Ziņojums - A7-0126/2014Ziņojums
A7-0126/2014

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu valdības zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanu

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Amalia Sartori
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 46. panta 1. punkts)

Procedūra : 2013/0351(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0126/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0126/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Kopienas un Amerikas Savienoto Valstu valdības zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanu

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (15854/2013),

–       ņemot vērā Padomes 1998. gada 13. oktobra Lēmumu 98/591/EK par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienoto Valstu valdību,

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C7‑0462/2013),

–       ņemot vērā Reglamenta 81. pantu, 90. panta 7. punktu un 46. panta 1. punktu,

–       ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A7‑0126/2014),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma pagarināšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Amerikas Savienoto Valstu valdībai un parlamentam.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

27.11.2013

Pieņemšanas datums

13.2.2014