HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Amalia Sartori
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 46, stk. 1)

Procedure : 2013/0351(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0126/2014
Indgivne tekster :
A7-0126/2014
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (15854/2013),

–       der henviser til Rådets afgørelse 98/591/EF af 13. oktober 1998 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering,

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7‑0462/2013),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 81, artikel 90, stk. 7, og artikel 46, stk. 1,

–       der henviser til henstilling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0126/2014),

1.      godkender forlængelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Amerikas Forenede Staters regeringer og parlamenter.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Forenklet procedure - dato for afgørelse

27.11.2013

Dato for vedtagelse

13.2.2014