ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Amalia Sartori
(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2013/0351(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0126/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0126/2014
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την επέκταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15854/2013),

–       έχοντας υπόψη την απόφασή 98/591/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998, για τη σύναψη συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0462/2013),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 81, το άρθρο 90 παράγραφος 7 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0126/2014),

1.      εγκρίνει την επέκταση της συμφωνίας·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

27.11.2013

Ημερομηνία έγκρισης

13.2.2014