Betänkande - A7-0126/2014Betänkande
A7-0126/2014

  REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

  18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

  Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  Föredragande: Amalia Sartori
  (Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

  Förfarande : 2013/0351(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0126/2014
  Ingivna texter :
  A7-0126/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

  (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av utkastet till rådets beslut (15854/2013),

  –   med beaktande rådets beslut av den 13 oktober 1998 om att ingå ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (98/591/EG),

  –   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0462/2013),

  –   med beaktande av artiklarna 81, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0126/2014),

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Förenklat förfarande - beslut

  27.11.2013

  Antagande

  13.2.2014