ДОКЛАД относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка

18.2.2014 - (2013/2147(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Ана Гомеш

Процедура : 2013/2147(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0125/2014
Внесени текстове :
A7-0125/2014
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка

(2013/2147(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 25 февруари 1989 г. между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 юли 1990 г. относно значението на споразумението за свободна търговия, което ще се сключи между ЕИО и Съвета за сътрудничество в Персийския залив[1],

–   като взе предвид своята резолюция от 18 януари 1996 г. относно Саудитска Арабия[2],

–   като взе предвид икономическото споразумение между държавите членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, прието на 31 декември 2001 г. в Маскат (Оман), и декларацията от Доха на Съвета за сътрудничество в Персийския залив относно създаването на митнически съюз на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив от 21 декември 2002 г.,

–   като взе предвид ратифицирането през октомври 2004 г. от страна на Саудитска Арабия на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), като се позовава по-специално на член 7 от нея относно политическия и обществения живот,

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2005 г. относно Саудитска Арабия[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно свободата на изразяване на мнение по интернет[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 10 май 2007 г., озаглавена „Реформите в арабския свят: каква стратегия да предприеме Европейският съюз?“[5],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2007 г. относно правата на жените в Саудитска Арабия[6],

–   като взе предвид доклада относно „Прилагане на европейската стратегия за сигурност: предоставяне на сигурност в един променящ се свят“, приет от Съвета през декември 2008 г.,

–   като взе предвид съвместното комюнике на 19-ия Съвместен съвет и среща на министрите между ЕС и ССПЗ от 29 април 2009 г. в Маскат,

–   като взе предвид програмата за съвместно действие (2010 – 2013 г.) за прилагане на Споразумението за сътрудничество между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив от 1989 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно Съюза за Средиземноморието[7],

–   като взе предвид съвместното комюнике на 20-тия Съвместен съвет и среща на министрите между ЕС и ССПЗ от 14 юни 2010 г. в Люксембург,

–   като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г. относно отношенията между Европейския съюз и Съвета за сътрудничество в Персийския залив[8],

–   като взе предвид своята резолюция от 7 април 2011 г. относно положението в Сирия, Бахрейн и Йемен[9],

–   като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка[10],

–   като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно положението в Сирия[11],

–   като взе предвид своята резолюция от 27 октомври 2011 г. относно Бахрейн[12],

–   като взе предвид своите резолюции относно годишните заседания на комисията на ООН по правата на човека в Женева (2000 – 2012 г.),

–   като взе предвид посещението на председателя на подкомисията по правата на човека на Европейския парламент от името на председателя на Европейския парламент Мартин Шулц в Саудитска Арабия от 24 – 25 ноември 2013 г.,

–   като взе предвид своите годишни доклади относно правата на човека,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7–0125/2014),

A.  като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия представлява влиятелен политически, икономически и религиозен фактор в Близкия изток и в ислямския свят, водещият производител на петрол в света и учредител и водещ член на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) и на групата Г-20; като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия е важен партньор за ЕС;

Б.   като има предвид, че ЕС е основният търговски партньор на Саудитска Арабия с 15% от общата търговия, а Кралство Саудитска Арабия е единадесетият по големина търговски партньор за ЕС; като има предвид, че голям брой дружества от ЕС са инвеститори в икономиката на Саудитска Арабия, по-специално в петролната промишленост на страната, и че Кралство Саудитска Арабия е важен пазар за износа на промишлени стоки на ЕС в области на износа като отбраната, транспорта, автомобилите, медицината и химията;

В.   като има предвид, че вносът на стоки от Кралство Саудитска Арабия в ЕС и износът на стоки от ЕС в Кралство Саудитска Арабия значително се увеличиха от 2010 до 2012 г.;

Г.   като има предвид, че преговорите относно споразумение за свободна търговия между ЕС и ССПЗ, които започнаха преди 20 години, все още не са приключили;

Д.  като има предвид, че ЕС и Кралство Саудитска Арабия са изправени пред общи предизвикателства, които са глобални по произход и въздействие, като например бързо променящата се икономика, миграцията, енергийната сигурност, международния тероризъм, разпространението на оръжия за масово унищожение и влошаването на състоянието на околната среда;

Е.   като има предвид, че променящият се политически и стратегически контекст в региона на Близкия изток и Северна Африка налага преоценка на отношенията между ЕС и Кралство Саудитска Арабия;

Ж.  като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия е наследствена абсолютна монархия без избран парламент; като има предвид, че то е изправено пред предизвикателството на кралско наследяване; като има предвид, че населението на Кралство Саудитска Арабия наброява 28 милиона души, включително 9 милиона чужденци и 10 милиона млади хора под 18-годишна възраст; като има предвид, че от 2001 г. насам в Кралство Саудитска Арабия се провеждат скромни и постепенни реформи, които обаче не са институционализирани и следователно могат лесно да бъдат отменени; като има предвид, че резултатите на страната в сферата на правата на човека продължават да предизвикват загриженост, като съществуват основни пропуски между нейните международни задължения и тяхното прилагане;

З.   като има предвид, че първите общински избори в Саудитска Арабия през 2005 г. представляваха първият изборен процес в историята на страната; като има предвид, че през 2015 г. само половината от членовете на общинските съвети ще бъде избрана, докато другата половина както преди ще бъде назначена от краля;

И.  като има предвид, че едва тази година за пръв път в Консултативния съвет (Шура) са били назначени 30 жени, и като има предвид, че едва през 2015 г. жените ще имат право да гласуват на общински избори;

Й.  като има предвид, че докладът на Световната банка, озаглавен „Жените, бизнесът и правото през 2014 г.: премахване на препятствията пред засилване на равенството между мъжете и жените“[13], поставя Саудитска Арабия на първо място в списъка на държавите, чието законодателство ограничава икономическия потенциал на жените;

K.  като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия е единствената държава в света, в която на жените не им е позволено да управляват превозни средства, и въпреки че няма официален закон, който да забранява на жените да управляват превозни средства, Министерски указ от 1990 г. официално установява съществуваща обичайна забрана и жените, които се опитат да управляват превозни средства, биват задържани;

Л.  като има предвид, че Индексът на неравенство между половете (ИНП) на ПРООН от 2012 г. нарежда Саудитска Арабия на 145-то място от общо 148 държави, което я прави една от държавите с най-голямо неравенство по света; като има предвид, че Докладът от 2012 г. относно различията между половете в световен мащаб (Световен икономически форум) определя участието на жените на пазара на труда в Кралство Саудитска Арабия като едно от най-слабите в света (133-то място от общо 135 държави);

M.  като има предвид, че в Кралство Саудитска Арабия се изпълнява смъртно наказание за редица престъпления, като през 2013 г. са екзекутирани най-малко 24 души; като има предвид, че през 2011 г. са екзекутирани най-малко 80 души, а през 2012 г. – сходен брой, което представлява над трикратно увеличение на цифрата за 2010 г. – включително малолетни или непълнолетни лица и чуждестранни граждани; като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия е една от малкото държави, в които все още се изпълняват публични екзекуции; като има предвид, че съществуват съобщения за екзекуции с камъни на жени в Саудитска Арабия, което противоречи на стандартите, установени от Комисията на ООН за положението на жените, която осъди тези действия като варварска форма на мъчение;

Н.  като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия предприе категорични и решителни действия и приложи строги мерки за борба с тероризма и финансовите дейности, свързани с тероризма; като има предвид, че същевременно Кралство Саудитска Арабия играе водеща роля за разпространението и насърчаването в световен мащаб на особено строгото салафистко/уахабитско тълкуване на исляма; като има предвид, че най-крайните прояви на салафизма/уахабизма вдъхновиха терористични организации като Ал Кайда и представляват заплаха за глобалната сигурност, включително за самото Кралство Саудитска Арабия; като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия разработи система – която трябва да се укрепи допълнително – за контрол на финансовите сделки с цел да се гарантира, че не се канализират средства в терористични организации;

O.  като има предвид, че експерти на ООН по правата на човека изразяват отдавнашна загриженост за твърде широкообхватните мерки за борба с тероризма, които включват тайно задържане, и които също така излагат мирни дисиденти на задържане и лишаване от свобода по обвинение в тероризъм; като има предвид, че международни организации за защита на правата на човека настоятелно призовават крал Абдула да отхвърли закона за борба с тероризма, приет от Съвета на министрите на 16 декември 2013 г., поради неговото твърде широкообхватно определение на тероризма, което налага несправедливи ограничения върху свободното слово, като потенциално инкриминира всяко изказване, което е критично към правителството или обществото на Саудитска Арабия;

П.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн са решаващи предварителни условия и катализатори за демократизация и реформа и представляват съществен фактор за контрол върху властта;

Р.   като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия има оживена общност от онлайн активисти и най-големия брой потребители на Туитър в Близкия изток;

С.  като има предвид, че дейността на организациите за защита на правата на човека в Кралство Саудитска Арабия са строго ограничени, за което свидетелства отказът на органите да регистрират Центъра за правата на човека „Адала“ или Съюза за правата на човека; като има предвид, че все още благотворителните организации са единственият вид организации на гражданското общество, които са разрешени в кралството;

Т.   като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия трябва да подобри своите закони за религиозните практики, по-специално тези относно публичното изповядване на религия и религиозните малцинства, залегнали в истинските ценности на ислямската религия, основана на толерантност и приемане на другите; като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия играе важна роля като пазител на двете свети джамии на исляма в Мека и Медина;

У.  като има предвид, че Кралство Саудитска Арабия продължава да извършва широко разпространени нарушения на основните права на човека въпреки декларираното приемане от негова страна на множество препоръки на общия периодичен преглед на ООН от 2009 г. пред Съвета на ООН по правата на човека; като има предвид, че тези препоръки включват реформа на неговата наказателноправна система, която нарушава най-основните международни стандарти и задържаните лица редовно се изправят пред систематични нарушения на справедлив процес, тъй като няма писмен наказателен кодекс, в който ясно да се определя какво представлява престъпно деяние, и съдиите са свободни да се произнасят според тълкуванията си на Ислямското право и традициите на Пророка; като има предвид, че настоящият министър на правосъдието подчерта намерението си да кодифицира шериата и да издаде насоки относно наказанията;

Ф.  като има предвид, че през 2007 г. крал Абдула даде начало на редица постепенни съдебни реформи, когато той одобри плана за нова съдебна система, включително създаването на Върховен съд и специални търговски, трудови и административни съдилища;

Х.  като има предвид, че над един милион етиопци, бангладешци, индийци, филипинци, пакистанци и йеменци са били изпратени в своята страна през последните няколко месеца, след като беше въведена реформа на трудовото право, за да се намали големият брой на работниците мигранти с цел да се противодейства на безработицата сред гражданите на Саудитска Арабия; като има предвид, че ускореният приток на голям брой завърнали се лица оказва изключителен натиск върху често бедните и нестабилни държави по произход;

Ц.  като има предвид, че на 12 ноември 2013 г. Общото събрание на ООН избра Кралство Саудитска Арабия за мандат от три години, който започва на 1 януари 2014 г., в Съвета на ООН по правата на човека;

Ч.   като има предвид, че откриването на диалог между Кралство Саудитска Арабия и ЕС относно правата на човека би могло да предостави много полезна възможност за засилване на взаимното разбирателство и за насърчаване на по-нататъшни реформи в страната;

1.   признава взаимозависимостта между ЕС и Кралство Саудитска Арабия по отношение на регионалната стабилност, връзките с ислямския свят, съдбата на прехода в държавите от Арабската пролет, мирния процес между Израел и Палестина, войната в Сирия, подобряването на отношенията с Иран, борбата с тероризма, стабилността на световните пазари на нефт и световните финансови пазари, както и въпроси, свързани с търговията, инвестициите и глобалното управление, особено посредством Световната банка, Международния валутен фонд и рамката на Г-20; подчертава, че геополитическата среда превръща Кралство Саудитска Арабия и останалите държави членки на ССПЗ в център на предизвикателства в областта на сигурността, които имат регионално и световно отражение;

2.   споделя някои от опасенията, изразени от Кралство Саудитска Арабия, но настоятелно призовава правителството активно и конструктивно да се ангажира с международната общност; приветства в този контекст по-специално споразумението между САЩ и Русия относно освобождаването на Сирия от химически оръжия, като същевременно се избягва военна конфронтация;

3.   призовава също така Кралство Саудитска Арабия активно да подкрепи неотдавнашното временно споразумение между E3+3 и Иран и да помогне да се гарантира дипломатическо решение на нерешените ядрени въпроси в по-всеобхватно споразумение в рамките на идните шест месеца в интерес на мира и сигурността за целия регион;

4.   подчертава европейския интерес за мирна и системна еволюция и процес на политически реформи в Кралство Саудитска Арабия като ключов фактор за дългосрочен мир, стабилност и развитие в региона;

5.   призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да започнат диалог с ЕС относно правата на човека, така че да се предостави възможност за по-добро разбиране и установяване на необходимите промени;

6.   призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да осигурят възможност за работата на организациите по правата на човека, като улеснят процеса на регистрация на лицензите; изразява съжаление относно тормоза над активисти за правата на човека и задържането им без отправено обвинение;

7.   призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да позволят на Националната асоциация за правата на човека да действа независимо и да спази стандартите на ООН относно националните институции за правата на човека (принципите от Париж);

8.   припомня, че резултатите на Кралство Саудитска Арабия в сферата на правата на човека бяха оценени съгласно общия периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека през февруари 2009 г. и че органите на Кралство Саудитска Арабия официално са приели значителен брой препоръки, предложени от държавите – членки на ЕС по време на прегледа, включително например тези, призоваващи за отмяна на системата за мъжко настойничество, както и тези, насочени към ограничаване на прилагането на смъртното наказание и на телесното наказание; очаква по-съществен напредък при прилагането на тези препоръки и настоятелно призовава Кралство Саудитска Арабия да възприеме конструктивен подход по отношение на препоръките, представени в контекста на текущия общ периодичен преглед за 2013 г.;

9.   изразява сериозна загриженост, че нарушенията на правата на човека, като например произволните арести и задържания, изтезанията, забраните за пътуване, съдебният тормоз и несправедливите процеси, продължават да бъдат широко разпространени; изразява особена загриженост, че предполагаемите мерки за борба с тероризма се използват все повече като инструмент да се задържат защитници на правата на човека и че според сведения безнаказаността за нарушения на правата на човека се увеличава; призовава правителството на Саудитска Арабия спешно да предприеме действия във връзка с препоръките от общия периодичен преглед за 2009 г., включително като продължи и засили реформата си на съдебната система;

10. приветства ангажираността на Кралство Саудитска Арабия във връзка със системата на ООН за правата на човека посредством Съвета по правата на човека и всеобщите конвенции за правата на човека, които то е ратифицирало досега; призовава обаче Кралство Саудитска Арабия да подпише и ратифицира други основни договори и споразумения на ООН за правата на човека като Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и Конвенцията за защита на правата на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;

11. счита, че членството в Съвета на ООН по правата на човека поражда очаквания в световен мащаб да се покаже специално зачитане на правата на човека и демокрацията, и призовава Кралство Саудитска Арабия да увеличи усилията си за реформа; очаква от членовете на Съвета по правата на човека да оказват пълно съдействие във връзка със специалните процедури и да позволяват неограничени посещения от всички специални докладчици на ООН, по-специално да приемат посещението на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

12. отбелязва, че според сведения Кралство Саудитска Арабия има най-високото съотношение на потребители на Туитър в света, което сочи за силната роля на основаните на интернет социални мрежи в страната и нарастващото използване на интернет и социалните мрежи сред жените; призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да разрешат независимия печат и независимите медии и да гарантират свободата на изразяване на мнение, свободата на сдруженията и на мирните събрания за жители на Кралство Саудитска Арабия; изразява съжаление относно репресията на активисти и протестиращи, когато те участват в мирна демонстрация; подчертава, че мирната подкрепа на основните законни права или отправянето на критични забележки чрез използването на социалните медии са израз на безусловно право, както Парламентът подчертава в своя доклад относно цифровата свобода; подчертава, че свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн е от основно значение в едно свободно общество и представлява решаващ фактор за контрол върху властта;

13. призовава правителството на Кралство Саудитска Арабия да спази ангажиментите си по няколко инструмента в областта на правата на човека, включително Арабската харта за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Конвенцията против изтезанията и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

14. призова Кралство Саудитска Арабия да подпише и ратифицира Римския статут на Международния наказателен съд (МНС);

15. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да подобрят основаната си на шериата система на наказателно право, за да спазят международните стандарти за регулиране на процедурите за арести, задържания и процеси, както и правата на лицата, лишени от свобода;

16. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да освободят лицата, лишени от свобода заради убежденията им, да прекратят съдебния и извънсъдебния тормоз на защитници на правата на човека и да ускорят прилагането на новото законодателство относно НПО, като гарантират тяхната регистрация, свобода на извършване на дейност и възможност за законно извършване на дейност;

17. призовава ЕСВД активно да подкрепи групите на гражданското общество, които работят за насърчаване на правата на човека и демокрацията в Саудитска Арабия; призовава делегацията на ЕС в Рияд да следва активен дневен ред за правата на човека при следването на съдебните дела като наблюдатели и при провеждането на посещения на затвори;

18. отново отправя своя призив за всеобщо премахване на изтезанията, телесното наказание и смъртното наказание и призовава за незабавен мораториум върху изпълнението на смъртни присъди в Кралство Саудитска Арабия; изразява съжаление, че Кралство Саудитска Арабия продължава да прилага смъртното наказание за широк спектър от престъпления; призовава също така органите на Саудитска Арабия да реформират съдебната система, за да се премахнат всички форми на телесно наказание; приветства в този контекст факта, че Кралство Саудитска Арабия неотдавна прие законодателство, в което домашното насилие се счита за престъпление;

19. осъжда обезглавяването в Кралство Саудитска Арабия през януари миналата година на домашната работничка Ризана Нафеек от Шри Ланка за предполагаемо извършване от нейна страна на престъпление докато все още е била дете, като този акт представлява ясно нарушение на Конвенцията за правата на детето, в която специално се забранява смъртното наказание на лица под 18 г. към момента на престъплението;

20. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да гарантират, че щателно и безпристрастно се разследват всички твърдения за мъчения и други видове малтретиране, че се преследват всички предполагаеми извършители и че всяко свидетелско показание, което може да е изтръгнато чрез мъчения, не се използва като доказателство при наказателното производство;

21. изразява съжаление относно факта, че получените принудително или в резултат на мъчения признания са често срещано явление въпреки ратификацията на Международната конвенция против изтезанията; настоятелно призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да гарантират пълното изкореняване на мъченията от съдебната система и системата на затворите в Саудитска Арабия;

22. изразява сериозното си безпокойство, че Кралство Саудитска Арабия е една от държавите в света, в които все още се практикува умъртвяване с камъни; призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да приемат законодателство, в което да се обяви за незаконна практиката на умъртвяване с камъни, която представлява тежко нарушение на редица международни инструменти за защита на правата на човека, по които Кралство Саудитска Арабия е страна;

23. изразява съжаление, че органите на Кралство Саудитска Арабия не удължиха поканата на специалния докладчик на ООН за изтезанията и на специалния докладчик на ООН за защитниците на правата на човека въпреки препоръката на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека всички държави да удължат официалните покани на специалните докладчици на ООН;

24. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да зачитат публичните богослужения на всяко вероизповедание; приветства създаването на „Международен център на крал Абдула ибн Абдул Азиз за междурелигиозен и междукултурен диалог“ във Виена, който има за цел да насърчава диалога между последователите на различни религии и култури по света; насърчава органите да поощряват умереност и толерантност на религиозното многообразие на всички равнища на образователната система, включително в религиозни заведения, както и в публичните изявления на длъжностни лица и държавни служители;

25. подчертава необходимостта от зачитане на основните права на всички религиозни малцинства; призовава органите да положат по-големи усилия с цел да гарантират толерантност и съвместно съществуване между всички религиозни групи; настоятелно ги призовава да продължат да преразглеждат образователната система, за да се премахнат съществуващите дискриминационни препратки към вярващи в други религии или убеждения;

26. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да определят минимална възраст за сключване на брак и да предприемат стъпки за забрана на браковете в детска възраст в съответствие с Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), които бяха ратифицирани от Кралство Саудитска Арабия;

27. отбелязва назначаването през 2013 г. от краля на първите жени, които да служат в Консултативното събрание (Шура) на Кралство Саудитска Арабия, като заемат 30 от общо 150 места, и очаква да се разработят допълнително контактите и институционалните връзки между Европейския парламент и Шура; очаква да бъде изпълнена декларацията на краля за предоставянето на право на гласуване на жените и право да бъдат избирани през следващите общински избори, които ще бъдат произведени през 2015 г, и че впоследствие те ще получат право на гласуване и право да бъдат избирани във всички други избори;

28. настоятелно призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да отменят системата на мъжко настойничество и предупреждава, че прилагането на приетия на 26 август 2013 г. закон за закрила на жените срещу домашното насилие ще влезе в сила само ако бъде премахната системата на мъжко настойничество, тъй като тя възпрепятства възможността жените да докладват за инциденти, свързани с домашно или сексуално насилие; настоятелно призовава органите на Кралство Саудитска Арабия също така да премахнат всички ограничения спрямо жените във връзка с правата на човека, свободата на движение, здравеопазването, образованието, брака, възможностите за заетост, юридическата правосубектност и представителството в съдебни производства, както и да премахнат всички форми на дискриминация срещу жени в семейното право и в личния и обществения живот, за да се насърчи тяхното участие в икономическата, социалната, културната, гражданската и политическата сфера; приветства кампанията в световен мащаб в подкрепа на премахването на забраната във връзка с управлението на превозни средства от жени; призовава органите да прекратят упражняването на натиск върху лицата, които водят кампании за правото на жените да управляват превозни средства; отново припомня на правителството на Саудитска Арабия за неговите ангажименти, поети в рамките на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и на Конвенцията за правата на детето, както и тези, които то трябва да изпълнява по силата на резолюция № 53/144 на Общото събрание на ООН за приемане на Декларация относно защитниците на правата на човека; обръща внимание на необходимостта от насърчаването на кампании за повишаване на осведомеността и от тяхното насочване към мъжете, за да могат и те да разберат правата на жените, както и последствията за обществото като цяло, ако тези права не бъдат спазвани; подчертава, че тази информация следва да достига също така до селските райони и до районите, които са изолирани от останалата част от страната;

29. приветства неотдавна приетото законодателство, с което се разреши на момичетата в Саудитска Арабия, посещаващи частни училища, да спортуват, като същевременно изразява съжаление, че това разрешение не се отнася и до момичетата, посещаващи държавни училища; приветства също така големия брой жени с висше образование, които понастоящем са повече от мъжете с висше образование, и насърчава правителството да увеличи усилията си да насърчава образованието на жените; подчертава при все това, че макар жените в Саудитска Арабия да представляват 57% от завършилите образование лица в страната, само 18% от саудитските жени на възраст над 15 години работят, като този дял е един от най-ниските в света; следователно призовава правителството на Саудитска Арабия да преразгледа и реформира образованието за жените с цел да се увеличи тяхната икономическа активност, да се акцентира по-силно върху насърчаването на предприемаческите умения, както и да се намери начин за справяне със свързаните с пола предизвикателства в регулаторната среда, за да се подобри достъпът на жените до държавни услуги за издаване на разрешителни за стопанска дейност; приветства програмата за обучение, въведена от националната организация за общо образование, насочена към подготовка на момичетата за навлизането им на пазара на труда, и подчертава усилията на органите на Саудитска Арабия за повишаване на статуса на момичетата по отношение на образованието и за разширяване на техните възможности в нови сектори, обикновено доминирани от мъжете;

30. насърчава усилията на Кралство Саудитска Арабия за поощряването на висшето образование при жените, което води до нови тенденции в образованието в кралството; отбелязва, че през 2011 г. броят на жените, записани в институции за висше образование, е възлизал на 473 725 (429 842 мъже), докато през 1961 г. само 4 жени са били записани, и че броят на жените, които са завършили тези институции, е възлизал на 59 948 (55 842 мъже); отбелязва също така, че процентът на учащите от женски пол на всички училищни нива се е увеличил от 33% през 1974 – 75 г. на 81% през 2013 г.; приветства международната програма за отпускане на стипендии, която позволи броят на учащите от женски пол студенти със стипендия в чужбина да е 24 581;

31. приветства първите разрешения, издадени на жени адвокати, но изразява съжаление относно факта, че правната система е в ръцете на мъже съдии с религиозна принадлежност; отбелязва провежданата понастоящем постепенна кодификация на шериата и настоятелно призовава този процес да бъде ускорен, тъй като липсата на кодификация и традиция на съдебни прецеденти често води до значителна несигурност по отношение на обхвата и съдържанието на законодателството на страната и до съдебни грешки; поддържа жизненоважното значение на осигуряването на независимост на съдебната система и подходящо правно обучение за съдии;

32. приветства ратификацията от страна на Кралство Саудитска Арабия на четири договора на ООН за правата на човека, а именно: Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW, ратифицирана през 2000 г.), Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание (CAT, 1997 г.), Конвенцията за правата на детето (1996 г.) и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация (1997 г.);

33. подчертава значението на открития сред ислямски жени учени дебат, насочен към тълкуването на религиозни текстове в контекста на правата на жените и равенството между половете;

34. подчертава, че при провеждането на преговори за сключване от ЕС на споразумение за свободна търговия, включващо Саудитска Арабия, на първо място трябва да се предвиждат строги задължения, гарантиращи закрилата на жените и момичетата;

35. приветства неотдавнашното решение на Министерството на труда да ускори назначаването на жени в различни сфери на частния сектор, което доведе до увеличаване на броя на жените в Саудитска Арабия, които работят в частния сектор, от 55 600 през 2010 г. до приблизително 100 000 през 2011 г. и 215 840 към края на 2012 г.; приветства решението на Министерството на труда заедно с Фонда за развитие на човешките ресурси да се въведат програми за насърчаване на заетостта при жените;

36. призовава органите да подобрят условията на работа и третирането на работниците имигранти, като се обърне специално внимание на положението на жените, работещи като домашни помощници, които са особено изложени на риск от сексуално насилие и които често се оказват в условия на фактическо робство; насърчава правителството на Саудитска Арабия да продължи реформите на трудовото законодателство, и по-специално изцяло да отмени системата на спонсорство (Kafala), и приветства неотдавнашния призив на Националното дружество за правата на човека към правителството вместо това да се назначават чуждестранни работници в рамките на агенция към Министерството на труда; приветства неотдавнашните усилия за въвеждане на национално трудово законодателство с цел да се предостави стандартизирана защита на домашните работници и да се гарантира преследването на работодатели, които носят отговорност за нарушения на сексуалните, физическите и трудовите права;

37. призовава органите на Саудитска Арабия да прекратят неотдавнашните жестоки нападения срещу работници мигранти и да освободят хилядите, които са били арестувани и държани в импровизирани центрове, и които според сведения често са без подходящ подслон или медицински грижи; настоятелно призовава държавите по произход да сътрудничат на органите на Саудитска Арабия, за да се организира връщането на тези работници по възможно най-хуманен начин; изразява съжаление относно факта, че прилагането на трудовото законодателство често не се извършва в съответствие с международните стандарти и че се използва неоправдано насилие срещу незаконни мигранти, като например репресиите през ноември 2013 г., които приключиха със смъртта на трима етиопски граждани, 33 000 задържани лица и депортирането на около 200 000 незаконни мигранти;

38. приветства ратифицирането от страна на Кралство Саудитска Арабия на някои от основните конвенции на МОТ, а именно Конвенция № 182 относно ликвидирането на най-тежките форми на детския труд; приветства присъединяването му към Протокола за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца (Протокол от Палермо); очаква, че ще бъдат приложени правни и политически реформи, които да гарантират влизането в сила на всички тези международни договори;

39. отбелязва факта, че Кралство Саудитска Арабия неотдавна отхвърли предложението да стане непостоянен член в Съвета за сигурност на ООН;

40. счита, че решението за ескалиращите проблеми на региона в областта на сигурността се намира в създаването на обща рамка за сигурност, от която не е изключена нито една страна и в която се отчитат законните интереси на всички държави в областта на сигурността;

41. подчертава изключително важното значение на сътрудничеството между ЕС и Кралство Саудитска Арабия в борбата с тероризма и агресивния екстремизъм и подчертава, че за да бъде ефективно, сътрудничеството трябва да спазва основните права на човека и граждански свободи; призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да подобрят контрола върху финансирането на радикалните войнстващи групировки в чужбина от граждани и благотворителни организации на Саудитска Арабия; приветства споразумението за финансово участие, за да се стартира Центърът на ООН за борба с тероризма, подписано от Обединените нации и Кралство Саудитска Арабия на 19 септември 2011 г., и решението на Кралство Саудитска Арабия да го финансира в продължение на три години;

42. изразява загриженост, че финансовата и политическата подкрепа на Кралство Саудитска Арабия за някои религиозни и политически групи, особено в Северна Африка, Близкия изток, Азия, и по-специално в Южна Азия (а именно Пакистан и Афганистан), Чечения и Дагестан, може да доведе до укрепване на фундаменталистки и реакционни сили, които подкопават усилията за насърчаване на демократично управление и се противопоставят на участието на жените в обществения живот;

43. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да работят с ЕС и в международен план да спрат салафистките движения, подкрепящи противодържавните действия на военните бунтовници в Мали, които водят до дестабилизация на целия регион;

44. подчертава, че Кралство Саудитска Арабия е основен член на групата „Приятели на Сирия“; призовава Кралство Саудитска Арабия да допринесе за мирно и приобщаващо решение на сирийския конфликт, особено чрез подкрепа на кръга на преговорите „Женева-2“, без предварителни условия; призовава също така за по-активна подкрепа и за предоставяне на цялата възможна хуманитарна помощ на сирийския народ, засегнат от сирийската гражданска война; призовава Кралство Саудитска Арабия да спре всякаква финансова, военна и политическа подкрепа за екстремистки групировки и да насърчи други държави да направят същото;

45. отново отправя своя призив Кралство Саудитска Арабия да даде своя конструктивен принос и да посредничи в интерес на мирните реформи и националния диалог в Бахрейн;

46. призовава органите на Кралство Саудитска Арабия да участват в мирен диалог с Иран относно двустранните отношения и бъдещето на региона; също така приветства изявлението от 24 ноември 2013 г. на правителството на Кралство Саудитска Арабия относно резултатите от Споразумението от Женева с Иран;

47. призовава ЕС и Кралство Саудитска Арабия да си сътрудничат ефективно, за да се постигнат справедливи и устойчиви резултати за прекратяването на израелско-палестинския конфликт;

48. настоятелно призовава институциите на ЕС да увеличат присъствието си в региона и да засилят работните отношения с Кралство Саудитска Арабия чрез увеличаване на ресурсите на делегацията в Рияд и чрез планиране на редовни посещения на кралството, по-специално от Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност;

49. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност, генералния секретар на ООН, Върховния комисар на ООН за правата на човека, H.В. крал Абдула ибн Абдул Азиз, правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия.

29.11.2013

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по външни работи

относно Саудитска Арабия, нейните отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка

(2013/2147(INI))

Докладчик по становище: Барбара Матера

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че жените в Саудитска Арабия продължават да се сблъскват с различни форми на дискриминация и сегрегация в личния си живот и в обществената сфера и че те са принудени да искат разрешение от настойник мъж за някои техни основни житейски решения, и по-специално за определени медицински процедури,

Б.  като има предвид неотдавнашните усилия на правителството на Саудитска Арабия за насърчаване и защита на правата на жените, по-специално във връзка с образованието, вземането на решения и въпросите на заетостта,

В.  като има предвид, че докладът на Световната банка, озаглавен „Жените, бизнеса и правото през 2014 г.: премахване на препятствията пред засилване на равенството между мъжете и жените“[14] , поставя Саудитска Арабия на първо място в списъка на държавите, чието законодателство ограничава икономическия потенциал на жените,

1.  насърчава ангажиментите, поети от Саудитска Арабия в полза на жените (правото да избират и да бъдат избирани на общинските избори през 2015 г.; назначаване на 30 жени в Консултативния съвет (Шура) - 20% от общия брой на членовете на този Съвет; въвеждане на закон за защита на жените, децата и домашните работници от малтретиране; предоставяне на разрешителни за упражняването на юридическа дейност от жени); насърчава саудитските органи да гарантират, че мерките, предприети в подкрепа на правата на жените, се прилагат както в градските, така и в селските райони; призовава ЕС да води диалог със Саудитска Арабия в подкрепа на извършването на допълнителни реформи за постигане на по-голяма степен на равенство между половете, овластяване на жените и насърчаване на тяхното благосъстояние, и поощрява присъствието на жените на масите за преговори по двустранни споразумения;

2.  изразява съжаление за факта, че приетият на 26 август 2013 г. закон за закрила на жените срещу домашното насилие не може реално да влезе в сила, докато системата за мъжко настойничество в Саудитска Арабия, която пречи на жените да докладват за инциденти, свързани с домашно насилие или сексуално малтретиране, все още фактически се прилага;

3.  припомня значението на засилването на политическите, икономическите и социалните права на жените, особено в областта на семейното право (например по отношение на браковете, разводите, попечителството над деца, родителските права, гражданството, наследяването, правоспособността и др.), в съответствие с международните инструменти;

4.  призовава правителството на Саудитска Арабия да въведе политики за популяризиране на жените и тяхната роля в гражданското общество, бизнеса и политическите дейности, както и за насърчаване на образованието на жените; в тази връзка приветства информационната кампания, организирана от националните органи, в сътрудничество с организациите на гражданското общество, за повишаване на осведомеността на жените относно техните права и въведените мерки за тяхна защита; обръща внимание на необходимостта подобни кампании за повишаване на осведомеността да бъдат насочвани също така и към мъжете, за да могат и те да разберат правата на жените, както и последствията, които тяхното незачитане носи за обществото като цяло; подчертава, че тази информация следва да достига също така до селските и изолираните райони на страната;

5.  посреща със задоволство неотдавна приетото законодателство, с което се разреши на саудитските ученички в частни училища да спортуват; изразява съжаление за факта, че това разрешение не се отнася и за момичетата в държавните училища;

6.  признава усилията, положени от органите на Саудитска Арабия за въвеждането на закони в полза на жените и насърчаването на предприетите наскоро дебати по тези въпроси; все пак призовава правителството на Саудитска Арабия да премахне ограниченията пред свободното движение на жените, и по-специално забраната за управление на моторни превозни средства, както и ограниченията във връзка с възможностите за упражняване на професионална дейност от жените, тяхната правосубектност и представителството им в рамките на съдебни производства;

7.  приветства решенията на Министерството на труда, взети в сътрудничество с Фонда за човешко развитие, които са насочени към ускоряване и насърчаване на назначаването на жени в различни частни сектори и призовава министерството да предприеме действия за гарантиране на ефективно прилагане и проследяване на тези мерки;

8.  призовава органите на Саудитска Арабия да се борят срещу традицията за сключване на принудителни и ранни бракове, които представляват нарушение на правата на човека, водещо до социални размирици, както и форма на мъчение и пречка пред развитието;

9.  призовава правителството на Саудитска Арабия да разгледа докладите за предполагаеми екзекуции с камъни, изпълнявани със и без съдебно производство в Саудитска Арабия, които противоречат на стандартите на Комисията на ООН за положението на жените, определящи тези действия като варварска форма на мъчение;

10. подчертава, че въпреки че жените в Саудитска Арабия представляват 57 % от завършилите висше образование граждани, само 18 % от саудитските жени на възраст над 15 години работят, като този дял е един от най-ниските в света; призовава на момичетата да бъдат предоставени същите възможности за достъп до начално и средно образование, каквито получават момчетата;

11. призовава правителство на Саудитска Арабия да преразгледа и реформира образованието за жените, с цел да се увеличи тяхната икономическа активност, да се акцентира по-силно върху насърчаването на предприемаческите умения, както и да се намери начин за справяне със свързаните с пола предизвикателства в регулаторната среда, с цел подобряване достъпа на жените до държавни услуги за издаване на разрешителни за стопанска дейност;

12. изтъква и приветства програмата за обучение, въведена от националната организация за общо образование, насочена към подготовка на момичетата за навлизането им на пазара на труда, и подчертава усилията на органите на Саудитска Арабия за повишаване образованието на момичета и разширяване на техните възможности за работа в нови, принципно мъжки сектори;

13. подчертава нарасналата важност през последните години на практиката за създаване на блогове, както и използването на интернет и социалните мрежи, по-специално от жените;

14. напомня на правителството на Саудитска Арабия за неговите ангажименти, поети в рамките на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията за правата на детето, както и тези, които то трябва да изпълнява по силата на резолюция 53/144 на Общото събрание на ООН за приемане на Декларация относно защитниците на правата на човека; въз основа на това припомня неговото задължение за недвусмислено налагане на принципа за равенство между мъжете и жените, както и забраната на всички форми на дискриминация или насилие срещу жените и момичетата, и следователно изразява съжаление във връзка с неотдавнашното осъждане на две жени активистки от Саудитска Арабия на 10 месеца лишаване от свобода и забрана да напускат територията на страната за срок от две години, защото са оказали помощ на жена, жертва на домашно насилие;

15. изразява съжаление за факта, че правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица не са признати от правителството на Саудитска Арабия, и изразява сериозна загриженост във връзка със съобщенията за нарушения на човешките права на предполагаеми или действителни лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица;

16. настоятелно призовава органите на Саудитска Арабия да гарантират пълното и ефективно прилагане на законовите мерки, предприети наскоро за защита на домашните работници, както и да обърнат специално внимание на жените мигранти, работещи като домашни работници, които са малтретирани и живеят в условия, равносилни на принудителен труд или робство;

17. призовава правителството на Саудитска Арабия да използва своето влияние върху ръководителите в ислямския и арабския свят, като предприеме по-целенасочени и ефективни действия за защита и насърчаване на неприкосновеността, достойнството и основните права и свободи на жените и момичетата, както и равностойността на двата пола в ежедневния живот на обществото;

18. призовава Европейския съюз в своя диалог със Саудитска Арабия по въпросите на човешките права да насърчава предотвратяването, разследването и преследването на насилието срещу жени, и настоява Саудитска Арабия да популяризира значението на диалога по въпросите на човешките права пред трети държави от Близкия изток и Северна Африка;

19. подчертава значението на открития дебат сред ислямски жени учени, насочен към тълкуването на религиозни текстове в контекста на правата на жените и равенството между половете;

20 подчертава, че при провеждането на всякакви преговори за сключване на споразумения за свободна търговия с ЕС, включващи Саудитска Арабия, на първо място трябва да се предвиждат строги задължения, гарантиращи закрилата на жените и момичетата;

21. насърчава правителството на Саудитска Арабия да подкрепя различни форми на партньорства, обмен на добри практики и мрежи, включително на международно равнище, между жени творци и специалисти в областта на културата, медиите и журналистиката;

22. насърчава правителството на Саудитска Арабия да подкрепя и подпомага различните форми на междукултурен и междурелигиозен диалог, особено сред жените.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.11.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jill Evans, María Irigoyen Pérez

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat

 • [1]  OВ C 231, 17.9.1990 г., стр. 216.
 • [2]  OВ C 032, 5.2.1996 г., стр. 75.
 • [3]  OВ C 320, 15.12.2005 г., стр. 178.
 • [4]  OВ C 303E, 13.12.2006 г., стр. 879.
 • [5]  OВ C 76 E, 27.3.2008 г., стр. 100.
 • [6]  OВ C 323E, 18.12.2008 г., стр. 529.
 • [7]  OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 126.
 • [8]  OВ C 247 E, 17.8.2012 г., стр. 1.
 • [9]  OВ C 296E, 2.10.2012 г., стр. 81.
 • [10]  OВ C 33E, 5.2.2013 г., стр. 158.
 • [11]  OВ C 51E, 22.2.2013 г., стр. 118.
 • [12]  OВ C 48 E/228, 18.2.2012 г., стр. 238.
 • [13]  http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf
 • [14]  http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf