BETÆNKNING om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013

19.2.2014 - (2014/2008(INI))

Udvalget for Andragender
Ordfører: Jarosław Leszek Wałęsa


Procedure : 2014/2008(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0131/2014
Indgivne tekster :
A7-0131/2014
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i året 2013

(2014/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til vigtigheden af ​​retten til at indgive andragender og af, at de parlamentariske organer straks bliver opmærksomme på specifikke problemer og synspunkter blandt EU-borgere eller -indbyggere, som omhandlet i artikel 24 og 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til bestemmelserne i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, særlig artikel 44 om retten til at indgive andragender til Europa-Parlamentet,

–       der henviser til bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde angående traktatbrudsproceduren, særlig artikel 258 og 260,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 202, stk. 8,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A7-0131/2014),

A.     der henviser til, at antallet af andragender modtaget i 2013, som var Borgernes Europaår, nåede op på 2 885, hvilket svarer til en stigning på næsten 45 % i forhold til 2012; og der gør opmærksom på, at der i indeværende valgperiode indtil videre er blevet registreret næsten 10 000 andragender;

B.     der henviser til, at et sådant antal, selv om det er beskedent i forhold til befolkningen i Den Europæiske Union, ikke desto mindre er udtryk for en markant stigning i bevidstheden om retten til at indgive andragender og den berettigede forventning til nytten af ​​andragender som et middel til at gøre EU-institutionerne og medlemsstaterne opmærksomme på bekymringerne blandt de enkelte borgere, lokalsamfund, ngo'er, frivillige foreninger og private virksomheder;

C.     der henviser til, at EU's borgere er direkte repræsenterede i den eneste EU-institution, der er valgt af dem, nemlig Europa-Parlamentet; minder om, at retten til at indgive andragender giver dem mulighed for at henvende sig direkte til deres repræsentanter;

D.     der henviser til, at retten til at indgive andragender gør Europa-Parlamentet mere lydhørt over for Unionens borgere og indbyggere og samtidig giver folk en åben, demokratisk og gennemsigtig mekanisme til at opnå en udenretslig løsning på deres klager, når det er legitimt og begrundet, navnlig når de vedrører problemer med gennemførelsen af ​​EU-lovgivningen; der henviser til, at andragender giver værdifuld feedback til lovgivere og forvaltningsorganer både på EU-plan og i medlemsstaterne;

E.     der henviser til vigtigheden af at forhindre nye uerstattelige tab af biodiversitet, navnlig i Natura 2000-områder; der henviser til, at medlemsstaterne har overtaget forpligtelsen til at sikre beskyttelsen af særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet (92/43/EØF) og fugledirektivet (79/409/EØF); der henviser til, at selv om Kommissionen først kan kontrollere overholdelsen af EU-retten i fuld udstrækning, efter at de nationale myndigheder har truffet en endelig afgørelse, er det vigtigt – ikke mindst i miljøanliggender – så tidligt som muligt at sikre sig, at de lokale, regionale og nationale myndigheder korrekt efterlever alle de relevante proceduremæssige krav, som EU-retten stiller, herunder anvendelse af forsigtighedsprincippet;

F.     der henviser til, at det er nødvendigt at øge borgernes deltagelse i EU's beslutningsproces med henblik på at styrke legitimiteten og ansvarliggørelsen; der henviser til, at andragender også udgør et middel til at foretage et "reality check" af de spændinger, der findes i de europæiske samfund, især i tider med økonomisk krise og social uro, som dem, der skyldes virkningerne af de internationale finansmarkeders og banksystemers sammenbrud for Europas befolkning, og minder om, at Udvalget for Andragender afholdt en offentlig høring om dette emne med deltagelse af andragere i september 2013; der henviser til, at mange andragender om finansielle uregelmæssigheder og krænkelser af forbrugernes rettigheder inden for banksektoren har tiltrukket sig udvalgets opmærksomhed, særlig de dramatiske konsekvenser af husstandsudsættelser, hvor hele familier er blevet sat på gaden som følge af urimelige klausuler knyttet til realkreditlån;

G.     der henviser til, at de andragender, som er blevet rettet til Udvalget for Andragender, ofte har givet nyttig input til andre af Europa-Parlamentets udvalg, der er ansvarlige for at udarbejde lovgivning, som i samfundsøkonomisk og miljømæssig henseende skal skabe et sikrere, sundere, gunstigere og mere retfærdigt grundlag for fremtiden for alle europæiske borgere og indbyggere;

H.     der henviser til, at alle andragender vurderes og behandles ud fra sagens realiteter, selv når de kun er indgivet af én EU-borger eller -indbygger, og at alle andragere har ret til at modtage et svar på deres eget sprog, eller det sprog, de brugte til at indgive andragendet på;

I.      der henviser til, at det er forskelligt, hvor lang tid det tager at behandle og besvare et andragende, afhængigt af, hvad det handler om, og hvor komplekst det er, men at der skal gøres alt for at reagere behørigt på andragernes bekymringer inden for rimelig tid og på passende måde, og det ikke kun med hensyn til forretningsgange, men også med hensyn til indholdet;

J.      der henviser til, at andragere, hvis andragender efterfølgende bliver behandlet på de regelmæssige møder i Udvalget for Andragender, kan deltage fuldt ud og har ret til at fremlægge deres andragende sammen med mere detaljerede oplysninger og dermed kan bidrage aktivt til udvalgets arbejde ved at give supplerende førstehåndsoplysninger til medlemmerne af udvalget og til Europa-Kommissionen samt til de repræsentanter for medlemsstaterne, der måtte være til stede; og der henviser til, at der i 2013 var 185 andragere, der deltog og var aktivt involveret i udvalgets drøftelser;

K.     der henviser til, at aktiviteterne i Udvalget for Andragender udelukkende er baseret på andragernes input og bidrag sammen med resultaterne af udvalgets egne undersøgelser i hvert enkelt tilfælde, eventuelt suppleret med yderligere ekspertise fra Kommissionen, medlemsstaterne eller andre organer; og til, at udvalgets dagsordener prioriteres og organiseres på grundlag af beslutninger, der træffes af dets medlemmer på demokratisk vis;

L.     der henviser til, at det fremgår af kriterierne for, hvornår andragender kan antages til behandling, som fastlagt i traktaten og Parlamentets regler, at et andragende skal vedrøre et spørgsmål, der henhører under Unionens virksomhedsområde og vedrører andrageren direkte; og til, at nogle andragender som følge heraf afvises, fordi de ikke opfylder disse kriterier;

M.    der henviser til, at retten til at indgive andragender er et afgørende redskab for borgernes deltagelse og demokratiske kontrol, og at den skal gennemføres korrekt fra første til sidste fase i processen; der henviser til, at denne ret fortsat skal sikres til fulde uafhængigt af myndighedernes interesser; der henviser til, at dette princip skal håndhæves forbilledligt på EU-plan i forbindelse med Parlamentets og Kommissionens håndtering af andragender;

N.     der henviser til, at de ovennævnte kriterier er blevet prøvet ved domstolene, og at EU-Domstolen i flere domme, f.eks. i sag T-308/07, har opretholdt kriterierne vedrørende retten til at indgive andragender og fastslået, at afgørelser om, at andragender ikke opfylder betingelserne for behandling, skal være velbegrundede og skal begrundes af udvalget i dets efterfølgende korrespondance med andrageren, og også f.eks. i sag T-280/09 og T-160/10 for så vidt angår andragender, som kan anses som værende for upræcise i deres indhold;

O.     der henviser til, at der ud over de andragender, der er modtaget vedrørende krisens virkninger for de europæiske borgere og indbyggere, som andre centrale spørgsmål, der bekymrer andragerne, kan nævnes miljølovgivning, navnlig spørgsmål vedrørende affaldshåndtering og vandforvaltning, grundlæggende rettigheder, navnlig i relation til barnets rettigheder, rettigheder for handicappede og sundhedsrelaterede spørgsmål, retten til personlig og fast ejendom, spørgsmål vedrørende den frie bevægelighed for personer, forskellige former for forskelsbehandling, herunder navnlig på grund af etnicitet, kultur eller sprog, visum, indvandring og beskæftigelse, og andragender om retssystemet, påstået korruption, forsinkelser i retlige procedurer og mange andre områder;

P.     der henviser til, at eftersom mange andragere, især blandt de yngre dele af befolkningen, gør stor brug af sociale medier som kommunikationskanal, har Udvalget for Andragender udviklet sit eget netværk i Europa-Parlamentets regi og følges regelmæssigt af et stigende antal mennesker på de førende sociale medier, som især er aktive og findes nyttige omkring tidspunkterne for udvalgsmøder; der desuden henviser til, at udvalget også har fået et betydeligt antal faste abonnenter, p.t. 1 500, på sit nyhedsbrev, Péti Journal;

Q.     der henviser til, at Udvalget for Andragender i samme forbindelse har arbejdet sammen med de relevante tjenestegrene i Europa-Parlamentet for at udvikle en ny flersproget webportal til erstatning af det tidligere, mere begrænsede elektroniske system til indgivelse af andragender på Europarl-webstedet; der henviser til, at den nye portal er udformet med henblik på at øge den administrative effektivitet og samtidig gøre ​​proceduren for andragender mere gennemsigtig og interaktiv til gavn for andragerne, Europa-Parlamentets medlemmer og befolkningen generelt; og der bemærker, at portalen, efter lanceringen i denne valgperiode, bestemt udgør et væsentligt bidrag til at fremme det europæiske medborgerskab i tråd med de institutionelle målsætninger for 2013 i dets egenskab som "Borgernes Europaår";

R.     der i denne forbindelse henviser til den holdning, det har indtaget på grundlag af årsrapporten for 2012, hvori det blev besluttet at sikre en mere effektiv, gennemsigtig og upartisk procedure for andragender under samtidig hensyntagen til medbestemmelsesretten for medlemmerne af Udvalget for Andragender, således at behandlingen af andragender, herunder de forskellige faser af proceduren, kan stå for en domstolsprøvelse;

S.     der henviser til, at Udvalget for Andragender fortsat aktivt interesserer sig for, hvordan forordningen om det europæiske borgerinitiativ bliver anvendt, og er opmærksom på, at de eksisterende retlige rammer har mange svagheder og er ret besværlige og dermed ikke til fulde gengiver ånden i den relevante traktatbestemmelse på trods af den indsats, der blev gjort af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Udvalget for Andragender ved udarbejdelsen af forordningen; og til, at Parlamentet i henhold til revisionsbestemmelsen skal indlede drøftelser om en revision af forordningen, når den har været i kraft i tre år;

T.     der henviser til, at bestemmelserne i forordningen om det europæiske borgerinitiativ om, at der skal arrangeres en offentlig høring i Parlamentet angående et succesfuldt indgivet initiativ, snart skal gennemføres under inddragelse af det korresponderende udvalg med lovgivningskompetence på det område, initiativet vedrører, sammen med Udvalget for Andragender i overensstemmelse med Europa-Parlamentets forretningsorden og de gennemførelsesbestemmelser, der er vedtaget af Præsidiet;

U.     der henviser til værdien af de undersøgelsesrejser vedrørende andragender, der er under behandling, som udvalget jævnligt arrangerer angående spørgsmål, som det har prioriteret særlig højt, og nødvendigheden af, at rapporterne om sådanne besøg er af så høj en kvalitet og er så troværdige som overhovedet muligt og i kraft af et loyalt samarbejde fører til den ønskede konsensus blandt deltagerne; minder om, at der i 2013 blev aflagt besøg i Spanien (to gange), Polen, Danmark og Grækenland; der henviser til, at større fleksibilitet i de nærmere bestemmelser om disse rejser, navnlig hvad angår de uger, hvor de kan finde sted, vil kunne føre til endnu bedre resultater, især med hensyn til antallet af ​​medlemmer, der er til rådighed, og mindske risikoen for aflysning;

V.     der henviser til udvalgets ansvar i forhold til Den Europæiske Ombudsmand, som er ansvarlig for at undersøge klager fra EU-borgere om mulige fejl og forsømmelser i EU- institutioner og -organer, og hvorom udvalget også udarbejder en årsberetning, baseret på Den Europæiske Ombudsmands egen årsberetning; og minder om, at udvalget i 2013 var aktivt involveret i tilrettelæggelsen af ​​valget af en ny europæisk ombudsmand efter den daværende ombudsmand Nikiforos Diamandouros' pensionering;

W.    der henviser til, at der, selv om der blev valgt en ny europæisk ombudsmand, Emily O’Reilly, af medlemmerne af Europa-Parlamentet fra den 1. oktober 2013, skal afholdes et nyt valg i begyndelsen af ​​næste valgperiode, som fastsat i forretningsordenen (artikel 204), og at det ville være klogt at sikre, at der i god tid forinden offentliggøres klare og gennemsigtige regler for proceduren, som yderligere præciserer Udvalget for Andragenders ansvar under denne procedure, og som kan sikre, at valget bliver tilstrækkelig gennemsigtigt, navnlig ved hjælp af et forbedret, dertil oprettet websted;

X.     der henviser til, at Udvalget for Andragender er medlem af Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd, som også består af nogle udvalg for andragender fra de nationale parlamenter, hvor der findes sådanne udvalg, og til, at det forekommer vigtigt, at det indbyrdes samarbejde mellem udvalgene for andragender kommer yderligere i fokus og bliver yderligere styrket, når det er praktisk muligt, og at Europa-Parlamentet bør spille en central rolle i denne udvikling til gavn for de europæiske borgere;

Y.     der henviser til, at Udvalget for Andragender har til hensigt at være et nyttigt og gennemsigtigt redskab i de europæiske borgeres og indbyggeres tjeneste, som udøver demokratisk tilsyn og kontrol med mange aspekter af EU's virksomhed, især vedrørende de nationale myndigheders gennemførelse af EU-lovgivningen; og til, at det på grundlag af de modtagne andragender på den ene side kan bidrage yderligere til en mere sammenhængende og koordineret anvendelse af EU-lovgivningen og på den anden side til en forbedring af fremtidig EU-lovgivning ved at gøre opmærksom på de konklusioner, der kan drages af substansen i de modtagne andragender;

Z.     der henviser til, at denne rapport er den sidste årsrapport fra Udvalget for Andragender i Europa-Parlamentets 7. valgperiode, hvorfor der redegøres for udvalgets aktiviteter i 2013 og samtidig gives et overblik over hele valgperioden, ligesom det vurderes, i hvilket omfang udvalget har kunnet opfylde borgernes forventninger efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse;

1.      anerkender den væsentlige og fundamentale rolle, som Udvalget for Andragender spiller, når det drejer sig om at forsvare og fremme EU-borgernes og -indbyggernes rettigheder, ved at sikre, at andragernes bekymringer gennem proceduren for andragender anerkendes bedre, og at der så vidt muligt og inden for en rimelig frist findes løsninger på deres berettigede klager;

2.      er fast besluttet på at sikre en mere effektiv, mere gennemsigtig og upartisk procedure for andragender under hensyntagen til medbestemmelsesretten for medlemmerne af Udvalget for Andragender, således at behandlingen af andragender, herunder de forskellige faser i proceduren, kan leve op til en domstolsprøvelse;

3.      understreger, at Udvalget for Andragender sammen med andre institutioner og organer såsom undersøgelsesudvalg og Den Europæiske Ombudsmand har en selvstændig og klart defineret rolle som kontaktpunkt for den enkelte borger; understreger, at disse organer sammen med det europæiske borgerinitiativ er grundlæggende redskaber for et demokratisk EU og for skabelsen af et europæisk demos, og at der derfor skal sikres ordentlig adgang til at indgive andragender og en troværdig sagsbehandling heraf;

4.      understreger, at Udvalget for Andragender gennem hele den indeværende valgperiode har taget udfordringerne op med hensyn til at opfylde forventningerne hos borgerne i Den Europæiske Union; fremhæver betydningen af, at ​​borgerne bliver direkte involveret i Parlamentets aktiviteter, og at udvalgets medlemmer specifikt behandler deres bekymringer, forslag eller klager; gør opmærksom på det store arbejde, udvalget har gjort for at afhjælpe eventuelle krænkelser af borgernes rettigheder og ved at samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder om spørgsmål vedrørende anvendelsen af ​​EU-lovgivning, samtidig med at det fortsat har spillet en afgørende rolle ved genskabelsen af forbindelsen med EU-borgerne og styrkelsen af den demokratiske legitimitet og ansvarliggørelse i EU's beslutningsproces;

5.      minder om Kommissionens betydelige rolle i forbindelse med behandlingen af de anliggender, som andragerne henvender sig med; er af den opfattelse, at Kommissionen i sine undersøgelser af andragender bør være mere dybdegående og se på substansen i andragenderne for så vidt angår EU-lovgivningen; understreger vigtigheden af gennemsigtighed i disse processer og af, at offentligheden har reel adgang til de relevante dokumenter og sagsrelaterede oplysninger;

6.      fremhæver vigtigheden af proaktiv overvågning og rettidige forebyggende foranstaltninger fra Kommissionens side, hvor der er velunderbyggede beviser for, at visse planlagte og offentliggjorte projekter kan indebære overtrædelser af EU's lovgivning;

7.      bemærker, at borgernes andragender vedrører mange forskellige centrale områder, såsom de grundlæggende rettigheder, det indre marked, miljølovgivningen, folkesundhedsspørgsmål, børns velfærd, transport og byggeri, den spanske lov om kystforvaltning, den ny forordning om god forvaltning, handicappede, forskelsbehandling på grund af alder, aktindsigt, Europaskolerne, den finanspolitiske union, stålindustrien, dyrs rettigheder og mange flere;

8.      mener, at de andragender, der falder ind under de nævnte områder, dokumenterer, at situationer omkring utilfredsstillende gennemførelse af EU-lovgivningen eller fejlagtig anvendelse heraf stadig er hyppigt forekommende;

9.      finder det vigtigt at styrke samarbejdet med medlemsstaternes parlamenter og regeringer på grundlag af gensidighed og om nødvendigt at tilskynde medlemsstaternes myndigheder til at gennemføre og anvende EU-lovgivningen i fuld gennemsigtighed; understreger betydningen af samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne, men beklager visse medlemsstaters manglende fuldstændige gennemførelse og håndhævelse af EU's lovgivning, især på miljøområdet;

10.    bemærker at, Udvalget for Andragender anser andragender angående principperne og indholdet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og i chartret om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder, traktatens hjerteblod, for at opfylde betingelserne for behandling, og at det foretager sine undersøgelser ud fra omstændighederne i hver enkelt sag, og minder om, at Kommissionen ofte har følt sig ude af stand til at handle, når udvalget har anmodet den herom, på grund af ​​artikel 51 i chartret; understreger, at borgernes forventninger er langt højere, end chartrets bestemmelser rent juridisk giver grundlag for;

11.    lykønsker udvalget med det arbejde, det har udført i forbindelse med de modtagne andragender om spørgsmål vedrørende handicap, som der var en betydelig stigning af i 2013; noterer sig bestræbelserne på at sikre en vellykket indførelse af EU-rammerne i henhold til artikel 33 i FN-konventionen om handicappedes rettigheder, hvor Udvalget for Andragender deltog sammen med Kommissionen, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Handicapforum, og noterer sig udvalgets vilje til fortsat at støtte dette arbejde; beklager, at man efterfølgende er ophørt med at involvere Udvalget for Andragender inden for rammerne af konventionen om handicappedes rettigheder, og at udvalget er blevet afløst af de lovgivende udvalg, der også har kompetence på dette område, og mener, at denne beslutning bygger på en fejlfortolkning af opgaverne inden for rammerne af konventionen om handicappedes rettigheder;

12.    noterer sig den opmærksomhed, som blev givet til nogle omfattende andragender vedrørende den foreslåede opførelse af en ny lufthavn ved Notre-Dame-des-Landes, nær Nantes; anerkender, at der blev modtaget betydelige indlæg fra andragere, der var imod projektet af miljømæssige årsager, og at der også blev modtaget et væsentligt andragende fra tilhængerne af projektet, hvilket gav anledning til en intensiv debat i udvalget, hvor de franske myndigheder og Kommissionens generaldirektør for miljø deltog sammen med de ​​vigtigste andragere; mener, at sådanne seriøse diskussioner ikke blot øger den offentlige bevidsthed og giver borgerne mulighed for at involvere sig aktivt og legitimt, men også gør det muligt at kaste lys over flere kontroversielle spørgsmål omkring projektet, som hævdes at være i strid med EU-lovgivningen, og finde løsninger, der sikrer behørig overholdelse af EU-lovgivningen, således som den bør finde anvendelse under de pågældende omstændigheder;

13.    anerkender, at mange andragere i 2013 har givet udtryk for deres foruroligelse over de uretfærdigheder, der tilsyneladende forekommer i Danmark med hensyn til de administrative og retslige procedurer i forbindelse med forældres separation og skilsmisse og forældremyndigheden over små børn derefter; bemærker i denne sammenhæng, at der, når der er tale om binationale par, er klare eksempler på forskelsbehandling på grundlag af nationalitet til fordel for ægtefællen fra den medlemsstat, der er berørt af retssagen, og imod den ægtefælle, der ikke er statsborger i dette land, hvilket har alvorlige og ofte meget negative og dramatiske konsekvenser for barnets rettigheder; bemærker i denne sammenhæng, at der forekommer alvorlige krænkelser af både andragerens og barnets grundlæggende rettigheder; bemærker, at Udvalget for Andragender foretog en undersøgelsesrejse til Danmark for at undersøge sådanne påstande direkte, hvor situationen synes at være særlig akut; bemærker, at der også blev registreret sager fra andre lande, navnlig Tyskland (især sager vedrørende aktiviteterne under den tyske børne- og ungdomsforsorg, Jugendamt), Frankrig og Det Forenede Kongerige;

14.    minder om de undersøgelser, der blev foretaget på grundlag af de modtagne andragender om konsekvenserne af den manglende gennemførelse af affaldsrammedirektivet i hele den indeværende valgperiode, og den betænkning, der er blevet vedtaget om dette emne; henleder opmærksomheden på henstillingerne vedrørende manglen på ordentlig beslutningstagning angående deponeringsanlæg og konsekvenserne heraf for lokalbefolkningen; understreger, at situationen langt fra er løst i de to regioner, set på baggrund af de andragender, som er blevet behandlet efterfølgende, navnlig vedrørende forekomsten af giftige brande forårsaget af stærkt forurenet industriaffald i visse områder af Campania, og vedrørende de sidste måneders manglende gennemsigtighed i forbindelse med planlægningen og den institutionelle ledelse i Lazio efter den planlagte nedlukning af Malagrotta-deponeringspladsen, hvilket i dag er genstand for retlige undersøgelser på højt niveau; minder om den intensive undersøgelsesrejse til Grækenland i efteråret 2013 vedrørende dette emne, som har henledt opmærksomheden på utilstrækkeligheder i forbindelse med anvendelsen af de relevante affaldsrelaterede direktiver, manglende fremskridt inden for affaldshåndtering for så vidt angår planer og systemer højt op i affaldshierakiet, samt på følgerne for befolkningens sundhed i visse områder af Grækenland; bemærker, at flere andre andragender om mangler i affaldshåndteringen for nylig er indgivet vedrørende andre medlemsstater, især i Spaniens Valencia-region og Det Forenede Kongerige;

15.    anerkender rapporten om undersøgelsesrejsen til Polen angående et foreslået åbent minebrud i Nedre Schlesien; glæder sig også over de intensive drøftelser, der ved den lejlighed blev ført med andragere og nationale myndigheder vedrørende en eventuel efterforskning og udnyttelse af skifergasreserver, som udvalget allerede havde gennemført en workshop om i 2012;

16.    fremhæver hele udvalgets meget konstruktive arbejde for så vidt angår andragenderne vedrørende den spanske lov om kystforvaltning (Ley de Costas), både med hensyn til resultaterne af og konklusionerne fra undersøgelsesrejsen og med hensyn til samarbejdet med såvel andragerne som de ansvarlige nationale myndigheder; minder om, at udvalget nedsatte en særlig ad hoc-arbejdsgruppe, som skulle se nærmere på dette komplekse spørgsmål og sikre samarbejde med det meget store antal andragere; erkender, at der, selv om der blev opnået visse fremskridt for andragerne i den nye lovgivning, der blev vedtaget af det spanske parlament, fortsat er nogle uløste problemer, både angående ejendomsret og miljøbeskyttelse, hvoraf nogle nu er blevet indbragt for den spanske forfatningsdomstol; anmoder Kommissionen om fortsat at følge dette anliggende aktivt;

17.    glæder sig over, at der under undersøgelsesrejsen til Galicien i februar 2013 blev ført indgående drøftelser med andragere og regionale myndigheder om spørgsmål vedrørende manglen på ordentlige spildevandrensningsanlæg i regionen, hvilket har haft en indvirkning på lokalbefolkningens sundhed og den økonomiske aktivitet i visse områder, som er forurenet af slam og restprodukter indeholdende stoffer, der er til fare for folkesundheden og miljøet og potentielt truer den igangværende produktion af fisk og skaldyr i visse områder; forventer, at myndighederne definitivt forpligter sig til at gøre en mere ihærdig indsats for at løse disse problemer, og at der effektivt iværksættes en integreret plan for spildevandsbehandling og de faciliteter, der er nødvendige til dette formål, i alle de berørte områder; beklager den langsommelige og usædvanlige procedure med hensyn til udarbejdelsen af konklusionerne fra rejsen; beklager, at de to delegationsmedlemmers mindretalsrapport ikke er blevet vedføjet som bilag til selve rapporten;

18.    fremhæver udvalgets rapporteringspligt; henleder opmærksomheden på en række beslutninger vedtaget i 2013 i form af betænkninger, f.eks. om Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning om Kommissionens håndtering af mangler ved miljøkonsekvensanalysen i forbindelse med udvidelsesprojektet for Wiens lufthavn og om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning som helhed; fremhæver det relevante input, udvalget har givet takket være den ekspertise, der er opnået gennem behandlingen af ​​mange konkrete sager i årenes løb i form af udtalelser til de korresponderende udvalg, navnlig i forbindelse med revisionen af VVM-direktivet og udtalelsen om fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner; mener, at Udvalget for Andragender takket være sådanne dokumenter kan rejse spørgsmål af betydning for de europæiske borgere ved plenarmøder;

19.    minder om, at Udvalget for Andragender i medfør af forretningsordenens artikel 202, stk. 2, har ret til ikke kun at forelægge Parlamentet ikkelovgivningsmæssige initiativbetænkninger om anliggender vedrørende flere andragender, men også for så vidt angår hastesager at forelægge kortfattede forslag til beslutning, der sættes under afstemning under mødeperioden;

20.    mener, at ​​offentlige høringer er et meget vigtigt redskab til at undersøge de problemer, som rejses af andragerne; henleder opmærksomheden på den offentlige høring om krisens indvirkning på Europas borgere og styrkelse af den demokratiske deltagelse i forvaltningen af Unionen og den offentlige høring om optimal udnyttelse af unionsborgerskabet, der analyserede EU-borgeres bekymringer i de to henseender baseret på modtagne andragender; mener, at oplysningerne i andragenderne illustrerer de personlige konsekvenser af stramningerne for andragernes rettigheder og viser civilsamfundets større rolle og engagement; anerkender, at Europa har brug for troværdig, synlig og ansvarlig økonomisk styring for at imødegå fremtidens udfordringer; understreger vigtigheden af at bekæmpe de resterende hindringer for, at EU-borgerne kan udnytte deres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen, og af at fremme EU-borgernes politiske deltagelse i samfundslivet i EU;

21.    anser det for afgørende for udvalgets arbejde vedrørende bestemte emner at bruge andre former for aktiviteter såsom parlamentariske forespørgsler til mundtlig besvarelse, der behandles på plenarmøderne; minder om, at de er en direkte form for parlamentarisk kontrol med de andre EU-institutioner og -organer; påpeger, at det har brugt sin ret ni gange i 2013, idet det har indgivet forespørgsler vedrørende f.eks. handicap, dyrevelfærd, affaldshåndtering og det europæiske borgerinitiativ; beklager dybt, at visse af udvalgets foreslåede initiativer er flere måneder om at komme til drøftelse på plenarmødet, hvilket forhindrer, at de spørgsmål, som EU-borgere gentagne gange har gjort opmærksom på deres bekymring over, bliver rejst og bliver besvaret direkte af Kommissionen;

22.    noterer sig den konstante strøm af korrespondance fra borgere, der henvender sig til Europa-Parlamentet for at få løst problemer, der falder uden for EU’s kompetenceområde i henhold til artikel 227 i traktaten og artikel 51 i chartret om grundlæggende rettigheder; opfordrer til, at der findes bedre løsninger til håndtering af disse henvendelser fra borgerne under hensyntagen til Parlamentets forpligtelser hvad angår dets korrespondance med borgerne;

23.    erkender, at miljøspørgsmål fortsat har høj prioritet hos andragerne, hvilket understreger det faktum, at medlemsstaterne stadig ikke opfylder kravene på dette område; bemærker, at mange af andragenderne fokuserer på folkesundhed, f.eks. affaldshåndtering, vandsikkerhed, atomenergi og fredede dyr; påpeger, at mange andragender drejer sig om nye og kommende projekter, der øger farerne på de førnævnte områder; minder om, at selv om medlemsstaterne bestræber sig på at tackle de pågældende situationer, er det klart, at det stadig er vanskeligt at finde en bæredygtig løsning; gør opmærksom på sagen om ILVA-stålværket i Taranto, som vækker stor bekymring på grund af de alvorlige forringelser for miljøet og lokalbefolkningens sundhedsmæssige situation; opfordrer indtrængende Kommissionen til at benytte de mekanismer, den har til rådighed, til så vidt muligt at sikre, at de italienske myndigheder omgående overholder EU's miljølovgivning;

24.    opfordrer til, at Udvalget for Andragender fortsætter undersøgelsen af virkningerne af ERT's retspraksis på fortolkningen af artikel 51 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og dens konsekvenser for andragender og undersøger, hvilke faktiske hindringer EU-borgere møder, når de anmoder om en præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen, med henblik på at opnå en pålidelig fortolkning af centrale spørgsmål i den europæiske lovgivning i sager ved nationale domstole;

25.    glæder sig over gennemførelsen af ​​det europæiske borgerinitiativ den 1. april 2012 og registreringen af ​​det første europæiske borgerinitiativ, som vedrørte politikker for Europas unge - Fraternité 2020 - og det nylige vellykkede europæiske borgerinitiativ om retten til vand; mener, at det europæiske borgerinitiativ er det første redskab til transnationalt deltagelsesdemokrati og giver borgerne mulighed for at engagere sig aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning; bekræfter sit tilsagn om at deltage i afholdelsen af ​​offentlige høringer om registrerede og accepterede europæiske borgerinitiativer med aktiv deltagelse af alle berørte udvalg; understreger nødvendigheden af, at der regelmæssigt gøres status over de europæiske borgerinitiativer med henblik på at forbedre proceduren og samtidig begrænse bureaukratiet og andre forhindringer; er klar over, at udkommet af de første parlamentshøringer i forbindelse med de første registrerede og accepterede europæiske borgerinitiativer i 2014 er af afgørende betydning for at få sat høje procedurestandarder og for at leve op til borgernes forventninger til udøvelsen af denne rettighed fremover, og er indstillet på at give institutionel prioritet til at sikre effektivitet i medindflydelsesprocessen;

26.    glæder sig over, at Kommissionen udnævnte 2013 til Borgernes Europaår, hvilket giver EU-borgerne værdifuld information og viden om deres rettigheder og om eksistensen af de demokratiske redskaber, de har til rådighed til at gøre disse rettigheder gældende; mener, at Borgernes Europaår bør anvendes til at informere bredt om det nye europæiske borgerinitiativ og således give klare og forståelige retningslinjer med henblik på at sikre, at andelen af initiativer, der ikke opfylder betingelserne for behandling, ikke bliver lige så stor, som den stadigvæk er for andragender; er overbevist om, at webportalen for andragender udgør et konkret og værdifuldt bidrag fra Europa-Parlamentet til unionsborgerskabet;

27.    opfordrer Kommissionen til som traktatens vogter at sikre, at den aktuelle utilstrækkelige gennemførelse af EU-lovgivningen, hvilket ses af antallet af indgivne andragender til Europa-Parlamentet, vil blive afhjulpet, således at EU's borgere kan udnytte deres rettigheder til fulde;

28.    opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning for at løse problemerne omkring medlemsstaternes gensidige anerkendelse af civilstandsattester og deres virkninger og herved fortsat respektere medlemsstaternes sociale politikker;

29.    beklager, at de europæiske borgere fortsat ofte støder på problemer forårsaget af offentlige myndigheders fejlagtige anvendelse af lovgivningen om det indre marked, når de udøver deres ret til fri bevægelighed;

30.    beklager, at rapporter om undersøgelsesrejser og andre dokumenter i den senere tid ikke er blevet oversat til de officielle EU-sprog, navnlig til andragernes nationale sprog;

31.    anerkender den vigtige rolle, der spilles af Solvit-nettet, som regelmæssigt afdækker og løser problemer i forbindelse med gennemførelsen af ​​lovgivningen om det indre marked; opfordrer indtrængende til en styrkelse af dette redskab; minder om, at 2013 var Borgernes Europaår, og roser såvel EU’s som medlemsstaternes institutioner og organer, der i endnu højere grad oplyste om deres tjenester til europæiske borgere og indbyggere i løbet af dette år i lyset af principperne i traktaterne og kendsgerningerne i denne betænkning;

Nye horisonter og forbindelser med andre institutioner

32.    påpeger vigtigheden af at give udvalgets arbejde mere substans i Parlamentet ved i højere grad at profilere det som et kontroludvalg; opfordrer det nyvalgte Udvalg for Andragender til at udnævne interne årlige ordførere for de vigtigste politikker, som giver anledning til bekymringer hos de europæiske andragere, og til at udvide samarbejdet med andre parlamentsudvalg ved systematisk at invitere disse udvalgs medlemmer til de debatter i Udvalget for Andragender, som vedrører deres respektive lovgivningsmæssige kompetence; opfordrer de øvrige udvalg til at inddrage Udvalget for Andragender mere som rådgivende udvalg om gennemførelsesrapporter og andre instrumenter til at kontrollere, at EU-lovgivningen gennemføres og anvendes korrekt i medlemsstaterne; understreger vigtigheden af at have en afneutraliseret status i Parlamentets udvalgsportefølje, også i betragtning af den stadigt stigende mængde af modtagne andragender og det dermed forbundne arbejde; opfordrer Europa-Parlamentet til på plenarmøderne at afsætte mere tid til debatterne om andragenderne fra de europæiske borgere og Udvalget for Andragenders arbejde;

33.    fremhæver behovet for at styrke Udvalget for Andragenders samarbejde med de andre EU-institutioner og -organer og de nationale myndigheder i medlemsstaterne; finder det vigtigt at styrke en struktureret dialog og et systematisk samarbejde med medlemsstaterne, især med de nationale parlamenters udvalg for andragender, f.eks. ved at afholde jævnlige møder med formændene for alle de nationale udvalg for andragender; mener, at et sådant partnerskab vil give den bedste udveksling af erfaringer og praksis og en mere systemisk og effektiv henvisning af andragender til det kompetente niveau og organ og i sidste ende bringe Europa-Parlamentet tættere på de europæiske borgeres bekymringer; glæder sig over oprettelsen af det blandede udvalg for undersøgelser, tilsyn og andragender i det irske parlament (Oireachtas) og de ​​nyttige forbindelser, det har etableret med Europa-Parlamentet i årets løb med henblik på at yde en endnu bedre service til borgerne; bemærker, at parlamenterne i andre medlemsstater i øjeblikket overvejer at oprette udvalg for andragender eller lignende organer, og at nogle parlamenter har andre procedurer for behandling af andragender;

34.    opfordrer Kommissionen til på passende vis at anerkende den rolle, som andragenderne spiller for kontrollen med den faktiske anvendelse af EU-retten, eftersom andragenderne plejer at være de første tegn på, at medlemsstaterne er sakket bagud med hensyn til gennemførelsen af lovgivningsforanstaltninger; opfordrer Europa-Parlamentet til i sin interinstitutionelle aftale med Kommissionen at anbefale en nedbringelse af den tid, det tager at reagere på udvalgets anmodninger, og også at holde Udvalget for Andragender underrettet om udviklingen i traktatbrudsprocedurer, der har direkte tilknytning til andragender; mener generelt, at EU-institutionerne bør give flere oplysninger og have større gennemsigtighed over for EU-borgere for at imødegå den voksende opfattelse af demokratisk underskud;

35.    understreger, at et tæt samarbejde med medlemsstaterne er helt afgørende for arbejdet i Udvalget for Andragender; tilskynder medlemsstaterne til at spille en proaktiv rolle i forbindelse med behandlingen af andragender, der vedrører gennemførelse og håndhævelse af EU-lovgivning, og lægger særdeles stor vægt på, at medlemsstaternes repræsentanter er til stede ved og samarbejder aktivt under Udvalget for Andragenders møder; er fast besluttet på at opretholde et tæt samarbejde og en tæt kommunikation mellem EU-institutionerne og borgerne;

36.    understreger betydningen af det styrkede samarbejde med Den Europæiske Ombudsmand gennem en ny interinstitutionel aftale; fremhæver vigtigheden af ​​at inddrage Europa-Parlamentet i netværket af nationale ombudsmænd; glæder sig over det gode forhold inden for de institutionelle rammer mellem Ombudsmanden og udvalget; påskønner navnlig Ombudsmandens regelmæssige bidrag til Udvalget for Andragenders arbejde i hele valgperioden; minder om, at det stadig ikke er alle EU-borgere, der har adgang til en ombudsmand på nationalt plan, og at alle EU-borgere derfor ikke har samme muligheder for klageadgang; er af den opfattelse, at en national ombudsmand i hver medlemsstat inden for Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd ville levere betydelig støtte til Den Europæiske Ombudsmand;

Arbejdsmetoder

37.    opfordrer MEP'erne i Udvalget for Andragender til at vedtage nogle endelige interne regler for at sikre maksimal effektivitet og åbenhed i udvalgets arbejde og til at fremsætte forslag til en revision af Europa-Parlamentets forretningsorden i overensstemmelse hermed for at konsolidere deres konstante bestræbelser på at forbedre arbejdsmetoderne under hele den syvende valgperiode; opfordrer Udvalget for Andragender til at fastsætte nogle klare frister i proceduren for andragender med henblik på at nedbringe behandlingstiden for andragender i Europa-Parlamentet og gøre hele proceduren endnu mere gennemsigtig og demokratisk; understreger, at der hermed kan indføres en fast behandlingstid for andragender fra registreringen til den endelige afslutning af sagen i Europa-Parlamentet i lighed med de eksisterende frister for arbejdet med lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige dossierer; mener, at disse frister bør ledsages af en varslingsmekanisme, som automatisk gør medlemmerne opmærksomme på andragender, hvor der ikke er sket noget eller ikke har været korrespondance i et længere tidsrum for at undgå, at ældre andragender holdes åbne i årevis uden nogen væsentlig grund; minder om, at undersøgelsesrejser er et af de centrale efterforskningsmæssige instrumenter for Udvalget for Andragender, og at der derfor er et presserende behov for en revision af de relevante regler, så de nyvalgte medlemmer kan gennemføre effektive besøg og rapportere hurtigt tilbage til andragerne og udvalget om deres resultater og henstillinger;

38.    glæder sig over tilstedeværelsen af berørte medlemsstaters offentlige myndigheder samt andre interesserede parter ved udvalgets møder; påpeger, at Udvalget for Andragender er det eneste udvalg, der systematisk skaber en platform, hvor borgerne kan give udtryk for deres bekymringer direkte til medlemmer af Europa-Parlamentet, og som gør det muligt for flerpartsdialog mellem EU-institutionerne, de nationale myndigheder og andragerne; foreslår, at Udvalget for Andragender og Europa-Parlamentets forvaltning for at gøre det lettere at afholde møder og reducere rejseudgifterne i fremtiden undersøger muligheden for, at andragerne eller de offentlige myndigheder deltager ved hjælp af videokonferencer eller lignende faciliteter;

39.    noterer sig det stigende antal andragender i løbet af valgperioden og er fortsat meget bekymret over, at der stadig er for store forsinkelser og for lange svartider i hele registreringsfasen og fasen med afgørelsen af, om betingelserne for behandling er opfyldt; opfordrer til, at Udvalget for Andragenders sekretariat får flere juridiske eksperter og yderligere administrativ bistand til udarbejdelsen af henstillinger vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt et andragende falder ind under EU-retten; mener, at det for at fremskynde afgørelsen i den indledende fase af, hvorvidt betingelserne for behandling er opfyldt, kun er nødvendigt, at disse henstillinger og sammendragene af andragenderne i første omgang præsenteres for medlemmerne på engelsk og først derefter oversættes til alle de officielle sprog, når de offentliggøres; forventer, at lanceringen af den nye webportal for andragender vil mindske antallet af tvivlsomme henvendelser, der til tider registreres som andragender;

40.    pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt disses udvalg for andragender og ombudsmænd eller lignende kompetente organer.

BEGRUNDELSE

Den syvende valgperiode er kendetegnet ved indførelsen af Lissabontraktaten i december 2009, som næsten fordoblede Europa-Parlamentets lovgivningsbeføjelser og øgede dets relative beføjelser i forhold til de andre EU-institutioner. Udvalget for Andragender har hovedsageligt mærket det, at chartret om grundlæggende rettigheder er blevet sammenlagt med traktaten, og at den nye deltagelsesmekanisme til borgerne i Europa, det europæiske borgerinitiativ, er blevet endeligt accepteret.

Med hensyn til sidstnævnte var Udvalget for Andragender dybt involveret i den lovgivningsmæssige procedure, der førte til vedtagelsen af forordningen om borgerinitiativet i december 2010, ved at være associeret udvalg til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 50. Derudover er Udvalget for Andragender blevet udpeget som det udvalg i Europa-Parlamentet, der automatisk skal være associeret udvalg til det kompetente lovgivningsmæssige udvalg i forbindelse med organiseringen, som Parlamentet skal stå for, af høringen af initiativtagerne til et succesfuldt indgivet borgerinitiativ, jf. artikel 10, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer. Dette anses for at være en succes for vores udvalg og en anerkendelse af dets lange og indgående ekspertise med hensyn til kontakt til borgerne.

Som det vil fremgå af denne betænkning, har gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder vist sig at være uklar og til en vis grad skuffende for mange borgere. I dets artikel 51 er det nedfældet, at chartret finder anvendelse inden for EU's kompetenceområder, og Kommissionen har fortolket denne artikel strengt, og det er man nødt til at tage op til behandling.

Det tillidsfulde forhold er gennem hele den nuværende valgperiode blevet svækket hos mange europæiske borgere som følge af virkningerne af den finansielle og økonomiske krise, som i alvorlig grad underminerede tilliden til euroen og til banksystemet som sådant på globalt plan. Ikke overraskende har dette ødelæggende scenarium, der har påvirket hverdagen for et stort flertal af borgerne i Europa, også fremprovokeret mange andragender.

Udvalget har siden 2009 og indtil nu modtaget omkring 10 000 andragender, der er blevet registreret. Af disse er omkring 60 % blevet accepteret som opfyldende betingelserne for behandling, eftersom de falder inden for Den Europæiske Unions aktivitetsområde. I 2013 nærmede antallet af registrerede andragender sig 3 000 og var således steget med over 40 % i forhold til 2012 og var fordoblet siden 2011. For at være mere præcis modtog Udvalget for Andragender 2 885 andragender i alt i 2013. Det lykkedes udvalget at behandle omkring 989 andragender, hvoraf 654 opfyldte betingelserne for behandling, 335 ikke gjorde det, og 538 blev afsluttet. I alt 199 blev anerkendt som opfyldende betingelserne for behandling, blev behandlet og afsluttet.

Det store antal andragender, der ikke opfylder betingelserne for behandling, vækker stor bekymring hos ordføreren, som er af den opfattelse, at der bør genindføres et første filter i registreringsfasen hos DG Ledelsestjenesterne, ligesom man havde i 2012. Det skal også bemærkes, at udviklingen af udvalgets webportal forventes at fungere som et vigtigt filter for de andragender, der ikke opfylder betingelserne for behandling.

I 2013 blev der registreret en enorm mængde andragender, hvoraf der på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende betænkning kun er taget stilling til 30 %. Sådanne forsinkelser er beklagelige og kræver grundig evaluering, især med henblik på at finde løsninger og undgå lignende situationer fremover. Der er flere grunde til denne ophobning af andragender. Antallet af modtagne andragender er steget kraftigt og er næsten fordoblet siden 2012. I 2013 havde Udvalget for Andragender ansvaret for at organisere valget af den nye ombudsmand, og antallet af både undersøgelsesrejser og udtalelser, som det har beskæftiget sig med, var også stort i forhold til tidligere. Sammenfaldet af disse forhold plus det, at den traditionelle måde at behandle andragender på har vist sig ikke at være tilstrækkelig, har derfor ført til den konklusion, at det er nødvendigt at revidere hele processen til behandling af andragender. Koordinatorerne har for deres vedkommende vedtaget arbejdsmetoder og tidsfrister for udvalgets sekretariat for at undgå de uacceptable ekstra forsinkelser, som blev registreret i 2013. Under alle omstændigheder har medlemmerne af Udvalget for Andragender arbejdet hårdt i valgperioden for at betjene alle andragere og give hver eneste andragende den behandling, som det fortjener.

Ordføreren er af den opfattelse, at et meget stort flertal af de 35 udvalgsmedlemmer indtrængende opfordrer til, at der gøres noget ved behovet for at konsolidere den administrative kapacitet og håndhæve klare tidsfrister for behandlingen af andragender i Europa-Parlamentet. I lyset af de beklagelige forsinkelser i behandlingen af andragender i 2013 og de politiske gruppers koordinatorers og udvalgsformandens konstante arbejde i hele valgperioden og forslag om løsninger på dette problem, har ordføreren besluttet at tilegne to afsnit til udvalgssekretariatets arbejdsmetoder og til udvalgets nye horisonter og interinstitutionelle forbindelser i den kommende valgperiode.

Det er et faktum, at antallet af modtagne andragender steg i 2013. Det kan være et resultat af Europa-Parlamentets styrkede lovgivningsmæssige beføjelser i den syvende valgperiode. Det kan også være et resultat af en følelse af fiasko og manglende tillid til de offentlige myndigheder, som blev forstærket af den alvorlige økonomiske og finansielle krise, som europæerne har oplevet siden 2008. Faktisk står det klart, når man tænker på indholdet i mange af de andragender, der opfylder betingelserne for behandling, og en stor del af dem, der ikke gør det, at mange mennesker mener, at de ikke bliver lyttet til af deres nationale parlamenter og institutioner.

Endelig skal opmærksomheden henledes på selve Europa-Parlamentets voksende profilering og synlighed og på Udvalget for Andragender som en del af dette. Både Europa-Parlamentet og udvalget har forbedret deres kommunikationspraksis på en sammenhængende og tilsigtet måde, og udvalgets synlighed i de sociale medier har ført til en stadig større interaktiv tilstedeværelse.

Af alle disse grunde er ordføreren overbevist om, at der fremover vil være flere og flere europæere, som indgiver andragender til Europa-Parlamentet. Derfor, for at leve op til deres forventninger, opfordrer han Europa-Parlamentet til at træffe omgående foranstaltninger til at sikre et effektivt og gennemsigtigt behandlingsforløb for andragender. Udvalgets webportal, som befinder sig i pilotfasen, kunne være en meget god onlineplatform til at informere borgerne bedre om deres ret til at indgive et andragende. Eftersom den kunne føre til et øget antal andragender, bør den officielle lancering af den ledsages af en forholdsmæssig forøgelse af den administrative kapacitet. Webportalen vil bestemt forbedre kvaliteten af de registrerede andragender takket være et kort spørgeskema, som skal udfyldes af andrageren. Med andre ord vil det kunne forventes, at de registrerede dokumenter virkelig er andragender i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, og ikke blot forenklede kommentarer eller anmodninger om oplysninger, som ikke hører under begrebet andragende. Den vil også hjælpe borgerne med at finde alternative kilder til hjælp i tilfælde af, at udvalget ikke kan reagere på deres bekymring på grund af manglende retlige beføjelser.

I 2013 deltog over 200 andragere og et stort antal repræsentanter fra medlemsstaternes myndigheder i udvalgets 11 møder og bidrog med afklarende oplysninger vedrørende de forskellige påstande. Derudover kunne flere hundrede følge med via webstreamingen af møderne. Ordføreren anbefaler stærkt anvendelse af nye informations- og videofaciliteter til kommende møder i Udvalget for Andragender, hvilket vil give yderligere besparelser i forbindelse med tilrettelæggelsen af dets møder.

Grundlæggende rettigheder

Udvalget har i mange år modtaget andragender, først og fremmest vedrørende Tyskland og Jugendamt, den tyske børne- og ungdomsforsorg, og på det seneste vedrørende sager i Danmark, der drejer sig som de rettigheder, som børn og mere specifikt børn af separerede eller skilte forældre har. Udvalget har udtalt med tydelighed, at det ikke kan afhjælpe problemerne i sådanne andragender individuelt på anden måde end ved at henvise til myndighederne i de berørte medlemsstater af en række årsager, f.eks. fordi udvalget ikke kan tilsidesætte afgørelser truffet af lokale domstole på grund af spørgsmålet om beføjelser og magtens tredeling. Størstedelen af andragenderne i 2013 fra Danmark vedrørte bestemte privilegier, som tilsyneladende er blevet tildelt af sociale myndigheder, domstole eller politiet til danske ægtefælder til ulempe for deres tidligere ikkedanske partnere, som i nogle tilfælde var ofre for fængsling og tilbageholdelse, børnebortførelse og forskellige påstande om misbrug. Under udvalgets undersøgelsesrejse til København var medlemmerne ikke i stand til at få adgang til nogen som helst generelle statistikker på grund af sparsomt samarbejde fra de danske myndigheders side og et klart afslag på at mødes med medlemmerne fra ministrenes side. Medlemmerne konkluderede, at der er en systemisk undladelse af at erkende problemet fra den danske regerings side, og at det, at Danmark har valgt at stå uden for et antal traktatbestemmelser, hvoraf en af dem drejer sig om retlige og indre anliggender, styrker mistanken om, at der er noget alvorligt galt.

Udvalget har også gentaget sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at indføre fælles standarder i sundhedssektoren for gravide kvinder og nyfødte børn og tilbyde effektive, forebyggende tiltag for gravide og fødende kvinder for at beskytte deres liv.

Nogle andrageres bekymringer er af en meget anderledes art, men falder dog stadig inden for kategorien grundlæggende rettigheder, nemlig retten til lovligt erhvervet fast ejendom. Allerede i den forrige valgperiode havde udvalget undersøgt følgerne af omfattende urbanisering i Spanien for folks ret til deres faste ejendom og for miljøet. I indeværende valgperiode har udvalget rettet sin opmærksomhed mod at vurdere det store antal andragender, som vedrørte Ley de Costas. Efter at have nedsat en særlig arbejdsgruppe om Ley de Costas bestående af medlemmer af udvalget blev der gennemført en undersøgelsesrejse til Madrid i begyndelsen af 2013. Medlemmerne berettede om resultaterne efter at have afholdt møder med højtstillede embedsmænd i den spanske regering og med mange andragere og ngo'er, som bidrog til udvalgets undersøgelsesresultater.

Miljø

Der er blevet brugt mere udvalgstid på at diskutere emner af betydning for miljøet end på noget som helst andet aktivitetsområde. De vigtigste lovgivningsområder, der giver anledning til bekymring, er affaldsforvaltning og store infrastrukturprojekters indvirkninger på miljøet.

Andragerne udtrykte bekymring over affaldsforvaltningsproblemer af meget alvorlig art i Italien – hovedsageligt i Lazio-regionen og i Campania (hvor der fandt en undersøgelsesrejse sted i 2012) og i Grækenland (hvor der fandt en undersøgelsesrejse sted i maj 2013). Til diskussion har der også været vigtige andragender vedrørende deponeringsanlægget ved Houghton-le Spring i Det Forenede Kongerige og andre anlæg forskellige steder i Frankrig og Spanien. Efter disse undersøgelsesrejser vedtog medlemmerne deres rapporter og stemte om henstillinger. De har konstateret betydelige forsinkelser i både indarbejdelsen i national ret og gennemførelsen af vigtig EU-lovgivning på områderne miljø og folkesundhed, f.eks. af vandrammedirektivet. For så vidt angår Kommissionen ville medlemmerne af udvalget ønske, at de videreformidlede oplysninger blev brugt til bedre at sikre, at EU-lovgivningen anvendes ordentligt på dette område.

Udvalget har brugt en betydelig mængde tid i 2013 på at behandle tre andragender fra andragere i Frankrig vedrørende den foreslåede nye lufthavn ved Notre-Dame-des-Landes i nærheden af Nantes. To af andragenderne blev indgivet af lokale miljøorganisationer og understøttet af betydelig ekspertviden, som gennemhullede projekterne, der havde støtte fra den franske regering til fordel for den nye lufthavn, ved hjælp af henvisninger til deres lovmæssige forpligtelser i medfør af EU's miljølovgivning. Det tredje andragende blev indgivet af mange lokale beboere, som støttede projektet fuldt ud og underbyggede deres støtte med ekstremt detaljeret dokumentation. Udvalget fik ikke tilladelse til at sende en undersøgelsesdelegation dertil, og derfor organiserede det en debat mellem andragerne og de højtrangerende embedsmænd fra det franske transportministerium og generaldirektøren for GD Miljø i Kommissionen. Det viste sig med tydelighed, at der er et antal fejl og mangler i byggeplanerne for lufthavnen, som er nødt til at blive afhjulpet, hvis de skal være i overensstemmelse med EU-retten. Kommissionen antydede faktisk, at der stadigvæk var en mulighed at indlede en traktatbrudsprocedure mod Frankrig på grund af manglende anvendelse af miljølovgivningen vedrørende konsekvensanalyser.

Udvalget rapporterede også om en særberetning fra Den Europæiske Ombudsmand vedrørende klager over manglende vurdering af virkningerne på miljøet i den proces, der førte til udvidelse af Wien lufthavn.

Meget af udvalgets arbejde bestående i at undersøge andragender inden for miljøområdet viste sig særdeles nyttigt, da udvalget afgav udtalelse til Miljøudvalget om det reviderede direktiv om vurdering af indvirkningen på miljøet, hvor et antal af udvalgets ændringsforslag, der var baseret på vores erfaringer og konkrete eksempler, til sidst blev vedtaget af det korresponderende udvalg og medtaget i forhandlingerne med Rådet. Blandt disse var forslag om grænseoverskridende vurdering af indvirkningerne, hvilket var et resultat af udvalgets undersøgelse af et vindmølleparkprojekt på den tjekkisk-tyske grænse.

Et andet emne, der krævede et betydeligt analysearbejde, vedrører andragender modtaget fra Galicien og i hvilket omfang visse flodmundinger led under utilstrækkelige vandbehandlingsfaciliteter og deraf følgende udledning af ubehandlet byspildevand i beskyttede vandområder, hvor skaldyrsindustri i nogle områder risikerede at blive påvirket af det. På en undersøgelsesrejse i begyndelsen af 2013 blev dette undersøgt, og der blev ført dybdegående drøftelser med forskellige grupper af andragere og med den galiciske regering og lokale borgmestre. På grund af betydelige meningsforskelle blandt medlemmerne af delegationen blev henstillingerne endeligt vedtaget i december, men med en afvigende mindretalsudtalelse.

Udvalget organiserede også en undersøgelsesrejse til Polen for at tage stilling til de bekymringer, som andragere og lokalsamfund i Nedre Slesien havde på grund af planer om at etablere et åbent minebrud i området. Ved samme lejlighed kunne medlemmerne få en diskussion med andragere og myndigheder om regeringens politik vedrørende udnyttelse af skiffergasreserver, som der fortsat hersker stor splittelse omkring internt i Europa-Parlamentet.

Mange andre andragender om miljøspørgsmål er blevet drøftet, men her skal der også kort nævnes sagen om bier og opfordringen til endnu mere hastende indgriben fra EU's side for at forhindre det hurtige fald i bipopulationen, der er en følge af brugen af pesticiden trinicotinoid. Efter drøftelserne i Udvalget for Andragender besluttede Kommissionen at foreslå et forbud mod de pågældende stoffer. Medlemmerne har også haft betydelige diskussioner om virkningerne af genmodificerede organismer i landbruget og på menneskets sundhed og biodiversiteten.

Borgerskab, stemmeret og fri bevægelighed

Meget af arbejdet og bestræbelserne i Udvalget for Andragender vedrørende borgerrettigheder er beskrevet i den fremragende betænkning udarbejdet af min kollega Nikos Salavrakos. Nogle emner er dog mere fremtrædende og skal fremhæves yderligere i nærværende betænkning.

Efterhånden som vi nærmer os valget til Europa-Parlamentet, bliver vi mindet om, hvor vigtigt det er, at registreringsprocedurerne for unionsborgerne er så enkle som muligt, for at så mange som muligt bliver opført på valglisterne. En offentlig høring om borgerskab, der blev organiseret sammen med Kommissionen i februar 2013, fokuserede på relevante emner, f.eks. at borgere nægtes stemmeret, når de bor i udlandet, både ved de nationale valg i deres oprindelsesland og i deres nye opholdsland.

En betydelig andel af andragenderne modtages fra personer, som efter at have benyttet sig af deres ret til fri bevægelighed vender tilbage til deres oprindelsesland for at finde ud af, at deres pensionsbidrag eller socialsikringsbidrag ikke er blevet talt ordentligt med af de nationale myndigheder ved beregningen af, hvad disse personer er berettiget til. I mange tilfælde viser det sig, at de faktisk bliver ofre for at have tilbragt en del af deres arbejdsliv i et andet EU-land, og at dette ikke kun har negative konsekvenser for dem personligt, men også virker afskrækkende på andre, som kunne overveje at bo og arbejde i udlandet. Udvalget mener, at der bør gøres mere for at koordinere og samordne national lovgivning på dette område.

Reaktioner på krisen

Mange andragender vedrørende konsekvenserne af den økonomiske krise for borgernes hverdag blev sendt til Økonomi- og Valutaudvalget, som har taget disse betydelige bekymringer i betragtning i dets lovgivningsarbejde. Nogle af disse andragender kom i fokus på den offentlige høring om virkningerne af den økonomiske krise, som udvalget organiserede i september 2013. Der er ofte blevet rejst kritik af mange bankers manglende vilje til at yde investeringslån til små virksomheder samtidig med, at de alligevel fortsatte med at betale ubegrundede bonusser og høje lønninger til deres ledere eller i nogle tilfælde tidligere ledere.

Handicappedes rettigheder

Gennem hele 2013 fortsatte udvalget med at rette opmærksomhed mod og virkelig give høj prioritet til andragender vedrørende personer med et handicap. Udvalget blev ved en rådsbeslutning udnævnt til sammen med Kommissionen, Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Handicapforum at deltage i et tilsynsorgan etableret på grundlag af artikel 33 i FN's konvention om handicappedes rettigheder. Det var aktivt i fire møder afholdt hen over året. Imidlertid besluttede Formandskonferencen at tildele denne rolle til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, der skulle samarbejde med andre udvalg, herunder Udvalget om Andragender.

I denne sammenhæng fandt et antal høringer sted med andragere, der repræsenterede rettigheder til blinde personer, som kæmpede for retten til adgang til læsemateriale under henvisning til bestemmelserne i FN's konvention om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, som der blev forhandlet om i hele 2013, og som efter pres fra Europa-Parlamentet på Kommissionen og medlemsstaterne til sidst blev indgået og undertegnet.

Udvalget afholdt debatter om det stadigt tilbagevendende spørgsmål om EU-institutionernes hjemsted (emne for et dokument undertegnet af næsten 1,5 mio. personer), og i særdeleshed Europa-Parlamentets hjemsted, hvor det stemte om en udtalelse til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og med et flertal gik ind for at etablere ét hjemsted i Bruxelles, samtidig med at det anerkendtes, at det kræver enstemmighed blandt alle medlemsstater at ændre dette.

Interinstitutionelle forbindelser

Udvalget har allerede gode forbindelser med mange nationale parlamenter, og i mange tilfælde er der ret hyppig kontakt, hvilket også gælder for kontakten med Den Europæiske Ombudsmand og de andre medlemmer af Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd, som blev skabt på Nikiforos Diamandouros' initiativ. I 2013 var udvalget aktivt involveret i tilrettelæggelsen af valget af hans efterfølger, Emily O’Reilly, der blev valgt til dette hverv for resten af den indeværende mandatperiode.

Ordføreren opfordrer til at indføre en årlig dialog mellem medlemmerne af udvalget og medlemmer af tilsvarende udvalg i de nationale parlamenter. Dette initiativ kan føre til et sundt partnerskab, hvor EU-lovgivere og nationale lovgivere kan udveksle erfaringer med og bedste praksis for behandling af andragender.

Ordføreren er stærkt overbevist om, at hver eneste andrager behandles med respekt, og at hans eller hendes andragende tillægges den integritet, som det fortjener. Ordføreren opfordrer til at øge bevidstheden om, at alle EU-borgere og -indbyggere har en grundlæggende ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet, og at de bør gøre dette i tillid til, at deres bekymringer bliver hørt.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.2.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marino Baldini, Sandrine Bélier, Vicente Miguel Garcés Ramón, Axel Voss