a činností v oblasti vztahů s rozvojovými zeměmi[6]důsledně začlenit hledisko rovnosti mužů a žen;

46. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit politiky, jejichž účelem je zajistit ženám v rozvojových zemích stejné postavení, jako mají muži, co se týče přístupu k majetku; je toho názoru, že tato skutečnost toto musí být zohledněna ve vnitrostátních programech a musí být doprovázeno vytvořením potřebných mechanismů pro poskytování finanční pomoci (jako jsou úspory, granty, úvěry, mikroúvěry a pojištění); domnívá se, že toto posílení politik v této oblasti povede k upevnění pozice žen a nevládních organizací a podpoří podnikání žen; domnívá se, že rovněž zlepší orientaci žen v právní a finanční problematice, podpoří vzdělávání dívek, zintenzívní šíření a usnadní dostupnost informací, vytvoří podpůrné právní služby a zavede školení pro poskytovatele finančních služeb týkající se citlivosti otázky pohlaví;

47. vyzývá Komisi a členské státy, aby při své práci zaměřené na rozvoj aktivně prosazovaly podnikání žen a jejich vlastnická práva jako součást úsilí o zvýšení finanční nezávislosti žen na jejich manželech a posílení hospodářství jejich států;

48. připomíná, že na 15. října připadá světový den venkovských žen, a vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby v rozvojových zemích podporovaly osvětové kampaně;

*

*   *

49. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, prezidentovi Světové banky, Sdružení národů jihovýchodní Asie, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a Smíšenému parlamentnímu shromáždění zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a Evropské unie.

 • [1]  Úř. věst. C 56 E, 26.2.2013, s. 75.
 • [2]  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Policy Brief No 5, Economic and Social Perspectives (Policy Brief č. 5, Hospodářské a sociální pohledy), srpen 2009.
 • [3]     USAID Ethiopia, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land
 • [4]  http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
 • [5]  2012b. Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World (Podnikání v roce 2012: podnikání v transparentnějším světě), Washington, D.C. Světová banka.
 • [6]  Úř. věst. C 46, 24.2.2006.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Současný stav vlastnických práv a bezpečné držby půdy v rozvojovém světě

Článek 17 Všeobecné deklarace lidských práv uvádí, že „každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými“, a že „nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku“.

Přesto však 1,2 miliardy lidí na celém světě obývají nemovitosti, k nimž nemají oficiální práva a žijí zcela bez trvalého domova nebo přístupu k pozemku. [1]

Kromě toho rozvojové cíle tisíciletí sice uznaly, že je třeba zabývat se zabezpečením obyvatel chudinských čtvrtí a osob nezákonně obývajících budovy v městských oblastech v rozvojových zemích, a zavázaly se ve vztahu k minimálně 100 milionům obyvatel chudinských čtvrtí do roku 2020, nicméně ke splnění tohoto cíle je zatím daleko; 90 % nových městských obydlí v subsaharské Africe má podobu chudinských čtvrtí a odhaduje se, že do roku 2050 budou tyto čtvrti obývat 3 miliardy lidí[2].

Tato aktiva nicméně nelze ani chránit, ani je uvolnit. Představují mrtvý kapitál stojící mimo zákon. Nikdo není schopen rozpoznat, kdo je vlastníkem čeho, zdroje není možné využít v jejich plné kapitálové hodnotě a bohatství lze obchodovat jen v úzkém kruhu místních obyvatel, kteří se navzájem znají a věří si, a nelze jej použít jako zajištění nebo záruku vůči budoucím investicím.

Současně je v rozvojových zemích přechod od neoficiálních vztahů k vytvoření registrovaného právního subjektu spojen s vysokými finančními a procesními náklady a jeho dokončení trvá roky. Týmy Hernanda de Sota provádějící průzkum odhalily, že v Peru trvá získání právního povolení k výstavbě domu na pozemku vlastněném státem a získání právního nároku pro tento konkrétní pozemek 6 let a 11 měsíců a je zapotřebí podniknout 728 kroků[3].

Toto neregistrované bohatství stojící mimo zákon se odhaduje na více než 9,3 bilionu USD, což je 93krát více než celkové množství veškeré zahraniční pomoci poskytnuté rozvojovým zemím během posledních 30 let[4]. Zavedení právních systémů zákonného vlastnictví a zplnomocnění osob ke správě vlastních zdrojů by se mohlo stát největší rozvojovou událostí 21. století, ale také absolutně největší výzvou.

Možný dopad vlastnických práv a bezpečné držby půdy v rozvojových zemích

Poznatek, že vlastnická práva mají zásadní dopad na hospodářský vývoj a snižují chudobu, není založen na hypotéze. Stačí se podívat na 19. století a je jasné, že systém zákonného vlastnictví se stal tím, co posunulo USA a země Západu ze světa aktiv v jejich přirozeném stavu k abstraktnímu světu vytváření kapitálu, kde je možné využít aktiv v jejich plném produktivním potenciálu.

Dnešní rozvojové země mají stejně jako Amerika před 200 lety tři možnosti: nevšímat si mimozákonných ujednání „chudých bezzemků“ a osob nezákonně obývajících budovy v městských oblastech, učinit povrchní ústupky, nebo se stát zastánci mimozákonných subjektů.

Všechny hlavní výzvy 21. století – zajišťování potravin, nedostatek energií a vody, růst měst a počtu obyvatelstva, zhoršování stavu životního prostředí, změna klimatu, přírodní katastrofy a nestabilita států – lze uvést do souvislosti s otázkami týkajícími se správy pozemků, což dokládá, že prioritou musí být komplexní pozemková reforma.

Hospodářský růst a zmírnění chudoby

Uznaná a zaregistrovaná vlastnická práva jsou katalyzátorem hospodářského růstu, neboť zvyšují investiční příležitosti díky tomu, že umožňují použít pozemek jako zajištění a snaději se tak dostat ke kapitálu a levným úvěrům. Bezpečná držba vede k vyšší produktivitě, pomocí přístupu k fungujícímu trhu s pronájmy a prodejem podněcuje podnikatelskou činnost a díky náležité registraci držby pozemků a malých a středních podniků podporuje obchodní hodnoty.

Zatímco netransparentní, zkorumpované a neúčinné systémy správy pozemků představují hlavní překážku pro podnikatelskou činnost a malé a střední podniky, snadno přenositelné nároky na půdu snižují náklady na přístup k úvěrům a zvyšují příležitosti k výdělečné činnosti, čímž přispívají k inovacím a technologickému pokroku.

Například v Číně snížily reformy zemědělství a dokonalejší pozemková práva počet podvyživených lidí z 387 milionů v roce 1969 na 150 milionů v polovině prvního desetiletí 21. století.

Zemědělská produktivita a zajišťování potravin

Drobní zemědělci tvoří 95 % potenciálních vlastníků pozemků v rozvojových zemích a jsou nezranitelnější. Bezpečná právní ujednání týkající se půdy, kterou obdělávají, registrovaná vlastnická práva a zákonné rozhodovací pravomoci výrazně stimulují vlastníky pozemků k tomu, aby investovali do inovativních technologií, které zvyšují zemědělskou produktivitu a úrodnost země, zaručují jim přístup ke kapitálu a trhům, podněcují místní hospodářství, zlepšují zajišťování potravin, snižují migraci a zpomalují rozrůstání měst.

V Etiopii pracovala agentura USAID spolu s vládou na zavedení jednoznačných práv pro vlastníky pozemků. Ve 32 pilotních oblastech, které tento program provedly, se během posledních 3 let zvýšily výnosy až o 40 % na akr, aniž by bylo použito jiné opatření[5]. Obavy, které vláda měla na začátku projektu, tak byly rozptýleny, což umožnilo vytvoření reformy pro celou zemi.

Růst měst a počtu obyvatelstva

V roce 2050 bude 70 % světové populace žít ve městech, přičemž samotný systém zákonného vlastnictví na základě registrace má schopnost začlenit obyvatele chudinských čtvrtí a osoby nezákonně obývající budovy v městských oblastech do oficiálního hospodářství, přeměnit tak jejich majetek na skutečné měřitelné a přenositelné bohatství a vytvořit tak budoucí hospodářské příležitosti.

Ochrana životního prostředí a zmírňování změny klimatu

Jsou-li lidé zplnomocněni k rozhodování o svých vlastních zdrojích a vedle toho existují oficiální ustanovení v oblasti dědictví a ochrana proti osobním zájmům, které by je mohly připravit o majetek, dochází k výraznému povzbuzení vlastníků pozemků, aby do svých pozemků udržitelným způsobem investovali a budováním teras a zavlažováním se snažili zabránit zhoršování stavu životního prostředí a erozi půdy. Studie, kterou provedl institut LANDESA, zjistila, že „dle odhadů je u domácností, jejichž práva na pozemek jsou plně zabezpečená a přenositelná, o 59,8 % větší pravděpodobnost, že investují do budování teras, než u těch, které v nejbližších 5 letech očekávají přerozdělení“.

Pozemková práva žen

Ženy, které představují 70 % afrických zemědělců, tradičně nemají přístup k zákonným ujednáním. Oficiálně vlastní pouze 2 % pozemků. Dokonce i v případě, že jsou jejich práva uznána a probíhají nediskriminační politické reformy, brání tradiční vnímání jejich náležitému provedení. Ženám jsou často odepírány i samotné informace o jejich právech, která mohou uplatňovat. Proto je zásadní provádět osvětové školicí programy, aby se ženy mohly začít samostatně rozhodovat a stát se hospodářskými aktéry.

Situace po skončení konfliktu a nestabilita státu

Jeden z hlavních pilířů stability a udržitelného rozvoje spočívá v zaměření se na pevné systémy správy pozemků a řešení sporů o pozemky s cílem vyřešit skryté napětí v zemích, které prošly konfliktem, a nestabilních státech.

Rozsáhlá skupování pozemků (zabírání půdy)

V Africe je pouze 10 % pozemků oficiálně zaregistrováno, zatímco 90 % zůstává spravováno neoficiálně. Jednotlivé neregistrované pozemky tradičně spravují národní elity a místní kmenoví vůdci. V Etiopii, kde je agentura USAID průkopníkem v oblasti registrace pozemků a zajištěných vlastnických smluv, byly dříve zemědělcům opakovaně a neočekávaně zabavovány pozemky a docházelo k jejich svévolnému přerozdělování a znárodňování.

Přímým důsledkem slabé nebo chybějící správy pozemků v rozvojových zemích jsou pak rozsáhlá skupování pozemků, která se odehrávají ve vakuu poskytujícím nesčetné příležitosti ke korupci a vyvlastňování bez náležité náhrady, aniž by byla dodržována práva všech zúčastněných stran. Odhaduje se, že v letech 2000 až 2010 bylo součástí těchto rozsáhlých obchodů 203 milionů hektarů půdy na celém světě[6]. Při šetření dopadu rozsáhlých plantáží švýcarské společnosti Addax Bioenergy na okolní místní společenství v Sierra Leone organizace Action Aid informovala, že 99 % dotazovaných se domnívá, že v jejich důsledku klesla produkce potravin v tomto regionu[7].

Kroky vedoucí k oficiálním vlastnickým právům a udržitelné správě půdy v rozvojovém světě

Institucionální reformy a rozvoj kapacit podporují udržitelnost řádné správy pozemků a doprovázejí postup registrace jednotlivých pozemků a malých podniků.

Vládní orgány musí hrát důležitou roli při vymezování a prosazování vlastnických práv pomocí soudů a státní policie. Nicméně na rozdíl od všeobecné mylné představy stát není zdrojem ani distributorem majetku, ale jeho obráncem. V mnoha případech došlo k proměně národních systémů právních nároků na půdu, které chrání oprávněné pozemkové nároky, v organizace, jež potvrzují platnost krádeží půdy.

K pozemkové reformě a rozvoji systému vlastnických práv je třeba přistupovat s vysokou mírou flexibility, s ohledem na místní, kulturní a sociální podmínky a na základě následujícího rámce:

1.  Shromažďování přesných údajů o pozemcích a vyměřování různých typů pozemků;

2.  Registrace pozemků a systematická registrace vlastnických práv pomocí katastrálního mapování za použití nízkonákladových technologií a infrastruktur;

3.  Decentralizace správy pozemků posílí postavení místních společenství a jednotlivců a podpoří odstraňování korupčních praktik, jež zavádějí místní vůdci prostřednictvím dohod sjednaných se zahraničními investory, kteří vznášejí nároky na jednotlivé neregistrované pozemky.

4.  Modernizace hospodaření s půdou a využití výpočetní techniky v této oblasti zvýší účinnost, transparentnost a usnadní výběr daní. V Indii se pouze ve státě Karnátaka zvýšily příjmy související s půdou na čtyřnásobek ze 120 milionů USD v roce 2000 na 480 milionů USD v roce 2008. Využití počítačové techniky navíc zabránilo poskytnutí úplatků ve výši 16 milionů USD[8].

5.  Zapojení všech zúčastněných stran a konzultování s nimi má zásadní význam pro zajištění toho, že budou zohledněny potřeby a zájmy všech těchto stran, zejména chudých a zranitelných osob.

6.  Posílení schopnosti soudů řešit spory o pozemky a vyrovnat se s vyvlastňováním musí být součástí uceleného přístupu zaměřeného na upevnění soudních systémů a právního státu. Současně je nutné vzít v úvahu místní politické organizace, které vznikly za účelem obrany pozemkových práv. Tyto organizace jsou často demokratické a legitimní, ale pro osoby stojící mimo jejich systém nejsou transparentní a nedokážou pozemková práva správně dokumentovat.

7.  Rozvojové země potřebují řádné fiskální politiky založené na spravedlivé daňové politice a doložených daňových výměrech, které si zase žádají lepší registraci pozemků a vymezení funkcí pro odhady cen, aby bylo možné zaznamenat přesné roční příjmy z transakcí s pozemky; v Thajsku se v důsledku reformy zvýšily roční příjmy z transakcí s půdou během deseti let šestkrát.

8.  Podpůrné mechanismy pro nově zmocněné vlastníky pozemků vytvářejí pro drobné zemědělce pobídky k tomu, aby investovali do nového vybavení a zvýšili zemědělskou produkci. V prvních letech po registraci pozemků je zásadní usnadnit přenos technologií a proškolit nové vlastníky pozemků ve využívání inovativních technik a osvědčených postupů.

Postavení vlastnických práv do centra rozvojové politiky EU

Evropská unie musí stát v čele boje proti zabírání půdy. Zrušení slabé či chybějící správy pozemků v rozvojových zemích a posílení postavení lidí prostřednictvím jednoznačných a bezpečných vlastnických práv umožní kontrolovat smluvní ujednání, zabránit zabírání půdy a jejímu přerozdělování bez náležité náhrady a zanedbávání.

Systémy bezpečné držby půdy nejsou otázkou krátkodobého úsilí, ale vyžadují dlouhodobý přístup a společný závazek řady subjektů, počínaje vládami až po občanskou společnost a od mezinárodních dárců po veřejné a soukromé činitele.

Aby se Evropská unie mohla stát hlavním hráčem v oblasti pokroku vlastnických práv a v boji proti zabírání půdy, tato zpráva doporučuje, aby:

· Evropská komise při navrhování a provádění strategických dokumentů pro jednotlivé země stanovila jasně vymezenou rozpočtovou položku pro vlastnická práva v rozvojových zemích navrženou k podpoře dlouhodobé reformy správy pozemků a k efektivnější držbě půdy;

· formalizace vlastnických práv a registrace pozemků byla zařazena do rozvojové agendy po roce 2015;

byl vytvořen zastřešující mechanismus odpovědnosti pod záštitou OSN, jehož jednoznačným účelem bude podporovat pozemkovou reformu, monitorovat transparentním a odpovědným způsobem správu pozemků a současně podporovat členské státy, aby respektovaly a uplatňovaly pozemkové nároky vznesené jednotlivci a společenstvími.

 • [1]  Tim Hansted, předseda a výkonný ředitel institutu Landesa (Institut pro rozvoj venkova).
 • [2]  Global Land Tool Network Brief 1, březen 2010.
 • [3]  Hernando De Soto, Mystérium kapitálu – Proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde, 2001.
 • [4]  Tamtéž.
 • [5]  USAID Ethiopia, http://ethiopia.usaid.gov/programs/feed-future-initiative/projects/land-administration-nurture-development-land.
 • [6]  http://www.landmatrix.org/get-the-idea/global-map-investments/
 • [7]  Action Aid, Broken promises: The impacts of Addax Bioenergy in Sierra Leone on hunger and livelihoods (Porušené sliby: dopady společnosti Addax Bioenergy v Sierra Leone na hlad a živobytí), září 2013. dopady společnosti Addax Bioenergy v Sierra Leone na hlad a živobytí), září 2013.
 • [8]  Deininger, K., H. Selod, a A. Burns. 2012. “The Land Governance Assessment Framework: Identifying and Monitoring Good Practice in the Land Sector.” („Rámec pro posouzení správy pozemků: Určení a sledování osvědčených postupů v pozemkové oblasti.“) („Rámec pro posouzení správy pozemků: Určení a sledování osvědčených postupů v pozemkové oblasti.“) Světová banka, Washington, DC.

STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (15. 7. 2011)

pro Výbor pro rozvoj

k úloze vlastnických práv, vlastnictví a vytváření bohatství při potírání chudoby a podpoře udržitelného rozvoje v rozvojových zemích
(2011/2009(INI))

Navrhovatelka: Silvia Costa

NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy v rozvojových zemích mají výrazně menší podíl na vlastnických právech a vlastnictví, zejména co se týče přístupu k výrobním zdrojům, jako jsou půda a hospodářská zvířata; vzhledem k tomu, že ženy obhospodařují méně půdy než muži a že půda, kterou obhospodařují, je mnohdy horší kvality; vzhledem k tomu, že kdyby se ženám zajistil lepší přístup k výrobním zdrojům, mohl by se počet hladovějících lidí ve světě snížit o 12 až 17 %[1],

B.  vzhledem k tomu, že více než 60 % chronicky hladovějících lidí jsou ženy a dívky a že v rozvojových zemích 60–80 % potravin vyrábějí právě ženy[2],

C. vzhledem k tomu, že v mnoha rozvojových zemích nejsou vlastnická práva žen, bezpečný přístup žen k půdě a přístup k úsporám nebo k úvěrům společensky uznávané; vzhledem k tomu, že kvůli tomuto diskriminačnímu základnímu přístupu je pro ženy obzvlášť obtížné právně uplatňovat svá vlastnická práva, a zejména dědické právo,

D. vzhledem k tomu, že článek 25 Všeobecné deklarace lidských práv stanoví, že každý má právo na vlastnictví zdrojů a prostředků, které mu umožní vyrábět nebo si opatřit dostatečné množství potravin pro přežití,

E.  vzhledem k tomu, že zejména v rozvojových zemích jsou vlastnická práva žen porušována v důsledku stále častějšího rozsáhlého skupování půdy ze strany rozvinutých států pro obchodní nebo strategické účely, jako jsou např. zemědělská výroba, zabezpečení dodávek potravin a výroba energie a biopaliv; vzhledem k tomu, že ženy často nemají příležitost využívat právní pomoci a právního zastoupení, aby mohly úspěšně čelit porušování vlastnických práv v rozvojových zemích,

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci rozvojové pomoci vyčlenily dostatečné finanční prostředky a efektivně, vhodně a prakticky využívaly existující finanční prostředky na zrovnoprávnění žen, aby přijaly zvláštní ustanovení týkající se politiky v této oblasti, pokud jde o bezpečný přístup k půdě a další vlastnická práva a vlastnictví, a rovněž aby v souladu se zásadami Pekingské deklarace odstranily všechny formy diskriminace žen zakotvené v právních předpisech;

2.  opětovně potvrzuje závazky Evropské unie snížit celosvětovou chudobu v kontextu udržitelného rozvoje a to, že EU důsledně začlení hledisko rovnosti mužů a žen do všech svých politik a činností v oblasti vztahů s rozvojovými zeměmi[3];

3.  zdůrazňuje, že je nezbytné posílit politiky, jejichž účelem je zajistit ženám v rozvojových zemích stejné postavení, jako mají muži, co se týče přístupu k majetku; je toho názoru, že toto musí být zohledněno ve vnitrostátních programech a musí být doprovázeno vytvořením potřebných mechanismů pro poskytování finanční pomoci (jako jsou úspory, granty, úvěry, mikroúvěry a pojištění); domnívá se, že toto posílení politik v této oblasti povede k upevnění pozice žen a nevládních organizací a podpoří podnikání žen; domnívá se, že toto posílení zlepší orientaci žen v právní a finanční problematice, podpoří vzdělávání dívek, zintenzívní šíření a usnadní dostupnost informací, vytvoří podpůrné právní služby a zavede školení pro poskytovatele finančních služeb týkající se citlivosti otázky pohlaví;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby při své práci zaměřené na rozvoj aktivně prosazovaly podnikání žen a jejich vlastnická práva jako součást úsilí o zvýšení finanční nezávislosti žen na jejich manželech a posílení hospodářství jejich států;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých politikách rozvojové pomoci zohlednily rozsáhlé skupování půdy v rozvojových zemích ze strany investorů z rozvinutých států, zejména pak na africkém kontinentu – protože toto skupování postihuje místní zemědělce a má zničující dopad na ženy a děti – s cílem ochránit ženy a děti před zchudnutím, hladem a nuceným odchodem z jejich vesnic a pozemků;

6.  žádá evropskou Komisi a členské státy, aby v rámci OSN ověřily, jaký má toto skupování dopad na desertifikaci zemědělské půdy, na ztrátu práva žen na pobyt a vlastnictví, zejména pokud jde o osaměle žijící ženy nebo samoživitelky, na zabezpečení dodávek potravin a na zajištění výživy těchto žen, jejich dětí a dalších osob, které jsou na nich závislé;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby ve svých rozvojových a humanitárních politikách zajistily, že rozvojové země zavedou legislativní opatření, která budou podporovat rovnost mužů a žen a bránit diskriminaci v oblasti vlastnických práv na základě příslušnosti k určitému etniku nebo rase a na základě rodinného stavu, a aby se zaměřily na způsob, pomocí něhož by se odstranily významné sociální, politické a kulturní překážky k získávání vlastnických práv k půdě;

8.  žádá delegace Evropské unie v rozvojových zemích, aby monitorovaly, zda nejsou porušována vlastnická práva žen, aby se tak zabránilo riziku zchudnutí a sociálního vyloučení žen;

9.  připomíná, že na 15. října připadá světový den venkovských žen, a vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby v rozvojových zemích podporovaly osvětové kampaně;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby v situacích po ukončení konfliktů posílily práva žen a usnadnily jejich přístup k půdě, dědictví, úvěrům a úsporám, zejména pak v zemích, kde vlastnická práva žen nejsou právně vymahatelná a společensky uznávaná a kde zákony, které odlišují postavení mužů a žen, tradiční přístup k ženám a společenské hierarchie, v nichž dominují muži, brání tomu, aby ženy získaly rovná a spravedlivá práva; vyzývá EU, aby podporovala to, aby se v této problematice angažovala nově vytvořená organizace UN Women;

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2011

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Zita Gurmai, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Christa Klaß, Mojca Kleva, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jacek Włosowicz

 • [1]  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), The State of Food and Agriculture (Potravinová situace a stav zemědělství), 2011, s. 5.
 • [2]  Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Policy Brief No 5, Economic and Social Perspectives (Policy Brief č. 5, Hospodářské a sociální pohledy), srpen 2009.
 • [3]  Úř. věst. C 46, 24.2.2006.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Bill Newton Dunn, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philippe Boulland, Emer Costello, Edvard Kožušník, Csaba Őry, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Małgorzata Handzlik, Tadeusz Ross