Procedure : 2013/2147(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0125/2014

Indgivne tekster :

A7-0125/2014

Forhandlinger :

PV 10/03/2014 - 21
CRE 10/03/2014 - 21

Afstemninger :

PV 11/03/2014 - 9.29
CRE 11/03/2014 - 9.29
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0207

BETÆNKNING     
PDF 176kWORD 107k
18.2.2014
PE 524.523v01-00 A7-0125/2014

om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika

(2013/2147(INI))

Udenrigsudvalget

Ordfører: Ana Gomes

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika

(2013/2147(INI))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til samarbejdsaftalen af 25. februar 1989 mellem Den Europæiske Union og Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC),

–       der henviser til sin beslutning af 13. juli 1990 om betydningen af den frihandelsaftale, der skal indgås mellem EØF og Golfstaternes Samarbejdsråd(1),

–       der henviser til sin beslutning af 18. januar 1996 om Saudi-Arabien(2),

–       der henviser til den økonomiske aftale mellem medlemmerne af Golfstaternes Samarbejdsråd, der vedtoges den 31. december 2001 i Muscat (Oman), og til Doha-erklæringen fra Golfstaternes Samarbejdsråd om iværksættelsen af en toldunion for Golfstaternes Samarbejdsråd af 21. december 2002,

–       der henviser til Saudi-Arabiens ratificering i oktober 2004 af FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW), navnlig med henvisning til artikel 7 deri om politisk og offentligt liv,

–       der henviser til sin beslutning af 10. marts 2005 om Saudi-Arabien(3),

–       der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om ytringsfrihed på internettet(4),

–       der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om reformerne i den arabiske verden: Hvilken strategi skal EU følge?(5),

–       der henviser til sin beslutning af 13. december 2007 om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien(6),

–       der henviser til rapporten med titlen "Implementation of the European Security Strategy: Providing Security in a Changing World", som blev vedtaget af Rådet i december 2008,

–       der henviser til det fælles kommuniké fra det 19. ministermøde den 29. april 2009 i Muscat,

–       der henviser til det fælles handlingsprogram (2010-2013) for gennemførelsen af samarbejdsaftalen mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd af 1989,

–       der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om Middelhavsunionen(7),

–       der henviser til det fælles kommuniké fra det 20. ministermøde den 14. juni 2010 i Luxembourg,

–       der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU's forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(8),

–       der henviser til sin beslutning af 7. april 2011 om situationen i Syrien, Bahrain og Yemen,(9),

–       der henviser til sin beslutning af 7. juli 2011 om situationen i Syrien, Yemen og Bahrain i forbindelse med situationen i den arabiske verden og Nordafrika(10),

–       der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om situationen i Syrien(11),

–       der henviser til sin beslutning af 27. oktober 2011 om Bahrain(12),

–       der henviser til sine beslutninger om de årlige møder i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (2000-2012),

–       der henviser til det besøg, som formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder i Europa-Parlamentet aflagde på vegne af formand Martin Schulz i Saudi-Arabien den 24.-25. november 2013,

–       der henviser til sine årlige betænkninger om menneskerettighederne,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–       der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0125/2014),

A.     der henviser til, at Kongeriget Saudi-Arabien (KSA) er en indflydelsesrig politisk, økonomisk og religiøs aktør i Mellemøsten og den islamiske verden, verdens førende olieproducent og grundlægger og ledende medlem af Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC) og G20-gruppen; der henviser til, at Kongeriget Saudi-Arabien er en vigtig partner for EU;

B.     der henviser til, at EU er Saudi-Arabiens største handelspartner og tegner sig for 15 % af den samlede handel, og at KSA er EU's ellevestørste handelspartner; der henviser til, at en lang række EU-virksomheder har investeret i den saudiarabiske økonomi, navnlig i oliebranchen; der henviser til, at Saudi-Arabien er et vigtigt marked for EU's eksport af varer inden for forsvars-, transport-, bil- og medicinalindustrien samt eksport af kemiske stoffer;

C.     der henviser til, at importen af varer fra KSA til EU og eksporten af varer fra EU til KSA er steget betragteligt fra 2010 til 2012;

D.     der henviser til, at forhandlingerne om indgåelse af en frihandelsaftale mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), som blev indledt for over 20 år siden, endnu ikke er afsluttet;

E.     der henviser til, at EU og Saudi-Arabien står over for fælles udfordringer, der er globale med hensyn til oprindelse og indvirkning, herunder en økonomi i hastig forandring, migration, energisikkerhed, international terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og miljøødelæggelse;

F.     der henviser til, at en ændring af den politiske og strategiske kontekst i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen) kræver en revurdering af forbindelserne mellem EU og KSA;

G.     der henviser til, at KSA er et absolut arvemonarki uden et valgt parlament; der henviser til, at landet står over for udfordringen med royal arvefølge; der henviser til, at KSA har en befolkning på 28 millioner, herunder 9 millioner udlændinge og 10 millioner unge mennesker under 18 år; der henviser til, at der er gennemført beskedne og gradvise reformer i KSA siden 2001, men at de ikke er blevet institutionaliseret og dermed let kan vendes; der henviser til, at landets historik inden for menneskerettigheder ikke er god med grundlæggende kløfter mellem dets internationale forpligtelser og gennemførelsen deraf;

H.     der henviser til, at Saudi-Arabiens første kommunalvalg i 2005 udgjorde den første valgproces i landets historie; der henviser til, at kun halvdelen af byrådsmedlemmerne i 2015 vil være folkevalgt, mens den anden halvdel fortsat vil være udnævnt af kongen;

I.      der henviser til, at der alene i år for første gang er udpeget 30 kvinder til Shura-rådet, og at kvinder fra 2015 får mulighed for at stemme til kommunalvalg;

J.      der henviser til, at Verdensbankens rapport med titlen "Women, Business and the Law 2014 – Removing Restrictions to Enhance Gender Equality"(13) placerer Saudi-Arabien øverst på listen over lande, hvis lovgivning begrænser kvindernes økonomiske potentiale;

K.     der henviser til, at KSA er det eneste land i verden, hvor kvinder ikke må føre bil; der henviser til, at selv om der ikke er indført en officiel lov, som forbyder kvinder at føre bil, har et ministerielt dekret fra 1990 formaliseret det eksisterende forbud, hvormed kvinder, der forsøger at føre bil, bliver anholdt;

L.     der henviser til, at Saudi-Arabien ifølge UNDP's 2012-indeks for ulighed mellem kønnene (GII) er nr. 145 af 148 lande, hvilket gør Saudi-Arabien til et af de mest ulige lande i verden; der henviser til, at KSA rangerer som et af de svageste lande i verden, hvad angår kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet, hvilket fremgår af Det Verdensøkonomiske Forums rapport fra 2012 om kønsskævhed (nr. 133 af 135 lande);

M.    der henviser til, at Saudi-Arabien anvender dødsstraf for en lang række forbrydelser, og at mindst 24 personer blev henrettet i 2013; der henviser til, at mindst 80 personer blev henrettet i 2011, og at et tilsvarende antal blev henrettet i 2012, herunder mindreårige og udlændinge, hvilket er mere end tre gange så mange som i 2010; der henviser til, at KSA er et af de sjældne lande, der stadig gennemfører offentlige henrettelser; der henviser til, at der har været beretninger om kvinder, der bliver henrettet ved stening i Saudi-Arabien, hvilket overtræder de standarder, der er vedtaget af FN's Kvindekommission, som har fordømt dette som en barbarisk form for tortur;

N.     der henviser til, at KSA har truffet afgørende og strenge foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og finansielle aktiviteter i tilknytning hertil; der henviser til, at KSA samtidig spiller en ledende rolle i forhold til at formidle og fremme en særlig streng fortolkning (salafisme/wahhabisme) af islam i hele verden; der henviser til, at de mest ekstreme manifestationer af salafisme/wahhabisme har inspireret terrororganisationer som Al-Qaeda og udgør en global sikkerhedstrussel, herunder for KSA selv; der henviser til, at KSA har udviklet et system til at kontrollere finansielle transaktioner for at sikre, at der ikke kanaliseres midler til terrororganisationer, og at dette system bør styrkes yderligere;

O.     der henviser til, at FN's eksperter på menneskerettighedsområdet er dybt bekymret over de omfattende antiterrorforanstaltninger, der indebærer hemmelig tilbageholdelse, og som har ført til tilbageholdelse og fængsling af fredelige systemkritikere på grund af anklager om terrorvirksomhed; der henviser til, at de internationale menneskerettighedsorganisationer har opfordret kong Abdullah til at forkaste den antiterrorlov, der blev vedtaget af ministerrådet den 16. december 2013 på grund af den alt for brede definition af terrorisme, som medfører urimelige restriktioner for ytringsfriheden, ved potentielt at kriminalisere kritiske udtalelser om den saudiarabiske regering eller det saudiarabiske samfund;

P.     der henviser til, at ytrings-, presse- og mediefrihed såvel online som offline er en afgørende forudsætning og katalysator for demokratisering, reformer og kontrolbeføjelser;

Q.     der henviser til, at KSA har et livligt miljø af onlineaktivister og det højeste antal Twitter-brugere i Mellemøsten;

R.     der henviser til, at menneskerettighedsorganisationernes arbejde i KSA er stærkt begrænset, hvilket bl.a. kan ses ved, at myndighederne nægter at registrere Adala Centre for Human Rights og Union for Human Rights; der henviser til, at velgørende organisationer fortsat er den eneste type civilsamfundsorganisation, som er tilladt i kongeriget;

S.     der henviser til, at KSA skal forbedre sin lovgivning om religionspraktisering, navnlig vedrørende offentlig praktisering og religiøse mindretal, så den stadfæstes af de sande værdier i den islamiske religion baseret på tolerance og accept af andre; der henviser til, at KSA spiller en vigtig rolle som vogter af de to hellige moskeer i Mekka og Medina;

T.     der henviser til, at KSA fortsat begår omfattende krænkelser af de grundlæggende menneskerettigheder, selv om landet har accepteret en betydelig række anbefalinger i den universelle regelmæssige gennemgang i FN's Menneskerettighedsråd i 2009; der henviser til, at disse anbefalinger omfattede en reform af strafferetssystemet, som for nuværende er i strid med størstedelen af de grundlæggende internationale standarder, idet tilbageholdte ofte oplever systematiske krænkelser af retten til en retfærdig rettergang, eftersom landet ikke har nogen skriftlig straffelov, som klart definerer en strafbar handling, hvormed dommere frit kan træffe afgørelser baseret på deres egne fortolkninger af den islamiske lov og profetiske traditioner; der henviser til, at den nuværende justitsminister har understreget sin hensigt om at kodificere sharialoven og udfærdige retningslinjer for domfældelse;

U.     der henviser til, at en række gradvise reformer af retsvæsenet blev indledt af kong Abdullah i 2007, da han vedtog planen for det nye retssystem, herunder etablering af højesteret og særlige afdelinger for handels-, arbejds- og forvaltningsret;

V.     der henviser til, at over 1 mio. mennesker fra Etiopien, Bangladesh, Indien, Filippinerne, Pakistan og Yemen er blevet sendt hjem i løbet af de seneste få måneder som følge af en reform af arbejdsretten, der har til hensigt at mindske det høje antal vandrende arbejdstagere og følgelig bekæmpe arbejdsløsheden blandt de saudiarabiske borgere; der henviser til, at den pludselige og enorme tilstrømning af hjemvendte har lagt yderligere pres på de ofte fattige og skrøbelige oprindelseslande;

W.    der henviser til, at FN's Generalforsamling den 12. november 2013 valgte KSA til Menneskerettighedsrådet for en periode på tre år med tiltrædelse den 1. januar 2014;

X.     der henviser til, at indledningen af en menneskerettighedsdialog mellem KSA og EU kan frembyde en god lejlighed til at styrke den gensidige forståelse og fremme yderligere reformer i landet;

1.      anerkender den indbyrdes afhængighed mellem EU og KSA med hensyn til regional stabilitet, forbindelser med den islamiske verden, overgangene i landene i det arabiske forår, den israelske/palæstinensiske fredsproces, krigen i Syrien, de forbedrede forbindelser med Iran, bekæmpelse af terror, stabiliteten på de globale olie- og finansmarkeder, handel, investeringer og globale forvaltningsspørgsmål, navnlig inden for Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og G20; understreger, at det geopolitiske miljø bevirker, at KSA og de andre GCC-lande bør fokusere på sikkerhedsmæssige udfordringer med regionale og globale konsekvenser;

2.      deler nogle af KSA's bekymringer, men opfordrer regeringen til aktivt og konstruktivt at deltage i det internationale samfund; glæder sig i den forbindelse især over aftalen mellem USA og Rusland om at fjerne kemiske våben fra Syrien og samtidig forhindre en militær konfrontation;

3.      opfordrer ligeledes KSA til aktivt at støtte den nylige interimsaftale mellem E3+3 og Iran samt bidrage til at sikre en diplomatisk løsning på de uafklarede atomspørgsmål i form af en mere omfattende aftale inden for de kommende seks måneder med henblik på at opnå fred og sikkerhed i hele regionen;

4.      understreger den europæiske interesse i en fredelig og ordentlig udvikling og politisk reformproces i KSA som en vigtig faktor for langsigtet fred, stabilitet og udvikling i regionen;

5.      opfordrer myndighederne i KSA til at indlede en dialog om menneskerettigheder med EU for at sikre en bedre forståelse og identifikation af de nødvendige ændringer;

6.      opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at tillade menneskerettighedsorganisationernes arbejde ved at tillade deres registrering; beklager chikanen mod menneskerettighedsaktivister og deres tilbageholdelse uden sigtelse;

7.      opfordrer myndighederne i KSA til at give landets nationale menneskerettighedsorganisation mulighed for at handle uafhængigt og i overensstemmelse med FN's principper for nationale menneskerettighedsinstitutioner (Parisprincipperne);

8.      minder om, at KSA's menneskerettighedshistorik blev vurderet i den universelle regelmæssige gennemgang i FN's Menneskerettighedsråd i februar 2009, og at myndighederne i KSA formelt accepterede en betydelig række anbefalinger fra EU's medlemsstater under gennemgangen, herunder f.eks. opfordringer til at afskaffe det mandlige formynderskab og begrænse anvendelsen af dødsstraffen og fysisk afstraffelse; afventer mere væsentlige fremskridt i gennemførelsen af disse anbefalinger og opfordrer indtrængende KSA til at anlægge en konstruktiv tilgang til anbefalingerne i forbindelse med den igangværende universelle regelmæssige gennemgang for 2013;

9.      udtrykker dyb bekymring over de fortsatte og omfattende krænkelser af menneskerettighederne, herunder vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, tortur, rejseforbud, retslig chikane og uretfærdige retssager; er især bekymret over, at antiterrorforanstaltninger i stigende grad anvendes som redskab til at anholde menneskerettighedsforkæmpere, og at straffrihed for overtrædelser af menneskerettighederne ifølge beretninger bliver mere og mere udbredt; opfordrer den saudiarabiske regering til hurtigst muligt at følge anbefalingerne i den universelle regelmæssige gennemgang fra 2009, herunder ved at fortsætte og intensivere reformen af retsvæsenet;

10.    glæder sig over KSA's engagement i FN's menneskerettighedssystem i medfør af FN's Menneskerettighedsråd, og glæder sig over de universelle menneskerettighedskonventioner, som landet hidtil har ratificeret; opfordrer imidlertid KSA til at undertegne og ratificere FN's øvrige menneskerettighedskonventioner og ‑aftaler, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og konventionen om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

11.    mener, at medlemsskab af FN's Menneskerettighedsråd især resulterer i en global forventning om respekt for menneskerettigheder og demokrati, og opfordrer KSA til at øge sine reformbestræbelser; forventer, at medlemmerne af FN's Menneskerettighedsråd samarbejder fuldt ud med FN's særlige udsendte og muliggør uhindrede besøg fra FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

12.    bemærker, at KSA efter sigende har det største antal Twitter-brugere i verden, hvilket understreger den store rolle, som internettet og de sociale medier spiller i landet, og den stigende brug af internettet og de sociale medier blandt kvinder; opfordrer myndighederne i KSA til at tillade uafhængig presse og uafhængige medier samt sikre ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger for alle indbyggere i KSA; beklager undertrykkelsen af aktivister og demonstranter i forbindelse med fredelige demonstrationer; understreger, at fredelig støtte til grundlæggende juridiske rettigheder eller fremsættelse af kritiske bemærkninger på de sociale medier er udtryk for en ufravigelig rettighed, som Parlamentet har understreget i sin betænkning om digital frihed; understreger, at presse- og mediefrihed såvel online som offline er afgørende i et frit samfund og er en afgørende forudsætning for kontrolbeføjelser;

13.    opfordrer den saudiarabiske regering til at opfylde sine forpligtelser i henhold til en række menneskerettighedsinstrumenter, herunder det arabiske menneskerettighedscharter, konventionen om barnets rettigheder, konventionen mod tortur samt konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder;

14.    opfordrer KSA til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol;

15.    opfordrer myndighederne i KSA til at forbedre det shariabaserede strafferetssystem for at overholde de internationale standarder på området for arrestation, fængsling og retsforfølgning samt indsattes rettigheder;

16.    opfordrer myndighederne i KSA til at frigive samvittighedsfanger og standse den retslige og udenretslige chikane mod menneskerettighedsforkæmpere samt fremskynde gennemførelsen af den nye lovgivning om ngo'er og sikre retten til registrering og friheden til lovligt at udøve deres aktiviteter;

17.    opfordrer EU-Udenrigstjenesten til aktivt at støtte civilsamfundsgrupper, som arbejder til fordel for menneskerettigheder og demokrati i Saudi-Arabien; opfordrer EU's delegation i Riyadh til at følge en aktiv menneskerettighedsdagsorden og dermed fungere som observatører i forbindelse med retssager samt foretage fængselsbesøg;

18.    gentager sin opfordring til universel afskaffelse af tortur, fysisk afstraffelse og dødsstraf og opfordrer til et omgående moratorium for eksekvering af dødsstraf i KSA; beklager, at KSA fortsat anvender dødsstraf for en lang række forbrydelser; opfordrer ligeledes de saudiarabiske myndigheder til at reformere retssystemet for at afskaffe alle former for fysisk afstraffelse; glæder sig i den forbindelse over, at KSA for nylig har vedtaget en lovgivning, der betragter vold i hjemmet som en lovovertrædelse;

19.    tager stærkt afstand fra halshugningen af den srilankanske stuepige, Rizana Nafeek, i Saudi-Arabien i januar sidste år for en forbrydelse, hun angiveligt havde begået som mindreårig, hvilket er en klar overtrædelse af konventionen om barnets rettigheder, som udtrykkeligt forbyder dødsstraf for personer, som var under 18 år på tidspunktet for lovovertrædelsen;

20.    opfordrer myndighederne i KSA til at sikre, at alle påstande om tortur eller anden mishandling undersøges grundigt og uvildigt, at alle påståede gerningsmænd retsforfølges samt sikre, at erklæringer opnået under tortur ikke kan anvendes som bevis i straffesager;

21.    beklager dybt, at der trods ratifikationen af den internationale konvention mod tortur hyppigt opnås tilståelser under tvang eller som følge af tortur; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at sikre en fuldstændig udryddelse af tortur fra det saudiarabiske rets- og fængselsvæsen;

22.    udtrykker sin store bestyrtelse over, at KSA er et af de lande i verden, der fortsat anvender stening; opfordrer myndighederne i KSA til at vedtage lovgivning, der forbyder stening, som udgør en grov overtrædelse af en række internationale menneskerettighedsinstrumenter, som KSA er part i;

23.    beklager, at myndighederne i KSA ikke har inviteret FN's særlige rapportør om tortur og FN's særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere på trods af, at FN's højkommissær for menneskerettigheder har anbefalet alle lande at udsende officielle invitationer til FN's særlige rapportører;

24.    opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at respektere offentlig gudsdyrkelse af enhver trosretning; glæder sig over oprettelsen af Kong Abdullah bin Abdulaziz' Internationale Center for Interreligiøs og Interkulturel Dialog (KAICIID) i Wien, som har til hensigt at fremme dialogen mellem forskellige religioner og kulturer i verden; opfordrer myndighederne til at fremme mådehold og tolerance af religiøs mangfoldighed på alle niveauer i uddannelsessystemet, herunder i religiøse etablissementer, samt hos embedsmænd og tjenestemænd i den offentlige debat;

25.    understreger behovet for at respektere de grundlæggende rettigheder for alle religiøse mindretal; opfordrer myndighederne til i højere grad at tilstræbe tolerance og sameksistens blandt alle religiøse grupper; opfordrer dem indtrængende til fortsat at revidere uddannelsessystemet for at fjerne eksisterende diskriminerende henvisninger til tilhængere af andre religioner eller trosretninger;

26.    opfordrer myndighederne i KSA til at fastsætte en minimumsalder for indgåelse af ægteskab og træffe foranstaltninger med henblik på at forbyde barneægteskaber i overensstemmelse med konventionen om barnets rettigheder og konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, som begge er ratificeret af KSA;

27.   bemærker, at kongen i 2013 udnævnte de første kvinder til Den Rådgivende Forsamling (Shura-rådet) i KSA, og at kvinderne nu indtager 30 ud af 150 pladser; ser frem til yderligere at udvikle kontakterne og de institutionelle forbindelser mellem Europa-Parlamentet og Shura-rådet; forventer, at kongens erklæring om, at kvinder må stemme og stille op til de næste kommunalvalg, som holdes i 2015, gennemføres, og at de efterfølgende må stemme og stille op til alle andre valg;

28.    opfordrer indtrængende myndighederne i KSA til at ophæve systemet med mandligt formynderskab og advarer om, at loven om beskyttelse af kvinder mod vold i hjemmet, som blev vedtaget den 26. august 2013, først vil være effektiv, når Saudi-Arabiens system med mandligt formynderskab ophæves, idet det hæmmer kvinders mulighed for at anmelde tilfælde af misbrug i hjemmet eller seksuelt misbrug; opfordrer indtrængende myndighederne til at ophæve alle restriktioner for kvinders rettigheder, herunder for deres frie bevægelighed, for deres sundhed, uddannelse og ægteskab, for deres beskæftigelsesmuligheder og for deres status som juridiske personer og for deres repræsentation i retssager samt at afskaffe enhver form for diskrimination af kvinder i familieretten og i privatlivet og det offentlige liv for at fremme deres deltagelse i det økonomiske, sociale, kulturelle og politiske liv; glæder sig over den globale kampagne, som støtter ophævelsen af kvinders forbud mod at føre bil; opfordrer myndighederne til at afholde sig fra at udøve pres på de personer, der kæmper for kvinders ret til at føre bil; minder desuden den saudiarabiske regering om dens forpligtelser i henhold til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og konventionen om barnets rettigheder, samt dem der ligeledes påhviler den som følge af FN's Generalforsamlings resolution 53/144, hvori erklæringen om menneskerettighedsforkæmpere vedtages; henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at fremme denne type af bevidstgørelseskampagner og at rette dem mod mænd, således at de også bliver bevidste om kvinders rettigheder og om de overordnede konsekvenser for samfundet af manglende respekt for disse rettigheder; insisterer på, at denne information skal nå helt ud i landområderne og områder, der er isoleret fra resten af landet;

29.    glæder sig over den seneste lovgivning, der tillader saudiarabiske piger i privatskoler at dyrke sport, men beklager, at piger i offentlige skoler ikke er omfattet; glæder sig over det store antal kvindelige akademikere, som i dag overstiger antallet af mandlige, og opfordrer regeringen til at øge indsatsen til fremme af kvinders uddannelse; understreger imidlertid, at saudiarabiske kvinder udgør 57 % af landets akademikere, men at kun 18 % af saudiarabiske kvinder over 15 år er beskæftiget, hvilket er en af de laveste beskæftigelsesgrader i verden; anmoder derfor den saudiarabiske regering om endnu engang at se på og reformere systemet for uddannelse af kvinder for at øge deres økonomiske deltagelse, sikre større fokus på at styrke iværksætterkompetencer og tackle de særlige udfordringer, der knytter sig til ligestilling inden for de lovgivningsmæssige rammer, med henblik på at forbedre kvinders adgang til den statslige virksomhedsregistrering; glæder sig over det uddannelsesprogram, der er igangsat i fællesskab med den nationale organisation for fælles uddannelse, som sigter mod at forberede unge piger på at komme ud på arbejdsmarkedet, og fremhæver de saudiarabiske myndigheders bestræbelser på at forbedre de unge pigers vilkår på uddannelsesområdet og styrke kvinders muligheder inden for nye sektorer, som normalt er forbeholdt mænd;

30.    støtter bestræbelserne i KSA på at fremme videregående uddannelse for kvinder, hvilket fører til udvikling af nye uddannelsestendenser i kongeriget; bemærker, at antallet af kvinder tilmeldt de højere uddannelsesinstitutioner i 2011 udgjorde 473 725 (429 842 mænd), mens der kun var tilmeldt fire kvinder i 1961, og at antallet af kvinder, der afsluttede deres uddannelse i 2011, udgjorde 59 948 (55 842 mænd); bemærker desuden, at andelen af kvindelige studerende på alle skoleniveauer steg fra 33 % mellem 1974-75 til 81 % i 2013; glæder sig over den internationale studiestipendieordning, som har gjort det muligt for 24 581 kvinder at studere i udlandet;

31.    glæder sig over de første licenser til kvindelige advokater, men beklager, at retssystemet ligger i hænderne på mandlige dommere med religiøs baggrund; bemærker den gradvise kodificering af sharialoven, som er undervejs, og opfordrer indtrængende til, at den fremskyndes, eftersom manglende kodificering og retspraksis ofte medfører betydelig usikkerhed i anvendelsen og indholdet af landets love samt justitsmord; konstaterer, at det er utroligt vigtigt at sikre dommernes uafhængighed og tilstrækkelig juridisk uddannelse af dem;

32.    glæder sig over, at KSA har ratificeret fire af FN's menneskerettighedskonventioner, nemlig: konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW, ratificeret i 2000), konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1997), konventionen om barnets rettigheder (1996) og den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (1997);

33.    fremhæver betydningen af den åbne debat, der finder sted blandt kvindelige islamiske akademikere med hensyn til at fortolke religiøse tekster ud fra et kvinderettigheds- og ligestillingsperspektiv;

34.    understreger, at alle forhandlinger om en EU-frihandelsaftale, der omfatter Saudi-Arabien, først skal fastsætte ufravigelige bestemmelser, der sikrer beskyttelse af kvinder og piger;

35.    hilser de beslutninger velkommen, som beskæftigelsesministeriet for nylig har truffet med henblik på at fremskynde ansættelse af kvinder i forskellige brancher i den private sektor, og som har ført til en stigning i antallet af saudiarabiske kvinder, der arbejder i den private sektor, fra 55 600 i 2010 til omkring 100 000 i 2011 og 215 840 ved udgangen af 2012; glæder sig over beskæftigelsesministeriets beslutning om i sammenhæng med fonden til udvikling af menneskelige ressourcer at indføre programmer til fremme af kvinders beskæftigelse;

36.    opfordrer myndighederne til at forbedre arbejdsforholdene for og behandlingen af indvandrerarbejdstagere og være særligt opmærksomme på situationen for kvinder, som arbejder som hushjælpere, og som er i særlig risiko for seksuelle overgreb, og som ofte udsættes for slavelignende forhold; opfordrer den saudiarabiske regering til at fortsætte reformerne af arbejdsmarkedslovgivningen og især til fuldt ud at afskaffe formidlersystemet benævnt kafala; glæder sig over den nylige appel fra den nationale forening for menneskerettigheder til regeringen om at lade ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft være underlagt beskæftigelsesministeriet; glæder sig over de seneste bestræbelser på at indføre national arbejdsmarkedslovgivning med henblik på at yde standardiseret beskyttelse til hushjælpere og sikre, at arbejdsgivere, som er ansvarlige for seksuel og fysisk misbrug og misbrug af arbejdsmarkedsrettigheder, retsforfølges;

37.    opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at standse den seneste tids voldelige angreb mod vandrende arbejdstagere og frigive de tusindvis af personer, der er blevet anholdt og tilbageholdes i interimistiske centre, som efter sigende ofte er uden passende ly eller lægehjælp; opfordrer hjemlandene til at samarbejde med de saudiarabiske myndigheder med henblik på at organisere arbejdstagernes hjemvenden så humant som muligt; beklager, at gennemførelsen af arbejdsmarkedslovgivningen ofte ikke gennemføres i overensstemmelse med internationale standarder, og at ubegrundet vold anvendes mod illegale indvandrere, hvilket bl.a. var tilfældet i forbindelse med overgrebene i november 2013, hvor tre etiopiske statsborgere blev dræbt, 33 000 mennesker blev tilbageholdt og omkring 200 000 illegale indvandrere blev udvist;

38.    glæder sig over, at KSA har ratificeret nogle af de vigtigste ILO-konventioner, herunder konvention nr. 182 om afskaffelse af de værste former for børnearbejde; glæder sig over tiltrædelsen af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn (Palermoprotokollen); forventer, at der vil blive gennemført retslige og politiske reformer med henblik på at sikre overholdelsen af alle disse internationale konventioner;

39.    bemærker, at KSA for nylig har afslået en ikkepermanent plads i FN's Sikkerhedsråd;

40.    mener, at løsningen på regionens eskalerende sikkerhedsproblemer ligger i at oprette fælles sikkerhedsrammer, som omfatter alle lande, og hvor der tages højde for alle landes legitime sikkerhedsinteresser;

41.    understreger den kritiske betydning, som samarbejdet mellem EU og KSA har for bekæmpelsen af terrorisme og voldelig ekstremisme, og understreger, at det kun vil være effektivt, hvis det respekterer de grundlæggende menneskerettigheder og borgerrettigheder; opfordrer myndighederne i KSA til at forbedre kontrollen med saudiarabiske borgeres og velgørende organisationers finansiering af radikale militante grupper i udlandet; glæder sig over bidraget til aftalen om oprettelse af et FN-terrorbekæmpelsescenter (UNCCT), der blev undertegnet af FN og KSA den 19. september 2011, og KSA's beslutning om en treårig finansieringsperiode;

42.    er bekymret over, at KSA's finansielle og politiske støtte til nogle religiøse og politiske grupper i Nordafrika, Mellemøsten, Asien og navnlig Sydasien (især Pakistan og Afghanistan), Tjetjenien og Dagestan kan styrke fundamentalistiske og obskurantiske styrker og dermed undergrave bestræbelserne på at pleje en demokratisk forvaltning og modvirke kvinders deltagelse i det offentlige liv;

43.    opfordrer myndighederne i KSA til at samarbejde med EU og på internationalt plan at standse salafi-bevægelser, der støtter de militære oprørere i Malis antistatslige aktiviteter, da de fører til destabilisering af hele regionen;

44.    understreger, at KSA er et vigtigt medlem af gruppen "Venner af Syrien"; opfordrer KSA til at bidrage til en fredelig, inklusiv løsning på den syriske konflikt, navnlig gennem støtte til Genève II-drøftelserne, uden forhåndsbetingelser; opfordrer endvidere KSA til at yde en mere aktiv støtte og den nødvendige humanitære nødhjælp til de syriske ofre for den syriske borgerkrig; opfordrer KSA til at indstille sin finansielle, militære og politiske støtte til syriske ekstremistiske grupper samt opfordre andre lande til at gøre det samme;

45.    gentager sin opfordring til KSA om at bidrage konstruktivt og mægle med henblik på at skabe fredelige reformer og national dialog i Bahrain;

46.    opfordrer myndighederne i KSA til at indgå i en fredelig dialog med Iran om bilaterale forbindelser og regionens fremtid; glæder sig endvidere over erklæringen af 24. november fra KSA's regering om resultatet af Genèveaftalen med Iran;

47.    opfordrer EU og KSA til effektivt at samarbejde om at finde en retfærdig og bæredygtig løsning, som kan bringe konflikten mellem Israel og Palæstina til ophør;

48.    opfordrer EU-institutionerne til at øge deres tilstedeværelse i regionen og til at styrke forbindelserne med KSA ved at øge midlerne til delegationen i Riyadh samt planlægge regelmæssige besøg til KSA, navnlig på vegne af EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik;

49.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, FN's generalsekretær, FN's højkommissær for menneskerettigheder, kong Abdullah Ibn Abdul Aziz, regeringen i Kongeriget Saudi-Arabien og generalsekretæren for centret for national dialog i Kongeriget Saudi-Arabien.

(1)

EFT C 231 af 17.9.1990, s. 216.

(2)

EFT C 032 af 5.2.1996, s. 75.

(3)

EUT C 320 af 15.12.2005, s. 178.

(4)

EUT C 303E af 13.12.2006, s. 879.

(5)

EUT C 76E af 27.3.2008, s. 100.

(6)

EUT C 323E af 18.12.2008, s. 529.

(7)

EUT C 161E af 31.5.2011, s. 126.

(8)

EUT C 247E af 17.8.2012, s. 1.

(9)

EUT C 296E af 2.10.2012, s. 81.

(10)

EUT C 33E af 5.2.2013, s. 158.

(11)

EUT C 51E af 22.2.2013, s. 118.

(12)

EUT C 48E/228 af 18.2.2012, s. 238.

(13)

http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (29.11.2013)

til Udenrigsudvalget

om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika

(2013/2147(INI))

Ordfører for udtalelse: Barbara Matera

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvinder i Saudi-Arabien fortsat står over for mange former for forskelsbehandling og segregation i privatlivet såvel som det offentlige liv og skal indhente tilladelse fra en mandlig værge for at kunne træffe nogle af de mest basale beslutninger, navnlig angående visse lægelige procedurer;

B.  der henviser til de nylige initiativer, som den saudiarabiske regering har taget med sigte på at fremme og beskytte kvinders rettigheder, navnlig hvad angår uddannelse, beslutningsprocesser og spørgsmål vedrørende beskæftigelse;

C. der henviser til, at Verdensbankens rapport med titlen "Women, Business and the Law 2014 – Removing Restrictions to Enhance Gender Equality"(1) placerer Saudi-Arabien øverst på listen over lande, hvis lovgivning begrænser kvindernes økonomiske potentiale;

1.  fremhæver de tilsagn, som Saudi-Arabien har givet til fordel for kvinder (valgret og valgbarhed ved kommunalvalget i 2015, udnævnelse af 30 kvinder til Shura-Rådet – svarende til 20 % af det samlede antal medlemmer af dette råd, indførelsen af en lov til beskyttelse af kvinder, børn og hushjælpere imod misbrug, og udstedelse af licenser, der giver kvinder ret til at udøve advokatvirksomhed); tilskynder de saudiarabiske myndigheder til at sikre, at de foranstaltninger, der er truffet til fordel for kvinders rettigheder, gennemføres såvel i byområder som i landdistrikter; anmoder EU om at føre en dialog med Saudi-Arabien til støtte for yderligere reformer med henblik på bedre ligestilling og mere magt til og bedre velfærd for kvinder, og tilskynder kvinders tilstedeværelse ved forhandlingsbordet, når der forhandles om bilaterale aftaler;

2.  beklager imidlertid, at loven om beskyttelse af kvinder mod vold i hjemmet, som blev vedtaget den 26. august 2013, ikke vil være effektiv, så længe Saudi-Arabiens system med mandligt formynderskab, der hæmmer kvinders mulighed for at anmelde tilfælde af misbrug i hjemmet eller seksuelt misbrug, stadig de facto finder anvendelse;

3.  minder om, at det er vigtigt at styrke kvinders politiske, økonomiske og sociale rettigheder, først og fremmest på det familieretlige område (f.eks. hvad angår ægteskab, skilsmisse, forældremyndighed, forældrerettigheder, nationalitet, arv og rets- og handleevne) i overensstemmelse med internationale instrumenter;

4.  anmoder den saudiarabiske regering om at udarbejde politikker, der fremmer kvinders muligheder og deres rolle i samfundet, erhvervslivet og politiske aktiviteter, og som tilskynder til uddannelse af kvinder; glæder sig i denne forbindelse over den informationskampagne, som de nationale myndigheder har lanceret i samarbejde med civilsamfundsorganisationer for at bevidstgøre kvinder om deres rettigheder og om de foranstaltninger, der er sat i værk for at beskytte dem; henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt også at rette denne type af bevidstgørelseskampagner mod mænd, således at de også bliver bevidste om kvinders rettigheder og om de overordnede konsekvenser for samfundet af manglende respekt for disse rettigheder; insisterer på, at denne information skal nå helt ud i landområderne og områder, der er isoleret fra resten af landet;

5.  glæder sig over den seneste lovgivning, der tillader saudiarabiske piger i privatskoler at dyrke sport; beklager, at piger i offentlige skoler er undtaget;

6.  anerkender de saudiarabiske myndigheders bestræbelser på at indføre en lovgivning til fordel for kvinder og fremme de drøftelser, der er indledt for nylig om disse spørgsmål; opfordrer imidlertid den saudiarabiske regering til at afskaffe begrænsningerne for den frie bevægelighed for kvinder, navnlig kørselsforbuddet, og for deres beskæftigelsesmuligheder, retsevne og repræsentation i retssager;

7.  hilser de beslutninger velkommen, som er vedtaget af beskæftigelsesministeriet i samråd med fonden for menneskelig udvikling for at fremskynde og fremme ansættelse af kvinder i forskellige brancher i den private sektor, og anmoder ministeriet om at sikre en effektiv realisering af og opfølgning på disse foranstaltninger;

8.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at bekæmpe traditionen med tvungne og tidlige ægteskaber, som udgør en krænkelse af menneskerettighederne, der skaber social uro, en form for tortur og en hindring for udvikling;

9.  opfordrer den saudiarabiske regering til at følge op på rapporterne om, at henrettelse ved stening – med eller uden forudgående retssag – angiveligt har fundet sted i Saudi-Arabien, hvilket er i strid med de standarder, der er vedtaget af FN's Kvindekommission, som understreger, at denne henrettelsesmetode er barbarisk;

10. understreger, at saudiarabiske kvinder udgør 57 % af landets akademikere, men at kun 18 % af saudiarabiske kvinder over 15 år er beskæftiget, hvilket er en af de laveste beskæftigelsesgrader i verden; opfordrer til, at piger gives de samme muligheder for adgang til undervisning på primær- og sekundærtrinnet som drenge;

11. anmoder den saudiarabiske regering om endnu engang at se på og reformere systemet for uddannelse af kvinder for at øge deres økonomiske deltagelse, sikre større fokus på at styrke iværksætterkompetencer og tackle de særlige udfordringer, der knytter sig til ligestilling inden for de lovgivningsmæssige rammer, med henblik på at forbedre kvinders adgang til den statslige virksomhedsregistrering;

12. fremhæver og glæder sig over det uddannelsesprogram, der er igangsat i fællesskab med den nationale organisation for fælles uddannelse, som sigter mod at forberede unge piger på at komme ud på arbejdsmarkedet, og fremhæver de saudiarabiske myndigheders bestræbelser på at forbedre de unge pigers vilkår på uddannelsesområdet og styrke kvinders muligheder inden for nye sektorer, som normalt er forbeholdt mænd;

13. fremhæver betydningen af, at man i de senere år har erhvervet praksis med at blogge og bruge internettet og de sociale medier, navnlig blandt kvinderne;

14. minder den saudiarabiske regering om dens forpligtelser i henhold til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder og konventionen om barnets rettigheder, samt dem der ligeledes påhviler den som følge af FN's Generalforsamlings resolution 53/144, hvori erklæringen om menneskerettighedsforkæmpere vedtages; minder på dette grundlag den saudiarabiske regering om dens forpligtelser til klart og utvetydigt at efterleve princippet om lighed mellem mænd og kvinder og forbuddet mod alle former for forskelsbehandling af og vold mod kvinder og unge piger; tager derfor skarpt afstand fra, at to saudiarabiske kvindeaktivister for nylig er blevet idømt 10 måneders fængsel og har fået forbud mod at forlade landet i to år for at være kommet en kvinde til undsætning, som var offer for vold i hjemmet;

15. beklager, at LGBT-personers rettigheder ikke anerkendes af den saudiarabiske regering, og udtrykker dyb bekymring over, at der rapporteres om menneskerettighedskrænkelser mod formodede eller faktiske LGBT-personer;

16. opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at garantere fuldstændig og effektiv gennemførelse af de retlige foranstaltninger, der blev vedtaget for nylig, om beskyttelse af kvindelige arbejdstagere, der arbejder som hushjælpere, og til at rette særlig opmærksomhed mod vandrende kvindelige arbejdstagere, der arbejder som hushjælpere og er udsat for misbrug samt lever under forhold, der kan sidestilles med tvangsarbejde eller slaveri;

17. opfordrer den saudiarabiske regering til at bruge sin indflydelse som en af lederne i den islamiske og arabiske verden til at gennemføre mere målrettede og effektive foranstaltninger for at forsvare og fremme integritet, værdighed og grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for kvinder og piger samt lighed mellem kønnene i samfundet;

18. opfordrer EU til i sin dialog med Saudi-Arabien at fremme forebyggelse af vold mod kvinder samt efterforskning af sådanne gerninger og retsforfølgning af de ansvarlige og opfordrer Saudi-Arabien til at fremme betydningen af menneskerettighedsdialoger over for andre tredjelande i Mellemøsten og Nordafrika;

19. fremhæver betydningen af den åbne debat, der finder sted blandt kvindelige islamiske akademikere med hensyn til at fortolke religiøse tekster ud fra et kvinderettigheds- og ligestillingsperspektiv;

20 understreger, at alle forhandlinger om en EU-frihandelsaftale, der omfatter Saudi-Arabien, først skal fastsætte ufravigelige bestemmelser, der sikrer beskyttelse af kvinder og piger;

21. tilskynder den saudiarabiske regering til at støtte forskellige former for partnerskaber, udveksling af bedste praksis samt netværk, navnlig internationale, mellem kvindelige kunstnere eller kvinder i andre erhverv inden for kultur, medier eller journalistik;

22. tilskynder den saudiarabiske regering til at støtte og fremme forskellige former for interkulturel og interreligiøs dialog, navnlig blandt kvinder.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.11.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jill Evans, María Irigoyen Pérez

(1)

http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

6.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bastiaan Belder, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Charalampos Angourakis, Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik