Процедура : 2013/2131(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0137/2014

Внесени текстове :

A7-0137/2014

Разисквания :

PV 10/03/2014 - 11
CRE 10/03/2014 - 11

Гласувания :

PV 11/03/2014 - 9.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0201

ДОКЛАД     
PDF 244kWORD 181k
21.2.2014
PE 521.743v02-00 A7-0137/2014

относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.

(2013/2131(INI))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мариан-Жан Маринеску

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.

(2013/2131(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.,

–   като взе предвид членове 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 и 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Протокол № 5 към него за Устава на ЕИБ,

–   като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2012 г. относно иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка(1),

–   като взе предвид доклада на своята комисия по регионално развитие относно инструментите за поделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения, своята позиция по въпроса от 19 април 2012 г.(2), и в частност становището на комисията по икономически и парични въпроси,

–   като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г.(3),

–   като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г., които по-конкретно предвиждат увеличаване на капитала на ЕИБ с 10 милиарда евро,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г., в които се призовава за създаването на нов инвестиционен план за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и за стимулиране на финансирането на икономиката,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 май 2013 г., в които се посочва целта за мобилизиране на всички политики на ЕС в подкрепа на конкурентоспособността, заетостта и растежа,

–   като взе предвид съобщенията на Комисията относно иновативните финансови инструменти: „Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти“ (COM(2011)0662) и „Пилотна фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на„Европа 2020“ (COM(2011)0660),

–   като взе предвид увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), и по-специално във връзка с въпроса за отношенията между ЕИБ и ЕБВР,

–   като взе предвид решението за разширяване на обхвата на действие на ЕБВР, така че да включва и Средиземноморския район,

–   като взе предвид новия меморандум за разбирателство между ЕИБ и ЕБВР, подписан на 29 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид Решение 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно външния мандат на ЕИБ за периода 2007 – 2013 г.(4) ,

–   като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0137/2014),

A. като има предвид, че ЕИБ беше създадена с Договора от Рим и че съгласно член 309 от ДФЕС тя има за задача да допринася чрез капиталовите пазари и своите собствени ресурси за балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар с цел да помогне за реализирането на приоритетите на Съюза чрез подбора на икономически жизнеспособни проекти, в които да инвестира ЕС;

Б.  като има предвид, че при настоящите особено трудни социални и икономически условия, характеризиращи се с налагането на бюджетни ограничения по отношение на публичните средства, всички ресурси и политики на ЕС, включително на ЕИБ, трябва да бъдат мобилизирани в усилията за подкрепа на икономическото възстановяване и откриване на нови източници на растеж;

В.  като има предвид също така, че ЕИБ изпълнява функциите на инструмент за финансиране и допълване на други източници на инвестиции, като запълва или коригира пазарни пропуски;

Г.  като има предвид, че ЕИБ подпомага ЕС да запази и увеличи своето конкурентно предимство в световен мащаб;

Д. като има предвид, че ЕИБ ще продължава да бъде основен елемент на и катализатор за разработването на политики на ЕС, като осигурява непрекъснатото присъствие на публичния сектор, предлага инвестиционен капацитет и същевременно с това гарантира възможно най-доброто съчетаване и изпълнение на водещите инициативи на стратегията „ЕС 2020“;

Е.  като има предвид, че ЕИБ, като основен инструмент за стабилност, ще насочи своите усилия към изпълнението на антициклични функции, действайки като надежден партньор за реализацията на жизнеспособни проекти в целия ЕС и извън него;

Ж. като има предвид, че ЕИБ подкрепя основните фактори, способстващи постигането на целите за растеж и работни места на стратегията „Европа 2020“, като например инфраструктурата, допринасяща за обезпечаването на растеж, водещите позиции в областта на иновациите и конкурентоспособността;

З.  като има предвид изключително голямата необходимост да се гарантира, че ЕИБ ще съхрани своя кредитен рейтинг ААА, за да запази достъпа си до международните капиталови пазари при най-добри условия за финансиране, с последващо положително въздействие върху жизнения цикъл на проектите и заинтересованите страни;

И. като има предвид, че през юни 2012 г. Европейският съвет стартира Пакт за растеж и работни места, който включва различни политики, насочени към стимулиране на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, водещ до ефективно използване на ресурсите и създаване на работни места;

Й. като има предвид, че използването на иновативни финансови инструменти се разглежда като един от начините за разширяване на обхвата на съществуващите инструменти, като например безвъзмездните средства, както и за подобряване на цялостната ефективност на бюджета на ЕС;

K. като има предвид, че е важно да се възстанови нормалното кредитиране на икономиката и да се улесни финансирането на инвестиции;

Л. като има предвид, че международните финансови инструменти осигуряват нови възможности за сътрудничество между всички институционални организации и предлагат реални икономии от мащаба;

M. като има предвид, че операциите на ЕИБ извън ЕС се извършват с цел подкрепа на политиките на Съюза за външна дейност и следва да съответстват на целите на ЕС и да ги насърчават, в съответствие с членове 208 и 209 от ДФЕС;

Н. като има предвид, че дейностите на ЕИБ се допълват от специфични инструменти, осигурени от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и насочени към предоставянето както на рисково финансиране за МСП и новосъздадени предприятия, така и на микрофинансиране;

O. като има предвид, че с увеличаването на капитала се подобрява счетоводният баланс на ЕИБ, което дава възможност за постигането на амбициозни оперативни цели във връзка с отпускането на заеми;

П. като има предвид, че бяха положени специални усилия за осъществяването на повече съвместни операции (съчетаване на гаранции на ЕИФ със заеми от ЕИБ за МСП);

Политическа рамка и водещи принципи за интервенция на ЕИБ

1.  приветства годишния доклад на ЕИБ за 2012 г. и изпълнението на договорения оперативен план за финансиране на около 400 проекта в над 60 държави за сума в размер на 52 милиарда евро;

2.  приветства одобреното от Съвета на гуверньорите на ЕИБ увеличение на капитала с 10 милиарда евро, което ще улесни отпускането на допълнителни 60 милиарда евро (завишаване на целите за отпускане на заеми с 49%) за дългосрочни заеми по проекти, изпълнявани в ЕС през периода 2013 – 2015 г.;

3.  призовава ЕИБ да запази планираните цели във връзка със своята допълнителна дейност и да освободи 180 милиарда евро за допълнителни инвестиции в рамките на ЕС за горепосочения период;

4.  припомня наличието на много интересни перспективи за изпълнението на проекти в рамките на ЕС в някои приоритетни тематични области на стратегията „Европа 2020“: „пакети“ за иновации и умения, включително нисковъглеродна инфраструктура, инвестиции в МСП, сближаване, ефективност на ресурсите и енергията (включително преминаване към нисковъглеродна икономика); отбелязва, че тези главни области са надлежно посочени в оперативния план на групата на ЕИБ за периода 2013 – 2015 г., и приветства отпускането на допълнителни 60 милиарда евро за обезпечаването на кредитен капацитет, с цел финансиране на изпълнението на целите за тези области;

5.  изразява при все това твърдо убеждение, че в рамките на тези общи приоритети следва да се отдели по-голямо внимание на инвестициите за създаването в дългосрочен план на растеж и работни места и на генерирането на трайно и видимо въздействие в реалната икономика, и призовава следователно за извършването на цялостна оценка, която да осигури надеждни данни за създаваната дългосрочна заетост чрез заемите, отпускани от ЕИБ, както и за тяхното отражение върху икономиката, за всички сфери на дейност в периода след финансовата криза;

6.  приветства привеждането в действие на механизма за растеж и заетост, който ще осигури възможност на ЕИБ да проследява по-отблизо въздействието на финансираните от Банката проекти върху заетостта и растежа;

7.  призовава ЕИБ да продължи да подкрепя дългосрочните приоритети на ЕС за икономическо и социално сближаване, растеж и заетост, устойчивост на околната среда, действия в областта на климата и ефективността на ресурсите, чрез по-нататъшно развитие на нови финансови и нефинансови инструменти, предназначени за справяне с краткосрочното неефективно функциониране на пазара и по-дългосрочните структурни проблеми на икономиката на ЕС;

8.  насърчава ЕИБ да договоря и сключва меморандуми за разбирателство с регионалните банки за развитие, осъществяващи дейност в нейните региони на действие, за да се насърчава полезното взаимодействие, поделянето на риска и разходите, както и за да се гарантира достатъчно отпускане на кредити за реалната икономика;

9.  счита Пакта за растеж и работни места за важен, но недостатъчен отговор на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, като отбелязва, че увеличаването на капитала на ЕИБ и засиленото използване на съвместните инструменти за поделяне на риска на Комисията и ЕИБ, в съчетание с взаимодействието между специализираните дейности на ЕИБ и ЕИФ, са елементи от решаващо значение за успеха на Пакта;

10. изисква от ЕИБ да насочи своето финансиране предимно към проекти, които допринасят в значителна степен за постигането на икономически растеж;

11  припомня, че съвместно с ЕИБ Комисията представи доклад относно възможностите и конкретните приоритети, които трябва да бъдат идентифицирани в рамките на изпълнението на Пакта за растеж и работни места, особено по отношение на инфраструктурата, енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите, цифровата икономика, научните изследвания и иновациите и МСП; призовава за провеждането на политически дебат в Парламента въз основа на този доклад, в присъствието на председателите на Европейския съвет, Комисията и Европейската инвестиционна банка;

12. изразява силно безпокойство предвид факта, че през 2012 г. финансирането за програмните държави (Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър) се запази на ниско равнище, като представлява около 5% от общите инвестиции на ЕИБ; отбелязва, че целите на ЕИБ във връзка с инвестициите в програмни държави за 2013 г. предвиждат отпускането на не повече от 5 милиарда евро в рамките на обща цел за ЕС от 62 милиарда евро;

13. изразява безпокойство, че ЕИБ продължава да провежда до известна степен политика на избягване на риска при отпускането на заеми, като по този начин ограничава възможностите на потенциалните кредитополучатели да изпълнят изискванията на ЕИБ по заемите, което впоследствие пречи на постигането на добавена стойност във връзка със заемите;

14. изисква от ЕИБ да подобри своя вътрешен капацитет за поемане на риск, като гарантира адаптиране на своите системи за управление на риска към настоящите условия;

15. признава, че за ЕИБ е много важно да съхрани своя кредитен рейтинг ААА, за да запази своята финансова стабилност и способност да осигурява парични средства за реалната икономика; настоятелно призовава въпреки това ЕИБ да обмисли съвместно с ЕИФ по-широкото си участие в дейности с по-висока степен на риск с цел запазването на разумна перспектива за ефективност на разходите;

16. отбелязва завишаването на целите, свързани със специалната дейност на ЕИБ за поемане на по-голям риск, на 6 милиарда евро през 2013 г., увеличаването на финансирането за инициативите за поделяне на риска и за насърчаване на кредитирането в размер на 2,3 милиарда евро, както и неотдавнашното стартиране на инициативата за финансиране на растежа, която улеснява достъпа до финансиране на новаторски предприятия със средна капитализация;

17. призовава ЕИБ да разшири обхвата на своята дейност във връзка с мандатите за рисковия капитал и „мецанин за растеж“, възложени от ЕИБ на ЕИФ;

18. приветства увеличаването с 1 милиард евро на финансирането, осигурявано от ЕИБ на ЕИФ за мандата за рисковия капитал, с особен акцент върху високорисковото финансиране тип „мецанин“ като част от съвместните действия на ЕИБ и ЕИФ за преодоляване на финансовите ограничения пред новите планове за иновации и растеж на европейските средни предприятия;

19. приканва ЕИБ към по-голяма активност при предоставянето на технически познания във всички области на дейност от първостепенно значение и с висок потенциал за растеж във всички държави членки; припомня, че предоставянето на технически и финансови консултации е ефикасно средство за подпомагане на изпълнението на проектите и за ускоряване на плащанията и реалните инвестиции; счита по тази причина, че експертният опит на ЕИБ следва да бъде разширен и да бъде предоставян на ранен етап от изпълнението на проектите, съфинансирани от ЕС и ЕИБ, и при изготвянето на предварителна оценка за широкомащабни проекти, включително чрез инструмента „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони“ (JASPERS);

20. настоятелно призовава ЕИБ, в настоящия контекст на критично нисък процент на усвояване в множество държави членки, да положи повече усилия за оказване на подкрепа с цел подобряване на капацитета на държавите членки за усвояване на средства от ЕС, включително от структурните фондове, чрез по-нататъшно развитие на допълнителни съвместни инструменти за поделяне на риска и чрез приспособяване на съществуващите инструменти, които вече са получили финансиране от бюджета на ЕС;

21. призовава държавите членки, по целесъобразност, да работят с Комисията, като използват част от отпуснатите им от структурните фондове средства, за да поделят с ЕИБ рисковете по заемите и да предоставят гаранции по заемите за знания и умения, ефективно използване на ресурсите и енергията, стратегическа инфраструктура и достъп на МСП до финансиране;

22. оценява факта, че вече може да се използват неусвоени средства от структурните фондове като специален гаранционен фонд за отпускане на заеми от ЕИБ, и по-специално в Гърция;

23. отбелязва, че през 2012 г. Банката одобри отпускането на заеми по структурните програми в размер на 2,2 милиарда евро, което ще даде възможност за оказване на подкрепа на множество малки и средни проекти в съответствие с приоритетите на политиката на сближаване в различни сектори;

24. призовава ЕИБ, с оглед на различните икономически и финансови условия в рамките на ЕС, да разработи, в тясно сътрудничество с държавите членки, инвестиционни планове, ориентирани към постигането на резултати, надлежно съобразени с националните, регионалните и местните приоритети за растеж, като се отдели дължимото внимание на хоризонталните приоритети, заложени в изготвяния от Комисията годишен обзор на растежа и Европейския семестър на икономическо управление;

25. насърчава Банката да проучи възможностите за разширяване на своето участие чрез активно включване в споразумения за партньорство между Комисията и държавите членки;

26. отбелязва тенденцията на намаляване на броя на публично-частните партньорства (ПЧП) по време на кризата и след нея и едновременно с това припомня тяхната особено важна роля за обезпечаването на инвестиции, по-специално в областта на транспортните мрежи и научните изследвания и иновациите; отбелязва, че пазарът на ПЧП в ЕС се увеличи като стойност, но на него се извършват значително по-малко операции;

27. счита, че държавните гаранции са ценен инструмент за коригиране на пазарните недостатъци, които могат да подкрепят изпълнението на програми и проекти на ПЧП; въз основа на експертния опит на ЕИБ в тази област призовава за увеличаване на нейното участие в предоставянето на гаранции по заеми, отпускани на ПЧП чрез държавни гаранции;

28. счита също така, че консултативните функции на ЕИБ, основаващи се на експертния опит, натрупан в Европейския експертен център за ПЧП, биха могли да се използват за предоставяне на целенасочена техническа и специализирана помощ на правителствено равнище, и по целесъобразност на регионално равнище, за да се улесни правилното оценяване на ползите от включването на държавна гаранция в програма за ПЧП;

29. припомня, че през 2012 г. ЕИБ и Комисията, с подкрепата на държавите членки, стартираха пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти“, която цели насърчаване на финансирането за важни инфраструктурни проекти чрез привличане на институционални инвеститори;

30. приветства първия шестмесечен доклад относно пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти“, в който се посочва, че са одобрени девет проекта в шест държави; призовава да се продължи и увеличи използването на такива облигации и да се извършва редовен преглед на тяхната ефикасност, с цел да се стимулират жизнеспособни инвестиции в дългови инструменти, които насочват частните капитали към инфраструктурните проекти в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ, от които има потребност, и особено проектите с трансгранично измерение; счита при все това, че ЕИБ следва да извършва по-задълбочени оценки относно това в кои проекти да инвестира, включително оценки на тяхната безопасност и на техния профил на риска; припомня, че бюджетът на ЕС предоставя 230 милиона евро за подкрепа на дейността на ЕИБ за подобряване на кредитирането по отношение на инфраструктурните инвестиции в областта на транспорта, енергетиката и комуникациите;

31. настоява Парламентът да бъде информиран своевременно и по подходящ начин за избраните проекти;

32. отбелязва със загриженост, че все още не са преодолени някои основни предизвикателства (например преобразуване на лихви в задължения, ограничен опит с облигации, издавани от органи – възложители на обществени поръчки, колебание при поемането на ангажимент от страна на институционални инвеститори, загриженост на спонсорите във връзка с разходите); приканва Банката да оцени правилно възможността за съвместни инвестиции в облигационни сделки в начална фаза, с цел увеличаване на доверието на инвеститорите и спонсорите; призовава ЕИБ да гарантира, че инициативата „Облигации за проекти“ е съгласувана с дългосрочната цел на ЕС относно климата, тоест че е насочена към нисковъглеродните инфраструктури;

33. изразява загриженост относно лошото изпълнение по проекта „КАСТОР“; изисква Банката да предостави подробни данни относно надеждността на извършената от нея надлежна проверка и да осигури информация за това дали проведените геоложки проучвания показват вероятност за сеизмичен риск, или не, какъв процент е тази вероятност и какви решения са намерени;

34. очаква окончателния доклад за оценка на пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти“, който следва да бъде представен през 2015 г.;

35. приветства новата енергийна политика на ЕИБ, въвеждаща нови критерии за отпускането на заеми за енергетиката, които отразяват енергийната политика и политиката в областта на климата на ЕС, както и настоящите инвестиционни тенденции; настоява инвестициите на ЕИБ в областта на енергетиката да бъдат публично оповестявани и анализирани ежегодно, с което да се покаже кои енергийни източници се подкрепят от ЕИБ; желае да подчертае обаче, че инвестиционната политика на ЕИБ трябва да се съсредоточи в още по-голяма степен върху устойчиви проекти; припомня въпреки това, че е необходимо да се представи цялостен план за постепенно прекратяване на кредитирането в областта на енергията от невъзобновяеми източници;

36. приветства въвеждането от страна на ЕИБ на нов стандарт за качествени показатели на емисиите, който да се прилага за всички проекти, свързани с генерирането на енергия от изкопаеми горива, с цел недопускане на инвестиции за проекти с въглеродни емисии, надвишаващи определено прагово равнище; призовава управителния съвет на ЕИБ да следи за спазването на стандарта за качествени показатели на емисиите и да разгледа възможността за въвеждането на по-ограничителни задължения в бъдеще;

37 настоятелно призовава Банката, с оглед на пакета от мерки в областта на климата за периода до 2030 г., включващ нейните приоритети във връзка с намаляването на зависимостта от изкопаеми горива, да увеличи своите усилия за реализиране на инвестиции в нисковъглеродни технологии и да работи по изготвянето на политики, водещи до по-амбициозни цели по отношение на климата; изисква от ЕИБ през 2014 г. да направи оценка и преглед на цялата си дейност от гледна точка на климата, така че да формулира обновена политика в областта на опазването на климата, например посредством оценка на проектите и интегриран подход за интелигентно съчетаване на специфични политики в най-важните сектори; призовава ЕИБ да приложи този преглед към следващия си годишен доклад;

38. припомня важната роля на ЕИБ за финансирането на инвестиции в публичния и частния сектор във връзка с енергийната инфраструктура и за подкрепата на проекти, които допринасят за постигането на целите на политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката; припомня, че в своята резолюция от 2007 г. призова за преустановяване на публичното финансиране на проекти за изкопаеми горива и за преход към енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници; счита, че до края на 2015 г., в сътрудничество с Комисията и в съответствие с целите на Съюза и международните цели във връзка с изменението на климата, както и в съответствие с най-добрите международни стандарти, ЕИБ следва да актуализира своята стратегия относно изменението на климата по отношение на своите операции по финансиране;

39. призовава ресурсите и експертния опит на ЕИБ да бъдат увеличени с оглед на адаптирането към изменението на климата;

40. настоява ЕИБ да прилага най-добрите международни стандарти по отношение на водноелектрическата енергия, а именно ръководните принципи на Световната комисия по язовирите и Протокола за оценка на екологичното въздействие на хидроенергията (HSAP), което означава Банката да инвестира единствено в случай че съответните държави са въвели правна рамка, която установява механизми за енергийно планиране (включително области на неучастие), отрицателното въздействие върху екосистемите и местните общности надлежно да се оценява, предотвратява, смекчава и наблюдава и да не се допуска проектите да бъдат осъществявани във или в близост до защитени зони или речни участъци в добро екологично състояние;

41. призовава ЕИБ да взема предвид в своите проекти визията и целите на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“;

Укрепване на обхвата на подкрепата за МСП и предприятията със средна капитализация

42. припомня, че МСП се считат за гръбнака на икономиката на ЕС и за основен двигател на растежа и заетостта в Европа, като осигуряват над 80% от работните места в частния сектор;

43. приветства специалния акцент (в контекста на увеличаването на кредитната дейност в ЕС) върху подобряването на достъпа до финансиране за МСП и във връзка с това приветства целта на групата на ЕИБ за 2013 г. за сключване на заеми в размер на над 19 милиарда евро за МСП в рамките на ЕС;

44. призовава във връзка с това Съвета също така да даде съгласие в кратки срокове за съвместните инициативи на Комисията и ЕИБ и да обедини бюджетните средства на ЕС, предназначени за МСП, както и да предприеме по-решителни действия за осъществяване на сътрудничеството с ЕЦБ, за да се намалят финансовите ограничения, наложени на МСП; посочва, че основният проблем в редица държави членки е, че фрагментацията на финансовите пазари води до недостиг на финансиране и по-високи разходи за финансиране, особено за МСП; призовава усилията от страна на ЕИБ да бъдат пренасочени към преодоляване на фрагментацията, с цел насърчаване на финансирането за МСП, предприемачеството, износа и иновациите, които са жизнено важни за икономическото възстановяване;

45. приветства увеличеното кредитиране за МСП от страна на банките чрез съживяване на секюритизационния пазар на МСП посредством новата инициатива на групата на ЕИБ за обезпечени с активи ценни книжа (ABS); приканва ЕИБ да предвиди анализ на пазара с цел по-добро съгласуване на тази предлагана от ЕИБ услуга с потребностите на заинтересованите лица; приветства увеличаването на кредитоспособността на ЕИФ посредством увеличаване на капитала и нов мандат, и приканва ЕИБ и Комисията да финализират този процес в началото на следващата година;

46. подкрепя инициативите на групата на ЕИБ за новаторско финансиране за МСП и за дружествата със средна капитализация чрез създаването на финансовите инструменти в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и на инструментите за поделяне на риска, за да се насърчат банките да предоставят финансови ресурси чрез заеми и гаранции, както и за да се осигури предоставянето на дългосрочен рисков капитал;

47. подкрепя съвместната инициатива на Комисията и ЕИБ за МСП по новата МФР, която съчетава средства на ЕС, предоставени по линия на програмите „COSME“ и „Хоризонт 2020“, с до 8,5 милиарда евро от средствата, предназначени за европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), с цел генериране на допълнително кредитиране за МСП;

48. призовава държавите членки да участват активно с вноски в съвместните инструменти от средствата на ЕСИФ, с цел да се подкрепи увеличеното кредитиране на МСП на тяхна територия и по този начин да се увеличи общият ефект на ливъридж;

49. насърчава ЕИБ да разшири обхвата на инициативата за финансиране на търговията; счита, че този гаранционен механизъм за МСП е от голямо значение и обхватът му следва да бъде разширен на равнището на ЕС там, където се счита за най-необходим; призовава ЕИБ да разработи своя собствена програма за улесняване на търговията; призовава ЕИБ, като първа стъпка, да определи мерки за предоставяне на необходимите гаранции за предприятията, за да могат да реализират пълния си потенциал за износ;

50. подкрепя акцента, който поставя ЕИБ върху регионалното и местното измерение, и призовава държавите членки да използват пълноценно инструментите за финансов инженеринг със поделено управление, като програмата „ДЖЕРЕМИ“ и регионални схеми от типа „фонд на фондове“, осигуряващи дялово и дългово финансиране за местни МСП;

51. приветства последващата оценка на ЕИБ за кредитирането на МСП чрез финансови посредници в ЕС за периода 2005 – 2011 г.; отбелязва, че в тази област през периода 2005 – 2012 г. ЕИБ сключи заеми на стойност 64 милиарда евро в полза на приблизително 370 финансови институции в рамките на ЕС-27; отбелязва, че до края на 2012 г. 53 милиарда евро от тези средства бяха отпуснати на финансовите институции, които от своя страна са отпуснали кредити на стойност от почти 48 милиарда евро за МСП посредством около 300 000 заема;

52. отбелязва, че оценката показва, че предоставянето на заеми от ЕИБ за МСП чрез посредници (чрез продукта „L4SME“) съответства на целите на ЕС; призовава при все това за по-добра оценка на взаимното допълване между продукта на ЕИБ и миксовете на националните политики, за да се повиши още повече целесъобразността на финансовите операции; отправя искане към ЕИБ да представи предложения за засилване на въздействието на продукта „L4SME“, за да може той да бъде мобилизиран в специфични случаи на недостиг на ликвидност, вместо за финансирането на широк спектър от МСП, като по този начин се оптимизира приносът на ЕИБ за растежа и заетостта;

53. отбелязва със загриженост, че през разглеждания период заемите, предоставяни от ЕИБ, са оказали „известно“ въздействие върху растежа и заетостта, но с големи различия в отделните държави (само 1/3 от МСП считат, че увеличението на оборота се дължи на финансирането от ЕИБ); изразява загриженост предвид малкото доказателства, че заемите от ЕИБ са допринесли за поддържане на заетостта; отбелязва, че относителното въздействие върху растежа и заетостта е било по-силно в новите държави членки; признава въпреки това, че разглежданият период включва финансовата и икономическата криза и сравнително скромното равнище на създаване на нови работни места е постигнато въпреки условията на понижаващата се заетост;

54. изразява загриженост, че при по-голямата част от операциите финансирането от ЕИБ като че ли е било използвано за подкрепа на „водещи“ МСП, а не за финансиране в случаи на недостиг на ликвидност; отбелязва въпреки това, че над 80% от подпомогнатите МСП са дружества с по-малко от 50 служители, което доказва, че ЕИБ подпомага сегмента на по-малките МСП;

55. изисква от ЕИБ да прилага в пълна степен критериите за допустимост, за да влияе по-ефективно на избора на финансови бенефициенти;

56. приканва ЕИБ да търси и избира проекти с по-голяма добавена стойност и по-висок риск, преди всичко чрез идентифициране на нови предприятия, микропредприятия, кооперативи, групи предприятия, МСП и предприятия със средна капитализация, осъществяващи свързани с научни изследвания, развитие и иновации проекти в приоритетни технологични области;

57. подчертава необходимостта от увеличаване на нивото на осведоменост и разбиране сред потенциалните инвеститори и бенефициенти за наличието на иновативни финансови инструменти; насърчава създаването на комуникационна политика за увеличаване на видимостта на различните действия, осъществявани от ЕС чрез тези нови финансови инструменти посредством ЕИБ; подчертава освен това, че следва да се осигури обширен и систематичен достъп до информация за проектите, както и засилено участие от страна на бенефициентите по проектите и гражданското общество по места, върху което финансираните от ЕИБ инвестиции могат да окажат положително въздействие;

58. призовава ЕИБ да изготви план за действие за опростяване на достъпа до информация и финансиране за МСП, като се обърне особено внимание на административните формалности, свързани с достъпа до финансиране;

59. припомня, че кредитирането чрез посредници съставлява над 20% от общия годишен размер на кредитирането от ЕИБ;

60. отново подчертава със загриженост, че в тази област все още остават значителен брой нерешени въпроси, по-специално липсата на прозрачност (особено по отношение на информацията за крайните бенефициенти), трудностите при оценяване на икономическите и социалните последици от заемите (което води до неправилен целеви подход) и зависимостта, поради прехвърляне на отговорности, от финансови посредници за извършването на надлежна проверка; настоятелно призовава Банката да представи подробна информация относно подхода си за ускоряване на мерките за решаването на тези въпроси и изисква от ЕИБ да създаде и публикува, съвместно с Комисията, списък със строги критерии за подбор на финансовите посредници;

61. настоятелно призовава ЕИБ да направи актуална и всеобхватна оценка на начина, по който финансовата криза засегна крайните получатели на финансиране от ЕИБ, и да представи цялостна оценка на последиците и въздействието на финансовата криза върху настоящото състояние на финансовите посредници, използвани от Банката, както в рамките на ЕС, така и извън него;

62. изисква от ЕИБ да гарантира постигането на нейната цел за генериране на заетост за около половин милион души през 2013 г. чрез отпускане на заеми за проекти в областта на инфраструктурата, ефективността на ресурсите и основаната на знанието икономиката;

63. отбелязва, че поради трудната икономическа обстановка и по-рестриктивните кредитни пазари, ограниченията във връзка с финансирането на дружествата и публичния сектор продължават да забавят растежа на заетостта сред младите хора и да ограничават възможностите за подобряване на професионалното обучение;

64. счита, че програмата за младежка заетост на ЕИБ (с капацитет от 6 милиарда евро за отпускане на заеми), съставена от компонентите „Работни места за младите“ и „Инвестиране в умения“, е изключително важна за решаването на тези проблеми; приветства междинния доклад за изпълнението, който показва важни постижения в този сектор, като например осигуряването на 4,9 милиарда евро под формата на заеми по линия на компонента „Инвестиране в умения“, допълнени от 2,7 милиарда евро, предоставени по линия на „Работни места за младите“; потвърждава бързото постигане на нейните цели;

65. подкрепя целта на Банката да се придържа още по-строго към насочването на кредитирането към МСП, така че да се установи ясна връзка между заемите, отпускани от ЕИБ, и създаването на нови работни места за младите хора;

66. приканва Банката да разшири своя обхват на действие и да използва допълнителни инструменти, за да предостави надеждни стимули за генериране на младежка заетост, особено в държавите членки с много високи равнища на младежка безработица;

Принос на ЕИБ за външните политики на ЕС

67. изисква от ЕИБ, в съответствие с прегледа на мандата на ЕИБ за операции извън Европейския съюз, да подкрепя целите на външната политика на Европейския съюз, определяни от Комисията и Европейската служба за външна дейност;

68. приветства гаранцията за външни заеми на ЕС, предоставяна на ЕИБ от бюджета на ЕС, в размер, който се приближава до настоящия, с определен максимален таван от 30 милиарда евро (разделен на общ мандат от 27 милиарда евро и допълнителни 3 милиарда евро, отпускани в зависимост от средносрочния преглед) за следващия финансов период чрез използване на обратни потоци от неизползвани преди 2007 г. операции по линия на Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство;

69. изисква от Европейската сметна палата (ЕСП) да изготви специален доклад относно резултатите от и съответствието с политиките на ЕС на дейността на ЕИБ по външно кредитиране преди средносрочния преглед на външния мандат на ЕИБ, както и да сравни тяхната добавена стойност спрямо собствените ресурси, използвани от ЕИБ; изисква освен това от Европейската сметна палата да направи разграничение в своя анализ между гаранциите, предоставяни от бюджета на ЕС, инвестиционния инструмент, финансиран от Европейския фонд за развитие, различните форми на смесено финансиране, използвани в инфраструктурния доверителен фонд ЕС – Африка, инвестиционния фонд за Карибския басейн и инвестиционния инструмент за Тихоокеанския басейн и използването на обратни потоци за тези инвестиции;

70. приветства по-голямата гъвкавост, предвидена в рамките на новия мандат на ЕИБ за външно кредитиране; призовава ЕИБ да увеличи в максимална степен своята подкрепа за политиките и целите на ЕС;

71. отправя искане към ЕИБ за допълнително гъвкаво използване на гаранционния фонд и за по-голямо съсредоточаване върху кредитирането на собствен риск, посредством разширяване на обхвата, така че в него да се включат подходящи за финансиране проекти; настоява ЕИБ да осигури висока степен на видимост за крайните бенефициенти на проектите по отношение на европейската финансова подкрепа, която предоставя;

72. отбелязва, че държавите в предприсъединителен етап, както и съседните държави на изток и на юг от ЕС, са на първо място сред приоритетните области на ЕИБ; подчертава по-специално необходимостта от запазване на подкрепата за демократичните и икономическите преходи след Арабската пролет, с конкретен акцент върху подкрепата за компонентите на гражданското общество, създаването на работни места и икономическото възстановяване в южните държави и страните партньори на изток от ЕС; отбелязва със задоволство акцента върху МСП и достъпа до финансиране;

73. подкрепя, в контекста на външните политики на ЕС, постепенното разработване на нови финансови продукти с Комисията и държавите членки, като например продукти, съчетаващи безвъзмездни средства от ЕС, заеми и инструменти за поделяне на риска, с цел достигане до нови категории дружества; изисква предвид използването на тези инструменти да се установят най-добри практики и ясно определени критерии за допустимост, придружени от структурирани условия за докладване, мониторинг и контрол; призовава за финализиране на политиката за отпускане на средства;

74. очаква поради това докладът за управлението във връзка с прилагането на платформата за сътрудничество с международни финансови инструменти за съчетаване на заемите да включва подробна и последователна информация в това отношение и да гарантира адекватна роля за ЕИБ; призовава Комисията да предостави изчерпателен доклад за въздействието и резултатите от прилагането на финансови механизми в контекста на платформата за сътрудничество за съчетаване на заеми;

75. приветства подкрепата на ЕИБ за проекти в няколко енергийни сектора, насочени към растеж и заетост; припомня необходимостта от запазване на последователността във връзка с новите тенденции в областта на енергийната политика и политиката за климата на ЕС; насърчава ЕИБ, в контекста на своята обновена политика в областта на енергетиката, да продължи да подкрепя, както в рамките на ЕС, така и извън него, проекти, насочени към енергийна ефективност и устойчива енергия от възобновяеми източници, и по този начин да проправи пътя към икономика с ниски въглеродни емисии;

Сътрудничеството на ЕИБ с други международни финансови институции

76. припомня, че структурираното сътрудничество между органите на ЕС (Комисията и ЕИБ) и други финансови институции е единственият ефикасен начин за избягване на припокриването на дейности;

77. приветства актуализирания меморандум за разбирателство, договорен между ЕИБ и ЕБВР, който отразява готовността на ЕС да увеличи степента на координация и сътрудничество между тези две големи международни финансови институции; насърчава ЕИБ да договоря и сключва меморандуми за разбирателство и с регионалните банки за развитие, осъществяващи дейност в нейните региони на действие, за да се насърчава полезното взаимодействие, поделянето на риска и разходите, както и за да се гарантира достатъчно отпускане на кредити за реалната икономика;

78. призовава двете институции да установят възможно най-добро оперативно сътрудничество помежду си по отношение на взаимното допълване и разделението на задачите, с цел систематично проучване на най-добрите възможности и полезни взаимодействия и намиране на оптимални начини за подкрепа и изпълнение на целите на политиките на ЕС, като същевременно запазят съответните си сравнителни предимства и особености;

79. насърчава ЕИБ и ЕБВР да разширят на възможно най-ранен етап (при предварителната оценка или определянето на етапите на действие) своите експертни знания, своите стратегически подходи и подходите за изготвяне на програмите в различните области на интервенция, и по-специално своето сътрудничество по отношение на инструментите за управление на риска (финансови и оперативни рискове и рискове, свързани с държавата), с цел засилване на надзора на риска;

80. приветства новия съвместен план за действие, договорен през ноември 2012 г. между ЕИБ, ЕБВР и групата на Световната банка, чиято цел е да подкрепи икономическото възстановяване и растежа в Централна и Югоизточна Европа, като отбелязва, че планът за действие предвижда съвместно поети ангажименти на стойност над 30 милиарда евро за периода 2013 – 2014 г; призовава ЕИБ да отдели най-малко 20 милиарда евро, съгласно договореното;

81. отново предлага Европейският съюз да стане съдружник в ЕИБ;

Рамката на ЕИБ за управление, съответствие и контрол

82. призовава ЕИБ и други свързани партньори и заинтересовани страни допълнително да подобрят своите механизми на управление, наред с другото, чрез установяване на системи за всеобхватен и надежден мониторинг, докладване и контрол;

83. приветства по-силния ангажимент на ЕИБ по отношение на прозрачността чрез присъединяването й към Инициативата за прозрачност на международната помощ;

84. изисква от Банката да гарантира пълната независимост и надеждното функциониране на своя механизъм за разглеждане на жалби;

85. призовава ЕИБ да изпълни разпоредбите на Конвенцията от Орхус, като създаде публичен регистър на документи, с цел да гарантира правото на достъп до документи, заложено в Договорите за ЕС; изисква от Банката да спази своя ангажимент и през 2014 г. регистърът да стане обществено достояние;

86. настоява следващият годишен доклад да бъде допълнен с набор от хоризонтални показатели за резултатите по отношение на въздействието на финансовите операции в основните области на интервенция на ЕИБ, очаквания мултиплициращ ефект, по целесъобразност, и преноса на финансови предимства във финансираните програми;

87. отново потвърждава и подчертава отговорността на Банката за повишаване на равнището на прозрачност при подбора на финансови посредници и партньори за съвместно финансирани проекти и по отношение на крайните бенефициенти;

88. подчертава, че ЕИБ следва да намали бюрокрацията с цел по-ефективно и бързо отпускане на финансиране;

89. призовава ЕИБ да повиши още повече прозрачността на кредитирането чрез финансови посредници, като ежегодно докладва за отпуснатите кредити за МСП, предоставяйки обобщени данни за равнището на изплатените в полза на МСП суми, броя на целевите МСП, средния размер на кредитите и подпомаганите сектори, включително оценка на достъпността на кредитите за МСП и тяхната ефективност.

90. призовава ЕИБ да се въздържа от сътрудничество с финансови посредници, които в предходни периоди са постигали отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, въздействието върху околната среда и социалните последици; насърчава ЕИБ да създава партньорства с прозрачни и отговорни финансови посредници с установени връзки с местната икономика във всяка държава на дейност; призовава във връзка с това ЕИБ да осигури по-голяма прозрачност, особено в областта на заемите, отпускани чрез посредник, както и да осъществява по-строги надлежни проверки с оглед предотвратяване на използването на данъчни убежища, трансферното ценообразуване, данъчните измами, укриването на данъци и агресивното избягване на данъци или агресивното данъчно планиране; призовава за създаването на обществено достъпен списък със строги критерии за подбор на финансови посредници; призовава ЕИБ да засили сътрудничеството си с националните публични кредитни институции с цел да се постигне максимално положително въздействие на нейните програми за финансиране за МСП;

91. призовава ЕИБ незабавно да предприеме провеждането на задълбочен преглед на своята политика по отношение на несътрудничещите юрисдикции, като надлежно вземе предвид последните събития в това отношение, както на равнището на ЕС, така и на международно равнище; призовава следователно ЕИБ да гарантира, че всички дружества и финансови институции, участващи в нейните проекти, публично оповестяват информация относно действителните собственици на всяка правна структура, пряко или непряко свързана с дружеството, включително тръстове, фондации и банкови сметки;

92. изисква също така създаването, съвместно с Комисията, на публичен списък с изключения за финансови посредници, който да се основава на техния опит във връзка със следните елементи: прозрачност, измами, връзки с офшорни юрисдикции и социално и екологично въздействие;

93. счита, че за ЕИБ е много важно да запази своя рейтинг ААА, тъй като той й даде възможност да заеме 71 милиарда евро на международните капиталови пазари през 2012 г. при благоприятни условия; насърчава при все това ЕИБ да укрепи своя капацитет за даване на приоритет на проекти с по-голяма добавена стойност и по-висок риск;

94. припомня и подчертава, както и през предходните години, необходимостта от пруденциален банков надзор, упражняван от ЕИБ, и призовава за изготвянето на правно проучване на начините за намиране на възможно решение на този въпрос;

95. предлага този регулаторен надзор:

(i)  да се упражнява от ЕЦБ въз основа на член 127, параграф 6 от ДФЕС, или

(ii) да се упражнява в рамките на бъдещия банков съюз, предвиден съгласно съобщението на Комисията от 12 септември 2012 г.;

(iii) ако това е невъзможно и на доброволен принцип от страна на ЕИБ, да се извършва от Европейския банков орган със или без участието на един или повече национални надзорни органи, или от независим одитор;

изразява съжаление, че Комисията не предложи никакви действия в тази насока, въпреки исканията на Парламента, отправени за пръв път през 2007 г.;

96. приветства новите вътрешни промени в рамките на ЕИБ, свързани с осигуряването на общо съответствие с най-добрите банкови практики; изисква от банковите партньори на ЕИБ също да спазват най-добрите банкови практики, които са съвместими с правото на Съюза в областта на финансовите услуги и със стабилността на финансовия пазар, в контекста на операциите на Банката в рамките на ЕС и извън него; отправя искане ЕИБ да включи в годишния си работен план одит на една област на дейност, за да се гарантира, че най-добрите банкови практики са част от писмените вътрешни процедури на Банката;

97. призовава ЕИБ да увеличи допълнително прозрачността и достъпността на своите дейности, оценки и резултати чрез по-добър достъп до информация, както на вътрешно равнище – за служителите на ЕИБ, като се осигури възможност за участие на съответните вътрешни заседания на ЕИБ, така и на външно равнище – например чрез уебсайта на Банката;

98. приветства предприемането на мерки от страна на ЕИБ в областта на борбата с изпирането на пари и срещу финансирането на тероризма, както и увеличаването на ресурсите във връзка с функцията за проверка на съответствието чрез назначаването на нов директор по проверка на съответствието на групата; изисква Парламентът да бъде редовно информиран за резултатите, представяни в доклада на директора по проверка на съответствието на групата;

99. призовава ЕИБ да проследява докладите по държави, за да предприема действия срещу финансирането на незаконни дейности; счита, че за да отговарят на условията за финансиране от страна на ЕИБ, всички бенефициенти, независимо дали са корпорации или финансови посредници, които принадлежат към различни юрисдикции, трябва да бъдат задължени да оповестят в своите одитирани годишни доклади информация на равнище държава относно своите продажби, активи, служители, печалби и данъчни плащания във всяка държава, в която извършват дейност; счита също така, че бенефициентите трябва да оповестяват договорите с приемащите правителства, и по-специално да разкриват информация относно данъчния режим във всяка държава, в която извършват дейност;

100.    изисква контролната среда да бъде приспособена за обезпечаване на евентуално бъдещо увеличение на броя на исканията за финансиране, породено вследствие на увеличаването на капитала на ЕИБ и в рамките на други финансови партньорства, и в частност във връзка с функциите за управление на риска;

Последващи действия на ЕИБ във връзка с резолюциите на Парламента

101.    призовава ЕИБ да представи обзор и да докладва относно актуалното състояние на предходните препоръки, отправяни от Парламента във всеки годишен доклад, особено по отношение на въздействието на нейните дейности по предоставяне на заеми в различните й региони на действие върху растежа и създаването на работни места във въпросните региони и в ЕС, както и върху икономическата интеграция между ЕС и страните кандидатки и съседните страни;

°

°   °

102.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на Европейската инвестиционна банка и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2012)0404.

(2)

ОВ C 258 E, 7.9.2013 г., стр. 131.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2013)0057.

(4)

OВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1.


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (18.12.2013)

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2012 г.

(2013/2131(INI))

Докладчик по становище: Тейс Берман

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства ролята на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), установена в Пакта за растеж и работни места, както и увеличаването на кредитирането от страна на ЕИБ в областта на инфраструктурата, ефективното използване на ресурсите и икономиката, основана на знание; изразява надежда в тази връзка, че използването на пълния потенциал на наскорошното увеличение на капитала в размер 10 млрд. EUR ще спомогне в по-голяма степен за предоставяне на нови кредити, насочени към растеж и работни места в съществени сектори, и по-специално в малките и средните предприятия; припомня, че в своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка Европейският парламент подчертава, че „едно допълнително увеличение на [...] капитал би било от голяма полза [...]“;

2.  въпреки това изразява съжаление, че равнището на подписани проекти все още е по-ниско от потенциала; изразява също така съжаление поради факта, че в редица страни е налице липса на устойчиви и жизнеспособни проекти, отговарящи на критериите за финансиране от ЕИБ; призовава ЕИБ, в тази връзка, да преразгледа своята политика за използване на собствени средства в операциите и да търси възможности за проекти по по-силно изразен проактивен начин, както и да насърчава тяхното развитие с цел устойчиви проекти във всички държави членки, така че ЕИБ да може да увеличи дейностите си по кредитиране – по-специално в програмни държави – като доставчик на антицикличен капитал, имащ катализиращо въздействие върху реалната икономика; призовава ЕИБ да разработи своя собствена програма за улесняване на търговията; призовава ЕИБ като първа стъпка да определи мерки за предоставяне на необходимите гаранции за предприятията, за да могат да реализират пълния си потенциал за износ;

3.  оценява факта, че вече може да се използват неусвоени структурни фондове като специален гаранционен фонд за отпускане на заеми от ЕИБ, по-специално в Гърция; подчертава, освен това, успеха на пилотните облигации за проекти на ЕИБ; призовава да се продължи и увеличи използването на такива облигации и да се извършва редовен преглед на тяхната ефективност, с цел да се стимулират жизнеспособни инвестиции в дългови инструменти, които разпределят частните капитали в необходимите инфраструктурни проекти в областта на транспорта, енергетиката и ИКТ, особено тези, които имат трансгранично измерение; счита, обаче, че ЕИБ следва да извършва по-добри оценки относно това в кои проекти да инвестира, включително оценки относно тяхната безопасност и профил на риска;

4.  призовава ЕИБ да продължи да прилага най-добрите пруденциални банкови практики; призовава ЕИБ, в тази връзка, да гарантира, че нейните партньори съблюдават банкови практики, които са съвместими с правото на Съюза в областта на финансовите услуги и със стабилността на финансовия пазар, в контекста на операциите на банката както в рамките на ЕС, така и извън него;

5.  призовава ЕИБ не сътрудничи с финансови посредници с предходни отрицателни резултати по отношение на прозрачността, измамите, корупцията, въздействието върху околната среда и социалните последици; насърчава ЕИБ да създава партньорства с прозрачни и отговорни финансови посредници с установените връзки с местната икономика във всяка държава на дейност; призовава ЕИБ, в тази връзка, да осигури по-голяма прозрачност, по-специално при заеми чрез посредник, както и да извършва засилени надлежни проверки във връзка с предотвратяване на използването на данъчни убежища, трансферното ценообразуване, данъчните измами, укриването на данъци и агресивното избягване на данъци или агресивното данъчно планиране; призовава за създаването на обществено достъпен списък със строги критерии за подбор на финансови посредници; призовава ЕИБ да засили сътрудничеството си с националните публични кредитни институции с цел да се постигне максимално положително въздействие на нейните програми за финансиране за МСП;

6.  призовава ЕИБ да увеличи допълнително прозрачността и достъпността на своите дейности, оценки и резултати чрез по-добър достъп до информация, както на вътрешно равнище – за служителите на ЕИБ, като се предвижда участие на съответните вътрешни заседания на ЕИБ, така и на външно – например чрез своя уебсайт; призовава ЕИБ, по-специално, да публикува в своя годишен отчет за дейността резултатите от работата на Дирекция „Вътрешен контрол“;

7.  подчертава, че ЕИБ следва да намали бюрократичните процедури с цел по-ефективно и безпрепятствено отпускане на финансиране;

8.  приветства засиленото внимание към подкрепата за МСП; отбелязва обаче, че прозрачността и отчетността по отношение на реалното въздействие на тези операции на ЕИБ следва да бъде подобрена, например чрез по-добро използване на показатели за постигнатите резултати; в тази връзка призовава Съвета също така да даде съгласие в кратки срокове за съвместните инициативи на Комисията и ЕИБ и да обедини бюджетните средства на ЕС, предназначени за МСП, както и да предприеме по-решителни действия за осъществяване на сътрудничеството с ЕЦБ, за да се намалят финансовите ограничения, наложени за МСП; посочва, че основният проблем в различни държави членки е, че фрагментацията на финансовите пазари води до липса на финансиране и по-високи разходи за финансиране, особено за МСП; призовава усилията от страна на ЕИБ да бъдат пренасочени към преодоляване на фрагментацията, с цел насърчаване на финансирането на МСП, предприемачеството, износа и иновациите, които са жизнено важни за икономическото възстановяване; приветства допълнителните инвестиции в умения и нови работни места, по-специално програмата „Работни места за младите хора — инвестиране в умения“, която ще свързва финансирането на ЕИБ със заетостта на младите хора в МСП, както и ще осигурява инвестиции за образование и научноизследователски съоръжения, професионално обучение, студентски заеми и програмите за мобилност;

9.  призовава ЕИБ да подобри допълнително прозрачността на кредитирането чрез финансови посредници, като ежегодно докладва за отпускането на кредити за МСП, предоставя обобщени данни за нивото на плащанията, направени за МСП, за броя на целевите МСП, средния размер на кредитите и подпомаганите сектори, включително оценка на достъпността на кредитите за МСП и ефективността от тях.

10. призовава ЕИБ да въведе, в тясно сътрудничество със съответните финансови посредници, засилени и подходящи инструменти за информиране и маркетинг, целящи да запознаят МСП с възможностите за финансиране на разположение чрез ЕИБ, като по този начин се оптимизира усвояването на кредити от страна на МСП; освен това подчертава, че следва да се осигури обширен и систематичен достъп до информация за проектите, както и за засилено участие от страна на бенефициерите по проектите и местното гражданско общество, върху което финансираните от ЕИБ инвестиции могат да окажат въздействие;

11. приветства факта, че като един от най-големите световни заемодатели в сектора на енергетиката ЕИБ прие през юли 2013 г. нови насоки за засилване на подкрепата за инвестициите във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергийни мрежи; изразява задоволство, че проектите, предполагащи използване на въглища, вече не получават подкрепа; желае да подчертае обаче, че инвестиционната политика на ЕИБ трябва да се съсредоточи в много по-голяма степен върху устойчиви проекти; припомня, обаче, че е необходимо да се представи цялостен план за постепенно прекратяване на кредитиране за невъзобновяеми енергийни източници;

12. насърчава ЕИБ да договоря и сключва меморандуми за разбирателство с регионалните банки за развитие, осъществяващи дейност в нейните региони на действие, за да се насърчи полезното взаимодействие, поделянето на рисковете и разходите, както и за да се гарантира достатъчно отпускане на кредити за реалната икономика;

13. призовава за увеличаване на ресурсите и експертния опит на ЕИБ за адаптиране към изменението на климата;

14. отправя искане ЕИБ редовно да докладва относно напредъка, постигнат в контекста на предишните препоръки на Парламента, особено по отношение на въздействието на нейните дейности по предоставяне на заеми в различните ѝ региони на действие върху растежа и създаването на работни места в тези региони и в ЕС и върху икономическа интеграция между ЕС и страните кандидатки и съседните страни;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fabrizio Bertot, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Vicky Ford

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wim van de Camp


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Bogusław Liberadzki, Jan Mulder, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Olle Schmidt

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Peter Jahr, Iosif Matula, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Theodor Dumitru Stolojan

Правна информация - Политика за поверителност