ДОКЛАД относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.

19.2.2014 - (2014/2008(INI))

Комисия по петиции
Докладчик: Ярослав Лешек Валенса


Процедура : 2014/2008(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0131/2014
Внесени текстове :
A7-0131/2014
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно резултата от разискванията на комисията по петиции през парламентарната 2013 г.

(2014/2008(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид значението на правото на петиция и колко е важно парламентарните органи да бъдат информирани незабавно за конкретните опасения и мнения на европейския гражданин или на пребиваващия в ЕС, както е предвидено в членове 24 и 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 44 относно правото на петиция до Европейския парламент,

–   като взе предвид разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка, и по-специално членове 258 и 260,

–   като взе предвид член 48 и член 202, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0131/2014),

А. като има предвид, че броят на петициите, получени през 2013 г., която беше „Европейска година на гражданите“, е 2 885, което представлява увеличение с почти 45 % спрямо 2012 г.; и като отбелязва, че до този момент през настоящия парламентарен мандат са били регистрирани почти 10 000 петиции;

Б.  като има предвид, че макар тези цифри да остават скромни в сравнение с населението на Европейския съюз, те все пак показват значително повишаване на осведомеността относно правото на петиция и оправданите правни очаквания относно пригодността на процеса на внасяне и разглеждане на петиции като средство за съсредоточаване на вниманието на европейските институции и на държавите членки върху въпросите, които предизвикват безпокойството на отделните граждани, местните общности, неправителствените организации, доброволческите сдружения и частните предприятия;

В.  като има предвид, че европейските граждани се представляват пряко от единствената институция на ЕС, избрана от тях — Европейския парламент; като има предвид, че правото на петиция им предлага възможността да се обръщат пряко към своите представители;

Г.  като има предвид, че правото на петиция засилва способността на Европейския парламент да отговори на очакванията на гражданите и лицата, пребиваващи на територията на Съюза, като в същото време осигурява на хората открит, демократичен и прозрачен механизъм за получаване, когато е законосъобразно и обосновано, на извънсъдебни правни средства за защита по отношение на жалбите им, особено когато това се отнася до проблеми във връзка с прилагането на европейското законодателство; като има предвид, че петициите осигуряват ценна обратна информация за законодателите и изпълнителните органи както на равнище на ЕС, така и на национално равнище;

Д. като има предвид, че трябва да се предотвратят по-нататъшните безвъзвратни загуби на биологично разнообразие, особено в определените по „Натура 2000“ зони; като има предвид ангажимента на държавите членки да гарантират защитата на специалните защитени територии съгласно Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (79/409 EИО); като има предвид, че въпреки че Комисията може изцяло да проверява съответствието с правото на ЕС едва когато националните органи вземат окончателно решение, е важно, особено във връзка с въпросите, отнасящи се до околната среда, да се провери на ранен етап дали местните, регионалните и националните органи правилно прилагат всички съответни процедурни изисквания, предвидени от законодателството на ЕС, включително принципа на предпазливост;

Е.  като има предвид, че е необходимо по-голямо участие на гражданите в процеса на вземане на решения на равнище ЕС, за да се утвърдят неговата легитимност и отчетност; като има предвид, че процесът на внасяне и разглеждане на петиции също така представлява средство за проверка на действителността по отношение на напреженията, които съществуват в рамките на европейските общества, особено във време на икономическа криза и социални вълнения, които са резултат от въздействието на срива на световните финансови пазари и банкови системи върху населението на Европа; като припомня, че комисията по петиции организира публично изслушване с участието на вносители на петиции по този въпрос през септември 2013 г.; като има предвид, че вниманието на комисията беше привлечено от много петиции относно финансови нарушения и злоупотреби в ущърб на правата на потребителите в банковия сектор, и по-специално от драматичните последици от принудителните извеждания от домовете на цели семейства в резултат на нарушения в клаузите на ипотечни договори;

Ж. като има предвид, че такива петиции, отправени до комисията по петиции, често са предоставяли полезна информация на други комисии на Европейския парламент, които отговарят за формулирането на законодателство, имащо за цел да създаде социално-икономическа и екологично по-сигурна, стабилна, справедлива и благоприятна основа за бъдещето на всички европейски граждани и на лицата, пребиваващи на територията на Съюза;

З.  като има предвид, че всяка петиция се оценява и разглежда по същество, дори когато е отправена само от един гражданин на ЕС или един пребиваващ на територията на ЕС, и всеки вносител на петиция има право да получи отговор на собствения си език или на езика, който е използвал за внасяне на петицията;

И. като има предвид, че времето за обработка на получената петиция и времето за отговор варират в зависимост от естеството и сложността ѝ, но че ще се полагат всички усилия да се отговори надлежно и в разумен срок на въпросите, които предизвикват безпокойството на вносителите на петиции, както и по подходящ начин, не само от гледна точка на процедурите, но и на тяхната същина;

Й. като има предвид, че вносителите на петиции, чиито петиции се обсъждат впоследствие по време на редовните заседания на комисията по петиции, имат възможност да участват в пълна степен, имат право да представят своите петиции заедно с по-подробна информация и по този начин да допринесат активно за работата на комисията, като предоставят допълнителна и непосредствена информация на членовете на комисията по петиции и на Европейската комисия, както и на евентуално присъстващите представители на държавите членки; и като има предвид, че през 2013 г. 185 вносители на петиции са присъствали на разискванията на комисията и са взели активно участие в тях;

К. като има предвид, че дейността на комисията по петиции се основава изцяло на информацията и приноса, получени от вносителите на петиции, наред с резултатите от нейните собствени разследвания на всеки отделен случай, допълнени, когато е необходимо, от още експертни познания от Европейската комисия, държавите членки или други органи; като има предвид също така, че приоритетите в дневния ѝ ред се подреждат и организират въз основа на решения, вземани по демократичен път от нейните членове;

Л. като има предвид, че установените критерии за допустимост на петициите, съгласно разпоредбите на Договора и правилата на Парламента, посочват, че петицията трябва да засяга въпроси, които се отнасят до сферата на дейност на Съюза и които засягат пряко вносителя; и че в резултат на това част от получените петиции са обявени за недопустими, защото не отговарят на тези критерии;

М. като има предвид, че правото на петиция е важен инструмент за участие и демократичен контрол от страна на гражданите, и че трябва да се гарантира правилното му прилагане от началото до края на процеса; като има предвид, че това право трябва да е изцяло гарантирано, независимо от правителствените интереси; като има предвид, че този принцип трябва да служи за пример на равнище ЕС при разглеждането на петиции в рамките на настоящия Парламент и на Комисията;

Н. като има предвид, че гореспоменатите критерии бяха проверени в съдебната практика и че решенията на Съда на Европейския съюз, например по дело T-308/07, подкрепиха критериите, свързани с правото на петиция и факта, че декларациите по отношение на петициите, обявени за недопустими, трябва да са добре обосновани и да се изисква обосновка от комисията в нейната последваща кореспонденция с вносителя на петицията; и например по дело T-280/09 и T-160/10, по отношение на петициите, които могат да се считат за твърде неточни в тяхното съдържание;

О. като има предвид, че в допълнение към получените петиции, свързани с въздействието на кризата върху европейските граждани и лицата, пребиваващи на територията на Съюза, други ключови области на загриженост на вносителите на петиции се отнасят до въпроси, свързани с правото в областта на околната среда (по-специално по отношение на управлението на отпадъците и на водите), основните права – особено по отношение на правата на детето, правата на лицата с увреждания и свързаните със здравето въпроси, правото на лично и недвижимо имущество, въпросите, отнасящи се до свободното движение на хора, различните форми на дискриминация, по-специално дискриминацията на етническа, културна или езикова основа, визите, имиграцията и заетостта, и петиции относно прилагането на правосъдието, предполагаема корупция, продължителни съдебни процеси и много други области на дейност;

П. като има предвид, че тъй като много вносители на петиции, особено сред по-младите, използват усилено социалните медии като канал за комуникация, комисията по петиции разработи собствена мрежа под егидата на Европейския парламент и е следвана редовно от нарастващ брой хора в основните социални медии, които са особено активни и полезни по време на заседания на комисията; и като има предвид, че тя също така привлече значителен брой редовни абонати, понастоящем 1 500, на бюлетина на комисията, Péti Journal;

Р.  като има предвид, в същия контекст, че комисията по петиции работи съвместно със съответните служби на Европейския парламент за разработване на нов многоезичен интернет портал, който да замени стария, по-ограничен електронен инструмент за внасяне на петиции, намиращ се на уебсайта Europarl; като има предвид, че новият портал е разработен с цел да увеличи административната ефикасност, като същевременно се подобри прозрачността и интерактивността на процеса на внасяне и разглеждане на петиции в полза на вносителите на петиции и членовете на Европейския парламент, както и на обществеността като цяло; и като има предвид, че стартирането му през настоящия законодателен мандат определено изигра забележителна роля за насърчаването на европейското гражданство в съответствие с институционалните цели за 2013 г. като „Европейска година на гражданите“;

С. като припомня в този контекст позицията, която възприе въз основа на годишния доклад за 2012 г., с която се взе решение процедурата по разглеждане на петиции да се направи по-ефикасна, прозрачна и безпристрастна, като същевременно се запазва правото на участие на членовете на комисията по петиции, така че при съдебен контрол разглеждането на петиции да издържи дори и на процедурно равнище;

Т.  като има предвид, че комисията по петиции продължава активно да се интересува от начина, по който се прилага регламентът относно Европейската гражданска инициатива и осъзнава множеството слабости и твърде тромавото естество на съществуващата правна рамка, която не отразява напълно духа на разпоредбата на Договора, въпреки усилията, положени от комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции при нейното изготвяне; и като има предвид, че съгласно условията на клаузата за преразглеждане Парламентът трябва да участва в дискусии относно преразглеждането на регламента, след като последният е бил в сила в продължение на три години;

У. като има предвид, че разпоредбите на регламента относно ЕГИ по отношение на организирането на обществена дискусия за успешна инициатива относно помещенията на Парламента скоро ще бъдат приложени с участието на водещата комисия със законодателна компетентност по предмета на инициативата, заедно с комисията по петиции при условията на Правилника за дейността на Европейския парламент и правилата за прилагане, приети от Бюрото;

Ф. като има предвид важната роля на посещенията за установяване на фактите във връзка с петициите в процес на разглеждане, които комисията по петиции редовно организира по въпроси, на които е отдала специален приоритет, както и необходимостта докладите за тези посещения да бъдат с най-висока степен на качество и надеждност и да бъдат изготвени в истинско сътрудничество, водещо до желания консенсус сред участниците; припомня посещенията, направени през 2013 г. в Испания – два пъти, в Полша, в Дания, както и в Гърция; като има предвид, че по-голяма гъвкавост при практическите аспекти на тези мисии, главно по отношение на допустимите седмици, ще допринесе за още по-голям успех на тези посещения, особено що се отнася до възможността на членовете да участват в тях и с оглед намаляване на риска от анулиране;

Х. като има предвид отговорностите на комисията по отношение на службата на Европейския омбудсман, който отговаря за разследване на жалби от граждани на ЕС във връзка с възможно лошо управление в институции и органи на ЕС, и по отношение на които тя също изготвя годишен доклад въз основа на собствения годишен доклад на Европейския омбудсман; и като припомня, че през 2013 г. комисията участва активно в организирането на изборите за нов Европейски омбудсман след пенсионирането на заемащия по това време длъжността г-н Никифорос Диамандурос;

Ц. като има предвид, че въпреки че членовете на Европейския парламент избраха нов Европейски омбудсман, Емили О҆ Райли, която зае длъжността, считано от 1 октомври 2013 г., в началото на следващия парламентарен мандат трябва да се организира нов избор, както е предвидено в Правилника за дейността (член 204), и като има предвид, че би било разумно да се гарантира, че своевременно ще бъдат публикувани ясни и прозрачни правила за процедурата, които ще изясняват допълнително отговорността на комисията по петиции в този процес и които ще гарантират достатъчна прозрачност за избора, а именно чрез подобрен специален уеб механизъм;

Ч.  като има предвид, че комисията по петиции е член на мрежата на европейските омбудсмани, която включва някои комисии по петиции на национални парламенти, в които съществуват такива, и като има предвид, че очевидно е важно да се изтъкне допълнително сътрудничеството между самите комисии по петиции и когато това е практически осъществимо, то да бъде допълнително подсилено, както и че Европейският парламент би могъл да играе централна роля в този процес в интерес на европейските граждани;

Ш. като има предвид, че комисията по петиции възнамерява да бъде полезен и прозрачен инструмент в услуга на европейските граждани и лицата, пребиваващи на територията на Съюза, който упражнява демократичен контрол и надзор върху редица аспекти на дейността на Европейския съюз, по-специално по отношение на прилагането на законодателството на ЕС от националните органи; и като има предвид, че тя може да допринесе освен това, въз основа на получените петиции, за по-последователно и координирано прилагане на законодателството на ЕС, от една страна, и за подобряване на бъдещото законодателство на ЕС, от друга страна, като привлече вниманието към поуките, които следва да се извлекат от същността на получените петиции;

Щ. като има предвид, че този доклад е последният годишен доклад на комисията по петиции за 7-мия парламентарен мандат на Европейския парламент, поради което в него се представя дейността на комисията през 2013 г. и се прави преглед на целия парламентарен мандат и оценка на това до каква степен комисията по петиции е успяла да отговори на очакванията на гражданите след влизането в сила на Договора от Лисабон;

1.  признава съществената и основна роля на комисията по петиции при защитата и насърчаването на правата на гражданите на ЕС и на лицата, пребиваващи на територията на Съюза, като се гарантира, че чрез процеса на внасяне и разглеждане на петиции се обръща по-голямо внимание на въпросите, които предизвикват безпокойството на вносителите на петиции, а техните законни оплаквания биват разрешавани в рамките на възможното и в разумен срок;

2.  изразява решимост да направи процедурата по разглеждане на петициите по-ефикасна, прозрачна и безпристрастна при спазване на правото на участие на членовете на комисията по петиции, така че при съдебен контрол разглеждането на петиции да издържи дори и на процедурно равнище;

3.  подчертава, че комисията по петиции, наред с други институции и органи, като анкетните комисии и Европейския омбудсман, изпълняват самостоятелна и ясно определена роля като звена за контакт, към които може да се обърне отделният гражданин; подчертава, че тези органи – заедно с Европейската гражданска инициатива – са основополагащите инструменти за един демократичен ЕС и за създаването на европейски демос и че трябва да се гарантира истински достъп до тях, както и тяхното надеждно функциониране;

4.  подчертава, че през настоящия парламентарен мандат комисията по петиции приемаше предизвикателствата да отговори на очакванията на гражданите на Европейския съюз; подчертава значението на прякото участие на гражданите в дейността на Парламента, както и значението на специалното разглеждане от членовете на комисията на въпросите, които предизвикват безпокойството на гражданите, на техните предложения и жалби; подчертава количеството работа, извършена с оглед разрешаването на случаи, свързани с възможни нарушения на правата на гражданите, чрез сътрудничество с националните, регионалните и местните органи по въпроси, свързани с прилагането на европейското законодателство; като същевременно играе важна роля за възстановяването на връзката с европейските граждани и за укрепването на демократичната легитимност и отчетност на процеса на вземане на решения на ЕС;

5.  припомня важната роля на Комисията за подпомагане на работата по случаите, повдигнати в петициите; счита, че разследванията на Комисията по случаите, повдигнати в петициите, следва да бъдат още по-задълбочени и да разглеждат същността на тези случаи по отношение на законодателството на ЕС; подчертава значението на прозрачността на тези процеси, както и на истински публичен достъп до съответните документи и свързаната със случаите информация;

6.  подчертава значението на проактивния мониторинг и навременните превантивни мерки от страна на Комисията, когато съществуват обосновани доказателства, че е възможно някои запланувани и огласени проекти да са в нарушение на законодателството на ЕС;

7.  отбелязва разнообразието от тематични ключови области, обхванати от петициите на гражданите, като например основните права, вътрешния пазар, правото в областта на опазването на околната среда, въпросите, свързани с общественото здравеопазване, благосъстоянието на децата, транспорта и строителството, испанския закон за крайбрежната ивица, новия регламент относно добрата администрация, въпросите, свързани с лицата с увреждания, възрастовата дискриминация, публичния достъп до документи, Европейските училища, фискалния съюз, стоманодобивния сектор, правата на животните, както и много други;

8.  счита, че петициите, които попадат в тези тематични области, доказват, че ситуациите на неправилно транспониране на законодателството на ЕС или незадоволително прилагане на закона все още са твърде често срещани;

9.  счита, че е важно да се подобри сътрудничеството с парламентите и правителствата на държавите членки, основано на реципрочност, и когато е необходимо, да се насърчават органите на държавите членки да транспонират и прилагат законодателството на ЕС в условия на пълна прозрачност; подчертава значението на сътрудничеството между Комисията и държавите членки и изразява съжаление във връзка с небрежността от страна на някои държави членки по отношение на пълното транспониране и прилагането на европейското законодателство в областта на околната среда;

10. припомня, че комисията по петиции счита допустимите петициите, свързани с принципите и съдържанието на Договора за функционирането на Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз, за присъща част от своята дейност, и провежда своите разследвания по същество за всеки случай; припомня, че Европейската комисия често не е била в състояние да предприеме действия при поискване от комисията по петиции поради съществуването на член 51 от Хартата; подчертава факта, че очакванията на гражданите са много по-големи от това, което позволяват строго правните разпоредби на Хартата;

11. поздравява комисията за работата, която е извършила по отношение на получените петиции по въпроси, свързани с уврежданията – тема, по която през 2013 г. се наблюдава значително увеличение; отбелязва усилията, положени, за да се гарантира успешното стартиране на рамката на ЕС съгласно условията на член 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, във връзка с което комисията по петиции беше асоциирана с Европейската комисия, Агенцията за основните права и Европейския форум на хората с увреждания, и отбелязва желанието на комисията да продължи да подкрепя тази дейност; изразява съжаление, че впоследствие участието на комисията по петиции в рамката по тази конвенция беше прекратено и че тя беше заместена от законодателни комисии, които също са компетентни в тази област; счита, че това решение се основава на погрешна интерпретация на функциите, определени в рамката по конвенцията;

12. отбелязва високата степен на внимание, което беше посветено на някои важни петиции, получени във връзка с предложеното строителство на ново летище до Нотр Дам де Ланд, в близост до Нант; признава, че беше получен значителен принос от вносители на петиции, които се противопоставиха на схемата по съображения, свързани с околната среда, и че беше получена също така петиция по същество от привържениците на проекта, което доведе до засилени разисквания в рамките на комисията, в които, наред с основните вносители на петиции, участваха френските органи и генералният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия; счита, че такива сериозни дискусии не само подобряват осведомеността на обществото и предоставят възможност на гражданите да бъдат активно и законно включени в процеса, но те също така дават възможност някои спорни въпроси, свързани с проекта, за които се предполага, че са в противоречие с правото на ЕС, да бъдат изяснени и да се набележат коригиращи мерки, позволяващи пълно спазване на европейското законодателство, както то следва да се прилага при подобни обстоятелства;

13. признава, че през 2013 г. редица вносители на петиции изразиха тревога от видими несправедливости, които се срещат в Дания по отношение на административните и съдебни процедури, свързани с раздяла на родителите и развод и последващото попечителство над малките деца; отбелязва, в тази връзка, че в случая на двойките от различни националности има ясни примери за дискриминация въз основа на националността в полза на съпруга/съпругата от съответната държава членка, участваща в разглеждането на делото, и срещу лице, което не е гражданин на тази държава, със сериозни и често много отрицателни и драматични последици за правата на детето; отбелязва в този контекст тежки нарушения на основни права както на вносителя на петицията, така и на детето; отбелязва, че комисията по петиции направи информационно посещение в Дания, за да разследва подобни оплаквания, при които ситуацията изглежда особено остро изразена; отбелязва, че са регистрирани също така някои случаи от други държави, включително Германия (по-специално случаи, засягащи дейността на Jugendamt) , Франция и Обединеното кралство;

14. припомня разследванията, провеждани въз основа на получените петиции относно последствията, произтичащи от неизпълнението на Рамковата директива за отпадъците през целия парламентарен мандат, и приемането на съответния доклад; припомня препоръките относно липсата на правилно на вземането на решения по отношение на депата за отпадъци и последиците от това за местното население; подчертава,че ситуацията далече не е разрешена, предвид петициите, които бяха дискутирани по-късно, по-специално във връзка с постоянните токсични пожари, предизвикани от силно замърсените промишлени отпадъци в някои райони на Кампания и поради липса на прозрачност по отношение на плановете и институционалното управление в Лацио през последните месеци след планираното закриване на депото в Малагрота, което към момента е обект на съдебни проучвания на високо равнище; припомня наситеното посещение за установяване на фактите в Гърция през есента на 2013 г. в тази връзка, при което се обърна внимание на пропуските в прилагането на значимите директиви, свързани с отпадъците, липсата на напредък в управлението на отпадъците, по отношение на това, което засяга плановете и системите, които се намират по-високо в йерархията на отпадъците, както и на въздействието върху здравето на населението в някои райони на Гърция; отбелязва, че няколко други петиции относно недостатъци в управлението на отпадъците в други държави членки са получени в последно време и в частност — в региона Валенсия в Испания и в Обединеното кралство;

15. отчита доклада за мисията за установяване на фактите в Полша, по време на която беше проведено разследване относно предложена отворена мина в Долна Силезия; също така приветства интензивните разисквания по този повод с вносителите на петиции и националните органи във връзка с възможното проучване и експлоатация на залежи на шистов газ, по които комисията вече проведе работна среща през 2012 г.;

16. изтъква конструктивната работа, извършена от цялата комисия по отношение на петициите, засягащи испанското законодателство за управление на крайбрежните зони - Лей де Костас (Ley de Costas), както по отношение на резултатите и заключения от мисията за установяване на фактите, така и по отношение на сътрудничество, а също така с вносителите на петиции и отговорните национални органи; припомня, че комисията създаде специална ad hoc работна група, която да разгледа този сложен въпрос по-подробно, както и да осигури връзка с много големия брой заинтересованите вносители на петиции; признава, че въпреки постигнатия известен напредък за вносителите на петиции в новото законодателство, прието от испанския парламент, съществуват някои неразрешени поводи за безпокойство, както в областта на правата на собственост, така и в областта на опазването на околната среда, някои от които са вече отправени до испанския конституционен съд; отправя искане към Комисията да продължи активно да наблюдава въпроса;

17. приветства факта, че по време на информационното посещение в Галисия, което се проведе през февруари 2013 г., имаше възможност да бъдат проведени изчерпателни обсъждания с вносителите на петиции и регионалните органи по въпроси, свързани с липсата на адекватни съоръжения за пречистване на водите в региона, което е оказало влияние върху здравето на местното население и на икономическата активност в някои области, които са замърсени с утайки и отпадъци, които съдържат вещества, застрашаващи общественото здраве, околната среда и потенциално текущото производство на морски храни в някои области; очаква органите твърдо да поемат задължението да действат по-целесъобразно за решаване на тези проблеми и интегриран план за пречистване на отпадъчните води и необходимите за целта съоръжения да бъдат въведени в експлоатация във всички засегнати региони; изразява съжаление за продължителната и ненормална процедура по съставянето на доклада за заключенията от посещението; изразява съжаление от факта, че становището на малцинството на двамата членове на делегацията не са били приложени към самият доклад;

18. подчертава ролята на задължението за докладване на комисията; обръща внимание на няколко резолюции, приети през 2013 г. под формата на доклади, като например специалния доклад на Европейския омбудсман относно начина, по който Комисията е разглеждала пропуските в оценката на въздействието върху околната среда при проекта за разширяването на летище Виена, освен годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман като цяло; подчертава съответните данни, предоставени от комисията, благодарение на експертния опит, постигнат чрез обработването на много конкретни случаи през годините под формата на становища до водещите комисии и по-специално на преразглеждането на Директивата за ОВОС, както и становището относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз; счита, че благодарение на такива документи комисията по петиции може да повдигне въпросите от значение за европейските граждани по време на пленарно заседание;

19. припомня, че според член 202, параграф 2, комисията по петиции има право не само да предоставя незаконодателни доклади по собствена инициатива на пленарните сесии по въпросите на редица петиции, но да представя и кратки предложения за резолюции, които да бъдат подложени на гласуване на пленарните заседания, относно спешни въпроси;

20. счита, че организацията на публичните изслушвания е много важен инструмент за разглеждането на проблеми, повдигнати от вносителите на петиции; обръща внимание на публичното изслушване, проведено във връзка с въздействието на кризата върху гражданите на Европа и за укрепване на демократичното участие в управлението на Съюза, както и на публично изслушване относно извличането на максимума от гражданство на ЕС, в което бяха анализирани опасенията, изразени във връзка с двете от гражданите на ЕС на базата на получените петиции; счита, че информацията, предоставена в петициите, доказва личното въздействие на насоката на ограниченията върху правата на вносителите на петиции, както и по-голямата роля и ангажираност на гражданското общество; признава, че за справяне с бъдещето на финансово предизвикателство, Европа се нуждае от надеждно, видимо и отговорно икономическо управление; подчертава значението на борбата с оставащите пречки пред гражданите на ЕС за упражняването на техните права съгласно правото на ЕС, както и насърчаването на политическото участие на гражданите на ЕС в живота в ЕС;

21. счита, че е от съществено значение за нейната работа по определени въпроси да се използват други форми на дейност, като например парламентарни въпроси с искане за устен отговор, които да бъдат разглеждани по време на пленарните заседания; припомня, че те са пряка форма на парламентарен контрол на други институции и органи на ЕС; припомня, че тя е използвала своето право 9 пъти през 2013 г. , като е внасяла за обсъждане например въпроси относно уврежданията, хуманното отношение на животните, управлението на отпадъците и Европейската гражданска инициатива; дълбоко съжалява, че някои от предложените от комисията инициативи са в процес на изчакване за разискване на пленарно заседание в продължение на месеци, като по този начин се пречи на даването на гласност на повтарящите се тревоги на гражданите на ЕС и на получаването на пряк отговор от Комисията;

22. отбелязва постоянния приток на кореспонденция от гражданите, които се обръщат към Парламента с искане за правна защита по въпроси, които попадат извън компетентността на ЕС по силата на член 227 от Договора, както и член 51 от Хартата на основните права; призовава за намиране на по-добри решения за справяне с тези изложения на гражданите, като в същото време се вземат предвид задълженията на Парламента по отношение на кореспонденцията му с гражданите;

23. признава, че въпросите, свързани с околната среда, продължават да бъдат приоритет за вносителите на петиции, като по този начин подчертава факта, че държавите членки продължават да изостават в тази област; отбелязва, че много от петициите съсредоточават вниманието си върху общественото здравеопазване, например управлението на отпадъците, безопасността на водата, ядрената енергия и защитените животни; посочва, че много петиции се отнасят до нови и предстоящи проекти, които увеличават опасността да засегнат горепосочените области; припомня, че тъй като държавите членки се стремят да се справят с тези ситуации е ясно, че намирането на трайно решение все още не е безпрепятствено; посочва случая със стоманодобивния завод на ILVA в Таранто като източник на сериозна тревога, поради сериозното влошаване на ситуацията по отношение на условията на околната среда и човешкото здраве за местното население; настоятелно призовава Комисията да използва всички налични механизми в най-голяма степен, за да се гарантира незабавното спазване на нормите на законодателството на ЕС в областта на околната среда от страна на италианските органи;

24. призовава комисията по петиции да продължава да разглежда последиците от съдебната практика по дело ERT относно тълкуването на член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз и последиците от нея относно петициите и да разследва какви са действителните пречки в начина, по който гражданите на ЕС подават искане за преюдициално заключение от Съда на ЕС с цел да получат надеждно тълкуване на основните въпроси съгласно европейското законодателство по дела пред националните съдилища;

25. приветства изпълнението на Европейската гражданска инициатива (ECI) на 1 април 2012 г., както и регистрирането на първата Европейска гражданска инициатива, посветена на политики за младежта на Европа — братство 2020, както и неотдавна отбелязалата успех Европейска гражданска инициатива, посветена на правото на вода; счита, че Европейската гражданска инициатива представлява първият инструмент на транснационална демокрация на участието и ще предостави на гражданите възможността да участват активно в съставянето на европейските политики и законодателство; отново потвърждава ангажимента си да участва в организирането на публични изслушвания за успешното изпълнение на европейски граждански инициативи, с активното участие на всички засегнати парламентарни комисии; подчертава необходимостта от редовен преглед на сегашното състояние на изпълнението на европейските граждански инициативи с цел подобряване на процедурата, като в същото време се ограничат административните формалности и други пречки; е наясно, че резултатът от първите парламентарни изслушвания на първата успешна Европейската гражданска инициатива, която ще се проведе през 2014 г., са решаващи при въвеждането на високи процедурни стандарти и за отговаряне на гражданските очаквания на упражняването на това право за в бъдеще, както и се ангажира да даде приоритет в институционално отношение, за да гарантира ефективността на процеса на участие;

26. оценява решението на Комисията да обяви 2013 г. за „Европейска година на гражданите“, като предостави ценна информация и знания за гражданите на ЕС относно техните права и демократичните инструменти, които са на тяхно разположение, за да упражнят тези права; счита, че Европейската година на гражданството следва да се използва за широкото разпространение на информация за новата „Европейска гражданска инициатива“ и следователно за предоставянето на ясни и разбираеми насоки, за да се ограничи високият процент на недопустимост в сравнение с процента, който предстои да бъде установен в областта на петициите; изразява убеждението, че интернет порталът за петиции представлява конкретен и стойностен принос на Европейския парламент към европейското гражданско общество;

27. призовава Комисията, в качеството си на пазител на Договора, да гарантира, че настоящото недостатъчно изпълнение на законодателството на ЕС, за което свидетелстват многобройните подадени петиции до Парламента, ще бъде разрешено, за да се позволи на гражданите на ЕС изцяло да се възползват от правата си;

28. призовава Комисията да предложи законодателство за разрешаване на въпросите, свързани с взаимно признаване от държавите членки на документи за гражданско състояние и техните въздействия, и по този начин да продължи да се спазва социалните политики на държавите членки;

29. Изразява съжаление, че европейските граждани продължават да срещат чести проблеми, причинени от неправилно прилагане на законодателството относно вътрешния пазар от страна на публичните органи, докато упражняват свободата си на движение;

30. изразява съжаление, че скорошни доклади относно мисии за установяване на факти не са били преведени на официалните езици на ЕС, по-специално на националните езици на вносителите на петиции;

31. признава важната роля на мрежата SOLVIT, която редовно разкрива и разрешава проблеми, свързани с прилагането на законодателството за вътрешния пазар; настоятелно призовава за укрепване на този инструмент; припомня, че 2013 г. беше Годината на европейско гражданство, и отдава дължимото уважение на институциите и органите на Европейския съюз и на държавите членки, които по-интензивно популяризираха своите услуги за европейските граждани и жители през тази година, в светлината на принципите, съдържащи се в Договорите, и на фактите разкрити в настоящия доклад;

Нови хоризонти и връзки с други институции

32. изтъква колко е важно тази комисия да извърши повече работа по същество в рамките на институцията, като се наложи с визията на комисия за контрол; приканва новоизбраната комисия по петиции да назначи вътрешни годишни докладчици по основните политики, които предизвикват тревоги у европейските вносители на петиции, както и да насърчи сътрудничеството с други парламентарни комисии, чрез системното отправяне на покана към техни членове за участие по времето на тези дебати в комисията по петиции, които засягат съответните области от законодателната им компетентност; приканва другите парламентарни комисии да ангажират в по-голяма степен комисията по петиции в качеството на комисия, изразяваща становище относно докладите за изпълнение и други инструменти за контрол на правилното транспониране и прилагане или евентуално преразглеждане на европейското законодателство в държавите членки; подчертава значението, също така с оглед на все по-големия брой получавани петиции и свързаните с тях дейности, на предоставянето на възможността комисията по петиции да се възползва от денеутрализиран статут в рамките на Парламента; приканва по време на пленарната сесия на Европейския парламент да се посвети повече време на разискванията относно петициите на европейските граждани и работата на комисиите по петиции;

33. подчертава необходимостта от засилване на сътрудничеството на комисията по петиции с останалите институции и органи на ЕС, както и с национални органи в държавите членки; разглежда нейното значение за засилено провеждане на структуриран диалог и системно сътрудничество с държавите членки, по-специално с комисиите по петиции на националните парламенти, например чрез организиране на редовни срещи с председателите на всички национални комисии по петиции; създаването на такова партньорство ще позволи обмен на опит и най-добри практики, по-системно и по-ефикасно препращане на петициите към компетентния орган и равнище и в крайна сметка ще доближи Европейския парламент до тревогите на гражданите на Европа; приветства създаването в Ирландия на смесената комисия по разследване, надзор и петиции на ирландския парламент, както и полезните връзки, които тя установи с Европейския парламент в хода на тази година, за да предоставя още по-добри услуги за гражданите; отбелязва, че парламентите в други държави членки в момента обмислят създаването на комисии по петиции или други подобни органи, или че някои от тях имат други процедури за разглеждането на петициите;

34. отправя искане към Комисията да признае надлежно ролята на петициите при контрола на ефективното прилагане на правото на ЕС, тъй като петициите са обикновено първите показатели за закъснението на държавите членки при прилагането на дадена правна мярка; приканва Европейския парламент да препоръча в своето междуинституционално споразумение с Комисията да се намали времето, необходимо за отговор на исканията на комисията, и комисията по петиции да бъде държана в течение за развитието в производствата за нарушение, пряко свързани с петиции; вярва като цяло, че европейските институции би трябвало да предоставят повече информация и да бъдат по-прозрачни по отношение на гражданите на ЕС, за да превъзмогнат нарастващото усещане за демократичен дефицит;

35. подчертава, че тясното сътрудничество с държавите членки е от съществено значение за работата на комисията по петиции; насърчава държавите членки да играят проактивна роля спрямо отговора, който предоставят относно петициите, свързани с прилагането и спазването на европейското законодателство, и придава голямо значение на присъствието и активното сътрудничество на представителите на държавите членки на заседанията на комисията по петиции; е твърдо решена да поддържа тясно сътрудничество и комуникация между институциите на ЕС и гражданите;

36. подчертава значението на засиленото сътрудничество с Европейския омбудсман, чрез въвеждането на ново Междуинституционално споразумение; подчертава значението на участието на Европейския парламент в рамките на мрежата на националните омбудсмани; приветства отличните отношения в институционалната рамка между омбудсмана и тази комисия; особено оценява редовния принос от страна на омбудсмана за работата на комисията по петиции в хода на парламентарния мандат; припомня, че все още не всички граждани на ЕС имат национален омбудсман, което означава, че не всички граждани на ЕС имат равен достъп до подаването на жалби; счита, че наличието на служба на национален омбудсман във всяка държава членка в рамките на Европейската мрежа на омбудсманите би помогнало за осигуряване на значителна подкрепа за Европейския омбудсман;

Методи на работа

37. призовава членовете на ЕП в комисията по петиции да приемат окончателен вариант на вътрешни правила, за да се гарантира максимална ефективност и откритост в работата на комисията, и да направят предложения за преразглеждане съответно Правилника за дейността на Европейския парламент, с цел да се консолидират техните непрестанни опити в хода на целия седми парламентарен мандат за подобряване на методите на работа; призовава комисията по петиции да приеме ясни срокове в целия процес на петициите, с цел да ускори жизнения цикъл на петициите в Европейския парламент и да се направи целият процес още по-прозрачен и демократичен; подчертава, че това би могло да установи определен жизнен цикъл за петициите от регистрацията до окончателното приключване на тяхното разглеждане в Европейския парламент, подобно на съществуващите срокове за текущата работа относно законодателни и незаконодателни досиета; счита, че за съответните срокове следва да се създаде механизъм за известяване, който автоматично да насочва вниманието на членовете върху петициите, при които не е имало предприето действие, нито кореспонденция в значителен период от време, за да се избегне опасността от това петиции да остават отворени с години без основателна причина; припомня, че посещенията за установяване на фактите, са едни от основните инструменти за разследване на комисията по петиции, поради което се налага спешно преразглеждане на съответните правила, за да се даде възможност на новоизбраните членове на ЕП да провеждат ефективни посещения и докладват бързо след това на вносителите на петиции и комисията за своите констатации и препоръки;

38. приветства присъствието на публичните органи на съответната държава членка, както и на други заинтересовани страни по време на заседанията на комисията по петиции; изтъква факта, че комисията по петиции е единствената комисия, която системно предоставя платформа на гражданите пряко да изразят своите опасения пред членовете на Европейския парламент и която дава възможност за многостранен диалог между институциите на ЕС, националните органи и вносителите на петиции; предлага, с цел да се улесни организация на срещите, както и за да се намалят пътните разноски в бъдеще, комисията по петиции и администрацията на Парламента да проучат възможността за участие на вносителите на петиции или публичните органи чрез видео конференция или аналогичен механизъм;

39. отбелязва растящия брой петиции в хода на законодателния период и остава сериозно загрижена поради факта, че забавянията и сроковете за даване на отговор са все още твърде дълги в хода на цялата фаза на регистрацията и фазата на преценяване на допустимостта; призовава за осигуряване на секретариата на комисията по петиции допълнителни юридически експерти и административна подкрепа, които да издават препоръки, свързани с това дали петицията попада или не в рамките на компетентността на европейското право; счита, че с цел да се ускори процесът по първите решения за съответствие е необходимо тези препоръки заедно с резюметата от петициите да бъдат предоставени на членовете първоначално само на английски език и след това да бъдат преведени на всички официални езици единствено, когато са публикувани; очаква лансирането на новия интернет портал за петиции да намали броя на съмнителни внесени документи, които понякога са регистрирани като петиции;

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на Комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, както и на правителствата и парламентите на държавите членки, на техните комисии по петиции и техните национални омбудсмани или подобни компетентни органи.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Седмият законодателен мандат беше белязан от въвеждането на Договора от Лисабон през декември 2009 г., който почти удвои законодателната компетентност и увеличи относителните правомощия на Европейския парламент по отношение на други институции на ЕС. Комисията по петиции беше повлияна главно от консолидацията на Хартата на основните права в рамките на Договора и от окончателното приемане на новия механизъм за участие на хората в Европа – Европейската гражданска инициатива.

По отношение на последната, комисията по петиции участваше активно в законодателната процедура, довела до приемането на Регламента относно Европейската гражданска инициатива през декември 2010 г., като беше асоциирана към комисията по конституционни въпроси по силата на член 50 от Правилника за дейността. Освен това, комисията по петиции беше определена в рамките на Парламента като комисията, която да бъде автоматично асоциирана към компетентната законодателна комисия при организирането на изслушването на организаторите на успешна европейска гражданска инициатива, което да се проведе от Парламента по силата на член 10, параграф 1. буква а) от Регламент 211/2011. Това се счита за успех за нашата комисия, чийто дълъг и задълбочен опит в отношенията с гражданите беше признат.

Както виждаме от този доклад, прилагането на Хартата на основните права се оказа неясно и, до известна степен, разочароващо за много граждани. Член 51 предвижда Хартата да се прилага в областта на компетентност на ЕС и Европейската комисия прилага стриктно тълкуване на този член, като това трябва да бъде разгледано.

Същото това доверие по време на целия настоящ мандат беше отслабено в очите на много европейски граждани в резултат на въздействието на финансовата и икономическа криза, която сериозно подкопа доверието в еврото и в банковата система като цяло в световен мащаб. Не е изненадващо, че този разтърсващ сценарий, оказал отражение върху живота на огромното мнозинство от европейските граждани, предизвика и множество петиции.

От 2009 г. до този момент Комисията е получила около 10 000 петиции, които са били регистрирани; около шестдесет процента от тях са били обявени за допустими, тъй като попадат в сферата на дейност на Европейския съюз. През 2013 г. броят на регистрираните петиции доближи три хиляди, като от 2012 г. е нараснал с над четиридесет и пет процента, а от 2011 г. насам се е удвоил. За да бъдем по-точни, през 2013 г. комисията по петиции е получила общо 2885 петиции. Комисията по петиции съумя да обработи около 989 петиции, от които 654 петиции са били допустими, 335 – недопустими, а 538 са били приключени. 199 са били признати за допустими и са били разгледани и приключени.

Големият брой на недопустимите петиции е проблем, който сериозно безпокои докладчика, който счита, че отново следва да бъде въведен първи филтър в момента на регистрацията от ГД „Председателство“, какъвто преди това беше случаят през 2012 г. Необходимо е също така да се отбележи, че разработваният интернет портал на комисията по петиции се очаква да служи като важен филтър за недопустимите петиции.

През 2013 г. е регистрирано огромно изоставане на петициите, от които към момента на приемането на настоящия доклад са оценени едва 30 %. Подобни закъснения будят съжаление и се нуждаят от задълбочена оценка, особено с цел да се намерят решения и да се избегнат подобни ситуации в бъдеще. Има няколко причини, обуславящи това изоставане. Броят на получените петиции силно се е увеличил, почти двойно от 2012 г. насам. През 2013 г. комисията по петиции отговаряше за организацията на изборите за нов омбудсман и работи по относително по-голям брой проучвателни мисии и становища, отколкото в миналото. Комбинацията от тези обстоятелства, заедно с факта, че традиционният начин за разглеждане на петиции се оказа недостатъчен; това води до заключението, че целият процес на разглеждане на петиции трябва да бъде преразгледан. Координаторите от своя страна приеха методи на работа и срокове за секретариата на комисията по петиции, за да се избегнат неприемливи по-нататъшни закъснения, които бяха регистрирани през 2013 г. Въпреки това всички членове на комисията по петиции са работили усилено през този мандат, за да обслужват всички вносители на петиции и да разглеждат всяка петиция по същество.

Докладчикът е на мнение, че значително мнозинство от 35-те члена на комисията спешно призовават за необходимостта да се консолидира административният капацитет и да се въведат ясни срокове за обработка на петиции в Европейския парламент. В контекста на будещите съжаление закъснения при обработката на петиции през 2013 г. и на постоянната работа в хода на целия мандат на координаторите на политическите групи и на председателя на комисията по петиции с оглед представянето на предложения за решаване на това, докладчикът реши да посвети две конкретни подглави на методите на работа в секретариата на комисията по петиции и на новите хоризонти и междуинституционалните отношения на комисията по петиции в следващия мандат.

Нарасналият брой на петиците, получени през 2013 г. е факт. Той може да е резултат от засилените законодателни правомощия на Европейския парламент през седмия му мандат. Възможно е той да произтича и от усещането за несправяне и липсата на доверие в публичните органи, подсилено от сериозната икономическа и финансова криза, която европейците преживяват от 2008 г. насам. В действителност, като се има предвид същността на много от допустимите петиции и на значителен дял на обявените за недопустими, става ясно, че много хора са убедени, че техният глас не достига до националните парламенти и институции.

И накрая, трябва да вземем под внимание нарастващото и видимо присъствие на Европейския парламент сам по себе си, както и на комисията по петиции в него. Както Парламентът, така и комисията засилиха своите практики на комуникация по последователен и решителен начин и видимостта на Комисията по петиции в социалните медии отбелязва постоянно нарастващо интерактивно присъствие.

Поради всички тези причини докладчикът е убеден, че в бъдеще все повече европейци ще изпращат петиции до Европейския парламент. Поради това, за да може да се отговори на техните очаквания, докладчикът призовава Европейския парламент да предприеме спешни мерки, за да гарантира ефективен и прозрачен процес на разглеждане на петициите. Интернет порталът на комисията по петиции, който е в пилотна фаза, би могъл да бъде много чувствителна онлайн платформа за по-добро информиране на гражданите относно техните права да внасят петиции. Следователно той би могъл да насърчи увеличаването на броя на петициите; официалното му откриване следва да бъде придружено пропорционално увеличаване на административния персонал. Интернет порталът със сигурност ще подобри качеството на регистрираните петиции благодарение на кратък въпросник, на който трябва да отговори вносителят на петиция. С други думи, би могло да се очаква, че регистрираните документи са действителни петиции в съответствие с разпоредбите на Договора, а не само опростена коментари или искания за информация, които не попадат в определението за петиция. Той също така ще помогне на гражданите да намерят алтернативни източници на помощ, в случай че комисията не е в състояние да отговори на въпросите, предизвикали тяхната загриженост, поради липсата на правна компетентност.

През 2013 г. на единадесет заседания на комисията по петиции присъстваха над 200 вносители на петиции, както и многобройни представители на органите на държавите членки, които дадоха разяснения относно предполагаемите нарушения. Стотици бяха в състояние освен това да наблюдават разискванията чрез уебстрийминг на заседанията. Докладчикът настоятелно препоръчва да се използват новите информационни и видео съоръжения при бъдещите заседания на комисията по петиции, които ще доведат до допълнително намаляване на разходите в организацията на провежданите от нея изслушвания.

Основни права

В продължение на много години Комисията получава петиции, свързани най-вече с Германия и Jugendamt, а от неотдавна и такива, отнасящи се до проблеми в Дания, проблеми, свързани с правата на децата, и по-специално децата на разделени или разведени родители. Комисията посочи ясно, че не може да разреши такива петиции поотделно, освен чрез сезиране на органите на съответните държави членки, поради редица съображения, например това, че комисията не може да отменя решения, взети от местните съдилища, поради проблеми, свързани с компетентността и разделението на властите. По-голямата част от петициите, внесени през 2013 г. от датски граждани, засягат специалните привилегии, които изглежда се предоставят от социалните служби, съдилищата или полицията на датски съпрузи срещу техните недатски бивши партньори, които в някои случаи са станали жертви на лишаване от свобода и задържане, както и на обвинения в отвличане на деца и различни твърдения за злоупотреби. По време на посещението за установяване на факти в Копенхаген членовете на ЕП не успяха да получат достъп до каквато и да било обща статистика поради слабото сътрудничество на датските органи и категоричния отказ на министрите от датското правителство да се срещнат с членовете на ЕП. Членовете на ЕП заключиха, че е налице систематичен отказ от страна на датското правителство да се изправи пред проблема, а фактът, че Дания е избрала да не участва в редица разпоредби на Договора, една от които се отнася за правосъдието и вътрешните работи, увеличава подозрението за наличието на сериозни проблеми.

Комисията също така потвърди отново своя призив към Европейската комисия и държавите членки да създадат общи стандарти в сектора на здравеопазването в полза на бременните жени и новородените и да предложат ефективни, превантивни инициативи за терапия по време на бременността и при раждане, за да бъде защитен техният живот.

Част от изразените от вносителите на петиции проблеми, предизвикващи загриженост, които са от много различно естество, но все пак попадат в категорията на основните права, са свързаните с правото на законно придобита недвижима собственост. Още при предишния си мандат комисията разследва въздействието на случаите на скъпа урбанизация в Испания върху правата на хората върху тяхното имущество, както и въздействието на такива случаи върху околната среда. През настоящия мандат вниманието на комисията бе насочено към извършване на оценка на значителен брой петиции, засягащи Лей де Костас. След създаването на специална работна група относно Лей де Костас, състояща се от членове на комисията по петиции, в началото на 2013 г. бе осъществено посещение за установяване на факти в Мадрид. Членовете на комисията докладваха за установените от тях факти след срещите с висши правителствени служители в Испания и с множество вносители на петиции и НПО, които допринесоха за установяването на фактите от комисията.

Околна среда

От комисията е отделено повече време, за да се разискват въпроси от значение за околната среда, отколкото за който и да е друг сектор. Основните законодателни области, предизвикващи тревога, са управлението на отпадъците и въздействието върху околната среда на големите инфраструктурни проекти.

Вносителите на петиции са изразили своите притеснения относно проблеми от много сериозно естество, свързани с управлението на отпадъците, в Италия - по-специално в региона на Лацио и Кампания (което беше предмет на мисия за установяване на факти през 2012 г.) и в Гърция, където беше изпратена такава мисия през май 2013 г. Бяха обсъдени редица важни петиции, свързани с депото в Хютън ле Спринг в Обединеното кралство и относно редица зони във Франция и Испания. След тези посещения за установяване на факти, членовете на ЕП приеха техните доклади и гласуваха препоръки. Те установиха значително закъснение при транспонирането и прилагането на ключовото европейско законодателство в областта на околната среда и общественото здравеопазване, като Рамковата директива за водите. Що се отнася до Европейската комисия, членовете на ЕП биха желали предоставената информация да бъде използвана за предоставяне на по-големи гаранции, че законодателството на ЕС се прилага адекватно в тази област.

През 2013 г. комисията прекара значителен период от време в оценяване на три петиции, получени от вносители от Франция, във връзка с предложеното ново летище в Нотр Дам де Ланд, в близост до Нант. Две от петициите бяха внесени от местни екологични сдружения и подкрепени от значителен експертен опит, противопоставящи се на проектите, които се ползваха с подкрепата на френското правителство във връзка с новото летище, с техните правни задължения съгласно законодателството на ЕС в областта на околната среда. Третата петиция беше внесена от редица местни жители, напълно подкрепящи проекта и подсигурили своята подкрепа с изключително подробна документация. На комисията по петиции не беше разрешено да изпрати мисия за установяване на факти и тя следователно организира разискване между вносителите на петициите и високопоставени длъжностни лица от Министерство на транспорта на Франция и генералния директор на ГД „Околна среда“ на Европейската комисия. Стана ясно, че съществуват определен брой пропуски в строителните планове на летището, които трябва да бъдат коригирани, за да се постигне съответствие със законодателството на ЕС. Комисията наистина посочи, че все още има открита процедура за нарушение срещу Франция за неспазване на законодателството в областта на околната среда във връзка с оценките на въздействието.

Комисията докладва също така относно специален доклад, изготвен от Европейския омбудсман, във връзка с жалбите относно отсъствието на оценки за въздействието върху околната среда в хода на процеса за разширяване на летището във Виена.

Голяма част от работата на комисията за разследване на петиците в областта на околната среда беше оползотворена, когато тя предостави становище за комисията по околна среда относно преразгледаната Директива относно оценката на въздействието върху околната среда, като редица от предложените от комисията изменения, основаващи се на нашия опит и на конкретни примери, бяха в края на краищата приети от водещата комисия и включени в преговорите със Съвета. Сред тях бяха предложения за трансгранични оценки на въздействието, в резултат на разследването на комисията във връзка с проект за ветрогенераторен парк на чешко-германската граница.

Друг въпрос, изискващ значителен анализ, е този на петициите, получени от Галисия, и свързани с факта, че някои региони страдат от недостатъчно качествени съоръжения за третиране на водите, които впоследствие се вливат в защитените води, където в някои райони е потенциално засегнат промишленият сектор на производство на черупкови организми. Положението беше проучено по време на посещение за установяване на факти в началото на 2013 г., като бяха проведени задълбочени разисквания с различни групи вносители на петиции и с правителството на Галисия и местните кметове. Поради значителни различия, възникнали между членовете на делегацията, препоръките бяха окончателно приети през декември, но при наличието на особено мнение на малка част от участниците.

Комисията организира също така посещение за установяване на факти в Полша, за да се отговори на притесненията на вносителите на петиции и на тези от местните общности в Долна Силезия, във връзка с проекта за разработване на отворена мина за лигнитни въглища в района. Същевременно членовете имаха възможност да проведат разговори с вносителите на петиции и органите относно политиките на правителството, свързани с развитието на залежи на шистов газ, което продължава да бъде въпрос, ненамиращ единомислие в рамките на Парламента.

Бяха разисквани също така редица други петиции по въпроси, свързани с околната среда, но е необходимо да се изтъкне и случаят, налагащ по-неотложни действия от страна на ЕС за предотвратяване на драматичен спад в числеността на пчелните колонии в резултат на използването на пестицид на базата на trinicotinoid. След проведените разисквания на комисията по петиции Европейската комисия реши да предложи забраната на съответните вещества. Бяха проведени също така значителни разисквания между членовете на ЕП относно въздействието на ГМО върху земеделието и тяхното отражение върху човешкото здраве и биологичното разнообразие.

Гражданство, право на глас и свобода на движение

Голяма част от дейността и усилията на комисията по петиции относно правата на гражданите се съдържат в отличния доклад на моя колега Николаос Салавракос. Независило от това съществуват въпроси, които изпъкват и изискват допълнително изтъкване в този доклад.

С наближаването на европейските избори ни се напомня колко е важно процедурите за регистрация за гражданите на ЕС да бъдат възможно най-опростени, така че възможно най-голям брой лица да фигурират в избирателния регистър. През февруари 2013 г. беше организирано публично изслушване с Европейската комисия относно европейското гражданство, като акцентът попадна на съответните въпроси като отказа на правото на гласуване на граждани, които живеят в чужбина, по време на местните избори в тяхната държава на произход, както и в държавата, в която пребивават.

Получен е значително голям процент петиции от лица, които са се възползвали от правото си на свободно движение и установяване и при завръщането си в тяхната държава на произход установяват, че техните пенсионни и осигурителни вноски не са адекватно отчетени от националните органи при изчисляването на техните права. В редица случаи се оказва, че всъщност те са превърнати в жертви поради факта, че са прекарали част от професионалния си живот в друга държава на ЕС и това се отразява не само отрицателно върху тях като индивиди, но действа също така възпиращо за други, които могат да възнамеряват да живеят или да работят в чужбина. Комисията счита, че следва да бъдат положени допълнителни усилия за координирането и привеждането в съответствие на националното законодателство в тази област.

Отговор на кризата

Редица петиции, свързани с отражението на икономическата криза върху живото на гражданите, бяха препратени към комисията по икономически и парични въпроси, която взе предвид тези сериозни безпокойства в своята законодателна дейност. Някои от тези петиции бяха в центъра на публичното изслушване относно въздействието на икономическата криза, организирано от комисията по петиции през септември 2013 г. Често бяха отправяни критики във връзка с нежеланието на редица банки да предоставят средства за инвестиране за малките предприятия, като същевременно продължаваха да изплащат неоправдано бонуси и високи заплати на техните служители на ръководни постове, или в някои случаи на бивши членове на управлението.

Права на лицата с увреждания

В хода на 2013 г. комисията продължи да обръща внимание и да отдава приоритет на петициите, свързани с лица с увреждания. С решение на Съвета на комисията беше възложено да участва успоредно с Комисията, Агенцията за основните права и ЕФР в рамката на ЕС - контролен орган, създаден съгласно разпоредбите на член 33 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Този орган беше действащ по време на четири свързани заседания в хода на годината. Председателският съвет обаче реши да възложи тази роля на комисията по заетост и социални въпроси в рамките на ЕП, в сътрудничество с други комисии, в това число комисията по петиции.

В тази връзка бяха проведени редица изслушвания с вносители на петиции, представляващи правата на незрящите хора, борещи се за право на достъп до четива, съгласно условията на Конвенцията за СОИС на ООН, която подлежеше на гласуване в хода на 2013 г. и която вследствие на упражнен натиск от страна на Европейския парламент върху Комисията и държавите членки беше следователно договорена и подписана.

Комисията провежда разисквания относно дългогодишно задавания въпрос за седалището на европейските институции (предмет на петиции, подписани от близо милион и половина лица), и по-специално за това на Европейския парламент, по време на които тя гласува становище за комисията по конституционни въпроси, която с мнозинство подкрепи седалището да бъде установено в Брюксел, като същевременно призна, че е било необходимо във всички държави членки да има мнозинство за каквото и да е внасяне на промяна.

Междуинституционални взаимоотношения

Комисията вече се радва на добри отношения с редица европейски парламенти и в много случаи контактите са чести, тъй като те са с Европейския омбудсман и с другите членове на Европейската рамка на омбудсманите, създадена по инициатива на Никифорос Диамандурос. Тази година комисията взе активно участие в организирането на избора на неговия наследник г-жа Емили О’Райли, избрана да заема длъжността до края на настоящия мандат.

Докладчикът призовава за установяване на ежегоден диалог между членовете на комисията по петиции и членовете на комисиите по петиции в националните парламенти. Тази инициатива може да доведе до създаване на стабилно партньорство, при което европейските и националните законотворци могат да обменят опит и най-добри практики в разглеждането на петиции.

Докладчикът изразява твърдото убеждение, че отношението към всеки вносител на петиция е почтително и че петицията, внесена от него, получава вниманието, което заслужава. Той призовава за повишаване на осведомеността по отношение на това, че всички граждани и жители на ЕС имат основното право на внасяне на петиции пред Европейския парламент и че те следва да го правят с увереността, че техните притеснения ще бъдат чути.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marino Baldini, Sandrine Bélier, Vicente Miguel Garcés Ramón, Axel Voss