Betänkande - A7-0126/2014Betänkande
A7-0126/2014

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

18.2.2014 - (15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE)) - ***

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Amalia Sartori
(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2013/0351(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0126/2014
Ingivna texter :
A7-0126/2014
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering

(15854/2013 – C7‑0462/2013 – 2013/0351(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (15854/2013),

–   med beaktande rådets beslut av den 13 oktober 1998 om att ingå ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta staters regering (98/591/EG),

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 andra stycket led a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0462/2013),

–   med beaktande av artiklarna 81, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0126/2014),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

27.11.2013

Antagande

13.2.2014