ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική

  18.2.2014 - (2013/2147 (INI))

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Ana Gomes

  Διαδικασία : 2013/2147(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0125/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0125/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική

  (2013/2147 (INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας της 25ης Φεβρουαρίου 1989 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ),

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουλίου 1990 σχετικά με την εμβέλεια της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών που επρόκειτο να συναφθεί μεταξύ ΕΟΚ και ΣΣΚ[1],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τη Σαουδική Αραβία[2],

  –   έχοντας υπόψη την οικονομική συμφωνία μεταξύ των χωρών του ΣΣΚ που εγκρίθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2001 στο Μουσκάτ (Ομάν) και τη δήλωση του ΣΣΚ στη Ντόχα για την έναρξη ισχύος της τελωνειακής ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας των Αραβικών Χωρών του Κόλπου της 21ης Δεκεμβρίου 2002,

  –   έχοντας υπόψη την επικύρωση από τη Σαουδική Αραβία, τον Οκτώβριο του 2004, της σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), και ιδίως το άρθρο 7 αυτής που αφορά τον πολιτικό και δημόσιο βίο,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005 για τη Σαουδική Αραβία[3],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο Διαδίκτυο[4],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο: ποια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση;»[5]

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία[6],

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας με τίτλο «Μέριμνα για την παροχή ασφάλειας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2008,

  –   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν του 19ου Συμβουλίου Υπουργών ΕΕ-ΣΣΚ της 29ης Απριλίου 2009 που πραγματοποιήθηκε στο Μουσκάτ,

  –   έχοντας υπόψη το κοινό πρόγραμμα δράσης (2010-2013) σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-ΣΣΚ του 1989,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο[7],

  –   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν του 20ού Συμβουλίου Υπουργών ΕΕ-ΣΣΚ της 14ης Ιουνίου 2010 που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ)[8],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη[9],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και στη Βόρειο Αφρική[10],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στη Συρία[11],

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Μπαχρέιν[12],

  –   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες συνεδριάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη Γενεύη (2000-2012),

  –   έχοντας υπόψη την επίσκεψη της προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξ ονόματος του προέδρου Martin Schulz στη Σαουδική Αραβία, από τις 24 έως τις 25 Νοεμβρίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0125/2014),

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας διαδραματίζει σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και τον ισλαμικό κόσμο, ότι πρόκειται για τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο, ενώ αποτελεί επίσης ιδρυτικό και ηγετικό μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και της ομάδας G-20· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί σημαντικό εταίρο για την ΕΕ·

  B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνιστά βασικό εμπορικό εταίρο της Σαουδικής Αραβίας με ποσοστό 15% του συνολικού εμπορίου και ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο 11ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός εταιρειών της ΕΕ επενδύουν στην οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, ιδίως στον κλάδο πετρελαίων της χώρας και ότι η Σαουδική Αραβία συνιστά σημαντική αγορά για την εξαγωγή βιομηχανικών αγαθών της ΕΕ σε τομείς όπως η άμυνα, οι μεταφορές, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι εξαγωγές ιατρικών και χημικών προϊόντων·

  Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές αγαθών από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας στην ΕΕ και οι εξαγωγές από την ΕΕ στη Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ 2010 και 2012·

  Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του ΣΣΚ, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από 20 έτη, ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί·

  E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις που είναι παγκόσμιες σε προέλευση και αντίκτυπο, όπως η ραγδαία μεταβαλλόμενη οικονομία, η μετανάστευση, η ενεργειακή ασφάλεια, η διεθνής τρομοκρατία, η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεταβαλλόμενο πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής απαιτεί επαναξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας·

  Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι απόλυτη μοναρχία με κληρονομικό σύστημα διαδοχής και χωρίς εκλεγμένο κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει την πρόκληση της κληρονομικής διαδοχής μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει πληθυσμό 28 εκατομμύρια ανθρώπους, με 9 εκατομμύρια εξ αυτών να είναι αλλοδαποί και 10 εκατομμύρια ηλικίας κάτω των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 και μετά έχουν πραγματοποιηθεί συγκρατημένες και σταδιακές μεταρρυθμίσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν θεσμοθετηθεί, με αποτέλεσμα να είναι εύκολα αναστρέψιμες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις της χώρας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων εξακολουθούν να είναι χείριστες, με σημαντικές ασυνέπειες μεταξύ των διεθνών υποχρεώσεών της και της εφαρμογής τους·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώτες δημοτικές εκλογές στη Σαουδική Αραβία, το 2005, αποτέλεσαν την πρώτη εκλογική διαδικασία στην ιστορία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 μόνο τα μισά μέλη των δημοτικών συμβουλίων θα είναι αιρετά ενώ τα άλλα μισά θα διοριστούν από τον βασιλιά·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον εφέτος 30 γυναίκες διορίστηκαν για πρώτη φορά, στο συμβουλευτικό συμβούλιο Shura και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θα αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές μόνον από το 2015·

  Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Γυναίκες, Επιχειρήσεις και δίκαιο 2014 - άρση των εμποδίων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων» κατατάσσει τη Σαουδική Αραβία στην κορυφή των χωρών των οποίων οι νόμοι περιορίζουν το οικονομικό δυναμικό των γυναικών·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι η μοναδική χώρα στην οποία οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να οδηγούν και, παρόλον ότι δεν υπάρχει επίσημος νόμος που να απαγορεύει στις γυναίκες να οδηγούν, ένα υπουργικό διάταγμα του 1990 επισημοποίησε υφιστάμενη παραδοσιακή απαγόρευση και οι γυναίκες που αποπειρώνται να οδηγήσουν αντιμετωπίζουν κίνδυνο σύλληψης·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο δείκτης ανισότητας των φύλων (GII του ΠΑΗΕ) κατέταξε τη Σαουδική Αραβία στην 145η θέση σε σύνολο 148 χωρών, καθιστώντας τη μία από τις χώρες του κόσμου με τις μεγαλύτερες ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια έκθεση για το χάσμα μεταξύ των φύλων του 2012 (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ) κατατάσσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ως μία από τις ασθενέστερες στον κόσμο (θέση 133η επί 135 χωρών)·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σαουδική Αραβία ισχύει η θανατική ποινή για διάφορα εγκλήματα και ότι κατά το 2013 εκτελέστηκαν τουλάχιστον 24 άτομα· τουλάχιστον 80 άτομα εκτελέστηκαν το 2011 και παρόμοιος αριθμός το 2012 – δηλαδή πάνω από τρεις φορές περισσότερα από τα τουλάχιστον 27 άτομα που εκτελέστηκαν το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες οι εκτελέσεις γίνονται δημοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για εκτελέσεις γυναικών διά λιθοβολισμού, κατά παράβαση των κανόνων της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών, η οποία καταδικάζει αυτή τη βάρβαρη μορφή βασανιστηρίων·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει αναλάβει αποφασιστική δράση και μείζονα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια διάδοση και προώθηση μιας εξαιρετικά αυστηρής ερμηνείας του Ισλάμ με βάση τον σαλαφισμό/ ουαχαμπισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακραίες εκδηλώσεις του σαλαφισμού/ ουαχαμπισμού έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η Αλ-Κάιντα, και συνιστούν απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, ακόμη για την ίδια τη Σαουδική Αραβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει αναπτύξει σύστημα ελέγχου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν διοχετεύονται κεφάλαια σε τρομοκρατικές οργανώσεις, το οποίο πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω·

  ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες σχετικά με τα υπερβολικά ευρέα μέτρα κατά της τρομοκρατίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η μυστική κράτηση, εξ αιτίας των οποίων έχουν οδηγηθεί σε κράτηση και φυλάκιση και φιλειρηνικοί αντιφρονούντες κατηγορούμενοι για τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν ζητήσει επίμονα από τον βασιλιά Abdullah να απορρίψει τον νόμο κατά της τρομοκρατίας που εγκρίθηκε από το συμβούλιο υπουργών στις 16 Δεκεμβρίου, εξαιτίας του υπερβολικά ευρέος ορισμού της τρομοκρατίας, που έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή άδικων περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς οιαδήποτε ομιλία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ή την κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας είναι δυνατόν να διωχθεί ποινικά·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικών όσο και εκτός διαδικτύου, αποτελούν καίριες προϋποθέσεις και καταλυτικούς παράγοντες για τον εκδημοκρατισμό, τη μεταρρύθμιση και συνιστούν τρόπους άσκησης ουσιώδους ελέγχου της εξουσίας·

  ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει δυναμική κοινότητα επιγραμμικών ακτιβιστών και τον υψηλότερο αριθμό χρηστών twitter στη Μέση Ανατολή·

  ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, όπως αποδεικνύεται και από την άρνηση των αρχών να αναγνωρίσουν τις οργανώσεις Adala Centre for Human Rights και Union for Human Rights· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φιλανθρωπικά ιδρύματα εξακολουθούν να είναι οι μόνες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιτρέπονται στη χώρα·

  ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να βελτιώσει τους νόμους για την άσκηση θρησκευτικών πρακτικών, ιδίως αυτών που αφορούν τη δημόσια άσκηση και τις θρησκευτικές μειονότητες, που κατοχυρώνονται στις αληθινές αξίες της θρησκείας του Ισλάμ οι οποίες βασίζονται στην ανοχή και την αποδοχή των άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ο βασιλιάς του είναι ο φύλακας των δύο ιερών τζαμιών του Ισλάμ στη Μέκκα και στη Μεδίνα·

  Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει να διαπράττει εκτεταμένες παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη δηλωμένη αποδοχή εκ μέρους του πολυάριθμων συστάσεων της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) του 2009 ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· ότι μεταξύ των συστάσεων αυτών είναι η μεταρρύθμιση του ποινικού δικαστικού του συστήματος, το οποίο παραβιάζει τα πλέον βασικά διεθνή πρότυπα, δεδομένου ότι οι κρατούμενοι συχνά αντιμετωπίζουν με συστηματικές παραβιάσεις της ορθής διαδικασίας, επειδή δεν υφίσταται έγγραφος ποινικός κώδικας ο οποίος να ορίζει σαφώς τι συνιστά ποινικό αδίκημα και οι δικαστές μπορούν να κρίνουν ελεύθερα σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου και την προφητική παράδοση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νυν υπουργός Δικαιοσύνης έχει τονίσει την πρόθεσή του να κωδικοποιήσει τη Σαρία και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για την επιβολή ποινών·

  ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες σταδιακές δικαστικές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν το 2007 από τον βασιλιά Abdullah, όταν ενέκρινε το σχέδιο για νέο δικαστικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ανώτατου δικαστηρίου και ειδικών δικαστηρίων (εμπορικού, εργασιακού και διοικητικού)·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες Μπανγκλαντές, Ινδίας, Φιλιππινών, Πακιστάν και Υεμένης στάλθηκαν πίσω στις χώρες τους κατά τους τελευταίους μήνες, αφότου πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση της εργασιακής νομοθεσίας προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός μεταναστών εργαζομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας των πολιτών της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη εισροή τεράστιου αριθμού επαναπατριζομένων δημιουργεί ισχυρή πίεση στην συχνά αδύναμη και εύθραστη οικονομία των χωρών προέλευσης·

  ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2013, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέλεξε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να υπηρετήσει τριετή θητεία, από την 1η Ιανουαρίου 2014, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

  ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκίνηση διαλόγου μεταξύ του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να αποτελέσει πολύ χρήσιμη ευκαιρία για τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στη χώρα·

  1.   αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της ΕΕ και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την περιφερειακή σταθερότητα, τις σχέσεις με τον ισλαμικό κόσμο, το μέλλον της μετάβασης των χωρών της Αραβικής Άνοιξης, την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, τον πόλεμο στη Συρία, τη βελτίωση των σχέσεων με το Ιράν, τη σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών, και τα θέματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ιδίως στο πλαίσιο της ομάδας G-20· υπογραμμίζει ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον καθιστά τη Σαουδική Αραβία και τα άλλα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) επίκεντρο προκλήσεων για την ασφάλεια με περιφερειακό και με παγκόσμιο αντίκτυπο·

  2.   συμμερίζεται κάποιες από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, αλλά παροτρύνει την κυβέρνηση να συμμετάσχει ενεργά και εποικοδομητικά στη διεθνή κοινότητα· στο πλαίσιο αυτό εκφράζει ιδιαίτερα την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας σχετικά με την απαλλαγή της Συρίας από τα χημικά όπλα, αποφεύγοντας παράλληλα την στρατιωτική αντιπαράθεση·

  3.   καλεί παράλληλα το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να στηρίξει ενεργά την πρόσφατη προσωρινή συμφωνία μεταξύ της E3+3 και του Ιράν και να συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί η διπλωματική επίλυση εκκρεμών πυρηνικών ζητημάτων σε μια πιο συνολική συμφωνία εντός των επόμενων έξι μηνών προς το συμφέρον της ειρήνης και της ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή·

  4.   υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της Ευρώπης για μια ειρηνική και εύρυθμη εξέλιξη και πολιτική μεταρρύθμιση στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, που θα αποτελέσει καίριο παράγοντα για την εξασφάλιση μακροχρόνιας ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή·

  5.   καλεί τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να ξεκινήσουν διάλογο με την ΕΕ στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό των απαιτούμενων αλλαγών·

  6.   καλεί τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να δώσουν στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το έργο τους διευκολύνοντας την καταχώρηση των αδειών τους· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την παρενόχληση ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κράτησή τους χωρίς απαγγελία κατηγοριών·

  7.   ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να δώσουν στην Εθνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τη δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα του ΟΗΕ περί των εθνικών ιδρυμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αρχές του Παρισιού)·

  8.   υπενθυμίζει ότι οι επιδόσεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων αξιολογήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2009, στο πλαίσιο της καθολικής περιοδικής εξέτασης από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και ότι οι αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας αποδέχθηκαν επισήμως σημαντικό αριθμό συστάσεων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης, μεταξύ άλλων για την κατάργηση της ανδρικής κηδεμονίας και τον περιορισμό της επιβολής της θανατικής ποινής και της σωματικής τιμωρίας· αναμένει ουσιαστικότερη πρόοδο ως προς την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων και παροτρύνει το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να υιοθετήσει μια εποικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά τις συστάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν εξελίξει καθολικής περιοδικής εξέτασης για το 2013·

  9.   εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, τα βασανιστήρια και οι άδικες δίκες, συνεχίζουν να είναι ευρύτατες· ανησυχεί ιδιαίτερα ότι τα μέτρα δήθεν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο ως μέσο για τη σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ αυξάνονται οι καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να ενεργήσει επειγόντως σε σχέση με τις συστάσεις της ΚΠΕ του 2009, μεταξύ άλλων συνεχίζοντας και εντείνοντας την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος·

  10. επικροτεί τη δέσμευση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας με το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ μέσω του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις καθολικές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει κυρώσει έως τώρα· ζητεί, ωστόσο, από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να υπογράψει και να κυρώσει τις άλλες βασικές συνθήκες και συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τη Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους·

  11.  πιστεύει ότι η ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αυξάνει τις παγκόσμιες προσδοκίες για την επίδειξη ιδιαίτερου σεβασμού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και απευθύνει έκκληση στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να αυξήσει τις προσπάθειές του όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις· αναμένει από τα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συνεργαστούν πλήρως με τις ειδικές του διαδικασίες και να επιτραπούν απρόσκοπτες επισκέψεις από όλους τους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών και, ιδίως, να γίνει δεκτή επίσκεψη του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία·

  12.  σημειώνει ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει, σύμφωνα με αναφορές, τη μεγαλύτερη αναλογία χρηστών twitter παγκοσμίως, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τον ισχυρό ρόλο των διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην χώρα και την αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις γυναίκες· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να επιτρέψουν την ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά για όλους τους πολίτες της χώρας· εκφράζει τη λύπη του για την καταστολή των ακτιβιστών και των διαδηλωτών όταν διαδηλώνουν ειρηνικά· τονίζει ότι η ειρηνική υπεράσπιση των βασικών έννομων δικαιωμάτων ή η διατύπωση επικριτικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τρόπους άσκησης ενός θεμελιώδους δικαιώματος, όπως υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του για την ψηφιακή ελευθερία· τονίζει ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικών όσο και εκτός διαδικτύου είναι ουσιώδης σε μια ελεύθερη κοινωνία και συνιστά ζωτικό τρόπο άσκησης ελέγχου της εξουσίας·

  13.  ζητεί από την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να τηρήσει τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι διαφόρων μέσων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, έναντι του Αραβικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

  14.  καλεί το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ)·

  15.  ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να βελτιώσουν το ποινικό δικαστικό τους σύστημα που βασίζεται στη Σαρία, προκειμένου να πληροί τα διεθνή πρότυπα που διέπουν τις διαδικασίες για τη σύλληψη, την κράτηση και τη δίκη, καθώς και τα δικαιώματα των κρατουμένων·

  16.  καλεί τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να απελευθερώσουν κρατουμένους συνείδησης, να τερματίσουν τη δικαστική και εξωδικαστική παρενόχληση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επισπεύσουν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας σχετικά με τις ΜΚΟ που θα εξασφαλίζει την καταχώρισή τους, την ελευθερία λειτουργίας τους και τη δυνατότητα να λειτουργούν νόμιμα·

  17.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να στηρίξει ενεργά ομάδες της κοινωνίες των πολιτών που εργάζονται για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Σαουδική Αραβία· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ριάντ να επιδιώξει ένα γεμάτο πρόγραμμα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων με την ιδιότητα του παρατηρητή και κατά την πραγματοποίηση επισκέψεων στις φυλακές·

  18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παγκόσμια κατάργηση των βασανιστηρίων, της σωματικής τιμωρίας και της θανατικής ποινής και ζητεί την άμεση αναστολή των εκτελέσεων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθεί να επιβάλλει τη θανατική ποινή για ευρύ φάσμα εγκλημάτων· καλεί επίσης τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι μορφές σωματικής τιμωρίας· επικροτεί εν προκειμένω το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία ενέκρινε πρόσφατα νομοθεσία που κατέστησε την ενδοοικογενειακή βία έγκλημα·

  19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, τον περασμένο Ιανουάριο, μια οικιακή βοηθός από τη Σρι Λάνκα αποκεφαλίστηκε στη Σαουδική Αραβία για έγκλημα που φέρεται να διέπραξε όταν ήταν ακόμη παιδί – σαφής παραβίαση της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία απαγορεύει ρητώς την επιβολή θανατικής ποινής σε άτομα που ήταν κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο διάπραξης του εγκλήματος·

  20.  ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να διασφαλίσουν ότι όλοι οι ισχυρισμοί για βασανιστήρια και άλλου είδους κακομεταχείριση θα διερευνώνται διεξοδικά και αμερόληπτα, ότι όλοι οι φερόμενοι ως δράστες θα διώκονται και ότι τυχόν κατάθεση που έχει αποσπαστεί με βασανιστήρια δεν θα χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινικές διαδικασίες·

  21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την κύρωση της διεθνούς Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων, οι ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό πίεση ή εξαιτίας βασανιστηρίων είναι συνηθισμένες υποθέσεις· παροτρύνει τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να διασφαλίσουν την πλήρη εξάλειψη των βασανιστηρίων από το δικαστικό και το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας·

  22.  εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις χώρες του κόσμου στην οποία υπάρχει ακόμα η πρακτική του λιθοβολισμού· ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να εγκρίνουν νομοθεσία που θα θέτει εκτός νόμου την πρακτική του λιθοβολισμού, η οποία συνιστά κατάφωρη παραβίαση πλειόνων διεθνών πράξεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι συμβαλλόμενο μέρος·

  23.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας δεν απηύθυναν πρόσκληση στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρά τη σύσταση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) προς όλα τα κράτη να καλέσουν επίσημα τους ειδικούς εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών·

  24.  καλεί τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να σέβονται τη δημόσια λατρεία οποιασδήποτε πίστης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Κing Abdullah Bin Abdulaziz για τον Διαθρησκευτικό και Διαπολιτιστικό Διάλογο (KAICIID) στη Βιέννη για την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ πιστών διαφορετικών θρησκευμάτων και πολιτισμών σε όλο τον κόσμο· ενθαρρύνει τις αρχές να επιδείξουν μετριοπάθεια και ανοχή σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, όσον αφορά τη θρησκευτική πολυμορφία, μεταξύ άλλων και στους θρησκευτικούς χώρους, καθώς και κατά την άσκηση των δημόσιων καθηκόντων των αξιωματούχων και των δημόσιων υπαλλήλων·

  25.  τονίζει την ανάγκη σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί τις αρχές να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσουν την ανοχή και τη συνύπαρξη όλων των θρησκευτικών ομάδων· παροτρύνει τις αρχές να συνεχίσουν να εξετάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να εξαλείψουν πιθανές υφιστάμενες αναφορές που εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των πιστών άλλων θρησκειών ή πεποιθήσεων·

  26. ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να ορίσουν ελάχιστη ηλικία γάμου και να λάβουν μέτρα για την απαγόρευση των γάμων μεταξύ παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW), τις οποίες αμφότερες κύρωσε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας·

  27.     επικροτεί την πρωτοβουλία του βασιλιά να διαθέσει σε γυναίκες, για πρώτη φορά το 2013, 30 από τις 150 έδρες της συμβουλευτικής συνέλευσης (συμβούλιο Shura) του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και προσδοκεί την περαιτέρω ανάπτυξη των επαφών και των θεσμικών διασυνδέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου Shura· αναμένει την υλοποίηση της δήλωσης του βασιλιά, σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες θα αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις επόμενες δημοτικές εκλογές, που θα διεξαχθούν το 2015, και στη συνέχεια σε όλες τις υπόλοιπες εκλογές·

  28.  παροτρύνει τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να ανακαλέσουν το σύστημα της ανδρικής κηδεμονίας και προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του νόμου που προστατεύει τις γυναίκες από την ενδοοικογενειακή βία, ο οποίος εγκρίθηκε στις 26 Αυγούστου 2013, θα καταστεί αποτελεσματική μόνον εφόσον ανακληθεί το σύστημα της ανδρικής κηδεμονίας, δεδομένου ότι το σύστημα αυτό περιορίζει τη δυνατότητα των γυναικών να καταγγέλλουν κρούσματα ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας· ζητεί επίσης επίμονα από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να εξαλείψουν όλους τους περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στον γάμο, στις ευκαιρίες απασχόλησης, στη δικαιοπρακτική ικανότητα καθώς και όλες τις μορφές διακρίσεων εις βάρος των γυναικών στο οικογενειακό δίκαιο και στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή· επικροτεί την παγκόσμια εκστρατεία υποστήριξης της άρσης της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες· καλεί τις αρχές να σταματήσουν να ασκούν πίεση σε εκείνους που συμμετέχουν στην εκστρατεία για το δικαίωμα των γυναικών να οδηγούν· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν επίσης από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/53/144 για την έγκριση της διακήρυξης υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη οι εκστρατείες αυτές ευαισθητοποίησης να απευθύνονται επίσης στους άνδρες, ώστε να έχουν και αυτοί επίγνωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των γενικών επιπτώσεων που έχει στην κοινωνία ο μη σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων· επιμένει ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να φθάσουν και στις αγροτικές όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας·

  29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη νομοθεσία που επιτρέπει στα κορίτσια της Σαουδικής Αραβίας που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία να αθλούνται· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ισχύει το αυτό για τα κορίτσια στα δημόσια σχολεία· επικροτεί τον υψηλό αριθμό γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίων οι οποίες επί του παρόντος είναι περισσότερες από τους άνδρες και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για επένδυση στην εκπαίδευση των γυναικών· τονίζει ότι, ενώ οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία αποτελούν το 57% των αποφοίτων πανεπιστημίων της χώρας, μόνο το 18% εξ αυτών, ηλικίας άνω των 15 ετών απασχολούνται – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά παγκοσμίως· ζητεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει το σύστημα εκπαίδευσης των γυναικών, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην οικονομία, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα σε σχέση με την ισότητα των φύλων στη νομοθεσία, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών στις κρατικές υπηρεσίες έκδοσης αδειών για επιχειρήσεις· αναγνωρίζει και επικροτεί το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει θεσπιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό για την από κοινού Εκπαίδευση, με στόχο την προετοιμασία των νέων γυναικών για την είσοδο στην αγορά εργασίας, και τονίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τη βελτίωση της θέσης των κοριτσιών όσον αφορά την κατάρτιση και την επέκταση της πρόσβασης των γυναικών σε νέους τομείς που κατά κανόνα απευθύνονται στους άνδρες·

  30.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας για την προώθηση των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χάρη στην οποία αναπτύσσονται νέες εκπαιδευτικές τάσεις στο Βασίλειο· σημειώνει ότι, παρόλο που το 2011 ο αριθμός των γυναικών που εγγράφηκαν στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανερχόταν σε 473.725 (429.842 άνδρες) ενώ το 1961 εγγράφηκαν μόλις 4 γυναίκες, και ο αριθμός των γυναικών που αποφοίτησαν από τα ιδρύματα αυτά ανερχόταν σε 59.948 (55.842 άνδρες)· το ποσοστό γυναικών που φοιτούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης αυξήθηκε από 33% το 1974-5 σε 81 τοις εκατό το 2013· επικροτεί το πρόγραμμα διεθνούς υποτροφίας το οποίο έδωσε τη δυνατότητα οι γυναίκες υπότροφοι που φοιτούν στο εξωτερικό να ανέλθουν σε 24.581·

  31. επικροτεί τη χορήγηση των πρώτων αδειών άσκησης επαγγέλματος σε γυναίκες δικηγόρους αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το νομικό σύστημα βρίσκεται στα χέρια ανδρών δικαστών που προέρχονται από τον θρησκευτικό χώρο· λαμβάνει υπό σημείωση τη σταδιακή κωδικοποίηση του νόμου της Σαρία και ζητεί την επίσπευση της εν λόγω διαδικασίας, καθώς η έλλειψη κωδικοποίησης και η παράδοση του δικαστικού προηγούμενου προκαλούν συχνά μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των νόμων της χώρας και παρατυπίες κατά την απονομή δικαιοσύνης· τονίζει την καίρια σημασία της εξασφάλισης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της δέουσας νομικής κατάρτισης των δικαστών·

  32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας κύρωσε τέσσερις συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συγκεκριμένα: τη Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW, κυρώθηκε το 2000), τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT, 1997), τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1996) και τη διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων (1997)·

  33. υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου που έχει δρομολογηθεί μεταξύ λόγιων γυναικών που έχουν κάνει ισλαμικές σπουδές για την ερμηνεία θρησκευτικών κειμένων από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας·

  34. τονίζει ότι όλες οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με τη Σαουδική Αραβία θα πρέπει, καταρχήν, να προβλέπουν αυστηρές υποχρεώσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών·

  35.  επικροτεί την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης να επισπεύσει την πρόσληψη γυναικών σε διάφορους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, γεγονός το οποίο οδήγησε σε αύξηση του αριθμού γυναικών πολιτών της χώρας που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα από 55.600 το 2010 σε περίπου 100.000 το 2011 και σε 215.840 στα τέλη του 2012· επικροτεί την απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων για τη θέσπιση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης των γυναικών·

  36.  καλεί τις αρχές να βελτιώσουν το σύστημα χορηγίας «kafala», τις συνθήκες εργασίας και τη μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων, και να επιστήσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για σεξουαλική βία και οι οποίες συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες με συνθήκες που ισοδυναμούν ουσιαστικά με δουλεία· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στους εργασιακούς νόμους και ιδίως να καταργήσει εξ ολοκλήρου το σύστημα χορηγίας (kafala) και επικροτεί την πρόσφατη έκκληση της Εθνικής Εταιρείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προς την κυβέρνηση για την πρόσληψη αλλοδαπών εργαζομένων, αντί να γίνει αυτό στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης· επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες θέσπισης εθνικής εργασιακής νομοθεσίας με σκοπό την τυποποίηση της προστασίας των απασχολούμενων σε οικιακές εργασίες και την εξασφάλιση της ποινικής δίωξης των εργοδοτών σε περίπτωση σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης ή παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων·

  37.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν τις πρόσφατες βίαιες επιθέσεις σε βάρος μεταναστών εργαζόμενων και να απελευθερώσουν τα χιλιάδες άτομα που έχουν συλληφθεί και κρατούνται σε πρόχειρα κέντρα και, σύμφωνα με ισχυρισμούς, συχνά χωρίς κατάλληλο καταφύγιο ή ιατρική περίθαλψη, και παροτρύνει τις χώρες προέλευσης να συνεργαστούν με τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας προκειμένου να οργανώσουν την επιστροφή των εργαζομένων στην πατρίδα υπό όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινες συνθήκες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή των εργασιακών νόμων συχνά δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ασκείται αδικαιολόγητη βία σε βάρος παράνομων μεταναστών, όπως στην επιχείρηση καταστολής που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 αιθιόπων πολιτών, την κράτηση 33.000 ατόμων και την απέλαση περίπου 200.000 παράνομων μεταναστών·

  38.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ορισμένων από τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ, συγκεκριμένα της Σύμβασης αριθ. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας· επικροτεί την προσχώρηση του Βασιλείου στο πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, (πρωτόκολλο του Παλέρμο)· αναμένη την υλοποίηση νομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή όλων αυτών των διεθνών συνθηκών·

  39.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας απέρριψε πρόσφατα μια μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ·

  40.  εκτιμά ότι η λύση για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων προβλημάτων ασφαλείας στην περιοχή έγκειται στην καθιέρωση ενός κοινού πλαισίου ασφαλείας, από το οποίο δεν θα εξαιρείται καμία χώρα και στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη τα έννομα συμφέροντα όλων των χωρών σε σχέση με την ασφάλεια·

  41.  υπογραμμίζει την καίρια σημασία που θα μπορούσε να έχει η συνεργασία ΕΕ-Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του φονταμενταλισμού αλλά τονίζει ότι για να είναι αποτελεσματική πρέπει να σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες· ζητεί από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να βελτιώσουν τον έλεγχο της χρηματοδότησης των ριζοσπαστικών μιλιταριστικών ομάδων στο εξωτερικό από πολίτες και φιλανθρωπικές οργανώσεις της Σαουδικής Αραβίας· χαιρετίζει τη συμφωνία συνεισφοράς για τη δρομολόγηση του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών που υπεγράφη από τα Ηνωμένα Έθνη και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 και την απόφαση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να το χρηματοδοτήσει για τρία έτη·

  42.  εκφράζει την ανησυχία ότι η οικονομική και πολιτική στήριξη που παρέχει το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας σε ορισμένες θρησκευτικές και πολιτικές ομάδες της Βόρειας Αφρικής της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και ιδίως της νότιας Ασίας (συγκεκριμένα του Πακιστάν και του Αφγανιστάν), ενδέχεται να οδηγήσει στην ενίσχυση φονταμενταλιστικών και σκοταδιστικών δυνάμεων που υπονομεύουν τις προσπάθειες για καλλιέργεια δημοκρατικής διακυβέρνησης και αντιτίθενται στη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο·

  43.  καλεί τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν με την ΕΕ και διεθνώς ώστε να εμποδίσουν τα κινήματα των σαλαφιστών να παρέχουν στήριξη στις ένοπλες ομάδες ανταρτών στο Μάλι και τις δραστηριότητες που αυτές αναπτύσσουν εναντίον του κράτους και που έχουν ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής·

  44.  τονίζει ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί βασικό μέλος της «Ομάδας Φίλων της Συρίας»· καλεί το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να συμβάλει σε μια ειρηνική, δίχως αποκλεισμούς λύση όσον αφορά τη σύγκρουση στη Συρία, ιδίως μέσω της στήριξης των συνομιλιών κατά τη διάσκεψη «Γενεύη ΙΙ», άνευ προϋποθέσεων· ζητεί επίσης πιο ενεργό ρόλο στην παροχή κάθε δυνατής ανθρωπιστικής βοήθειας στο συριακό λαό που πλήττεται από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία· ζητεί από το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να τερματίσει τη χρηματοδοτική, στρατιωτική και πολιτική του στήριξη προς συριακές εξτρεμιστικές ομάδες και να ενθαρρύνει άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο·

  45. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να συμβάλει εποικοδομητικά και να παρέμβει υπέρ των ειρηνικών μεταρρυθμίσεων και του εθνικού διαλόγου στο Μπαχρέιν·

  46.  καλεί τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας να συμμετάσχουν σε ειρηνικό διάλογο με το Ιράν σχετικά με τις διμερείς σχέσεις και το μέλλον της περιοχής· επικροτεί περαιτέρω τη δήλωση της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας της 24ης Νοεμβρίου σχετικά με το αποτέλεσμα της συμφωνίας της Γενεύης με το Ιράν·

  47.  ζητεί από την ΕΕ και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να συνεργαστούν αποτελεσματικά με στόχο να επιτευχθεί δίκαιο και βιώσιμο αποτέλεσμα για τον τερματισμό της διαμάχης Ισραήλ-Παλαιστίνης·

  48.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν την παρουσία τους στην περιοχή και να ενισχύσουν τις σχέσεις εργασίας με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας τους πόρους στην Αντιπροσωπεία στο Ριάντ και με τον σχεδιασμό τακτικών επισκέψεων στο Βασίλειο, συγκεκριμένα από την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας·

  49.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Α.Μ. τον Βασιλέα Abdullah Ibn Abdul Aziz, την κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, και τον Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Εθνικού Διαλόγου του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

  • [1]  ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 216
  • [2]  ΕΕ C 032 της 5.2.1996, σ. 75
  • [3]  ΕΕ C 320 της 15.12.2005, σ. 178
  • [4]  ΕΕ C 303Ε της 13.12.2006, σ. 879
  • [5]  ΕΕ C 76 E της 27.3.2008, σ. 100
  • [6]  ΕΕ C 323Ε της 18.12.2008, σ. 529
  • [7]  EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 126
  • [8]  EE C 247 E της 17.8.2012, σ. 1
  • [9]  ΕΕ C 296E της 2.10.2012, σ. 81
  • [10]  ΕΕ C 33Ε της 5.2.2013, σ. 158
  • [11]  ΕΕ C 51Ε της 22.2.2013, σ. 118
  • [12]  ΕΕ C 48 E/228 της 18.2.2012, σ. 238

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (29.11.2013)

  προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

  σχετικά με τη Σαουδική Αραβία, τις σχέσεις της με την ΕΕ και τον ρόλο της στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική
  (2013/2147(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Matera

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές διακρίσεων και διαχωρισμού στην ιδιωτική και δημόσια ζωή και πρέπει να λαμβάνουν άδεια από άνδρα κηδεμόνα για ορισμένες από τις πιο βασικές αποφάσεις τους για τη ζωή, κυρίως για συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε θέματα απασχόλησης·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Γυναίκες, Επιχειρήσεις και δίκαιο 2014 - άρση των εμποδίων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων»[1] κατατάσσει τη Σαουδική Αραβία στην κορυφή των χωρών των οποίων οι νόμοι περιορίζουν το οικονομικό δυναμικό των γυναικών·

  1.  ενθαρρύνει τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τη Σαουδική Αραβία υπέρ των γυναικών (το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές του 2015· τον διορισμό 30 γυναικών στο Συμβούλιο Shura - 20% του συνόλου των μελών του συμβουλίου αυτού· τη θέσπιση νόμου για την προστασία των γυναικών, των παιδιών και των εγχώριων εργαζομένων από την κακομεταχείριση· τη χορήγηση αδειών που επιτρέπουν στις γυναίκες να ασκούν τη δικηγορία)· ενθαρρύνει τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών εφαρμόζονται τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει τον διάλογο με τη Σαουδική Αραβία για τη στήριξη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, χειραφέτηση των γυναικών και βελτίωση της ευημερίας τους, και ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερών συμφωνιών·

  2.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των γυναικών έναντι της ενδοοικογενειακής βίας, που εγκρίθηκε στις 26 Αυγούστου 2013, δεν θα καταστεί δυνατή όσο εξακολουθεί να ισχύει ντε φάκτο το σαουδαραβικό σύστημα κηδεμονίας από άρρενα, το οποίο εμποδίζει τη δυνατότητα των γυναικών να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης·

  3.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών, ιδιαίτερα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου (κυρίως σε θέματα γάμου, διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, γονικών δικαιωμάτων, ιθαγένειας, κληρονομιάς, δικαιοπρακτικής ικανότητας κλπ.), σύμφωνα με τις διεθνείς πράξεις·

  4.  καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να θεσπίσει πολιτικές υπέρ των γυναικών και του ρόλου τους στην κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο και τις πολιτικές δραστηριότητες, που θα ενθαρρύνουν την εκπαίδευση των γυναικών· εκφράζει την ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για την εκστρατεία ενημέρωσης που δρομολόγησαν οι εθνικές αρχές σε συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την ευαισθητοποίηση των γυναικών για τα δικαιώματά τους και για τα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία τους· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη οι εκστρατείες αυτές ευαισθητοποίησης να απευθύνονται και στους άνδρες, ώστε και αυτοί να έχουν επίσης επίγνωση των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και των γενικών επιπτώσεων που έχει στην κοινωνία ο μη σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων· επιμένει ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να φθάσουν και στις αγροτικές περιοχές όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας·

  5.  χαιρετίζει την πρόσφατη νομοθεσία που επιτρέπει στα κορίτσια της Σαουδικής Αραβίας που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία να αθλούνται· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ίδιο δεν ισχύει για τα κορίτσια στα δημόσια σχολεία·

  6.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τη θέσπιση νομοθεσίας για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και την προώθηση της συζήτησης που ξεκίνησε πρόσφατα για το θέμα αυτό· καλεί, ωστόσο, την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να καταργήσει τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των γυναικών, κυρίως την απαγόρευση οδήγησης, καθώς και στις ευκαιρίες απασχόλησής τους, τη νομική προσωπικότητα και την εκπροσώπηση στις δικαστικές διαδικασίες·

  7.  χαιρετίζει τις αποφάσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Απασχόλησης σε συνεργασία με το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για την επιτάχυνση και την προώθηση της πρόσληψης γυναικών σε διάφορους κλάδους του ιδιωτικού τομέα, και ζητεί από το υπουργείο να μεριμνήσει για την ουσιαστική εφαρμογή και παρακολούθηση των εν λόγω μέτρων·

  8.  καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να καταπολεμήσουν την παράδοση των καταναγκαστικών και πρόωρων γάμων, που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία προκαλεί κοινωνική αναταραχή, συνιστά μορφή βασανισμού, καθώς και εμπόδιο στην ανάπτυξη·

  9.  ζητεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να εξετάσει τις καταγγελίες για εκτελέσεις διά λιθοβολισμού, με ή χωρίς δικαστικές διαδικασίες, που εικάζεται ότι λαμβάνουν χώρα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι αντίθετες στα πρότυπα που έχει θεσπίσει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση της Γυναίκας, βάσει των οποίων χαρακτηρίζονται ως βάρβαρη μορφή βασανισμού·

  10. τονίζει ότι, ενώ οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία αποτελούν το 57% των αποφοίτων πανεπιστημίων της χώρας, μόνο το 18% αυτών των γυναικών πάνω από την ηλικία των 15 ετών απασχολούνται – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στον κόσμο· ζητεί να δίνονται στα κορίτσια ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα αγόρια·

  11. ζητεί από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει το σύστημα εκπαίδευσης των γυναικών, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους στην οικονομία, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο κανονιστικό περιβάλλον, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών στις κρατικές υπηρεσίες αδειοδότησης επιχειρήσεων·

  12. αναγνωρίζει και επικροτεί το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει θεσπιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό για την από κοινού Εκπαίδευση, με στόχο την προετοιμασία των νέων γυναικών για την είσοδο στην αγορά εργασίας, και τονίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τη βελτίωση της θέσης των κοριτσιών όσον αφορά την κατάρτιση και την επέκταση της πρόσβασης των γυναικών σε νέους τομείς που κατά κανόνα απευθύνονται στους άνδρες·

  13. υπογραμμίζει τη σημασία που απέκτησε τα τελευταία χρόνια η πρακτική τήρησης διαδικτυακού ιστολογίου (blogging) και η χρήση του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, ιδίως μεταξύ των γυναικών·

  14. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν επίσης από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/53/144 για την έγκριση της διακήρυξης υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει, επ’ αυτού, ότι είναι χρέος της να θεσπίσει χωρίς αμφισημίες την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης ή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη καταδίκη δύο ακτιβιστριών από τη Σαουδική Αραβία σε 10 μήνες φυλάκιση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια, επειδή βοήθησαν μια γυναίκα που ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας·

  15. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔ από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος ατόμων που είναι ή θεωρούνται ότι είναι ΛΟΑΔ·

  16. ζητεί από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να εξασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των πρόσφατα εγκριθέντων νομοθετικών μέτρων για την προστασία των οικιακών βοηθών και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των μεταναστριών οικιακών βοηθών που υφίστανται κακοποίηση και ζουν σε συνθήκες που ισοδυναμούν με καταναγκαστική εργασία ή δουλεία·

  17. καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να χρησιμοποιήσει την επιρροή της ως ηγέτιδας χώρας στον ισλαμικό και αραβικό κόσμο για τη δρομολόγηση πιο στοχευμένων και αποτελεσματικών δράσεων για την υπεράσπιση και την προώθηση της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών και της ίσης αξίας των δύο φύλων στη σημερινή κοινωνία·

  18. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει, στις σχέσεις της με τη Σαουδική Αραβία, την πρόληψη, τη διερεύνηση και τη δίωξη των πράξεων βίας κατά των γυναικών, στο πλαίσιο του διαλόγου της με τη Σαουδική Αραβία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από τη Σαουδική Αραβία να ενισχύσει τη σημασία του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με άλλες τρίτες χώρες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική·

  19. υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου που έχει δρομολογηθεί μεταξύ λόγιων γυναικών που έχουν κάνει ισλαμικές σπουδές για την ερμηνεία θρησκευτικών κειμένων από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας·

  20 τονίζει ότι όλες οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με τη Σαουδική Αραβία θα πρέπει, καταρχήν, να προβλέπουν αυστηρές υποχρεώσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών·

  21. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να υποστηρίξει συνεργασίες σε διάφορες μορφές, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, καθώς και τη δημιουργία δικτύων, μεταξύ άλλων διεθνών, με τη συμμετοχή καλλιτέχνιδων και γυναικών επαγγελματιών στους τομείς του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας·

  22. ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να υποστηρίξει και να προωθήσει διάφορες μορφές διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου, ιδίως μεταξύ των γυναικών.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.11.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Silvana Koch-Mehrin, Constance Le Grip, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Антония Първанова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Kent Johansson, Nicole Kiil-Nielsen, Doris Pack

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jill Evans, María Irigoyen Pérez

  • [1]  http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-2014-Key-Findings.pdf

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  6.2.2014

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  49

  4

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bastiaan Belder, Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Willy Meyer, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Boris Zala, Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Νικόλαος Σαλαβράκος, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Андрей Ковачев, Маруся Любчева

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Reinhard Bütikofer, Véronique De Keyser, Kinga Gál, Antonio López-Istúriz White, Χαράλαμπος Αγγουράκης

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  María Auxiliadora Correa Zamora, Leonidas Donskis, Marie-Christine Vergiat