RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Amalia Sartori
(Procedura simplificată – articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2013/0351(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0126/2014
Texte depuse :
A7-0126/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15854/2013),

–   având în vedere Decizia 98/591/CE a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii,

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0462/2013),

–   având în vedere articolul 81, articolul 90 alineatul (7) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0126/2014),

1.  aprobă prelungirea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

27.11.2013

Data adoptării

13.2.2014