ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Амалия Сартори
(Опростена процедура – член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2013/0351(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0126/2014
Внесени текстове :
A7-0126/2014
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (15854/2013),

–       като взе предвид Решение 98/591/ЕО на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно сключването на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати,

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0462/2013),

–   като взе предвид член 81, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0126/2014),

1.  дава своето одобрение за подновяване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

27.11.2013

Дата на приемане

13.2.2014