ZPRÁVA o podpoře rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžebního průmyslu v rozvojových zemích

19. 2. 2014 - (2013/2126(INI))

Výbor pro rozvoj
Zpravodajka: Judith Sargentini

Postup : 2013/2126(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0132/2014
Předložené texty :
A7-0132/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o podpoře rozvoje prostřednictvím odpovědných obchodních praktik, včetně úlohy těžebního průmyslu v rozvojových zemích

(2013/2126(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na prohlášení z Addis Abeby o rozvoji a správě nerostných zdrojů v Africe, které bylo přijato na první konferenci ministrů odpovědných za rozvoj nerostných zdrojů zemí Africké unie, jež se konala v říjnu 2008,

–   s ohledem na dokument Vize pro těžební odvětví v Africe (African Mining Vision) přijatý představiteli států a vlád na summitu Africké unie v únoru 2009,

–   s ohledem na prohlášení z Lusaky přijaté dne 15. prosince 2010 na zvláštním summitu mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer o boji proti nedovolenému využívání přírodních zdrojů v oblasti Velkých jezer[1],

–   s ohledem na akční plán pro provádění vize pro těžební odvětví v Africe přijatý představiteli států a vlád na druhé konferenci ministrů odpovědných za rozvoj nerostných zdrojů zemí Africké unie, která se konala v Addis Abebě v prosinci 2011,

–   s ohledem na 10 zásad pro začlenění řízení lidskoprávních rizik do jednání o smlouvách se státními investory, které navrhl zvláštní zástupce generálního tajemníka na 17. zasedání Rady OSN pro lidská práva v květnu 2011,

–   s ohledem na pokyny OECD pro náležitý postup odpovědných dodavatelských řetězců zajišťujících nerosty z oblastí zasažených konflikty a z rizikových oblastí, které uvádějí podrobná doporučení, jež mají společnostem pomoci dodržovat lidská práva a zabránit prostřednictvím jejich dodavatelských postupů financování konfliktů[2],

–   s ohledem na mezinárodní iniciativu pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), která žádá, aby vlády zveřejňovaly podrobnosti o svých příjmech z přírodních zdrojů;

–   s ohledem na prohlášení G8 z Lough Erne přijaté v červnu 2013, ve kterém představitelé států a vlád potvrdili důležitost transparentního a odpovědného řízení přírodních zdrojů a jejich dodavatelského řetězce[3],

–   s ohledem na konečné prohlášení skupiny G20 ze dne 6. září 2013, ve kterém světoví představitelé vyjádřili podporu iniciativě pro transparentnost těžebního průmyslu;

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0132/2014),

A. vzhledem k tomu, že v mnoha rozvojových zemích pochází z čerpání přírodních zdrojů významná část HDP a často velká část devizových příjmů a zahraničních investic;

B.  vzhledem k tomu, že Afrika má jedny z největších světových zásob nerostných surovin, a vzhledem k tomu, že zisky z těžby nerostných surovin Afriky by měly být použity ke splnění rozvojových cílů tisíciletí, vymýcení chudoby a dosažení rychlého a všeobecného sociálního a hospodářského rozvoje a růstu; vzhledem k tomu, že africké země se stále potřebují rozvíjet a provádět ucelené strategie, díky nimž se využívání přírodních zdrojů stane motorem hospodářského rozvoje a diverzifikace jejich ekonomik;

C. vzhledem k tomu, že budou-li příjmy z přírodních zdrojů spravovány řádně a transparentně, mohou tyto zdroje představovat hnací sílu hospodářského růstu a sociálního rozvoje;

D. vzhledem k tomu, že spory kvůli ropě, plynu, nerostům, dřevu a dalším přírodním zdrojům jsou druhou nejčastější příčinou konfliktů ve světě; vzhledem k tomu, že soupeření o zdroje, jako je půda a voda, je na vzestupu a zhoršuje již existující konflikty nebo vyvolává nové; vzhledem k tomu, že špatné řízení půdy a přírodních zdrojů násobí zhoršování životního prostředí, růst počtu obyvatel a změna klimatu;

E.  vzhledem k tomu, že zemím s bohatými přírodními zdroji se paradoxně často daří hůře než jiným zemím (fenomén „prokletí kvůli zdrojům“) a správa, využívání, obchod a zdanění nerostných surovin v některých případech přispívají k ozbrojeným konfliktům (problém tzv. „konfliktních minerálů“);

F.  vzhledem k tomu, že se často nedaří využívat přínosy těžby pro místní obyvatelstvo nebo nad těmito přínosy zcela převáží nepříznivé sociální a ekologické dopady; vzhledem k tomu, že místní nebo vnitrostátní orgány mohou lepším řízením a větší transparentností zvyšovat přínosy těžby pro místní obyvatelstvo a neutralizovat tak případné nepříznivé sociální a ekologické dopady;

G. vzhledem k tomu, že studie dopadu na životní prostředí a sociálního dopadu hrají významnou úlohu při ochraně práv původního obyvatelstva v oblastech těžby;

H. vzhledem k tomu, že podle odhadů Světové banky z roku 2008 pochází 90 % produkce nerostů Konžské demokratické republiky z činnosti horníků, kteří se věnují těžbě v malém rozsahu, nejsou zaregistrováni a pracují ve vzdálených a nepříliš bezpečných oblastech, nad nimiž mají kontrolu ozbrojené skupiny;

I.   vzhledem k tomu, že těžba malého rozsahu poskytuje značný počet pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech; vzhledem k tomu, že pro podnícení místního/státního podnikání, zlepšení životních podmínek a podporu integrovaného sociálního a hospodářského rozvoje venkova je nutné řemeslnou těžbu a těžbu malého rozsahu formalizovat; vzhledem k tomu, že neformální povaha řemeslné těžby a těžby malého rozsahu v Africe z ní činí snadnou kořist pro organizovanou trestnou činnost a polovojenské organizace a že se toto odvětví potýká s řadou problémů, jako je například dětská práce, které mu brání plně rozvinou jeho potenciál;

J.   vzhledem k tomu, že těžební průmysl by měl podporovat rozvoj technologických a inovačních postupů a nabízet řešení, zejména pokud jde o účinné využívání zdrojů, energetickou účinnost, ekodesign, zlepšení výkonnosti, recyklaci a cyklickou ekonomiku, které mohou být přínosné jak pro rozvojové, tak pro rozvinuté země;

K. vzhledem k tomu, že Vize pro těžební odvětví v Africe poskytuje rámec pro ucelenější a pevnější integraci tohoto odvětví do afrického hospodářství a společnosti;

L.  vzhledem k tomu, že v těžebním průmyslu běžně dochází k porušování lidských práv, včetně dětské práce, sexuálního násilí, mizení osob, porušování práva na čisté životní prostředí, ztráty půdy a obživy bez jakéhokoliv vyjednávání a bez odpovídající náhrady a nuceného přesidlování a ničení rituálně nebo kulturně významných míst;

M. vzhledem k tomu, že závažným problémem zůstává nucená práce a odpírání odborových práv a práv na kolektivní vyjednávání; vzhledem k tomu, že podobně jsou pádným důvodem ke znepokojení často mimořádně omezené či vůbec neexistující zdravotní a bezpečnostní normy, zejména v případě malých dolů, v nichž se často pracuje ve velmi nejistých podmínkách;

N. vzhledem k tomu, že odpovědnost za dodržování lidských práv je celosvětovou normou, jejíž dodržování se očekává od všech podniků, ať působí kdekoli, jak připomínají základní zásady k problematice lidských práv a nadnárodních společností a jiných obchodních podniků, které vypracoval zvláštní zástupce generálního tajemníka OSN pro oblast podnikání a lidských práv John Ruggie; vzhledem k tomu nicméně, že existuje jen minimální shoda ohledně konkrétních důsledků této odpovědnosti a pokrok směrem k jejímu úplnému dodržování je vážně ohrožen také tím, že chybějí účinné mechanismy monitorování, podávání zpráv, ověřování a volání k odpovědnosti;

O. vzhledem k tomu, že kvůli existenci značného počtu kodexů chování, norem a systémů certifikace s různým tematickým rozsahem v oblasti sociální odpovědnosti podniků (CSR) je hodnocení, srovnávání a ověřování obtížné či nemožné; vzhledem k tomu, že existence velkého množství kodexů má mnoho důvodů, včetně nedostatečného odhodlání usilovat o účinné fungování CSR a snahy o co nejjednodušší provádění ze strany společností, které chtějí být vnímány jako sociálně odpovědné a šetrné k životnímu prostředí;

P.  vzhledem k tomu, že za účelem zvýšení efektivity a dosažení rovného přístupu v oblasti sociální odpovědnosti podniků je nesmírně důležité přejít od současného systému „à la carte“, v němž si společnosti vybírají předpisy a normy podle vlastních preferencí, k uplatňování společných norem platných pro celé odvětví;

Q. vzhledem k tomu, že environmentální dezinformace („greenwashing“) – vytváření představy o údajně pozitivní ekologické činnosti s cílem oklamat veřejnost a odvrátit pozornost od postupů, které škodí životnímu prostředí, – uvádějí spotřebitele, širokou veřejnost a regulátory v omyl, pokud jde o dopady na životní prostředí, a podrývají úsilí o odpovědné chování podniků, a proto je nutné proti nim bojovat; vzhledem k tomu, že společnosti, které využívají sociální odpovědnost podniků jako marketingový nástroj, musí všeobecně zajistit, aby veškerá jejich tvrzení byla pravdivá;

R.  vzhledem k tomu, že účelem uplatňování iniciativy EITI je transparentnější správa příjmů, omezení prostoru pro korupci a spravedlivé sdílení výhod;

S.  vzhledem k tomu, že ačkoliv v řadě afrických zemí proběhla v posledních dvou desetiletích ekonomická, obchodní a investiční liberalizace, těmto zemím se nepodařilo významně diverzifikovat hospodářství a jejich ekonomiky jsou v průměru méně diverzifikované a koncentrovanější, například na vývoz nerostných surovin a zemědělských produktů s nízkou přidanou hodnotou, což jsou komodity velmi citlivé na vnější cenové otřesy; vzhledem k tomu, že dnes by veškeré úsilí mělo směřovat k větší ekonomické diverzifikaci, tedy menší závislosti na těžebním průmyslu nebo na zemědělském vývozu;

T.  vzhledem k tomu, že prohlášení z Addis Abeby o rozvoji a řízení nerostných zdrojů v Africe naléhavě vybízí africké země, aby zajistily, aby dohody o hospodářském partnerství a celková jednání s WTO neomezovaly vnitrostátní politiky rozvoje, a žádá, aby liberalizace obchodu, která může prohlubovat závislost afrických zemí s nízkými příjmy na komoditách, nevedla k zablokování;

U. vzhledem k tomu, že od reforem v těžebním průmyslu, které proběhly v 80. letech pod vedením Světové banky, se v Latinské Americe projevuje nová tendence směřující k posilování úlohy státních institucí a k důrazu na národní priority a cíle hospodářského rozvoje;

V. vzhledem k tomu, že se běžně používají vývozní daně, přestože jejich používání mnoho regionálních obchodních dohod a dohod o hospodářském partnerství (EPA) uplatňovaných EU zakazuje;

W. vzhledem k tomu, že některé země AKT se obávají, že omezení vývozních daní na základě EPA může zkomplikovat posun vzhůru v hodnotovém řetězci;

X. vzhledem k tomu, že v těžebním průmyslu je velmi rozšířená korupce a netransparentní smlouvy;

Y. vzhledem k tomu, že globální povaha moderních dodavatelských řetězců znamená, že přírodní zdroje, které byly příčinou některých z nejbrutálnějších konfliktů ve světě, jsou nakupovány v mezinárodním měřítku a stejně tak se s nimi obchoduje, a to i ze strany podniků působících v EU;

Z.  vzhledem k tomu, že dobrovolné snahy podniků nezískávat konfliktní minerály jsou sice vítané, ale nebyly vždy účinné;

AA. vzhledem k tomu, že podle odstavce 1502 Doddova-Frankova zákona z roku 2010 jsou společnosti kotované na burze v souladu s předpisy Komise pro cenné papíry a burzy, včetně evropských společností, povinny provádět řádnou kontrolu, aby zjistily, zda jejich produkty neobsahují nerosty, jejichž těžba financovala ozbrojené skupiny v Konžské demokratické republice; vzhledem k tomu, že v doprovodném rozhodnutí odkazuje Komise pro cenné papíry a burzy na pokyny OECD jako na důvěryhodnou normu pro provádění řádné kontroly u společností řídících se tímto zákonem;

AB. vzhledem k tomu, že v případě diamantů byly snahy o ukončení konfliktu zamezením toku příjmů z řemeslné těžby ozbrojeným skupinám relativně úspěšné, ale je zapotřebí většího úsilí k vybudování pevného právního a institucionálního rámce pro řemeslnou těžbu, spolu s činností mezinárodní konference o oblasti Velkých jezer;

Těžba a udržitelný rozvoj

1.  se znepokojením konstatuje, že neudržitelná těžba může mít obrovské nepříznivé sociální a ekologické dopady, obzvláště v Africe;

2.  zdůrazňuje, že globální prudký nárůst cen komodit, který zvyšuje poptávka rozvíjejících se ekonomik, nabízí skvělou příležitost, aby rozvojové země bohaté na zdroje zejména v Africe zvýšily své příjmy a nasměrovaly je do rozvoje v zájmu svých občanů; podporuje vnitrostátní politiky zaměřené tímto směrem; poukazuje na to, že často jsou klíčové reformy právních a správních předpisů, a zdůrazňuje, že je nutné, aby prostor pro politiku nebyl omezován obchodními a investičními dohodami;

3.  zdůrazňuje, že těžební průmysl by kromě vytváření příjmů státního rozpočtu, které lze použít na rozvoj, měl k rozvoji přispívat prostřednictvím vazeb na místní ekonomiku, například zaměstnáváním a odbornou přípravou místních obyvatel, nákupem místního zboží a služeb, zpracováním vytěžených surovin v místě a účastí na snahách o rozvoj místních průmyslových odvětví, která využívají zpracované nebo nezpracované materiály jako vstupní surovinu nebo mohou mít prospěch z přítomnosti těžařských společností v jiných ohledech; naléhavě žádá členské státy Africké unie, aby systematicky prováděly dokument Vize pro těžební odvětví v Africe; je přesvědčen, že tímto způsobem lze výrazně urychlit pokrok směrem k naplnění rozvojových cílů tisíciletí; zdůrazňuje, že je proto třeba podporovat zásady udržitelného rozvoje založeného na sociálně odpovědné těžbě šetrné k životnímu prostředí;

4.  vyzývá rozvojové země, aby zlepšily svou regionální spolupráci, vypracovávání a přijímání společných environmentálních, sociálních, zdravotních a bezpečnostních standardů a norem pro těžební odvětví, včetně řemeslné těžby a těžby malého rozsahu;

5.  zdůrazňuje, že k omezování nelegálního využívání přírodních zdrojů je potřebný regionální i mezinárodní přístup; vybízí rozvojové země, aby podnikly kroky k formalizaci řemeslné těžby a těžby malého rozsahu a zlepšily tak životní podmínky, zabezpečily minimální mzdy a začlenily odvětví řemeslné těžby a těžby malého rozsahu do hospodářství venkova a státního hospodářství, a zároveň aby za tímto účelem poskytovaly dostupnou finanční a technickou podporu a zajistily právní režim, který držitelům práv v odvětví řemeslné těžby a těžby malého rozsahu zaručí dostatek půdy a jistotu držby; vyzývá EU, aby předtím, než začne prosazovat zákaz přepravy nevyhovujících nerostných surovin, pomohla rozvojovým zemím zvýšit kapacitu místních systémů sledování a certifikace;

6.  zdůrazňuje úsilí Unie o podporu dalšího institucionálního rozvoje a budování kapacit hostitelských vlád s cílem vytvořit potřebný institucionální a právní rámec pro transparentní a účinnou správu a přidělování příjmů z těžebního průmyslu; rovněž vyzdvihuje partnerství, které bylo vytvořeno mezi EU a Africkou rozvojovou bankou; vyzývá EU zejména, aby se zaměřovala na podporu rozvoje právních předpisů a daňové politiky s cílem zvýšit místní a vnitrostátní přínos rozvoje těžebního průmyslu, což by vedlo k vytváření místních pracovních příležitostí, zajištění mezd zabezpečujících důstojný život pro zaměstnance a jejich rodiny a zintenzivnění vazeb mezi malými a středními podniky a dodavatelským řetězcem souvisejícími s rozvojem těžebního průmyslu;

7.  v souladu se zásadou vlastnictví zdůrazňuje, že by se místní komunity měly podílet na plánování a rozvoji projektů týkajících se přírodních zdrojů, které by měly být posuzovány z hlediska místních dodavatelských řetězců a zaměstnanosti místní komunity;

8.  domnívá se, že je důležité uznávat tradiční práva a kultury místních obyvatel a zachovávat je při rozvoji těžebního průmyslu a zajistit včasné a informované zapojení těchto obyvatel;

9.  zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby oběti porušování právních předpisů v sociální nebo environmentální oblasti ze strany nadnárodních společností měly účinný přístup ke spravedlnosti;

10. zdůrazňuje, že v situacích, kdy vnitrostátní předpisy rozvojových zemí často nezajišťují dostatečnou ochranu lidských práv před protiprávním jednáním podniků, poskytuje rámec OSN „Chránit, dodržovat a napravovat“ („Protect, Respect and Remedy“) ucelený a užitečný soubor zásad pro dodržování a ochranu lidských práv ze strany podniků;

11. vyzývá k účinnému uplatňování Africké charty lidských práv, která obsahuje ustanovení týkající se ničení zdrojů bohatství a přírodních zdrojů a zásady pro poskytování odpovídající náhrady;

12. vyzývá rozvojové země, aby ratifikovaly úmluvy o lidských právech a nástroje týkající se těžebního průmyslu a následně je uplatňovaly, mimo jiné posilováním pravomocí veřejných lidskoprávních institucí v oblasti kontroly uplatňování lidskoprávních norem v těžebním průmyslu, a vypracováním nástrojů a metod pro začlenění hlediska zdraví a lidských práv do postupů pro posuzování dopadu;

13. se znepokojením konstatuje, že podle zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv Johna Ruggieho dochází k přibližně dvěma třetinám případů porušování lidských práv ze strany podniků těžících ropu, zemního plyn a nerosty; zdůrazňuje, že členské státy EU a mezinárodní společenství mají podle mezinárodních a evropských předpisů v oblasti lidských práv povinnost zajistit, aby společnosti, které působí v rámci jejich jurisdikce, neporušovaly lidská práva nebo k jejich porušování nepřispívaly, ať už přímo či nepřímo, prostřednictvím svých obchodních aktivit;

14. vyjadřuje znepokojení nad pracovními podmínkami v odvětví těžby malého rozsahu, kde jsou mnohá pracovní místa nejistá, zdaleka se zde nedodržují mezinárodní a vnitrostátní pracovní normy a podle odhadů je zde šestkrát či sedmkrát vyšší míra výskytu úrazů než u větších těžebních provozů; vyzývá vlády rozvojových zemí a těžební společnosti, aby dodržovaly základní pracovní normy stanovené v úmluvách Mezinárodní organizace práce, včetně úmluvy o bezpečnosti a zdraví v dolech, a zajistily tak důstojné a bezpečné pracovní podmínky všem důlním pracovníkům;

15. vyzývá členské státy EU, aby více pomáhaly v boji proti dětské práci v těžebním průmyslu a podporovaly iniciativy MOP zaměřené na příležitosti ke vzdělávání a alternativní možnosti získávání příjmu tak, aby děti nemusely pracovat v těžebním průmyslu;

16. vítá skutečnost, že mezinárodní finanční instituce vyvinuly metody zajišťující, aby investoři v oblasti nerostných surovin prováděli posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a posouzení sociálních dopadů; konstatuje však, že vzhledem k omezeným finančním a lidským zdrojům představuje budování kapacit k prosazování těchto požadavků v rozvojových zemích stále problém; vyzývá proto EU, aby zlepšila svou technickou pomoc a umožnila tak rozvojovým zemím zavést systematické posuzování zdravotních, sociálních a environmentálních rizik a ustanovení o účinném zapojení veřejnosti;

17. vyzdvihuje úlohu skupiny Světové banky v rozvoji odpovědných obchodních postupů; připomíná, že je třeba zlepšit způsob sdílení a uplatňování poznatků týkajících se budování institucí, jež dbají na větší integritu, a zpřístupnit informace a nástroje k jednání občanům, aby byly vlády nuceny postupovat účinněji a více dbát n a potřeby občanů;

18. vyzývá příslušné orgány, aby zakázaly průzkum a těžbu nerostných surovin v národních parcích a místech zapsaných na seznam světového dědictví, a vyzývá společnosti, aby se zavázaly neprovádět průzkum a těžbu na těchto místech;

19. je přesvědčen, že těžební průmysl by mohl a měl díky převodu technologií a odpovědnému investování významně přispět ke zmírňování změny klimatu; zdůrazňuje zejména, že velké těžební společnosti mohou potenciálně poskytovat know-how pro snižování emisí v odvětví těžby malého a středního rozsahu; znovu opakuje svou výzvu, aby EU usilovala o uzavření dohod o financování boje proti změně klimatu, převodu technologií a budování kapacit a aby zvýšila svou pomoc rozvojovým zemím při snižování emisí CO2;

20. zdůrazňuje, že evropské právní předpisy o zveřejňování nefinančních informací některými velkými společnostmi, včetně povinnosti společností provádět hloubkovou analýzu rizik s přihlédnutím k celému dodavatelskému řetězci, musí být striktní;

Úloha soukromého sektoru

21. vyzývá k účinnému provádění deklarace MOP o zásadách a základních právech při práci, směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, iniciativy OSN „Global Compact“ a obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv prostřednictvím společných mechanismů platných pro celé odvětví;

22. vyzývá ESVČ a Komisi, aby zajistily pravidelná školení o sociální odpovědnosti podniků pro úředníky EU, kteří se v delegacích EU zabývají obchodní problematikou;

23. vyzývá Komisi, aby mezi společnostmi z EU podnikajícími v zahraničí aktivně propagovala odpovědné podnikatelské chování s důrazem na zajištění důsledného dodržování všech zákonných povinností, především mezinárodních norem a předpisů v oblasti lidských práv, pracovních podmínek a životního prostředí;

24. zdůrazňuje, že tematický rozsah různých systémů uplatňování sociální odpovědnosti podniků je často selektivní, což se týká rovněž sociálních problémů a otázek životního prostředí; domnívá se, že tento roztříštěný přístup může být na újmu posouzení celkové udržitelné výkonnosti podniku; domnívá se, že ačkoli tyto obecné rámce vytvořily společné pojetí a terminologii zásad sociální odpovědnosti podniků, měly by být také základem pro mezinárodní normy v oblasti postupů odpovědného podnikání, které budou společné pro celé odvětví;

25. zdůrazňuje rovněž, že iniciativy v oblasti sociální odpovědnosti podniků by neměly být považovány za náhradu odpovědnosti vlád vůči svým občanům při zajišťování základní infrastruktury a dalších veřejných statků, ale měly by je doplňovat;

Mezinárodní obchodní a investiční režimy

26. vyzývá EU, aby využila svých obchodních a investičních vztahů s klíčovými partnerskými zeměmi (např. USA, Čína, Japonsko, Brazílie a Indie) pro podporu dialogu o sociální odpovědnosti podniků; naléhá rovněž na EU, aby před vstupem do fáze vyjednávání provedla posouzení dopadů udržitelnosti navrhovaných obchodních dohod; vyzývá k tomu, aby investiční smlouvy podporovaly pozitivní postupy v oblasti sociální odpovědnosti podniků a podávání zpráv;

27. konstatuje, že současný mezinárodní obchodní a investiční režim omezuje schopnost rozvojových zemí využívat celou řadu nástrojů, které dříve využívaly nyní rozvinuté země v rámci svých strategií industrializace; zdůrazňuje, že obchodní dohody by měly respektovat potřebu rozvojových zemí diverzifikovat hospodářství a modernizovat technologie;

28. uznává význam přímých zahraničních investic pro průmyslový růst, ale současně připomíná, že příliš štědré podmínky pro přímé zahraniční investice (PZI) v těžebním odvětví, které v 80. a 90. letech nabízely rozvojové země, spolu se špatnou vnitrostátní správou, korupcí, nedostatečnou odpovědností a slabou regulací těmto zemím zabránily získat spravedlivý podíl na zisku z využívání jejich přírodních zdrojů, a tím je připravily o zdroje velmi potřebné pro jejich sociální a ekonomický rozvoj;

29. sdílí obavy zvláštního zástupce OSN pro obchod a lidská práva, že současné metody ochrany práv investorů ve smlouvách a mezinárodních dohodách omezují schopnost států chránit lidská práva; zdůrazňuje, že je nutné vyvažovat práva investorů a závazky v oblasti udržitelného lidského rozvoje;

30. naléhavě žádá EU a její členské státy, aby provedly 10 zásad zvláštního zástupce OSN pro obchod a lidská práva, jejichž cílem je zahrnout řízení rizik v oblasti lidských práv do jednání o smlouvách se státními investory, aby se zajistilo, že stabilizační doložky neohrozí ochranu a dodržování lidských práv; vyzývá EU, aby podporovala budování kapacit rozvojových zemí pro vyjednávání a uplatňování doložek o lidských právech a o trvale udržitelném rozvoji v investičních dohodách;

31. zdůrazňuje, že pro průmyslovou politiku jsou charakteristické výkonnostní požadavky, jejichž cílem je například rozšířit vazby mezi zahraničními investory a místními výrobci; zdůrazňuje, že investiční dohody by měly umožňovat využívání požadavků na místní podíl a převod technologií k podpoře zahraničních podniků při vytváření vazeb s partnery na předcházejícím i navazujícím trhu s cílem napomoci rozvoji hospodářství hostitelské země;

32. vybízí africké země, aby za účelem odstranění některých překážek bránících industrializaci těžby nerostných surovin v Africe zvýšily své úsilí o regionální integraci;

33. zdůrazňuje, že v rámci režimu WTO jsou povoleny vývozní daně, které mohou být součástí politických strategií zaměřených na rozvoj domácího výrobního nebo zpracovatelského odvětví;

Zisky z příjmů

34. naléhavě vyzývá EU, aby pomáhala rozvojovým zemím při sjednávání investičních dohod, které jim přinesou udržitelné sociální přínosy a zlepšení sociálních a hospodářských podmínek; poukazuje na to, že pokud těžební společnosti vyvíjejí tlak na vlády rozvojových zemí, aby minimalizovaly své daně a poplatky, tak oslabují fiskální kapacitu státu, zatímco zvyšování cel, které EU uplatňuje vůči konečným výrobkům, ztěžuje rozvojovým zemím produkujícím suroviny zpracování a výrobu produktů s přidanou hodnotou pro vývoz;

35. zdůrazňuje, že je třeba sjednat a provést daňové dohody s rozvojovými zeměmi, aby se zajistilo, že nadnárodní podniky zaplatí svůj spravedlivý podíl daní; obecněji vyzývá EU, aby zvýšila podporu na pomoc rozvojovým zemím v oblasti daňových reforem a posilování daňové správy a umožnila tak náležitý výběr, správu a sdílení příjmů z těžby nerostných surovin, a aby usilovala o zavedení obchodních dohod, které odstraní zvyšování cel u vybraných konečných výrobků, jež by mohlo bránit zpracování a výrobě produktů s přidanou hodnotou na bázi nerostů, a tím brzdit strategii diverzifikace ekonomik rozvojových zemí;

36. zdůrazňuje, že nezákonné kapitálové toky původem z Afriky souvisejí s neveřejnými těžebními smlouvami a daňovými režimy; domnívá se proto, že nejvyšší prioritou by měl zůstat boj proti daňovým únikům a daňovým rájům;

37. je znepokojen způsobem, jakým lze udělovat koncese těžebním společnostem, a problémy, které to může způsobit, včetně vyvlastnění, zbavení obživy a problémů týkajících se uživatelských práv a pozemkových práv; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby vymezovaly nepovolené oblasti pro koncese v místech, která jsou chráněna právními předpisy z důvodu ochrany životního prostředí nebo mají vysokou koncentraci řemeslné těžby, a aby tak činily před udělováním koncesí, aby se zabránilo zbytečným nepokojům a problémům s místními komunitami a těžebními společnostmi; rovněž vyzývá příslušné orgány, aby vytvořily kapacity pro pořádání konzultací s místními komunitami, řádné posuzování žádostí o koncese, kontrolu míst těžby a posuzování jejích dopadů před udělením koncesí; vyzývá příslušné orgány, aby zajistily, aby státy formalizovaly a náležitě uznávaly koncese k řemeslné těžbě, včetně případů, kdy státy přecházejí k těžbě průmyslové;

38. vítá nedávnou revizi směrnice o transparentnosti a účetnictví, která zavádí pro těžební a dřevařský průmysl povinnost předkládat zprávy o platbách vládám; naléhavě žádá členské státy, aby tuto směrnici rychle provedly; vyzývá k tomu, aby údaje o příjmech byly dostupné v co nejotevřenějším a nejpřístupnějším formátu;

39. vyzývá příslušné orgány, aby zajistily prodej nebo vydávání těžebních licencí a jiných aktiv prostřednictvím otevřených a transparentních výběrových řízení; vyzývá tyto orgány, aby pro zabránění korupci zveřejňovaly smlouvy včetně příloh, map a veškerých finančních údajů; vyzývá příslušné orgány a dotčené společnosti, aby pro zabránění korupci sestavily úplný seznam akcionářů všech těžebních společností, zejména u každé nové dohody, a úplný seznam těch, kdo mají z těchto obchodů stálý prospěch; vyzývá příslušné orgány a společnosti, aby zajistily zveřejnění všech plateb vládě všeobecně přístupným způsobem; vyzývá EU, aby vyžadovala zveřejnění všech smluv těžebními společnostmi kotovanými v Evropě;

40. vyzývá příslušné orgány, aby vyšetřily závažná obvinění z korupce v odvětví těžby a aby případné viníky stíhaly, zmrazily jejich finanční prostředky nebo odmítly umožnit další pokračování obchodů; žádá, aby posuzování rizik korupce zahrnovalo: prošetření postupu konfiskace majetku a dalšího prodeje zabaveného majetku, účast jednotlivců nebo společností jako prostředníků na tzv. předávaných koncesích (zejména v případech, kdy je známo, že tito prostředníci jsou v kontaktu se správními orgány), prodej majetku pod cenou a prodej majetku bez výběrového řízení (zejména v případech, kdy má majetek klíčový hospodářský význam nebo kdy je výběrové řízení standardním postupem); vyzývá příslušné orgány, aby zajistily, aby koneční nabyvatelé tohoto majetku nesli odpovědnost za zprostředkovatele, s nimiž spolupracovali;

Přerušení vazeb mezi ozbrojenými konflikty a těžbou nerostných surovin

41. se znepokojením konstatuje, že využívání vysoce hodnotných přírodních zdrojů včetně ropy, plynu, nerostných surovin a dřeva je hlavním celosvětovým zdrojem konfliktů; domnívá se, že pokud mají být strategie pro předcházení konfliktům úspěšné, musí řešit nedostatečné zapojení místních komunit do procesu rozvoje těžebního průmyslu, nedostatečné sdílení zisků, ekonomické, sociální a environmentální aspekty, špatné hospodaření s finančními prostředky, korupci, úlohu armády a povstaleckých hnutí, nedostatečné institucionální a právní rámce řízení rozvoje těžebního průmyslu a nedostatečnou pozornost věnovanou problematice přírodních zdrojů v mírových dohodách;

42. vítá dokument Vize pro těžební odvětví v Africe, podle kterého je ekologické, transparentní a inkluzívní těžební odvětví, které dodržuje sociální odpovědnost a komunitám poskytuje trvalé přínosy, důležité pro řešení nepříznivých dopadů této činnosti a zamezení konfliktům, jež vyvolává těžba nerostných surovin; v této souvislosti vyzývá k transparentním a participativním postupům na všech úrovních s cílem posoudit dopady těžby v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí;

43. zdůrazňuje, že nezákonná těžba představuje velkou výzvu z hlediska lidských práv; poukazuje na to, že k boji proti problému nezákonné těžby je nezbytná řádná veřejná správa včetně náležitých postupů environmentálního řízení a kontroly a dodržování sociálních norem;

44. poukazuje na to, že cílem většiny iniciativ proti nezákonné těžbě zahájených v mezinárodním měřítku je podporovat odpovědné chování průmyslových subjektů, které nerostné suroviny nakupují, prostřednictvím systémů certifikací pro hutě; vyzývá k začlenění příslušných lidskoprávních aspektů do všech programů certifikace v souladu s mezinárodními normami, například normami stanovenými pokyny OECD pro náležitou péči odpovědných dodavatelských řetězců nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí;

45. zdůrazňuje, že aby současné podnikatelské iniciativy zaměřené na konfliktní minerály účinně přerušily vazby mezi ozbrojenými konflikty a těžbou nerostných surovin, a aby se zajistil jejich soulad s mezinárodními normami stanovenými OECD, měly by být zavedeny evropské právní předpisy pro regulaci těchto iniciativ a podniků působících v EU, jež využívají chráněné přírodní zdroje a obchodují s nimi; vyzývá proto Komisi, aby předložila závazné právní předpisy týkající se konfliktních minerálů;

46. zdůrazňuje, že je nutná právní úprava ze strany EU, která bude po společnostech, jež využívají nerostné suroviny a další přírodní zdroje pocházející z oblastí zasažených konflikty a z vysoce rizikových oblastí a obchodují s nimi, vyžadovat, aby uplatňovaly pokyny OECD pro řádnou kontrolu odpovědných dodávek nerostů z oblastí zasažených konflikty a z rizikových oblastí, a která doplní revizi předpisů EU o transparentnosti a vedení účetnictví, pokud jde o zveřejňování finančních a nefinančních informací o velkých podnicích, jakož i ustanovení Doddova-Frankova zákona o nezákonné těžbě; domnívá se zejména, že taková právní úprava by měla:

a)  vytvořit právně závaznou povinnost pro všechny společnosti v předcházející části řetězce, které působí v EU a využívají přírodní zdroje z oblastí zasažených konflikty a z rizikových oblastí a obchodují s nimi, a pro všechny navazující společnosti, které jako první dodávají produkty na evropský trh, zajistit dodržování pokynů pro řádnou kontrolu odpovědných dodávek za účelem určování a zmírňování rizik financování konfliktů a porušování lidských práv;

b)  vycházet z příslušných mezinárodních nástrojů včetně Mezinárodní listiny lidských práv, dále doplněných mezinárodními smlouvami a normami (např. obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv a zásadami „Protect, Respect, and Remedy“), základními smlouvami Mezinárodní organizace práce, mezinárodním humanitárním a trestním právem a pokyny OECD pro řádnou kontrolu odpovědných dodávek nerostů z oblastí zasažených konflikty a z rizikových oblastí;

c)  platit bez výjimky pro všechny segmenty dodavatelského řetězce a pro všechny přírodní zdroje pocházející z jakékoli oblasti zasažené konflikty nebo z rizikové oblasti;

d)  opírat se o přístup založený na posuzování rizik, který po společnostech vyžaduje, aby vyhodnocovaly skutečné a potenciální nepříznivé dopady vyplývající z jejich činnosti a zmírňovaly zjištěná rizika;

e)  zahrnovat povinnost provádět pravidelné nezávislé audity a zveřejňovat výsledky hloubkových kontrol společností;

f)  definovat požadavky na posuzování rizik společností a na rámec řízení;

g)  zahrnovat mechanismus sankcí pro případy nesplnění povinnosti provádět hloubkovou kontrolu dodávek založenou na posouzení rizik;

h)  být srovnatelná s povinnostmi podle Doddova- Frankova zákona, aby společnosti při plnění závazků EU ohledně zodpovědného využívání zdrojů automaticky plnily i závazky podle právních předpisů Spojených států;

47. zdůrazňuje, že právní předpisy EU týkající se hloubkových kontrol by měly být součástí širšího a doplňkového přístupu, který řeší základní příčiny konfliktu a nestability, a měly by je doplňovat programy rozvojové pomoci, které by se měly zaměřit na otázky veřejné správy a reformy bezpečnostního sektoru a jejichž cílem by mělo být budování kapacit místních orgánů a místních komunit pro udržitelnou správu přírodních zdrojů ve prospěch jejich obyvatel;

48. vyzývá EU, aby podporovala budování kapacit v rozvojových zemích bohatých na nerostné suroviny a zřizovala programy zajišťování zdrojů bez nezákonné těžby;

49. naléhá na rozvojové země, aby prosazovaly vnitrostátní právní předpisy týkající se provádění hloubkových kontrol a aby zahrnuly pokyny OECD pro hloubkovou kontrolu jako požadavek do svých těžebních zákonů;

50. vyzývá ESVČ, aby podporovala dialog s klíčovými partnerskými zeměmi (například Čínou, Japonskem, Brazílií, Indií a Jihoafrickou republikou) týkající se významu obchodních politik, které obecně dodržují zásadu povinnosti chránit, hlavní zásady OSN a zejména rámec OECD;

51. vyzývá členské státy, aby evropským společnostem, které působí v rizikových oblastech a oblastech konfliktů, poskytovaly pokyny týkající se strategií pro zmírňování rizik s cílem pomoci jim pokračovat ve své činnosti v těchto oblastech, pokud je to rovněž v zájmu místního obyvatelstva;

52. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  http://www.oecd.org/corporate/mne/47143500.pdf
  • [2]  http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
  • [3]  https://www.gov.uk/government/publications/g8-lough-erne-declaration/g8-lough-erne-declaration-html-version

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Země s dlouhou historií dovozu nerostných surovin, jako jsou Spojené státy, Japonsko a evropské země, stále více soupeří o přístup k dodávkám strategických nerostných surovin a o jejich zabezpečení. Pro rozvojové země tato situace nabízí příležitost získat díky svým bohatým přírodním zdrojům finanční prostředky.

Nebývalá světová poptávka po nerostných surovinách a dalších přírodních zdrojích sice představuje pro odvětví těžby jedinečnou příležitost, jak přispět k udržitelnému rozvoji, současně však také znamená velkou výzvu pro rozvojové země. Využívání vysoce hodnotných přírodních zdrojů včetně ropy, plynu, nerostů a dřeva je hlavním zdrojem konfliktů po celém světě, a to zejména s ohledem na to, že se stále zintenzivňuje soupeření o ubývající obnovitelné zdroje, jako jsou například půda a voda. Tuto situaci dále ztěžuje zhoršování životního prostředí, růst počtu obyvatel a změna klimatu. Špatné hospodaření s půdou a přírodními zdroji přispívá k novým konfliktům a brání mírovému řešení těch stávajících.

Zpravodajka se domnívá, že k zajištění toho, aby se těžba pro rozvojové země stala úspěšným faktorem procesu rozvoje, je obecně nutné přijmout komplexní strategii, která se bude zabývat mimo jiné následujícími úkoly: jak řešit příčiny nezákonné těžby, jak nejlépe zvládnout sociální dopady těžby a její dopady v oblasti životního prostředí a lidských práv a jak lépe podporovat a začleňovat řemeslnou těžbu a těžbu malého rozsahu. Dalšími klíčovými otázkami k řešení jsou povaha a důležitost iniciativ zaměřených na sociální odpovědnost podniků, otázka výběru, správy a sdílení příjmů z nerostných surovin, optimalizace vazeb spojených s těžbou nerostných surovin a důsledky mezinárodního obchodu a pravidel investic pro industrializaci těžby nerostných surovin.

Těžba a udržitelný rozvoj

Zatímco v zemích EU se produktivita zdrojů zvyšuje, rozvojové země se usilovně snaží zvládat dopady stále intenzivnější těžby na životní prostředí, která pro jejich zdroje představuje čím dál tím větší zátěž. Těžba může mít v tomto smyslu nepříznivý dopad na dosahování rozvojových cílů tisíciletí. V praxi vyplývá mnoho problémů v oblasti životního prostředí spojených s těžbou surovin ze znečištění povrchových a podzemních vod a z boje o tyto zdroje, což může ohrožovat živobytí zemědělských nebo rybářských komunit. Těžba může také zapříčinit odlesňování, erozi půdy, její degradaci, znečištění ovzduší a narušení ekosystémů, a tím výrazně přispívat ke globálnímu oteplování.

Těžební operace způsobují také nepříznivé sociální dopady, které mohou vést k napětí a konfliktům v oblastech těžby. Těžba je například často spojena s vysídlením a nuceným vystěhováním či přemístěním. Těžební činnosti soupeří o prostor s ostatními formami využití půdy, jako je zemědělství, a proto mohou ohrožovat obživu místních komunit apod.

Vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích hrají významnou roli nadnárodní korporace, domnívá se zpravodajka, že jejich domovské země a akcionáři by měli projevit sociální odpovědnost, zejména pokud fungují v zemích se slabšími systémy řízení a s chybějícími kapacitami pro vyjednávání. Je však stejně důležité, aby rozvojové země prováděly reformy s cílem zajistit udržitelnou těžbu, neboť environmentální, hospodářská, sociální a pracovní práva ze své podstaty vyžadují fungování procesů demokratické správy, demokratických institucí a systémů.

Role soukromého sektoru

V současné době existuje v oblasti sociální odpovědnosti podniků široká škála mezinárodních iniciativ, ať už ze strany vlád prostřednictvím mezivládních organizací, nebo ze strany soukromého sektoru či organizací občanské společnosti. Tato koncepce však nebyla nikdy jasně definována, a proto ponechává prostor pro různé výklady a záměry. Kromě toho sice nyní v oblasti sociální odpovědnosti existují stovky iniciativ, ale jen málo z nich představuje široce využívané mezinárodní rámce, které by pokrývaly všechny tři rozměry (sociální, environmentální, ekonomický) udržitelného rozvoje v oblasti sociální odpovědnosti podniků. Jsou proto stěží porovnatelné. Takový roztříštěný přístup, který se zabývá selektivními aspekty etického chování podniků, přispívá k všeobecnému nedostatku transparentnosti v otázce celkové udržitelné výkonnosti společností.

Krom toho, ačkoli některé iniciativy představují velký krok kupředu v boji proti korupci v těžařském odvětví, jako je iniciativa pro transparentnost těžebního průmyslu (EITI), nebo v začleňování etických obchodních postupů, jako je například Mezinárodní rada pro těžební průmysl a metalurgii (ICMM), nevedly dosud k velkým zlepšením, protože nejsou k dispozici žádné donucovací mechanismy a ani zavedený postup, jak reagovat na porušování norem.

Zpravodajka proto zastává názor, že současná existence velkého množství dobrovolných přístupů a norem na různých úrovních (vnitrostátní, mezinárodní, obecné, specifické pro jednotlivá odvětví) nevyhnutelně vede k deficitu v účinném uplatňování odpovědnosti, monitorování a v mechanismech transparentnosti pro spotřebitele, investory a tvůrce politik. V této souvislosti je iniciativy na poli sociální odpovědnosti podniků nutno posílit dvěma hlavními způsoby.

Za prvé zpravodajka považuje za nezbytné překročit rámec dobrovolného přístupu a vyzývá k účinnému provádění čtyř zastřešujících mezivládních iniciativ v oblasti sociální odpovědnosti podniků, které mají na mezinárodní scéně vysokou míru výslovné politické podpory ze strany vlád. Jedná se o tyto iniciativy: deklarace MOP o základních principech a právech v práci, směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, iniciativa OSN „Global Compact“ a obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Tyto iniciativy dosud fungovaly na dobrovolném základě a napomohly při přípravě společné dohody a společného chápání sociální odpovědnosti podniků. Nakonec se nicméně kvůli své nedostatečné vymahatelnosti ukázaly jako neúčinné z hlediska výrazného přínosu k dosažení globálních sociálních a environmentálních cílů.

Mezinárodní obchodní a investiční režimy

Země provádějící vnitrostátní politiky průmyslového rozvoje historicky využívaly prostor a flexibilitu mezinárodních pravidel týkajících se uplatňování cel, dotací, vývozních omezení, výkonnostních požadavků zahraničních firem a duševního vlastnictví. Současný mezinárodní obchodní a investiční režim doposud problémy rozvojových zemí při prosazování jejich státních zájmů a cílů udržitelného rozvoje prohluboval.

Od konce 80. let se od dalekosáhlých ekonomických, obchodních a investičních liberalizačních kroků, k nimž daly původně podnět podmínky stanovené Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, očekávala podpora oživení zahraničních investic do těžebního průmyslu. Tato liberalizace ještě více zdůraznila strukturální zranitelnost rozvojových zemí produkujících nerostné suroviny. Zahraniční investice sice produkci a vývoz nerostů oživily a rozšířily, ale jejich přínos pro sociální a hospodářský rozvoj byl v mnoha afrických zemích bohatých na nerostné suroviny sporný. Místo toho, aby došlo k diverzifikaci hospodářství, jsou dnes ekonomiky těchto zemí v průměru méně diverzifikované a koncentrovanější, například na nerostné suroviny s nízkou přidanou hodnotou a na vývoz zemědělských produktů, které jsou velmi citlivé na vnější cenové otřesy.

Další výzva, kterou je třeba řešit, odkazuje na studii provedenou Mezinárodní finanční korporací (IFC) a zvláštním zpravodajem OSN pro podnikání a lidská práva. Podle této studie s názvem „Stabilizační doložky a lidská práva“ (květen 2009) by některé druhy těchto soukromoprávních smluv mezi investory a hostitelskými státy mohly omezit schopnost států chránit lidská práva. Studie zejména zjistila, že dohody v těžařském odvětví obsahují velmi omezující ustanovení, na základě nichž by buď zahraniční investice nemusely uplatňovat nové sociální a environmentální právní předpisy, nebo by hostitelský stát byl povinen kompenzovat investorovi náklady na jejich dodržování.

V situaci, kdy globální zkušenosti ukazují, že skutečný přechod od vývozce primární komodity k vůdčímu postavení z hlediska špičkových technologií vyžaduje rozvoj dynamických vazeb v každé fázi surovinového řetězce, se zpravodajka domnívá, že stanovení výkonnostních požadavků, minimální místní účasti nebo požadavků na převod technologií ve smlouvách, licencích a investičních dohodách by mohly přispět k začlenění primárního sektoru do širšího vnitrostátního a regionálního hospodářství. Investiční smlouvy EU by proto měly být upraveny tak, aby odrážely spravedlivou rovnováhu mezi právy a povinnostmi investorů a ponechávaly rozvojovým zemím prostor ke sledování vlastních rozvojových cílů.

Nejčastěji používaným obchodním nástrojem na podporu industrializace a k ochraně začínajících průmyslových odvětví jsou cla. Snížení cel však bylo středobodem liberalizace obchodu od 80. let. Rovněž prozatímní dohody o hospodářském partnerství obsahují seznamy citlivých produktů, u nichž není možné cla zrušit, a podrobná ustanovení o ochraně začínajících průmyslových odvětví. Tyto otázky země AKT často zmiňují a měly by být náležitě zohledněny. Zpravodajka sice uznává, že průmyslová cla nejsou ani jediným, ani magickým nástrojem podpory diverzifikace a technologického rozvoje, ale domnívá se, že rozvojové země je ve svém arzenálu potřebují, aby odrážely cestu, kudy se ubírá technologická modernizace, a aby tak podpořily diverzifikaci a technologická zlepšení.

Stejně tak v situaci, kdy některé země AKT vyjádřily obavy ohledně omezení vývozních daní v dohodách o hospodářském partnerství, se zpravodajka domnívá, že ačkoli vývozní daně nemusí automaticky vést k rozvoji domácích výrobních nebo zpracovatelských odvětví, jsou legitimním nástrojem rozvoje a hospodářské diverzifikace. Domnívá se také, že dobře nastavený progresivní systém vývozní daně může sloužit jako nástroj stabilizace příjmu, k zachycení neočekávaných zisků a ke zmírnění nepříznivého dopadu klesajících cen na příjmy producentů.

Obecněji řečeno jsou vyžadovány strategie zavádění výdělečných licencí a daňových struktur s cílem zvýšit toky příjmů tak, aby se urychlil širší hospodářský rozvoj. Zpravodajka se proto domnívá, že pomoc EU se správou daní v rozvojových zemích představuje významný rozměr rozsáhlé strategie obratu od „prokletí kvůli zdrojům“ k „požehnání zdrojů“ za účelem vymýcení chudoby.

Zpravodajka je navíc toho názoru, že pro zajištění spravedlivého a nestranného sdílení zisků by se měly těžební licence a ostatní aktiva prodávat nebo poskytovat prostřednictvím otevřených a konkurenčních výběrových řízení.

Nezákonná těžba

Nezákonná těžba surovin v podmínkách ozbrojených konfliktů a porušování lidských práv představuje důležitý aspekt „prokletí kvůli zdrojům“, pro který je nutná právní úprava. Přestože mezinárodní společenství přijalo řadu iniciativ ke zlepšení v mezinárodním odvětví těžby, jako je Kimberleyský systém certifikace (KPCS), pokyny OECD pro řádnou kontrolu odpovědných dodávek nerostů z oblastí zasažených konflikty a z rizikových oblastí či Doddův-Frankův zákon, pro řešení konfliktů a případů závažného porušování lidských práv v oblasti těžby nerostných surovin zbývá vykonat ještě mnoho.

Zatímco nedávné snahy přerušit vazby mezi mezinárodními dodavatelskými řetězci a násilnými konflikty se zaměřují především na východní části Demokratické republiky Kongo, je rovněž nutné přijmout opatření k řešení rizika evropských společností využívajících přírodní zdroje z jiných oblastí zasažených konfliktem a rizikových oblastí.

Stávající systémy certifikace nerostných surovin představují krok na cestě k dosažení větší transparentnosti dodavatelských řetězců od dolů k hutím a jsou součástí širšího účinného řešení otázek lidských práv. Na rozšíření těchto iniciativ však musí mezinárodní společenství a těžařský průmysl dále spolupracovat a dosáhnout společného komplexního přístupu k nezákonné těžbě, kdy nepůjde jen o zabránění financování konfliktů, ale bude zahrnovat i lidská práva, pracovní podmínky a environmentální normy.

Zpravodajka je přesvědčena, že EU musí za tímto účelem přijmout právní předpisy, které budou po evropských podnikatelských subjektech požadovat řádnou kontrolu dodavatelského řetězce, aby se zajistilo, že nepřispívají k financování konfliktů a k porušování lidských práv v oblasti využívání přírodních zdrojů a obchodu s nimi. Právní úprava EU, která by měla globální záběr a vycházela by ze stávajících mezinárodních rámců, by znamenala důležitý krok směrem k zajištění udržitelného a zodpovědného přístupu těchto podniků ke klíčovým přírodním zdrojům. Zajistí rovněž, aby se na evropské podniky při odstraňování nedostatků vztahovaly tytéž požadavky, jako jsou požadavky obsažené v odstavci 1502 amerického Doddova-Frankova zákona.

Zakotvení povinnosti podniků provádět řádné kontroly dodavatelského řetězce nebude stačit na úspěšné přerušení vazeb mezi ozbrojenými konflikty a těžbou nerostných surovin. Zpravodajka proto vyzývá k zaujetí obecnějšího přístupu včetně rozvojových programů podporujících například institucionální rozvoj, formalizaci těžebního odvětví, prevenci porušování lidských práv a uplatňování základních pracovních norem. Pouze tak se místní obyvatelé nebudou muset uchylovat k pašování nebo k povstaleckým skupinám, aby si zajistili základní potřeby, ale vyplatí se jim podílet se na mezinárodních iniciativách za udržitelné využívání zdrojů.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

11.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Mikael Gustafsson, Bill Newton Dunn, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Keith Taylor, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Philippe Boulland, Emer Costello, Edvard Kožušník, Csaba Őry, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Josefa Andrés Barea, Małgorzata Handzlik, Tadeusz Ross