SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Amalia Sartori
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2013/0351(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0126/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0126/2014
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15854/2013),

–       ottaa huomioon neuvoston päätöksen 98/591/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 1998, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä,

–       ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7‑0462/2013),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan, 90 artiklan 7 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A7‑0126/2014),

1.      antaa hyväksyntänsä sopimuksen jatkamiselle;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

27.11.2013

Hyväksytty (pvä)

13.2.2014