ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Amalia Sartori
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2013/0351(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0126/2014
Teksty złożone :
A7-0126/2014
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (15854/2013),

–   uwzględniając decyzję Rady 98/591/WE z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki,

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0462/2013),

–   uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0126/2014),

1.  wyraża zgodę na przedłużenie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona - data decyzji

27.11.2013

Data przyjęcia

13.2.2014