Διαδικασία : 2014/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0131/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0131/2014

Συζήτηση :

PV 10/03/2014 - 17
CRE 10/03/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2014 - 9.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0204

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 240kWORD 190k
19.2.2014
PE 526.099v04-00 A7-0131/2014

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013

(2014/2008(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2013

(2014/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη σημασία του δικαιώματος υποβολής αναφορών και της άμεσης ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών οργάνων σχετικά με τις ανησυχίες και τις απόψεις των Eυρωπαίων πολιτών και μονίμων κατοίκων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 44 σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει, και ιδίως τα άρθρα 258 και 260 αυτής,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 202 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0131/2014),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2013, που ήταν Έτος του Ευρωπαίου Πολίτη, ανήλθαν σε 2.885, σημειώνοντας σχεδόν 45% αύξηση έναντι του 2012· σημειώνοντας ότι σε όλη την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο έχουν καταχωριστεί μέχρι στιγμής σχεδόν 10.000 αναφορές·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και αυτός ο αριθμός παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντούτοις σηματοδοτεί μια αισθητά αυξημένη ευαισθητοποίηση των μεμονωμένων πολιτών, των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ, των εθελοντικών οργανώσεων και των ιδιωτικών επιχειρήσεων σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αναφορών καθώς και εύλογες προσδοκίες ως προς τη χρησιμότητα της σχετικής διαδικασίας ως μέσου για να επισημαίνουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στα κράτη μέλη τα θέματα που τους απασχολούν·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα από το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται από αυτούς - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· έχοντας κατά νου ότι το δικαίωμα στην υποβολή αναφοράς τούς δίνει την ευκαιρία να απευθύνονται στους εκπροσώπους τους απευθείας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς βελτιώνει την ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους πολίτες και τους μονίμους κατοίκους της Ένωσης, παρέχοντας παράλληλα έναν ανοιχτό, δημοκρατικό και διαφανή μηχανισμό για την εξεύρεση, όπου τούτο είναι θεμιτό και δικαιολογημένο, εξωδικαστικής λύσης για τις καταγγελίες τους, ιδίως όταν αυτές αφορούν προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους νομοθέτες και τα εκτελεστικά όργανα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο·

E.     λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πρόληψης περαιτέρω ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 και της δέσμευσης των κρατών μελών να διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/EΟΚ) και της οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβεί σε πλήρη έλεγχο της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας μόνον από τη στιγμή που οι εθνικές αρχές έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις, πρέπει –ιδίως επί θεμάτων περιβάλλοντος– να ελέγχεται σε πρώιμη φάση κατά πόσον οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλους τους ενδεδειγμένους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της προφύλαξης·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η νομιμότητα και η λογοδοσία αυτής της τελευταίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών αποτελεί επίσης μέσον μέτρησης των εντάσεων που επικρατούν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδίως σε καιρούς οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής, όπως στην περίπτωση της κατάρρευσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και τραπεζικών συστημάτων και του σχετικού αντικτύπου στους λαούς της Ευρώπης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2013, η Επιτροπή Αναφορών οργάνωσε δημόσια ακρόαση για το εν λόγω θέμα, με τη συμμετοχή των αναφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναφορές σχετικά με αθέμιτες οικονομικές πρακτικές και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τραπεζικό τομέα, και ιδίως οι δραματικές συνέπειες των εξώσεων ολόκληρων οικογενειών εξαιτίας καταχρηστικών ρητρών που συμπεριλαμβάνονται σε υποθήκες, προσέλκυσαν την προσοχή της επιτροπής·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αναφορών είναι συνήθως εξαιρετικά χρήσιμες και για άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιες για την κατάρτιση νομοθεσίας προοριζόμενης να θέσει, σε κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, πιο ασφαλείς, πιο δίκαιες και πιο υγιείς βάσεις για ένα μέλλον ευημερίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και μονίμους κατοίκους·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αναφορά αξιολογείται και διεκπεραιώνεται αυτόνομα, ακόμη και όταν υποβάλλεται από έναν μόνο πολίτη ή κάτοικο της ΕΕ, ενώ κάθε αναφέρων δικαιούται απάντηση στη γλώσσα του ή στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αναφοράς·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος επεξεργασίας και απάντησης διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο και την πολυπλοκότητα της υποβληθείσας αναφοράς, μολονότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αναφέροντες να λαμβάνουν δέουσα απάντηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και με κατάλληλο τρόπο, όχι μόνο ως προς τα διαδικαστικά, αλλά και ως προς την ουσία·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφέροντες των οποίων οι αναφορές συζητούνται στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών, μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε αυτές, να παρουσιάζουν αναλυτικότερα την αναφορά τους και έτσι να συμβάλλουν ενεργά στο έργο της Επιτροπής Αναφορών, παρέχοντας πρόσθετες και άμεσες πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στους εκπροσώπους των κρατών μελών που τυχόν παρίστανται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 παρέστησαν 185 αναφέροντες που συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών βασίζονται εξ ολοκλήρου στα στοιχεία και στις εισηγήσεις που υποβάλλουν οι αναφέροντες, σε συνάρτηση με τα πορίσματα των ερευνών που η ίδια διενεργεί για κάθε περίπτωση, οι οποίες συμπληρώνονται, εφόσον χρειαστεί, από την επιπρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής, των κρατών μελών ή άλλων φορέων· κι ότι η Επιτροπή Αναφορών διαμορφώνει τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών της και το οργανώνει βάσει των αποφάσεων που λαμβάνουν δημοκρατικά τα μέλη της·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα κριτήρια για το παραδεκτό των αναφορών, κατά τα οριζόμενα από τη Συνθήκη και από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, το αντικείμενο της αναφοράς πρέπει να έχει σχέση με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης και να αφορά άμεσα τον αναφέροντα· κι έτσι, ένα ποσοστό των λαμβανομένων αναφορών κρίνεται μη παραδεκτό επειδή δεν πληροί τα ως άνω κριτήρια·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφορών είναι βασικό μέσο για τη συμμετοχή και τον δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους των πολιτών, η δέουσα άσκηση του οποίου πρέπει να διασφαλίζεται από την έναρξη έως το τέλος της διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα πρέπει να παραμείνει πλήρως εγγυημένο, ανεξαρτήτως κρατικών συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αρχή πρέπει να διαφυλαχθεί με παραδειγματικό τρόπο σε επίπεδο ΕΕ κατά την εξέταση των αναφορών εντός του Κοινοβουλίου και από την Επιτροπή·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταλληλότητα των προαναφερομένων κριτηρίων έχει επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια και ότι τα κριτήρια που αφορούν το δικαίωμα υποβολής αναφορών και το γεγονός ότι οι λόγοι για τους οποίους οι αναφορές κρίνονται μη παραδεκτές πρέπει να είναι βάσιμοι και να αιτιολογούνται από την Επιτροπή Αναφορών στη μετέπειτα αλληλογραφία της με τον αναφέροντα, υποστηρίζονται από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο πλαίσιο της υπόθεσης T-308/07· και π.χ. των υποθέσεων T-280/09 και T-160/10 σε ό,τι αφορά αναφορές που πιθανόν να κριθούν πολύ ασαφείς ως προς το περιεχόμενό τους·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις αναφορές που σχετίζονται με τον αντίκτυπο της κρίσης στους Ευρωπαίους πολίτες και μονίμους κατοίκους, άλλα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους αναφέροντες σχετίζονται με το δίκαιο του περιβάλλοντος (ιδίως τα ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων και νερού), τα θεμελιώδη δικαιώματα (ιδίως τα δικαιώματα των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία και τα προβλήματα υγείας), το δικαίωμα ιδιοκτησίας και την ακίνητη περιουσία, την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις διαφορετικές μορφές διάκρισης και ιδίως για λόγους εθνοτικής καταγωγής, πολιτισμού ή γλώσσας, τις θεωρήσεις διαβατηρίων, τη μετανάστευση και την απασχόληση, την απονομή δικαιοσύνης, τις καταγγελίες περί διαφθοράς, τις καθυστερήσεις στις νομικές διαδικασίες αλλά και πολλά άλλα πεδία δραστηριότητας·

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή πολλοί αναφέροντες, ιδίως δε μεταξύ των νεανικών κατηγοριών του πληθυσμού, κάνουν μεγάλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως διαύλου επικοινωνίας, η Επιτροπή Αναφορών έχει αναπτύξει το δικό της δίκτυο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που παρακολουθείται τακτικά από έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων σε καθιερωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα ενεργών, και το οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι χρήσιμο κατά τις ώρες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών· και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενημερωτικό δελτίο της επιτροπής, το Péti Journal, έχει επίσης αποκτήσει ένα σημαντικό αριθμό τακτικών συνδρομητών, επί του παρόντος 1.500·

ΙΖ.    λαμβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία μιας νέας πολυγλωσσικής δικτυακής πύλης, η οποία θα αντικαταστήσει το προηγούμενο, πιο περιορισμένο, σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών που υπήρχε στον διαδικτυακό τόπο Europarl· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα αυτή πύλη σχεδιάστηκε για να βελτιωθεί η διοικητική αποτελεσματικότητα και παράλληλα να ενισχυθούν η διαφάνεια και διαδραστικότητα της διαδικασίας υποβολής αναφορών προς όφελος των αναφερόντων, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ευρύτερου κοινού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δρομολόγησή της στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο συνιστά σαφώς σημαντική συμβολή στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, σύμφωνα με τους θεσμικούς στόχους του 2013 ως «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών»·

ΙΗ.    υπενθυμίζοντας στο πλαίσιο αυτό ότι είναι αποφασισμένο, βάσει της ετήσιας έκθεσης του 2012, να καταστήσει τη διαδικασία των αναφορών πιο αποτελεσματική, διαφανή και αμερόληπτη, με παράλληλο σεβασμό προς τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, ώστε η διεκπεραίωση των αναφορών να αντεπεξέρχεται επιτυχώς σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και σε επίπεδο δίκης·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει ενεργό ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται ο κανονισμός που αφορά την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) και έχει επίγνωση των πολλών αδυναμιών και της επαχθούς φύσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, το οποίο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το πνεύμα της σχετικής διάταξης της Συνθήκης, παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών κατά την κατάρτιση του ως άνω κανονισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει συνομιλίες για την αναθεώρηση του ως άνω κανονισμού βάσει της ρήτρας αναθεώρησής του μετά από τριετή εφαρμογή·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σύντομα πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις εκείνες του κανονισμού για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) που αφορούν τη διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων στο Κοινοβούλιο, με τη συμμετοχή της εκάστοτε νομοθετικά αρμόδιας επιτροπής καθώς και της Επιτροπής Αναφορών, δυνάμει του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκτελεστικών κανόνων που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τον πολύτιμο για τις υπό εξέταση αναφορές ρόλο των διερευνητικών επισκέψεων τις οποίες διοργανώνει τακτικά η Επιτροπή Αναφορών για θέματα στα οποία έχει δώσει ειδική προτεραιότητα καθώς και την ανάγκη οι εκθέσεις των εν λόγω επισκέψεων να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτικές, αξιόπιστες και σχεδιασμένων με καλόπιστη συνεργασία, η οποία θα οδηγήσει στην επιθυμητή συναίνεση μεταξύ των συμμετεχόντων· υπενθυμίζει τις επισκέψεις που έγιναν το 2013 στην Ισπανία (δυο φορές), στην Πολωνία, στη Δανία και στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις των αποστολών αυτών, κυρίως όσον αφορά τις επιλέξιμες εβδομάδες, θα συνέβαλλε στην ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία αυτών των επισκέψεων, ιδίως λόγω διαθεσιμότητας των μελών και μειωμένου κινδύνου ακύρωσης·

KΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών σε σχέση με το γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση των καταγγελιών που υποβάλλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για πιθανά κρούσματα κακοδιαχείρισης εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, σχετικά με τις οποίες επίσης εκπονεί ετήσιες εκθέσεις βάσει των ετησίων εκθέσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή· και υπενθυμίζοντας ότι το 2013 η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση της εκλογής νέου Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και μια νέα Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η κ. Emily O’Reilly, εξελέγη από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ασκήσει καθήκοντα από 1ης Οκτωβρίου 2013, εντούτοις με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου μια νέα εκλογή πρέπει να οργανωθεί κατά τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας (άρθρο 204), και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν συνετό να δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο σαφείς και διαφανείς κανόνες για τη διαδικασία, ώστε να διευκρινιστεί περαιτέρω η ευθύνη της Επιτροπής Αναφορών στην εν λόγω διαδικασία και να διασφαλιστεί η δέουσα διαφάνεια στην εκλογή, ιδίως μέσω μιας βελτιωμένης αποκλειστικής διαδικτυακής σελίδας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι μέλος του Δικτύου Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών, που περιλαμβάνει ορισμένες επιτροπές αναφορών από εθνικά κοινοβούλια, εκεί όπου υπάρχουν, και ότι αποδεικνύεται σημαντικό, η συνεργασία μεταξύ των επιτροπών αναφορών να τονιστεί και, όπου είναι εφικτό, να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή, προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών σκοπεύει να εξελιχθεί σε ένα χρήσιμο και διαφανή μηχανισμό, στην υπηρεσία όλων των Ευρωπαίων πολιτών και μονίμων κατοίκων, ότι ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία σε πολλές πτυχές της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τις εθνικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι η Επιτροπή Αναφορών μπορεί, με βάση τις αναφορές που λαμβάνει, να συμβάλλει περαιτέρω αφενός σε μια συνεκτικότερη και πιο συντονισμένη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας αφετέρου στη βελτίωση της μελλοντικής ενωσιακής νομοθεσίας, με γνώμονα τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την ουσία των εν λόγω αναφορών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα είναι η τελευταία ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στην 7η κοινοβουλευτική περίοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό συνοψίζει τις δραστηριότητές της του 2013, κάνει μια ανασκόπηση ολόκληρης της κοινοβουλευτικής περιόδου και αξιολογεί σε ποιο βαθμό η εν λόγω επιτροπή μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας·

1.      αναγνωρίζει τον ουσιαστικό και θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Αναφορών ως προς την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και μονίμων κατοίκων, καθώς διασφαλίζει ότι, μέσω της διαδικασίας υποβολής αναφορών, λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ανησυχίες των αναφερόντων και, όπου είναι δυνατόν, διευθετούνται οι νόμιμες καταγγελίες τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·

2.      δεσμεύεται να καταστήσει τη διαδικασία αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, πιο αμερόληπτη και ταυτόχρονα να διαφυλάξει τα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, προκειμένου η επεξεργασία των αναφορών να μπορεί να ανταποκριθεί σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και σε επίπεδο δίκης·

3.      τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, παράλληλα με άλλους θεσμούς και φορείς όπως οι εξεταστικές επιτροπές και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, διαδραματίζει ανεξάρτητο και σαφώς καθορισμένο ρόλο ως σημείο επικοινωνίας για κάθε πολίτη ξεχωριστά· τονίζει το γεγονός ότι αυτοί οι φορείς, μαζί με την πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, είναι θεμελιώδη μέσα για μια δημοκρατική ΕΕ και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δήμου καθώς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η δέουσα πρόσβαση σε αυτές και η αξιόπιστη λειτουργία τους·

4.      υπογραμμίζει ότι καθ’ όλη την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο η Επιτροπή Αναφορών ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις και αντεπεξήλθε στις προσδοκίες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει τη σημασία του να συμμετέχουν οι πολίτες άμεσα στο έργο του Κοινοβουλίου και οι ανησυχίες, προτάσεις ή καταγγελίες τους να εξετάζονται από τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών· επισημαίνει τον όγκο του έργου που διεκπεραιώθηκε για την επίλυση πιθανών παραβάσεων των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω της συνεργασίας με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές πάνω σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· και επισημαίνει ότι διατήρησε παράλληλα ένα ζωτικό ρόλο στην επανασύνδεση της ΕΕ με τους Ευρωπαίους πολίτες και στο να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων της ΕΕ·

5.      υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της Επιτροπής στην προσφορά βοήθειας ως προς την επεξεργασία των θεμάτων που εγείρουν οι αναφορές· θεωρεί ότι η διερεύνηση των αναφορών εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος και να εξετάζει την ουσία των υποθέσεων σχέση με την ενωσιακή νομοθεσία· τονίζει τη σημασία της διαφάνειας σε αυτές τις διαδικασίες και της ενδεδειγμένης δημόσιας πρόσβασης στα σχετικά έγγραφα και στις πληροφορίες που αφορούν το εκάστοτε θέμα·

6.      τονίζει τη σημασία της προληπτικής παρακολούθησης και έγκαιρης αποτρεπτικής δράσης εκ μέρους της Επιτροπής όπου υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι ορισμένα προγραμματισμένα και δημοσιοποιημένα έργα μπορεί να παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία·

7.      επισημαίνει την ποικιλία των βασικών θεματικών τομέων που καλύπτουν οι αναφορές των πολιτών, π.χ. θεμελιώδη δικαιώματα, εσωτερική αγορά, περιβαλλοντική νομοθεσία, θέματα δημόσιας υγείας, προστασία των παιδιών, μεταφορές και κατασκευές, ισπανικό παράκτιο δίκαιο, νέος κανονισμός για τη χρηστή διοίκηση, άτομα με αναπηρία, διακρίσεις λόγω ηλικίας, πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, ευρωπαϊκά σχολεία, δημοσιονομική ένωση, χαλυβουργία, δικαιώματα των ζώων και πολλά άλλα·

8.      εκτιμά ότι οι αναφορές που υπάγονται στους ανωτέρω θεματικούς τομείς αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται συχνά εκτενείς υποθέσεις μη ικανοποιητικής μεταφοράς νομοθεσίας της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο ή κακής εφαρμογής της νομοθεσίας·

9.      θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στη βάση της αμοιβαιότητας και, κατά περίπτωση, την ενθάρρυνση των αρχών των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ολιγωρία ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως σε ζητήματα περιβάλλοντος·

10.    υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί παραδεκτές αναφορές που συνδέονται με τις αρχές και το περιεχόμενο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της, και ότι εξετάζει κάθε περίπτωση χωριστά, υπενθυμίζει δε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συχνά βρέθηκε σε αδυναμία να ενεργήσει όταν της ζητήθηκε από την Επιτροπή Αναφορών λόγω της ύπαρξης του άρθρου 51 του Χάρτη· τονίζει ότι οι προσδοκίες των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι επιτρέπουν οι αυστηρά νομικές διατάξεις του Χάρτη·

11.    συγχαίρει την Επιτροπή Αναφορών για το έργο της στο θέμα των αναφορών που συνδέονταν με ζητήματα αναπηρίας και των οποίων ο αριθμός το 2013 αυξήθηκε σημαντικά· επισημαίνει τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής εκκίνηση του πλαισίου της ΕΕ σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD), προσπάθειες στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή Αναφορών συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, και σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής Αναφορών να συνεχίσει να στηρίζει την εν λόγω δραστηριότητα· θεωρεί λυπηρό το ότι στη συνέχεια η συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της UN CRPD τερματίσθηκε και αντικαταστάθηκε από νομοθετικές επιτροπές που επίσης έχουν αρμοδιότητες στον τομέα αυτό και εκτιμά ότι αυτή η τελευταία απόφαση στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία των καθηκόντων που απονέμονται βάσει του πλαισίου της UN CRPD·

12.    σημειώνει με ικανοποίηση την ιδιαίτερη προσοχή που δόθηκε σε ορισμένες σημαντικές αναφορές σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή ενός νέου αεροδρομίου στην περιοχή Notre-Dame-des-Landes, κοντά στη Νάντη της Γαλλίας· αναγνωρίζει ότι υποβλήθηκαν σημαντικά και ουσιαστικά στοιχεία από τους αναφέροντες που ήταν αντίθετοι με το έργο για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και μια μεγάλη αναφορά από τα άτομα που τάσσονταν υπέρ του έργου, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή εκτενούς συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Γαλλικών Αρχών, του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κύριων αναφερόντων· θεωρεί ότι τέτοιες σοβαρές συζητήσεις όχι μόνο θα βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά και νόμιμα, αλλά και θα επιτρέψουν επίσης να διευκρινιστούν πολλά αμφιλεγόμενα στοιχεία που συνδέονται με το έργο τα οποία καταγγέλλεται ότι έρχονται σε αντίθεση με το δίκαιο της ΕΕ και να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέπουν την ορθή τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρέπει να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές·

13.    αναγνωρίζει ότι το 2013 πολλοί αναφέροντες εξέφρασαν ανησυχία για τις προφανείς αδικίες που παρατηρούνται στη Δανία όσον αφορά τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται με θέματα διαζυγίου και χωρισμού και τη συνακόλουθη επιμέλεια ανηλίκων· παρατηρεί, εν προκειμένω, ότι υπάρχουν σαφή παραδείγματα όπου οι σύζυγοι διαφορετικής ιθαγένειας υφίστανται σαφείς διακρίσεις λόγω εθνικότητας, προς όφελος του/της συζύγου που κατάγεται από το κράτος μέλος στο οποίο διεξάγονται οι διαδικασίες και σε βάρος του μη υπηκόου του εν λόγω κράτους, με σοβαρές και συχνά εξαιρετικά αρνητικές και δραματικές επιπτώσεις στα δικαιώματα του παιδιού· επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο του αναφέροντος όσο και του παιδιού· επισημαίνει ότι η Επιτροπή Αναφορών προέβη σε διερευνητική επίσκεψη στη Δανία για να εξετάσει απευθείας την κατάσταση σε σχέση με τις εν λόγω καταγγελίες εκεί όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξυμένη· επισημαίνει ότι ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις καταγράφηκαν και σε άλλες χώρες, ιδίως στη Γερμανία (ιδίως σε σχέση με τις δραστηριότητες του Jugendamt), στη Γαλλία και στο ΗΒ·

14.    υπενθυμίζει τις έρευνες που διεξάγονται με βάση αναφορές σχετικά με τις επιπτώσεις από τη μη εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου και την έγκριση της σχετικής έκθεσης· υπενθυμίζει τις συστάσεις όσον αφορά την έλλειψη αναγκαίων αποφάσεων όσον αφορά τους χώρους υγειονομικής ταφής και των συνεπειών που έχει τούτο στους τοπικούς πληθυσμούς· τονίζει ότι η κατάσταση πόρρω απέχει από το να έχει διευθετηθεί, δεδομένων των αναφορών που εξετάστηκαν εν συνεχεία σε σχέση με το επανειλημμένο ξέσπασμα τοξικών πυρκαγιών οι οποίες προκαλούνται από βιομηχανικά απόβλητα βαρέων ρύπων σε ορισμένες περιοχές της Καμπανίας και σε σχέση με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη θεσμική διαχείριση στο Λάτιο κατά τους τελευταίους μήνες, μετά το σχεδιαζόμενο κλείσιμο του χώρου υγειονομικής ταφής στη Μαλαγκρότα, για το οποίο διεξάγονται επί του παρόντος δικαστικές έρευνες υψηλού επιπέδου· σημειώνει την εντατική διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2013 για το ίδιο θέμα και η οποία φώτισε τις ελλείψεις στην εφαρμογή των σχετικών οδηγιών για τα απόβλητα, την έλλειψη προόδου στη διαχείριση αποβλήτων σε ό,τι αφορά σχέδια και συστήματα στις ανώτερες βαθμίδες της ιεράρχησης αποβλήτων καθώς και τις επιπτώσεις για την υγεία των πληθυσμών σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας· σημειώνει ότι αρκετές άλλες αναφορές σχετικά με τις αδυναμίες στη διαχείριση αποβλήτων υποβλήθηκαν πρόσφατα και αφορούν άλλα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα την περιφέρεια της Βαλένθια και το ΗΒ·

15.    αναγνωρίζει την έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στην Πολωνία, η οποία εξέτασε ένα χώρο που έχει προταθεί ως ανοικτό ορυχείο στην Κάτω Σιλεσία· χαιρετίζει επίσης τις εντατικές διαβουλεύσεις με τους αναφέροντες και τις εθνικές αρχές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, σχετικά με το ενδεχόμενο έρευνας και εκμετάλλευσης αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου, ζήτημα για το οποίο η Επιτροπή Αναφορών είχε ήδη διεξαγάγει ημερίδα το 2012·

16.    τονίζει το πολύ εποικοδομητικό έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή Αναφορών στις αναφορές που έλαβε σχετικά με τον ισπανικό νόμο για τις παράκτιες περιοχές (Ley de Costas), τόσο ως προς τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διερευνητικής επίσκεψης όσο και ως προς τη συνεργασία της με τους αναφέροντες και τις αρμόδιες εθνικές αρχές· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών συγκρότησε ειδική ομάδα εργασίας για την αναλυτικότερη εξέταση του εν λόγω περίπλοκου ζητήματος καθώς και για την εξασφάλιση επικοινωνίας με τον πολύ μεγάλο αριθμό αναφερόντων· αναγνωρίζει ότι, μολονότι ορισμένες πληρωμές έχουν επιτευχθεί υπέρ των αναφερόντων στη νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, υπάρχουν ορισμένα ανεπίλυτα προβλήματα, στον τομέα τόσο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος, εκ των οποίων ορισμένα έχουν πλέον παραπεμφθεί στο ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα·

17.    χαιρετίζει το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία που έκανε διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία τον Φεβρουάριο 2013 μπόρεσε να διεξαγάγει εκτενείς συζητήσεις με τους αναφέροντες και τις περιφερειακές αρχές πάνω σε θέματα που αφορούσαν την έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή, πράγμα που είχε αντίκτυπο στην υγεία των κατοίκων και στην οικονομική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές που έχουν μολυνθεί από ιλύ και κατάλοιπα τα οποία περιέχουν ουσίες που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον και ενδεχομένως την τρέχουσα παραγωγή ιχθυηρών σε ορισμένες περιοχές· αναμένει από τις αρχές ότι θα δεσμευθούν αποφασιστικά σε εντονότερη δραστηριοποίηση για τη διευθέτηση αυτών των ζητημάτων και ότι θα τεθεί σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επεξεργασία των λυμάτων και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τούτο σε όλες τις σχετικές rías· εκφράζει τη λύπη του για τις χρονοβόρες και παράτυπες διαδικασίες ως προς τη διατύπωση των συμπερασμάτων της επίσκεψης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση μειοψηφίας των δύο μελών της αντιπροσωπείας δεν επισυνάφθηκε ως παράρτημα στην ίδια την έκθεση·

18.    τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής Αναφορών σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει διάφορα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν το 2013 υπό μορφή εκθέσεων όπως η ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους χειρισμούς της Επιτροπής στο θέμα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου επέκτασης του αεροδρομίου της Βιέννης, πέρα από την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή συνολικά· τονίζει την πολύτιμη συμβολή της Επιτροπής Αναφορών χάρη στην εμπειρία που αποκτά με την πάροδο των ετών από τη διεκπεραίωση πολλών συγκεκριμένων περιπτώσεων με τη μορφή γνωμοδοτήσεων προς αρμόδιες καθ’ ύλην επιτροπές, και ιδίως με την αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ, καθώς και με τη γνωμοδότηση για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εκτιμά πως χάρη σε αυτά τα έγγραφα η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να προωθεί στην Ολομέλεια ζητήματα που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους πολίτες·

19.    υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 2, η Επιτροπή Αναφορών έχει το δικαίωμα να υποβάλλει όχι μόνο μη νομοθετικές εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας στην Ολομέλεια σχετικά με ζητήματα που άπτονται ορισμένων αναφορών αλλά και σύντομες προτάσεις ψηφίσματος για ψήφιση από την Ολομέλεια σχετικά με επείγοντα ζητήματα·

20.    εκτιμά πως η οργάνωση δημοσίων ακροάσεων είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εξέταση των προβλημάτων που θίγουν οι αναφέροντες· επισημαίνει τη δημόσια ακρόαση που έγινε σχετικά με τον αντίκτυπο που η κρίση είχε στους Ευρωπαίους πολίτες και με την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής στη διακυβέρνηση της Ένωσης, καθώς επίσης και τη δημόσια ακρόαση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιθαγένειας της ΕΕ, όπου αναλύθηκαν, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, οι ανησυχίες που διατυπώθηκαν και για τα δυο θέματα από τους πολίτες της ΕΕ· εκτιμά πως τα στοιχεία που καταγράφονται στις αναφορές καταδεικνύουν τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας σε ατομικό επίπεδο επί των δικαιωμάτων των αναφερόντων όπως και τον μεγαλύτερο ρόλο και δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών· αναγνωρίζει ότι για την αντιμετώπιση των αυριανών χρηματοπιστωτικών προβλημάτων η Ευρώπη χρειάζεται μια αξιόπιστη, ορατή και υπεύθυνη οικονομική διακυβέρνηση· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα εμπόδια προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να απολαύουν των δικαιωμάτων που έχουν δυνάμει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να προαχθεί η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στον πολιτικό βίο της ΕΕ·

21.    θεωρεί σημαντικό για τις εργασίες της πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα να μπορεί να κάνει χρήση άλλων μεθόδων, όπως π.χ. κοινοβουλευτικών ερωτήσεων με προφορική απάντηση κατά τις συνόδους της Ολομελείας· υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια απευθείας μορφή κοινοβουλευτικού ελέγχου των άλλων οργάνων και φορέων της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ίδια έχει ασκήσει 9 φορές εντός του 2013 το δικαίωμά της να καταθέτει ερωτήσεις π.χ. για αναπηρίες, καλή μεταχείριση των ζώων, διαχείριση αποβλήτων και πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών· εκφράζει τη βαθιά του λύπη που ορισμένες πρωτοβουλίες που προτάθηκαν από την επιτροπή έμειναν στο συρτάρι για μήνες μέχρι να συζητηθούν στην Ολομέλεια, πράγμα που εμπόδισε τις διαρκείς ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ να ακουστούν και να λάβουν άμεση απάντηση από την Επιτροπή·

22.    διαπιστώνει τη συνεχή ροή επιστολών από πολίτες που στρέφονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση θεμάτων που είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 227 της Συνθήκης και το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί να βρεθούν καλύτερες λύσεις για την διεκπεραίωση αυτών των αιτημάτων που προέρχονται από πολίτες, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των υποχρεώσεων του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την αλληλογραφία του με τους πολίτες·

23.    αναγνωρίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν προτεραιότητα για τους αναφέροντες, πράγμα που τονίζει την αδυναμία των κρατών μελών στον τομέα αυτό· διαπιστώνει ότι πολλές αναφορές αφορούν τη δημόσια υγεία, ήτοι τη διαχείριση αποβλήτων, την καθαρότητα του νερού, την πυρηνική ενέργεια, τα προστατευόμενα ζώα· επισημαίνει ότι πολλές αναφορές αφορούν νέα και μελλοντικά έργα που επιτείνουν τους κινδύνους επιδείνωσης της κατάστασης στους ανωτέρω τομείς· υπενθυμίζει ότι, ενώ τα κράτη μέλη πασχίζουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εξεύρεση λύσης· επισημαίνει την περίπτωση της χαλυβουργίας ILVA στον Τάραντα, η οποία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες λόγω της μείζονος επιδεινώσεως σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την ανθρώπινη υγεία του τοπικού πληθυσμού· παροτρύνει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τους διαθέσιμους μηχανισμούς της προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση συμμόρφωση των ιταλικών αρχών με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ·

24.    ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να συνεχίσει να εξετάζει τα αποτελέσματα της νομολογίας του Δικαστηρίου που διαμορφώθηκε στην υπόθεση ΕΡΤ στην ερμηνεία του άρθρου 51 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των επιπτώσεών της όσον αφορά τις αναφορές και να διερευνήσει τα πραγματικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ κατά την υποβολή αίτησης έκδοσης προδικαστικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ώστε να αποκτήσει αξιόπιστες πληροφορίες για βασικά ζητήματα για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον εθνικών δικαστηρίων βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

25.    χαιρετίζει την θεσμοθέτηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών (ECI) από 1ης Απριλίου 2012 και την καταχώρηση της 1ης ECI, που αφορούσε τις πολιτικές Νεολαία για την Ευρώπη - Αδελφότητα 2020 και την πρόσφατη επιτυχή ECI για το δικαίωμα στο νερό· εκτιμά πως η ECI (ΠΕΠ) συνιστά το πρώτο εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη χάραξη των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης· επανεπιβεβαιώνει τη δέσμευσή του ότι θα συμμετάσχει στη διοργάνωση δημοσίων ακροάσεων για όσες πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών προκρίνονται, με την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κοινοβουλευτικών επιτροπών· υπογραμμίζει την ανάγκη τακτικής αναθεώρησης της κατάστασης στο χώρο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, ώστε να βελτιώνεται η διαδικασία και να περιορισθούν η γραφειοκρατία και τα άλλα εμπόδια· γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα των πρώτων κοινοβουλευτικών ακροάσεων των πρώτων επιτυχών ΠΕΠ, οι οποίες θα λάβουν χώρα το 2014, είναι κρίσιμο για τον καθορισμό υψηλών διαδικαστικών προτύπων και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος αυτού στο μέλλον, και δεσμεύεται να δώσει θεσμική προτεραιότητα ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συμμετοχικής διαδικασίας.

26.    εκτιμά την απόφαση της Επιτροπής να κηρύξει το έτος 2013 «Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη» παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία στους Ευρωπαίους πολίτες για τα δικαιώματά τους και για τους δημοκρατικούς μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους για να τα ασκούν· εκτιμά ότι το «Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη» πρέπει να χρησιμοποιείται για την ευρεία διάχυση πληροφοριών σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών, παρέχοντας προς τον σκοπό αυτό σαφείς και κατανοητές οδηγίες που θα περιστείλουν το υψηλό ποσοστό μη παραδεκτών πρωτοβουλιών στα επίπεδα που πρέπει να ανευρεθούν στο πεδίο των αναφορών· είναι πεπεισμένο ότι η δικτυακή πύλη για τις αναφορές αποτελεί συγκεκριμένη και πολύτιμη συμβολή του Κοινοβουλίου στην ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη·

27.    ζητεί από την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να διασφαλίσει ότι η τρέχουσα έλλειψη επαρκούς εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ όπως αυτή καταδεικνύεται από τον αριθμό των αναφορών που υποβλήθηκαν στο ΕΚ θα επιλυθεί και, συνεπώς, θα κατορθώσουν οι πολίτες της ΕΕ να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους·

28.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με την εκ μέρους των κρατών μελών αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης και των συνεπειών τους και τον σεβασμό των κοινωνικών πολιτών των κρατών μελών παράλληλα με την προσπάθεια αυτή·

29.    θεωρεί λυπηρό το ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα λόγω κακής εφαρμογής της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης·

30.    εκφράζει τη θλίψη του για το γεγονός ότι πρόσφατα οι εκθέσεις σχετικά με τις διερευνητικές αποστολές και άλλα έγγραφα δεν μεταφράστηκαν στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ιδίως στις εθνικές γλώσσες των αναφερόντων·

31.    αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του δικτύου SOLVIT, που τακτικά αποκαλύπτει και λύνει προβλήματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς· ζητεί την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού· υπενθυμίζει ότι το 2013 ήταν το Έτος του Ευρωπαίου Πολίτη και χαιρετίζει τα θεσμικά όργανα και τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών που στη διάρκεια αυτού του έτους διαφήμισαν πιο εντατικά τις υπηρεσίες που παρέχουν στους Ευρωπαίους πολίτες και μονίμους κατοίκους, στο πλαίσιο των αρχών που περιέχονται στις Συνθήκες και των πραγματικών περιστατικών που αποκαλύπτονται στην παρούσα έκθεση·

Νέοι ορίζοντες και σχέσεις με τα άλλα όργανα

32.    επισημαίνει τη σημασία του να μπορέσει η Επιτροπή Αναφορών να εργάζεται με πιο ουσιώδη τρόπο εντός του Κοινοβουλίου, αναβαθμιζόμενη σε εξεταστική επιτροπή με έλεγχο· καλεί τη νέα Επιτροπή Αναφορών που θα εκλεγεί να ορίσει εσωτερικούς ετήσιους εισηγητές για τις κυριότερες πολιτικές που ενδιαφέρουν τους Ευρωπαίους αναφέροντες και να βελτιώσει τη συνεργασία με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές καλώντας συστηματικά τα μέλη τους (π.χ. μέσω ηλεμηνυμάτων) στις συζητήσεις εντός της Επιτροπής Αναφορών οι οποίες αφορούν τον αντίστοιχο τομέα νομοθετικής τους αρμοδιότητας· καλεί τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές να επιτρέπουν τη συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών περισσότερο ως γνωμοδοτικής για τις εκθέσεις εφαρμογής και άλλα κείμενα εποπτείας της σωστής μεταφοράς και εφαρμογής ή ενδεχόμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη· τονίζει, λόγω μεταξύ άλλων και του ολοένα αυξανόμενου όγκου των αναφορών που λαμβάνονται και των συναφών υποχρεώσεων, τη σημασία ενός απο-ουδετεροποιημένου καθεστώτος στον κατάλογο των επιτροπών του Κοινοβουλίου· καλεί τη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στις συζητήσεις για τις αναφορές των Ευρωπαίων πολιτών και στο έργο της Επιτροπής Αναφορών·

33.    τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας της Επιτροπής Αναφορών με τα άλλα όργανα και φορείς της ΕΕ και με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών· εκτιμά τη συμβολή της στην ενίσχυση του διαρθρωμένου διαλόγου και της συστηματικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη, ιδίως με τις επιτροπές αναφορών των εθνικών κοινοβουλίων, π.χ. με τη διεξαγωγή τακτικών συνεδριάσεων με τους προέδρους όλων των εθνικών επιτροπών αναφορών· η δημιουργία μιας τέτοιας σύμπραξης θα επιτρέψει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων μεθόδων, μια πιο συστηματική και αποτελεσματική πρακτική παραπομπής των αναφορών στο αρμόδιο επίπεδο και στον αρμόδιο φορέα και τελικά θα φέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο κοντά στα ζητήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες· επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής Ερευνών, Επίβλεψης και Αναφορών του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου (Oireachtas) και τις χρήσιμες επαφές που αυτή είχε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το τρέχον έτος με σκοπό την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών· διαπιστώνει ότι και άλλα κοινοβούλια κρατών μελών εξετάζουν το ενδεχόμενο σύστασης επιτροπών αναφορών ή αντίστοιχων οργάνων, και ότι ορισμένα διαθέτουν άλλες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των αναφορών·

34.    ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει δεόντως το ρόλο των αναφορών στον έλεγχο και την ουσιαστική εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, δεδομένου ότι οι αναφορές δίνουν συνήθως τις πρώτες ενδείξεις ότι τα κράτη μέλη καθυστερούν στην εφαρμογή των νομικών μέτρων· καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συστήσει μέσω της Διοργανικής Συμφωνίας του με την Επιτροπή τη συντόμευση της προθεσμίας απάντησης στα αιτήματα της Επιτροπής Αναφορών και την ενημέρωση της εν λόγω επιτροπής για την πορεία των προσφυγών εκείνων επί παραβάσει που σχετίζονται άμεσα με αναφορές· πιστεύει ότι, εν γένει, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και να είναι περισσότερο διαφανή προς τους πολίτες της ΕΕ, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αυξανόμενη αντίληψη περί δημοκρατικών ελλειμμάτων·

35.    τονίζει ότι η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι ουσιώδης για το έργο της Επιτροπής Αναφορών· προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ενεργό ρόλο απαντώντας σε αναφορές που συνδέονται με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία και την ενεργό συνεργασία των εκπροσώπων των κρατών μελών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· είναι αποφασισμένο να διατηρήσει τη στενή συνεργασία και επικοινωνία των οργάνων της ΕΕ με τους πολίτες·

36.    τονίζει τη σημασία της ενισχυμένης συνεργασίας με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή με την εκπόνηση νέας διοργανικής συμφωνίας· υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δίκτυο των εθνικών διαμεσολαβητών· επικροτεί τις άριστες σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών εντός του θεσμικού πλαισίου· εκτιμά ιδιαίτερα τις τακτικές συνεισφορές του Διαμεσολαβητή στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών καθ΄όλη την κοινοβουλευτική περίοδο· υπενθυμίζει ότι ακόμη δεν διαθέτουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες εθνικό διαμεσολαβητή, που σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ίδια δικαιώματα προσφυγής· εκτιμά ότι μια υπηρεσία εθνικού διαμεσολαβητή σε κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών θα προσέφερε σημαντική βοήθεια στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

Μέθοδοι εργασίας

37.    καλεί τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Αναφορών να εγκρίνουν έναν τελικό εσωτερικό κανονισμό που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και δημοσιότητα στο έργο της επιτροπής τους και να υποβάλουν προτάσεις για την αντίστοιχη αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου, ώστε να παγιωθούν οι συνεχείς καθ' όλη την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο προσπάθειές τους να βελτιώσουν τις μεθόδους εργασίας· καλεί την Επιτροπή Αναφορών να ορίσει σαφείς προθεσμίες στην πορεία των αναφορών, ώστε να συντομευθεί η πορεία των αναφορών εντός του Κοινοβουλίου και να καταστήσει την όλη διεργασία ακόμη πιο διαφανή και δημοκρατική· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μπορούσε να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τις αναφορές, από την καταχώριση μέχρι την τελική περάτωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμοια με τις υπάρχουσες προθεσμίες για τις υπό εξέλιξη εργασίες στους νομοθετικούς και μη νομοθετικούς φακέλους· θεωρεί ότι οι εν λόγω προθεσμίες πρέπει να καθορίζουν έναν μηχανισμό ειδοποιήσεων ο οποίος θα εφιστά αυτόματα την προσοχή των μελών σε αναφορές για τις οποίες δεν έχει αναληφθεί δράση ούτε έχει υπάρξει αλληλογραφία για σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παλαιές αναφορές να παραμένουν ανοικτές για χρόνια χωρίς ουσιαστικό λόγο· υπενθυμίζει ότι οι διερευνητικές επισκέψεις αποτελούν ένα από τα βασικά ερευνητικά μέσα της Επιτροπής Αναφορών, επομένως απαιτείται η επείγουσα αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού, ώστε να είναι σε θέση τα μέλη που θα εκλεγούν να πραγματοποιούν αποτελεσματικές επισκέψεις και να ενημερώνουν γρήγορα τους αναφέροντες και την Επιτροπή Αναφορών για τα πορίσματα και τις συστάσεις τους·

38.    χαιρετίζει την παρουσία των δημοσίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών καθώς και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών· τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι η μοναδική κοινοβουλευτική επιτροπή που παρέχει συστηματικά μια πλατφόρμα στους πολίτες για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους απευθείας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία επιτρέπει έναν πολυμερή διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών αρχών και των αναφερόντων· προτείνει, για να διευκολυνθεί η οργάνωση των συνεδριάσεων και να μειωθούν οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο μέλλον, να εξετάσουν η Επιτροπή Αναφορών και η διοίκηση του Κοινοβουλίου τη δυνατότητα συμμετοχής των αναφερόντων ή των δημοσίων αρχών μέσω τηλεδιασκέψεων ή παρομοίων διευκολύνσεων·

39.    διαπιστώνει τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών κατά την κοινοβουλευτική περίοδο και παραμένει εξαιρετικά προβληματισμένο από το γεγονός ότι οι προθεσμίες και οι χρόνοι απάντησης συνεχίζουν να είναι πολύ μακροί, καθ’ όλη τη φάση καταχώρισης και εξέτασης επί του παραδεκτού· ζητεί να δοθούν στη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών πρόσθετοι νομικοί εμπειρογνώμονες και διοικητική υποστήριξη, που θα κάνουν συστάσεις για το αν η κάθε αναφορά εμπίπτει ή όχι στο πεδίο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· θεωρεί ότι οι εν λόγω συστάσεις, μαζί με τις περιλήψεις αναφορών, πρέπει να παρέχονται στα μέλη μόνο στα Αγγλικά αρχικά και στη συνέχεια να μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες μόνον όταν πρόκειται να δημοσιευθούν, προκειμένου να επισπευστούν οι πρώτες αποφάσεις επί του παραδεκτού· αναμένει ότι η έναρξη λειτουργίας της νέας διαδικτυακής πύλης για τις αναφορές θα μειώσει τον αριθμό των αμφίβολων αιτήσεων που κατά καιρούς καταχωρούνται ως αναφορές·

40.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις εκεί επιτροπές αναφορών και στους εθνικούς διαμεσολαβητές ή ισοδύναμους αρμόδιους φορείς.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έβδομη νομοθετική περίοδος έχει σηματοδοτηθεί από τη θέσπιση της Συνθήκης της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009, η οποία διπλασίασε σχεδόν τις νομοθετικές αρμοδιότητες και ενίσχυσε τις σχετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών επηρεάστηκε κυρίως από την ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνθήκη και την τελική έγκριση του νέου μηχανισμού συμμετοχής των λαών της Ευρώπης, της πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών.

Όσον αφορά το τελευταίο, η Επιτροπή Αναφορών έλαβε ενεργό μέρος στη νομοθετική διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση του κανονισμού σχετικά με την ΠΕΠ τον Δεκέμβριο του 2010, συνδεδεμένη με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού. Πέραν τούτου η Επιτροπή Αναφορών έχει οριστεί εντός του Κοινοβουλίου ως η επιτροπή που συνδέεται αυτόματα με την αρμόδια νομοθετική επιτροπή στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ακρόασης των οργανωτών μιας επιτυχούς ΠΕΠ, την οποία αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού 211/2011. Αυτό θεωρήθηκε επιτυχία για την επιτροπή μας, στην οποία αναγνωρίστηκε έτσι η μακρόχρονη και εις βάθος εμπειρία της όσον αφορά τις σχέσεις με τους πολίτες.

Όπως θα δούμε στην παρούσα έκθεση, η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποδείχθηκε ασαφής και σε κάποιο βαθμό απογοητευτική για πολλούς πολίτες. Το άρθρο 51 προβλέπει ότι ο Χάρτης ισχύει για το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει μια αυστηρή ερμηνεία αυτού του άρθρου, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η εν λόγω εμπιστοσύνη έχει εξασθενήσει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου στα μάτια πολλών Ευρωπαίων πολιτών, λόγω του αντικτύπου της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία υπονόμευσε σοβαρά την εμπιστοσύνη στο ευρώ και στο τραπεζικό σύστημα γενικά σε παγκόσμια κλίμακα. Δεν είναι περίεργο που αυτό το απαισιόδοξο σενάριο, το οποίο επηρέασε τη ζωή της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ευρωπαίων πολιτών, έχει επίσης οδηγήσει στην υποβολή πολλών αναφορών.

Η επιτροπή έχει λάβει ως τώρα περίπου 10.000 αναφορές από το 2009, οι οποίες έχουν καταχωριστεί· περίπου 60% από αυτές έχουν χαρακτηριστεί παραδεκτές, καθώς εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2013 ο αριθμός των αναφορών που καταχωρίστηκαν πλησίαζε το ορόσημο των 3.000, έχοντας έτσι αυξηθεί κατά περισσότερο από 45% από το 2012 και έχοντας διπλασιαστεί από το 2011. Για την ακρίβεια, το 2013 η Επιτροπή Αναφορών έλαβε συνολικά 2.885 αναφορές. Η Επιτροπή Αναφορών κατάφερε να επεξεργαστεί περίπου 989 αναφορές, από τις οποίες οι 654 ήσαν παραδεκτές, 335 μη παραδεκτές, ενώ 538 έχουν κλείσει. 199 αναφορές χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές, εξετάστηκαν και έκλεισαν.

Ο υψηλός αριθμός μη παραδεκτών αναφορών προκαλεί μεγάλη ανησυχία στον εισηγητή, ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να επανεισαχθεί ένα πρώτο φίλτρο κατά τη φάση της καταχώρησής τους από τη ΓΔ Προεδρίας, όπως συνέβαινε το 2012. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης της PETI αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικό φίλτρο για τις μη παραδεκτές αναφορές.

Το 2013 συσσωρεύθηκε μεγάλος αριθμός αναφορών, από τις οποίες τη στιγμή που εγκρίθηκε η παρούσα έκθεση είχε εξεταστεί μόνο το 30%. Τέτοιες καθυστερήσεις είναι λυπηρό να συμβαίνουν και απαιτούν λεπτομερή εξέταση και αξιολόγηση, με σκοπό κυρίως να βρεθούν λύσεις και να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτή η συσσώρευση εξηγείται από διάφορους λόγους. Ο αριθμός των αναφορών που λαμβάνονται έχει αυξηθεί σημαντικά, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2012. Η Επιτροπή Αναφορών το 2013 ήταν υπεύθυνη για τη διοργάνωση της εκλογής του νέου Διαμεσολαβητή και έχει διαχειριστεί σχετικά μεγάλο αριθμό διερευνητικών επισκέψεων και γνωμοδοτήσεων σε σχέση με το παρελθόν. Ο συνδυασμός αυτών των καταστάσεων μαζί με το γεγονός ότι ο παραδοσιακός τρόπος διαχείρισης των αναφορών έχει αποδειχθεί ανεπαρκής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συνολική διαδικασία επεξεργασίας των αναφορών πρέπει να αναθεωρηθεί· Οι συντονιστές από την πλευρά τους καθιέρωσαν μεθόδους εργασίας και προθεσμίες για τη γραμματεία της PETI, για να αποφευχθούν οι περαιτέρω καθυστερήσεις που είχαν καταγραφεί το 2013. Ωστόσο όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών έχουν εργαστεί σκληρά κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου για την εξυπηρέτηση όλων των αναφερόντων και τη χωριστή εξέταση κάθε μεμονωμένης αναφοράς.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 35 μελών της επιτροπής συμφωνούν ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενοποιηθεί το διοικητικό δυναμικό και να εφαρμοστούν σαφείς προθεσμίες για την επεξεργασία των αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο των λυπηρών καθυστερήσεων κατά την επεξεργασία των αναφορών το 2013 και των διαρκών εργασιών σε όλη τη διάρκεια θητείας των συντονιστών των πολιτικών ομάδων και της προέδρου της PETI για την εξεύρεση λύσεων, ο εισηγητής αποφάσισε να αφιερώσει δύο ειδικά υποκεφάλαια στις μεθόδους εργασίας της γραμματείας της PETI και στους νέους ορίζοντες και τις διοργανικές σχέσεις της επιτροπής PETI κατά τη νέα νομοθετική περίοδο.

Ο αυξημένος αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν το 2013 είναι γεγονός. Μπορεί να προέκυψε ως αποτέλεσμα των ενισχυμένων νομοθετικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έβδομη νομοθετική περίοδο. Μπορεί επίσης να ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις δημόσιες αρχές και του αισθήματος ότι έχουν αποτύχει, πράγμα στο οποίο συνέτεινε η σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουν οι ευρωπαίοι από το 2008. Είναι γεγονός ότι, αν κρίνει κανείς από το περιεχόμενο πολλών από τις παραδεκτές αναφορές και σημαντικής μερίδας από τις μη παραδεκτές, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν σίγουρα ότι δεν εισακούγονται από τα εθνικά τους κοινοβούλια και θεσμικά όργανα.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί το αυξημένο κύρος και προβολή του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και, εντός αυτού, της Επιτροπής Αναφορών. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή Αναφορών έχουν ενισχύσει τις επικοινωνιακές τους πρακτικές κατά συνεκτικό και αποφασιστικό τρόπο, η δε Επιτροπή Αναφορών είναι διαδραστικά παρούσα με τρόπο όλο και περισσότερο ορατό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι μελλοντικά όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι θα υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική και διαφανή επεξεργασία των αναφορών. Η δικτυακή πύλη της PETI, η οποία βρίσκεται σε πιλοτική φάση, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ ευαίσθητη διαδικτυακή πλατφόρμα για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματά τους να υποβάλλουν αναφορά. Καθώς είναι δυνατόν να προκύψει περαιτέρω αύξηση του αριθμού των αναφορών, η επίσημη έναρξή του πρέπει να συνοδευθεί από μια αναλογική αύξηση του διοικητικού δυναμικού. Η δικτυακή πύλη θα βελτιώσει σίγουρα την ποιότητα των καταχωριζόμενων αναφορών χάρη σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα απαντά ο αναφέρων. Με άλλα λόγια θα ήταν εφικτό τα καταχωριζόμενα έγγραφα να είναι γνήσιες αναφορές σε συμφωνία με όσα προβλέπουν οι διατάξεις της Συνθήκης και όχι απλοποιημένα σχόλια ή αιτήσεις για πληροφορίες, πράγματα που δεν εντάσσονται στο νόημα μιας αναφοράς. Θα βοηθήσει επίσης τους πολίτες στην εξεύρεση εναλλακτικών πηγών βοήθειας, σε περίπτωση που η επιτροπή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες τους επειδή νομικά στερείται τη σχετική αρμοδιότητα.

Το 2013 πάνω από 200 αναφέροντες παρακολούθησαν τις 11 συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών καθώς και πολυάριθμοι εκπρόσωποι των αρχών των κρατών μελών, οι οποίοι έδωσαν διευκρινίσεις σχετικά με τις καταγγελίες. Πολλές εκατοντάδες ακόμα μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη μετάδοση των διαδικασιών των συνεδριάσεων μέσω διαδικτύου. Ο εισηγητής συνιστά ανεπιφύλακτα τη χρήση των νέων μέσων πληροφορίας και βιντεομετάδοσης για τις μελλοντικές συνεδριάσεις της επιτροπής PETI, πράγμα που θα φέρει περαιτέρω εξοικονόμηση δαπανών στη διοργάνωση των ακροάσεων.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η επιτροπή λαμβάνει εδώ και πολλά χρόνια αναφορές, οι οποίες αφορούν με μεγάλη συχνότητα τη Γερμανία και το Jugendamt, πρόσφατα δε σχετικά με ζητήματα στη Δανία, ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, και ειδικότερα ζητήματα παιδιών από γονείς διαζευγμένους ή γονείς που ζουν χωριστά. Η επιτροπή έχει καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να διευθετεί τέτοια ζητήματα εξατομικευμένα ή μη μόνον σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί, π.χ. η επιτροπή δεν μπορεί να αναιρέσει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τοπικά δικαστήρια για λόγους αρμοδιότητας και διάκρισης εξουσιών. Η πλειονότητα των αναφορών, το 2013 από τη Δανία, αφορούσαν συγκεκριμένα προνόμια τα οποία φαίνεται να έχουν εκχωρηθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαστήρια ή την αστυνομία σε Δανούς συζύγους εις βάρος των μη Δανών πρώην συντρόφων τους και οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις ήσαν θύματα φυλάκισης και κράτησης, απαγωγής παιδιού και διαφόρων κατηγοριών κακομεταχείρισης. Κατά τη διάρκεια της διερευνητικής επίσκεψης της επιτροπής στην Κοπεγχάγη, τα μέλη της δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε γενικά στατιστικά στοιχεία λόγω ελλιπούς συνεργασίας εκ μέρους των δανικών αρχών καθώς και της σαφούς άρνησης υπουργών της κυβέρνησης να συναντηθούν με τα μέλη. Τα μέλη της επιτροπής συμπέραναν ότι υπάρχει συστημική έλλειψη βούλησης εντός της κυβέρνησης της Δανίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το δε γεγονός ότι η Δανία έχει αυτοεξαιρεθεί από σειρά διατάξεων της Συνθήκης μια από τις οποίες αφορά τη δικαιοσύνη και τα εσωτερικά ενισχύει την υποψία ότι κάτι δεν πάθει καθόλου καλά.

Η επιτροπή έχει επίσης επαναλάβει το αίτημά της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερωθούν κοινά πρότυπα στον τομέα της υγείας υπέρ των εγκύων και των νεογέννητων βρεφών και να προσφέρονται αποτελεσματικές, προληπτικές πρωτοβουλίες φροντίδας υπέρ των εγκύων και κατά τη διάρκεια του τοκετού για να προστατεύεται η ζωή τους.

Ανησυχίες αναφερόντων πολύ διαφορετικού χαρακτήρα οι οποίες όμως εξακολουθούν να εμπίπτουν στην κατηγορία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αφορούν το δικαίωμα στη νομίμως αποκτηθείσα ακίνητη περιουσία. Ήδη κατά την προηγούμενη νομοθετική περίοδο η επιτροπή είχε διερευνήσει τον αντίκτυπο της δαπανηρής αστικοποίησης στην Ισπανία επί των δικαιωμάτων των ανθρώπων στην ιδιοκτησία τους καθώς και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο τέτοιων περιπτώσεων. Στην τρέχουσα νομοθετική περίοδο η προσοχή της επιτροπής εστράφη προς την εξέταση μεγάλου αριθμού αναφορών που αφορούσαν το νόμο Ley de Costas. Μετά τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας σχετικά με τον Ley de Costas, η οποία συστάθηκε από μέλη της επιτροπής PETI, πραγματοποιήθηκε διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη στις αρχές του 2013. Τα μέλη συνέταξαν έκθεση σχετικά με τα πορίσματά τους μετά τις συναντήσεις τους με τα πορίσματά τους μετά τις συναντήσεις τους με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη στην Ισπανία και με πολλούς αναφέροντες και ΜΚΟ που συνέβαλαν στα πορίσματα της επιτροπής.

Περιβάλλον

Η επιτροπή έχει αφιερώσει στη συζήτηση ζητημάτων περιβαλλοντικής σημασίας περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον τομέα δραστηριοτήτων. Οι βασικοί νομοθετικοί τομείς συνδέονται με τη διαχείριση αποβλήτων και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μεγάλων έργων υποδομών.

Αναφέροντες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων σοβαρότατου χαρακτήρα στην Ιταλία - και συγκεκριμένα στην περιφέρεια του Λατίου και της Καμπανίας (πράγμα που αποτέλεσε αντικείμενο διερευνητικής επίσκεψης το 2012) και στην Ελλάδα, όπου απεστάλη αντιπροσωπεία για διερευνητική επίσκεψη τον Μάϊο του 2013. Σημαντικές αναφορές έχουν επίσης συζητηθεί σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής στο Houghton-le Spring στο ΗΒ καθώς και σε διάφορες τοποθεσίες στην Γαλλία και στην Ισπανία. Μετά από αυτές τις διερευνητικές επισκέψεις τα μέλη ενέκριναν τις εκθέσεις τους και ψήφισαν συστάσεις. Διαπίστωσαν σημαντική καθυστέρηση στην μεταφορά και εφαρμογή θεμελιωδών νομικών πράξεων της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη θα επιθυμούσαν οι παρεχόμενες πληροφορίες να χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα ότι η ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόζεται δεόντως σε αυτόν τον τομέα.

Η επιτροπή καθιέρωσε σημαντικό χρόνο το 2013 στην εξέταση τριών αναφορών εκ μέρους αναφερόντων στη Γαλλία σχετικά με το προτεινόμενο νέο αεροδρόμιο στη Notre Dame des Landes κοντά στη Νάντη. Δύο από τις αναφορές υποβλήθηκαν από τοπικές περιβαλλοντικές ενώσεις και είχαν τη στήριξη σοβαρής εμπειρογνωμοσύνης, η οποία αντιπαρέθετε τα έργα τα οποία είχαν τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης υπέρ του νέου αεροδρομίου με τις νομικές υποχρεώσεις της έναντι της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η τρίτη αναφορά υποβλήθηκε από πολλούς κατοίκους της περιοχής οι οποίοι υποστήριζαν πλήρως το έργο και τεκμηρίωναν τη στήριξή τους αυτή με αναλυτικότατα στοιχεία. Η επιτροπή PETI δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να αποστείλει αντιπροσωπεία για διερευνητική επίσκεψη, επομένως διοργάνωσε συζήτηση μεταξύ των αναφερόντων και ανώτερων αξιωματούχων του γαλλικού Υπουργείου Μεταφορών και του γενικού διευθυντή της ΓΔ Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατέστη σαφές ότι στα κατασκευαστικά σχέδια για το αεροδρόμιο υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία. Επ’ αυτού η επιτροπή επισήμανε ότι τελούσε ακόμη εν εξελίξει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας για μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Η επιτροπή συνέταξε επίσης έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις καταγγελίες για έλλειψη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διαδικασία που οδήγησε στην επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης.

Μεγάλο μέρος από το έργο της επιτροπής σχετικά με την διερεύνηση των αναφορών στον περιβαλλοντικό τομέα αξιοποιήθηκε όταν συνέταξε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιβάλλοντος σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου μια σειρά από τροπολογίες που πρότεινε η επιτροπή, με βάση τις εμπειρίες μας και συγκεκριμένα παραδείγματα, εγκρίθηκαν τελικά από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και ενσωματώθηκαν στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σε αυτές περιλαμβάνονταν προτάσεις σχετικά με διασυνοριακές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες προέκυψαν από την έρευνα της επιτροπής σε έργο κατασκευής αιολικού πάρκου στα τσεχο-γερμανικά σύνορα.

Άλλο ένα ζήτημα το οποίο απαίτησε ενδελεχείς αναλύσεις αφορούσε τις αναφορές από τη Γαλικία και τον βαθμό στον οποίο ορισμένα «Rias» υπέφεραν από ανεπάρκεια εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων και συνακόλουθη διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων σε προστατευόμενα ύδατα, πράγμα που απειλεί σε ορισμένες περιοχές την εκτροφή οστράκων. Αντιπροσωπεία που πραγματοποίησε διερευνητική επίσκεψη εξέτασε την κατάσταση στις αρχές του 2013 και είχε συζητήσεις σε βάθος με διάφορες ομάδες αναφερόντων και με την κυβέρνηση της Γαλικίας και δημάρχους της περιοχής. Λόγω σημαντικών διαφορών που ανέκυψαν στις απόψεις των μελών της αντιπροσωπείας οι συστάσεις εγκρίθηκαν τελικά τον Δεκέμβριο αλλά με διαμετρικά αντίθετη τη μειοψηφία.

Η επιτροπή οργάνωσε επίσης διερευνητική επίσκεψη στην Πολωνία για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες αναφερόντων καθώς και στις ανησυχίες των τοπικών κοινοτήτων στην Κάτω Σιλεσία σχετικά με σχέδια ανάπτυξης ανοικτού λιγνιτορυχείου στην περιοχή. Την ίδια στιγμή τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με αναφέροντες και τις αρχές τις πολιτικές της κυβέρνησης σχετικά με την ανάπτυξη αποθεμάτων σχιστολιθικού αερίου, πράγμα που παραμένει ένα ζήτημα που διχάζει το Κοινοβούλιο.

Πολλές άλλες αναφορές για περιβαλλοντικά ζητήματα συζητήθηκαν αλλά είναι επίσης αναγκαίο να παρουσιαστεί μια υπόθεση που απαιτεί επείγουσα δράση εκ μέρους της ΕΕ για να αποτραπεί η δραματική μείωση του πληθυσμού των μελισσών εξαιτίας της χρήσης νεονικοτινοειδών ζιζανιοκτόνων. Μετά από συζητήσεις της επιτροπής PETI, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την απαγόρευση των σχετικών ουσιών. Τα μέλη διεξήγαγαν επίσης σημαντικές συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των ΓΤΟ στην γεωργία και τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα.

Ιθαγένεια, το δικαίωμα ψήφου και η ελεύθερη μετακίνηση

Μεγάλο μέρος του έργου και των προσπαθειών της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με τα δικαιώματα ιθαγένειας περιλαμβάνονται στην εξαιρετική έκθεση του συναδέρφου μου Νίκου Σαλαβράκου. Ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθούν και απαιτούν μεγαλύτερη προβολή σε αυτή την έκθεση.

Όσο πλησιάζουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι οι διαδικασίες εγγραφής των πολιτών της ΕΕ να είναι όσο το δυνατόν απλούστερες, ώστε να εμφανιστούν στους εκλογικούς καταλόγους όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα. Οργανώθηκε δημόσια ακρόαση σχετικά με την ιθαγένεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2013, η οποία εστιάστηκε σε σχετικά ζητήματα, π.χ. το ζήτημα πολιτών στους οποίους στερείται το δικαίωμα ψήφου όταν ζουν στο εξωτερικό τόσο στις εθνικές εκλογές της χώρας προέλευσής τους όσο και στη χώρα του νέου τόπου κατοικίας τους.

Μεγάλο ποσοστό των αναφορών προέρχεται από πρόσωπα που έχοντας ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση, όταν επιστρέφουν στη χώρα προέλευσής τους διαπιστώνουν ότι οι εισφορές τους στο σύστημα συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από τις εθνικές αρχές κατά τον υπολογισμό των απολαβών που δικαιούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται σαν να τιμωρούνται που εργάστηκαν για ένα μέρος της ζωής τους σε άλλη χώρα της ΕΕ, πράγμα που όχι μόνο επιδρά αρνητικά στους ίδιους αλλά λειτουργεί και αποθαρρυντικά σε άλλους που ενδεχομένως σκέφτονται να ζήσουν και να εργαστούν στο εξωτερικό. Η επιτροπή έχει σκεφτεί ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για να συντονιστούν και να ευθυγραμμιστούν οι εθνικές νομοθεσίες σ’ αυτόν τον τομέα.

Ανταπόκριση στην κρίση

Πολλές αναφορές σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στη ζωή των πολιτών διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, η οποία έλαβε υπόψη της αυτές τις σοβαρές ανησυχίες στο νομοθετικό της έργο. Ορισμένες από αυτές τις αναφορές βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας ακρόασης για τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, την οποία διοργάνωσε η επιτροπή PETI τον Σεπτέμβριο του 2013. Ασκήθηκε από πολλούς κριτική για την απροθυμία πολλών τραπεζών να παράσχουν επενδυτική χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ εξακολουθούν παρ’ όλα αυτά να πληρώνουν αδικαιολόγητα μπόνους και υψηλούς μισθούς στα διευθυντικά τους στελέχη ή σε ορισμένες περιπτώσεις και στα πρώην διευθυντικά τους στελέχη.

Δικαιώματα των αναπήρων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σε όλη τη διάρκεια του 2013 η επιτροπή εξακολούθησε να στρέφει την προσοχή της, και μάλιστα να δίνει προτεραιότητα, σε αναφορές που σχετίζονται με άτομα με ειδικές ανάγκες. Η επιτροπή ορίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου να συμμετάσχει μαζί με την Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της ΕΕ, ενός εποπτικού φορέα που συστάθηκε σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 33 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Δραστηριοποιήθηκε σε τέσσερις σχετικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να μεταβιβάσει αυτό τον ρόλο στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΕΚ, σε συνεργασία με άλλες επιτροπές συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής PETI.

Σε αυτό το πλαίσιο διεξάχθηκε σειρά ακροάσεων με αναφέροντες που εκπροσωπούσαν τα δικαιώματα των τυφλών και αγωνίζονταν για το δικαίωμα πρόσβασης σε υλικό ανάγνωσης σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης του ΠΟΠΙ του ΟΗΕ, η οποία τελούσε υπό διαπραγμάτευση σε όλη τη διάρκεια του 2013 και μετά από πίεση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της Επιτροπής και των κρατών μελών τελικά συνάφθηκε και υπογράφηκε.

Η επιτροπή διεξήγαγε συζητήσεις σχετικά με το χρόνιο ζήτημα που αφορά την έδρα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (αντικείμενο αναφορών που υπογράφηκαν από περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους), και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το οποίο ψήφισε γνωμοδότηση για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία τάσσεται κατά πλειοψηφία υπέρ της μιας και μοναδικής έδρας στις Βρυξέλλες, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται ομοφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών για οποιαδήποτε αλλαγή πρόκειται να εισαχθεί.

Διοργανικές σχέσεις

Η επιτροπή απολαύει ήδη καλών σχέσεων με πολλά εθνικά κοινοβούλια και σε πολλές περιπτώσεις οι επαφές είναι αρκετά συχνές, όπως και με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητή, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νικηφόρου Διαμαντούρου. Η επιτροπή έλαβε φέτος ενεργά μέρος στη διοργάνωση της εκλογής του διαδόχου του, της κα Emily O’Reilly, η οποία εξελέγη για να ασκήσει τα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή στο υπόλοιπο της θητείας του.

Ο εισηγητής ζητεί να καθιερωθεί ετήσιος διάλογος μεταξύ των μελών των επιτροπών PETI και των βουλευτών από τις επιτροπές PETI των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να οδηγήσει σε μια σταθερή εταιρική σχέση, κατά την οποία οι νομοθέτες σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές ως προς τη διαχείριση των αναφορών.

Ο εισηγητής πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε αναφέρων αντιμετωπίζεται με σεβασμό και σε κάθε αναφορά αποδίδεται η σοβαρότητα που της αξίζει. Ζητεί να καταστεί γνωστότερο ότι όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι πρέπει να το κάνουν έχοντας την πεποίθηση ότι οι ανησυχίες τους θα εισακουσθούν.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Erminia Mazzoni, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Zbigniew Zaleski, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Νικόλαος Σαλαβράκος, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Sandrine Bélier, Vicente Miguel Garcés Ramón, Axel Voss

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου