PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalka: Amalia Sartori
(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) Poslovnika)

Postopek : 2013/0351(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0126/2014
Predložena besedila :
A7-0126/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15854/2013),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 98/591/ES z dne 13. oktobra 1998 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Združenih držav Amerike.

–       ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0462/2013),

–       ob upoštevanju členov 81, 90(7) ter 46(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0126/2014),

1.      odobri sklenitev sporazuma;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Združenih držav Amerike.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

27.11.2013

Datum sprejetja

13.2.2014