JELENTÉS a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  24.2.2014 - (COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD)) - ***I

  Gazdasági és Monetáris Bizottság
  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadók: Mojca Kleva Kekuš, Timothy Kirkhope
  (Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 51. cikke)


  Eljárás : 2013/0024(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0140/2014
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0140/2014
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0044),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0034/2013),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –   tekintettel az Európai Központi Bank 2013. május 17-i véleményére[1],

  –   tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. november 11-i véleményére[2],

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által az eljárási szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös tanácskozásra,

  –   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0140/2014),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentős feketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent a belső piacra nézve. A terrorizmus társadalmunk alapjait rengeti meg. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

  (1) Az illegális pénzáramlás árthat a pénzügyi szektor struktúrájának, stabilitásának és jó hírének, fenyegetést jelent a belső piacra és a nemzetközi fejlesztésre nézve, valamint közvetlenül vagy közvetve aláássa a polgárok jogállamiság iránti bizalmát. A terrorizmus és a szervezett bűnözés finanszírozása továbbra is fontos probléma, amelyet uniós szinten kell kezelni. A terrorizmus és a szervezett bűnözés árt a demokratikus intézményeknek és társadalmunk alapjait rengeti meg. Az adóparadicsomként is ismert, banktitkot fenntartó joghatóságokban és azokon keresztül működő titkos vállalati struktúrák az illegális pénzáramlást megkönnyítő döntő tényezőnek számítanak. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista tevékenységekre vagy célokra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra uniós szinten, a pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmus finanszírozói a bűnözői tevékenységeik megkönnyítése érdekében megpróbálhatják kihasználni a tőke szabad mozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója. Az uniós fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által 2012. februárban elfogadott, elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlás egységes átültetését az Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangolt fellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatna a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.

  (2) Amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra uniós és nemzetközi szinten, a pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmus finanszírozói a bűnözői tevékenységeik megkönnyítése érdekében kihasználják a tőke szabad mozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) keretein belüli nemzetközi együttműködés, illetve ajánlásainak globális szintű végrehajtása a szabályozási arbitrázs és a verseny torzulásának megelőzését szolgálják. Az uniós fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a FATF által 2012. februárban elfogadott, elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlás egységes átültetését az Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés vagy eltérés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangolt fellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatna a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2a) E rendelet végrehajtása és érvényesítése, beleértve a FATF 16. ajánlását, nem járhat indokolatlan és aránytalan költségekkel a pénzforgalmi szolgáltatók és azok szolgáltatásait igénybe vevő polgárok számára, és a törvényes tőkeáramlást teljes mértékben szavatolni kell az Európai Unión belül.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén a nemzetközi szinten történő következetes megközelítés elősegítése érdekében a további uniós fellépésnek figyelembe kell vennie az ezen a szinten történt előrelépéseket, nevezetesen a pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció elleni küzdelemről szóló, a FATF által 2012-ben elfogadott nemzetközi standardokat, és különösen a 16. ajánlást és az annak végrehajtására vonatkozó, átdolgozott értelmező magyarázatot.

  (5) A nemzetközi szinten történő következetes megközelítés elősegítése, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében a további uniós fellépésnek figyelembe kell vennie az ezen a szinten történt előrelépéseket, nevezetesen a pénzmosás valamint a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció elleni küzdelemről szóló, a FATF által 2012-ben elfogadott nemzetközi standardokat, és különösen a 16. ajánlást és az annak végrehajtására vonatkozó, átdolgozott értelmező magyarázatot.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Külön figyelmet kell szentelni az EUMSZ 208. cikkében foglalt uniós kötelezettségeknek, azon egyre terjedő jelenség megszüntetése érdekében, hogy a pénzmosási tevékenységet a szigorúbb pénzmosásellenes jogszabályokkal rendelkező fejlett országokból a kevésbé szigorú szabályokkal rendelkező fejlődő országokba helyezzék át.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítése során. Ezért az adatok fizetési láncolatban való továbbításának biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék.

  (6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítése során. Ezért az adatok fizetési láncolatban való továbbításának biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó pontos és naprakész adatok kísérjék. E tekintetben elengedhetetlen, hogy a pénzügyi intézmények az ügyfeleik számára végzett pénzátutalásokra vonatkozó megfelelő, pontos és naprakész adatokról jelentést tegyenek annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok hatékonyabban akadályozhassák meg a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7) E rendelet előírásainak alkalmazása nem sérti a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet19 átültető nemzeti jogszabályokat. Az e rendeletnek való megfelelés céljából gyűjtött személyes adatok például nem dolgozhatók fel tovább a 95/46/EK irányelvvel összeegyeztethetetlen módon. Szigorúan meg kell tiltani mindenekelőtt a kereskedelmi célokra történő további feldolgozást. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet minden tagállam fontos közérdekként ismeri el. Így e rendelet alkalmazása során a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében a személyes adatoknak a megfelelő védelmi szintet biztosítani nem tudó harmadik országba történő továbbítását ugyanazon irányelv 26. cikkének (d) pontja alapján kell engedélyezni.

  (7) E rendelet előírásainak alkalmazása nem sérti a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabályokat19. Az e rendeletnek való megfelelés céljából gyűjtött személyes adatok például nem dolgozhatók fel tovább a 95/46/EK irányelvvel összeegyeztethetetlen módon. Szigorúan meg kell tiltani mindenekelőtt a kereskedelmi célokra történő további feldolgozást. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet minden tagállam fontos közérdekként ismeri el. Így e rendelet alkalmazása során a 95/46/EK irányelv 25. cikke értelmében a személyes adatoknak a megfelelő védelmi szintet biztosítani nem tudó harmadik országba történő továbbítását ugyanazon irányelv 26. cikkének (d) pontja alapján kell engedélyezni. Fontos, hogy a több joghatóságban működő, Unión kívüli fiókokkal vagy leányvállalatokkal rendelkező pénzforgalmi szolgáltatókat ne akadályozzál ésszerűtlenül a gyanús ügyletekre vonatkozó információk ugyanazon szervezeten belüli megosztásában. Ez nem sérti az Unió és harmadik országok közötti, a pénzmosás elleni küzdelmet célzó megállapodásokat, ideértve a polgároknak nyújtott kellő biztosítékokat is, amelyek egyenlő vagy megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

  __________________

  __________________

  19 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

  19 Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közé tartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a mobiltelefonok vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT) eszközök, a bankjegykiadó automatából (ATM) történő készpénzfelvételek, az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekében a tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket is, feltéve ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig. Mindazonáltal nem alkalmazható a kivétel, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-, előre vagy utólag fizetett eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják.

  (9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közé tartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a mobiltelefonok vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT) eszközök, a bankjegykiadó automatából (ATM) történő készpénzfelvételek, az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekében a tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket, valamint a csekkeken és váltókon keresztül megvalósuló pénzátutalásokat is, feltéve, ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig. Mindazonáltal nem alkalmazható a kivétel, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-, előre vagy utólag fizetett eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják. A dinamikusan fejlődő technológiára való tekintettel fontolóra kell venni a rendelet hatályának az elektronikus pénzre és más új fizetési módokra való kiterjesztését.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő pénzátutalások esetén csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a(z) [xxxx/yyyy] irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.

  (10) A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok ne hiányozzanak vagy ne legyenek hiányosak. A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő, 1000 euróig terjedő egyedi pénzátutalások esetén kizárólag a megbízó nevére kell korlátozni. A számláról történő pénzátutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a(z) [xxxx/yyyy] irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12a) A tagállamok pénzmosás és terroristák finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságainak, valamint illetékes igazságszolgáltatási és bűnüldözési szerveinek fokozniuk kellene az egymással, illetve harmadik országok – köztük a fejlődő országok – illetékes hatóságaival folytatott együttműködést az átláthatóságnak, valamint az információk és a bevált gyakorlatok megosztásának további erősítése érdekében. Az Uniónak kapacitásbővítő programokat kellene támogatnia a fejlődő országokban ezen együttműködés megkönnyítése érdekében. A bűncselekmények felderítéséhez szükséges bizonyítékok összegyűjtésére és az ezekhez kapcsolódó adatok és információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó rendszereket tovább kell fejleszteni az Unióban a szubszidiaritás és az arányosság elvének vagy az emberi jogoknak bármilyen megsértése nélkül.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12b) A megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóinak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak rendelkezniük kell a személyes adatoknak azok véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelemére szolgáló megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel.

  Indokolás

  Az azonosítónak egy ügyletláncolatra, nem pedig egyetlen ügyletre kell vonatkoznia. Ennek célja, hogy a megelőző intézkedések ne korlátozódjanak egyetlen átutalásra/tranzakcióra, hanem lehetővé váljon a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó egyedi azonosító beállítása.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó, előírt adatok meglétét, és segítsen azonosítani a gyanús ügyleteket.

  (14) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó, előírt adatok meglétét vagy azok teljességét – különösen, ha sok pénzforgalmi szolgáltatás érintett –, javítsa a pénzátutalások nyomon követhetőségét, és segítsen azonosítani a gyanús ügyleteket. Az adatok meglétének és teljességének hatékony ellenőrzése – különösen több pénzforgalmi szolgáltató esetében – segítheti azt, hogy a vizsgálati eljárások kevésbé időigényessé és még hatékonyabbá váljanak, ami egyúttal javítja a pénzátutalások nyomon követhetőségét. A tagállamok illetékes hatóságainak így biztosítaniuk kell, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikus átutalással vagy egy kapcsolódó üzenettel a fizetési lánc egészében megadják a szükséges tranzakciós információkat.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15) Mivel a névtelen pénzátutalások esetén potenciálisan fennáll a terroristák finanszírozásának a veszélye, helyénvaló előírni a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy kérjenek a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat. A FATF által kidolgozott kockázatalapú megközelítéssel összhangban helyénvaló a magasabb és az alacsonyabb kockázatú területek azonosítása a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok célzottabb kezelése érdekében. Ennek megfelelően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony kockázatalapú eljárásokat kell kialakítania olyan esetekre, amikor a pénzátutalásból hiányoznak az előírt, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok, annak eldöntése céljából, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni egy pénzátutalást, és milyen megfelelő nyomon követő intézkedéseket kell hozni. Amennyiben a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unió területén kívül letelepedett, a(z) [xxxx/yyyy] irányelvvel összhangban fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni az adott pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló, határokon átnyúló levelező banki kapcsolatok tekintetében.

  (15) Mivel a névtelen pénzátutalások esetén potenciálisan fennáll a terroristák finanszírozásának a veszélye, helyénvaló előírni a pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy kérjenek a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat. A FATF által kidolgozott kockázatalapú megközelítéssel összhangban helyénvaló a magasabb és az alacsonyabb kockázatú területek azonosítása a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok célzottabb kezelése érdekében. Ennek megfelelően a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony kockázatalapú eljárásokat kell kialakítania, valamint a kockázatokat fel kell mérnie és mérlegelnie kell, hogy az erőforrásokat egyértelműen a pénzmosás magas kockázati területei felé irányíthassák. Ezek a hatékony kockázatalapú eljárások, melyek olyan esetekre vonatkoznak, amikor a pénzátutalásból hiányoznak az előírt, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok, segítenek a pénzforgalmi szolgáltatóknak annak hatékonyabb eldöntésében, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni egy pénzátutalást, és milyen megfelelő nyomon követő intézkedéseket kell hozni Amennyiben a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unió területén kívül letelepedett, a(z) [xxxx/yyyy] irányelvvel összhangban fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni az adott pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló, határokon átnyúló levelező banki kapcsolatok tekintetében.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17) A megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok nélkül vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalásokra vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és/vagy el kell utasítaniuk a polgári, a közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat.

  (17) A megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok nélkül vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalásokra vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és/vagy el kell utasítaniuk a polgári, a közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat. A magánszemélyek, jogi személyek, trösztök, alapítványok, biztosító egyesületek, holdingok és más hasonló létező vagy jövőben létrejövő jogi megállapodások megbízója vagy kedvezményezettje azonosító adatainak szükségessége alapvető tényező azon bűnözők felderítése során, akik személyazonosságukat egyébként valamely társasági struktúra mögé rejthetik.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18) Amíg meg nem szűnnek azok a technikai korlátok, amelyek következtében a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók nem tehetnek eleget a hozzájuk beérkezett valamennyi, megbízóra vonatkozó adat továbbítására irányuló kötelezettségüknek, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell őrizniük ezeket az adatokat. A fizetési rendszerek korszerűsítésével e technikai korlátokat meg kell szüntetni.

  (18) Amíg meg nem szűnnek azok a technikai korlátok, amelyek következtében a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók nem tehetnek eleget a hozzájuk beérkezett valamennyi, megbízóra vonatkozó adat továbbítására irányuló kötelezettségüknek, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell őrizniük ezeket az adatokat. A fizetési rendszerek korszerűsítésével e technikai korlátokat meg kell szüntetni. A technikai korlátozások áthidalása érdekében az uniós tagállamok és harmadik országok közötti bankközi transzferek esetében ösztönözni lehetne az egységes eurófizetési térség átutalási rendszerének alkalmazását;

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19) Mivel a bűnügyi nyomozások során néha csak az eredeti pénzátutalás után hónapokkal, sőt évekkel később azonosíthatók a szükséges adatok vagy az érintett személyek, és annak érdekében, hogy a nyomozások keretében hozzá lehessen férni a lényeges bizonyítékokhoz, helyénvaló kötelezni a pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat megőrizzék a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozása céljából. Ezt az adatmegőrzési időtartamot korlátozni kell.

  (19) Mivel a bűnügyi nyomozások során néha csak az eredeti pénzátutalás után hónapokkal, sőt évekkel később azonosíthatók a szükséges adatok vagy az érintett személyek, és annak érdekében, hogy a nyomozások keretében hozzá lehessen férni a lényeges bizonyítékokhoz, helyénvaló kötelezni a pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat megőrizzék a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozása céljából. Ezt az adatmegőrzési időtartamot öt évre kell korlátozni, melyet követően minden személyes adatot törölni kell, amennyiben a nemzeti jog másként nem rendelkezik. Az adatok további megőrzése akkor engedélyezett, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzését, felderítését, illetve vizsgálatát szolgálja, és nem haladhatja meg a tíz éves időkeretet. A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az e rendelet alapján megőrzött adatokat csak a rendeletben meghatározott célokra használják fel.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23) E rendelet XXX cikkének a végrehajtásához egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni24.

  (23) E rendelet V. fejezetének a végrehajtásához egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek24 megfelelően kell gyakorolni.

  __________________

  __________________

  24 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

  24Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. „megbízó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely vagy a saját számlájáról végez pénzátutalást, vagy pénzátutalási megbízást ad;

  3. „megbízó”: a 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikkének 7. pontjában meghatározott megbízó;

   

  _______________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 187, 2009.7.18., 5. o.).

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt jogosultja;

  4. „kedvezményezett”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 8. pontjában meghatározott kedvezményezett;

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. „pénzforgalmi szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szakmai minőségében pénzátutalási szolgáltatásokat nyújt;

  5. „pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 9. pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltató;

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  7. „pénzátutalás”: a megbízó nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy pénzforgalmi szolgáltatón keresztül hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos vagy sem;

  7. „pénzátutalás”: a megbízó nevében pénzforgalmi szolgáltatón keresztül, elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy pénzforgalmi szolgáltatón, különösen a 2007/64/EK irányelv szerinti „készpénz-átutalási szolgáltatásokon” és „beszedésen” keresztül hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos vagy sem;

  Indokolás

  A fogalommeghatározásokat össze kell hangolni a 2007/64/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározásokkal. A „pénzátutalás” fogalmát illetően egyértelmű meghatározásra van szükség, ugyanis a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelvben ez a fogalom nincs meghatározva. Ha a rendelet célja a funkciójuk szempontjából hasonló átutalások lehető legszélesebb körének lefedése, akkor hivatkozni kell a 2007/64/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározásra.

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  10. „személyek közötti” átutalás: két természetes személy közötti ügylet.

  10. „személyek közötti” átutalás: két olyan természetes személy közötti ügylet, akik fogyasztókként kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységükön kívüli célból járnak el.

  Módosítás  23

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Ez a rendelet nem alkalmazandó hitelkártya vagy betéti kártya, vagy mobiltelefon vagy más digitális vagy információtechnológiai (IT) eszköz használatával végrehajtott pénzátutalásokra, ha a következő feltételek teljesülnek:

  (2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a 2014/.../EU irányelvben (pénzügyi szolgáltatások irányelvben) meghatározott hitelkártya, betéti kártya, előre fizetett kártya, utalvány, mobiltelefon, elektronikus pénz vagy más digitális vagy információtechnológiai (IT) eszköz használatával végrehajtott pénzátutalásokra, ha a következő feltételek teljesülnek:

  Módosítás  24

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a kártyát vagy eszközt áruk és szolgáltatások kifizetésére használják;

  a) a kártyát vagy eszközt hivatásos kereskedelmi vagy üzleti társaság áruinak és szolgáltatásainak kifizetésére használják;

  Módosítás  25

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Mindazonáltal a rendelet alkalmazandó akkor, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják.

  Mindazonáltal a rendelet alkalmazandó akkor, ha a hitel-, betéti vagy előre fizetett kártyát, utalványt, mobiltelefont, e-pénzt vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT-)eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják.

  Módosítás  26

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a természetes vagy jogi személyekre, akiknek tevékenysége csak papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítására terjed ki, és akik egy pénzforgalmi szolgáltatóval kötött szerződés alapján lépnek fel, valamint semely olyan természetes vagy jogi személyre, akiknek vagy amelyeknek tevékenysége csak pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldési vagy egyéb támogató rendszerek vagy klíring és elszámolási rendszerek működtetésére korlátozódik a pénzforgalmi szolgáltatók számára.

  Módosítás  27

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c) a megbízó címe, vagy nemzeti azonosítószáma, vagy ügyfél-azonosító száma, vagy születési ideje és helye.

  c) a megbízó címe, ügyfél-azonosító száma, vagy születési ideje és helye.

  Módosítás  28

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A pénzeszközök átutalása előtt a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőrzi az (1) bekezdésben említett adatok pontosságát.

  (3) A pénzeszközök átutalása előtt a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján a(z) (xxxx/yyyy) irányelvvel összhangban alkalmazza az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, és ellenőrzi az (1) bekezdésben említett adatok pontosságát és teljességét.

  Módosítás  29

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Mindazonáltal a (3) bekezdéstől eltérve nem számláról teljesített pénzátutalások esetén a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie az (1) bekezdésben említett adatokat, ha az összeg nem haladja meg az 1 000 EUR-t és nem tűnik más pénzátutalásokkal összefüggőnek, amelyek a szóban forgó átutalással együtt meghaladják az 1 000 EUR-t.

  (5) Mindazonáltal a (3) bekezdéstől eltérve nem számláról teljesített pénzátutalások esetén a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának az 1000 EUR-ig terjedő pénzátutalások esetében legalább a megbízó nevét ellenőriznie kell, azonban ellenőriznie kell a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó, az (1) bekezdésben említett minden adatot, ha az átutalások több összefüggőnek tűnő művelettel történnek, vagy ha meghaladják az 1000 EUR-t.

  Módosítás  30

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, a pénzátutaláskor csak a megbízó számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját kell megadni.

  (1) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, a pénzátutaláskor csak a megbízó és a kedvezményezett teljes nevét és számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját kell megadni a 260/2012/EU rendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdése b) pontjában meghatározott tájékoztatási követelmények sérelme nélkül.

  Módosítás  31

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Az (1) bekezdés ellenére, a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatójának a kérésére a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül rendelkezésre bocsátja a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatokat a 4. cikknek megfelelően.

  (2) Az (1) bekezdés ellenére, a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója a(z) [xxxx/yyyy] irányelv 16. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében, vagy III. mellékletében említett magasabb kockázat esetében a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó teljes körű tájékoztatást kér, vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatójának a kérésére a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül rendelkezésre bocsátja a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatokat a 4. cikknek megfelelően.

   

  Módosítás  32

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, az 1 000 EUR-t meg nem haladó pénzátutalásokat csak a következő adatoknak kell kísérnie:

  A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, az 1000 EUR-t meg nem haladó pénzátutalásokat a következő adatoknak kell kísérnie:

  Módosítás  33

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ellenőrzi, hogy a pénzátutalásokhoz használt üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszeren belül a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra vonatkozó mezőket az adott rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek és beviteli adatok felhasználásával kitöltötték-e.

  (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ellenőrzi, hogy a pénzátutalásokhoz használt üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszeren belül a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokra vonatkozó mezőket az adott üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályai keretén belüli, kockázatalapon létrehozott, visszaélés elleni belső eljárások által megengedett karakterek és beviteli adatok felhasználásával kitöltötték-e.

  Módosítás  34

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az olyan 1 000 EUR-t nem meghaladó pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie a kedvezményezettre vonatkozó adatokat, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

  (4) Az olyan 1 000 EUR-t nem meghaladó pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie a kedvezményezettre vonatkozó adatokat, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

   

  A tagállamok csökkenthetik vagy megszüntethetik ezt a küszöbértéket, ha a nemzeti kockázatértékelés alapján javallott a nem számláról történő pénzátutalások feletti ellenőrzés fokozása. Azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a mentesítési lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

  Indokolás

  A csalások elkerülése és az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy az a személy, akihez a pénzeszközök beérkeznek, valóban a megbízó által megjelölt kedvezményezett, végső soron gyakorlati szempontból minden esetben meg fognak követelni valamilyen fajta ellenőrzést

  Módosítás  35

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a) Amennyiben a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye harmadik országban található, ami fokozott kockázati szintet jelent, a(z) [xxxx/yyyy] irányelvvel összhangban fokozott ügyfél-átvilágítást kell alkalmazni az adott pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló, határokon átnyúló levelező banki kapcsolatok tekintetében.

  Módosítás  36

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kockázatalapú eljárásokat alakít ki annak meghatározása céljából, hogy mikor kell végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni egy pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok, valamint amelyek révén a megfelelő nyomon követő intézkedések meghatározhatók.

  (1) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kockázatalapú eljárásokat hoz létre a(z) [xxxx/yyyy] irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében és III. mellékletében azonosított kockázatok alapján, annak meghatározása céljából, hogy mikor kell végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni egy pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó teljes körű adatok, valamint amelyek révén a megfelelő nyomon követő intézkedések meghatározhatók.

  Módosítás  37

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója minden esetben eleget tesz a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos minden vonatkozó jogszabálynak vagy közigazgatási rendelkezésnek, különösen a 2580/2001/EK rendeletnek, a 881/2002/EK rendeletnek és a(z) [xxxx/yyyy] irányelvnek.

  Módosítás  38

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy elutasítja az átutalást, vagy elkéri a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

  Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy nem az üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték ki, vagy elutasítja az átutalást, vagy a kifizetési ügylet végrehajtása előtt felfüggeszti azt és elkéri a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

  Módosítás  39

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató rendszeresen elmulasztja az előírt, megbízóra vonatkozó adatok elküldését, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója lépéseket tesz, amelyek kezdetben figyelmeztetések küldését és határidők megszabását jelenthetik, azt megelőzően, hogy vagy visszautasítja az adott pénzforgalmi szolgáltatótól származó jövőbeli pénzátutalásokat, vagy esetleg úgy dönt, hogy korlátozza vagy megszünteti az érintett pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatát.

  (2) Amennyiben egy pénzforgalmi szolgáltató rendszeresen elmulasztja az előírt, megbízóra vonatkozó adatok teljes körének elküldését, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója lépéseket tesz, amelyek kezdetben figyelmeztetések küldését és határidők megszabását jelenthetik, azt megelőzően, hogy vagy visszautasítja az adott pénzforgalmi szolgáltatótól származó jövőbeli pénzátutalásokat, vagy esetleg úgy dönt, hogy korlátozza vagy megszünteti az érintett pénzforgalmi szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatát.

  Módosítás  40

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a hiányzó vagy hiányos, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatokat is figyelembe veszi annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és jelenteni kell-e a pénzügyi hírszerző egységnek.

  A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a saját kockázatalapú eljárásai szerint a hiányzó vagy hiányos, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatokat is figyelembe veszi annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és jelenteni kell-e a pénzügyi hírszerző egységnek. A pénzforgalmi szolgáltató a hatékony kockázatalapú eljárásaiban összpontosít a(z) [xxxx/yyyy] irányelv 16. cikkének (3) bekezdése és III. melléklete szerint azonosított egyéb kockázati tényezőkre is, valamint megteszi a megfelelő intézkedéseket ezekkel kapcsolatosan.

  Módosítás  41

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának észlelésére:

  (2) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának vagy hiányosságának észlelésére:

  Módosítás  42

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak kockázatalapú eljárásokat alakít ki annak meghatározása céljából, hogy mikor kell végrehajtani, elutasítani vagy felfüggeszteni egy pénzátutalást, amelyből hiányoznak az előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok, valamint amelyek révén a megfelelő nyomon követő intézkedések meghatározhatók.

  (1) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató kockázatalapú eljárásokat alakít ki annak meghatározása céljából, hogy a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó benyújtott adatok hiányoznak-e vagy hiányosak-e, és megfelelő nyomon követő intézkedéseket hoz.

  Módosítás  43

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy elutasítja az átutalást, vagy elkéri a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

  Amennyiben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltató a pénzátutalás beérkezésekor azt észleli, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében és a 6. cikkben előírt, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányoznak vagy hiányosak, vagy nem az üzenetküldő vagy fizetési és elszámolási rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek vagy beviteli adatok felhasználásával töltötték ki, vagy elutasítja az átutalást, vagy a kifizetési ügylet végrehajtása előtt felfüggeszti azt és elkéri a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

  Módosítás  44

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Együttműködési kötelezettségek

  Együttműködési kötelezettségek és egyenértékűség

  Módosítás  45

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A pénzforgalmi szolgáltatóknak teljes körűen és haladéktalanul, a letelepedésük szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően kell válaszolniuk a tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságaitól érkező, az ebben a rendeletben előírt adatokkal kapcsolatos megkeresésekre.

  (1) A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak teljes körűen és haladéktalanul, a letelepedésük szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően kell válaszolniuk kizárólag a tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságaitól érkező, az ebben a rendeletben előírt adatokkal kapcsolatos megkeresésekre. Egyedi biztosítékokat kell életbe léptetni annak biztosítása érdekében, hogy ez az információcsere megfeleljen az adatvédelmi követelményeknek. A pénzforgalmi szolgáltatók által tárolt adatokhoz nem férhetnek hozzá más külső hatóságok vagy felek.

  Módosítás  46

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1) Mivel az illegális pénzáramlások nagy része az adóparadicsomokban köt ki, az Uniónak nagyobb nyomást kellene gyakorolnia ezekre az országokra annak érdekében, hogy együttműködjenek az illegális pénzáramlások elleni küzdelemben, és az átláthatóság javításában.

  Módosítás  47

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Az Unión belül működő pénzforgalmi szolgáltatóknak ezt a rendeletet azokra a harmadik országokban működő leányvállalataikra és fióktelepeikre kell alkalmazniuk, melyek nem minősülnek egyenértékűnek.

   

  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 22a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az Unión kívüli jogrendszerek jogi és felügyeleti keretének e rendelet követelményeivel egyenértékűnek történő elismerésére vonatkozóan.

  Módosítás  48

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  15a. cikk

   

  Adatvédelem

   

  (1) A személyes adatok a tagállamok által e rendelet keretei között végzett feldolgozása tekintetében a pénzforgalmi szolgáltatók e rendelet alkalmazásában feladataikat a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti joggal összhangban végzik.

   

  (2) A pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják, hogy az e rendelet alapján megőrzött adatokat csak a rendeletben leírt célokra használják fel, kereskedelmi célokra semmilyen esetben sem.

   

  (3) Az adatvédelmi hatóságok – akár közvetett módon is – jogosultak arra, hogy úgy hivatalból, mint panasz alapján kivizsgáljanak minden, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos problémát. Ez magában foglalja – különösen – az adatfájlhoz a pénzforgalmi szolgáltatónál és az illetékes nemzeti hatóságoknál való hozzáférést.

  Módosítás  49

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 b cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  15b. cikk

   

  A személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

   

  A személyes adatoknak a 95/46/EK irányelv 25. cikke szerinti megfelelő védelmi szintet biztosítani nem tudó harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha:

   

  a) megfelelő adatvédelmi intézkedéseket és garanciákat biztosítanak; valamint

   

  b) a felügyeleti hatóság – az említett intézkedések és garanciák értékelését követően – előzetesen jóváhagyta az adatok továbbítását.

  Módosítás  50

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4., 5., 6. és 7. cikkben előírt adatokat nyilvántartásában 5 évig megőrzi. A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak öt éven át nyilvántartásaiban meg kell őriznie a beérkezett összes adatot. Ezen időtartam lejártával a személyes adatokat törölni kell, hacsak a nemzeti jog, amely meghatározza, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak milyen körülmények között lehet vagy kell tovább megőrizniük az adatokat, másképp nem rendelkezik. A tagállamok csak akkor engedélyezhetik vagy írhatják elő az adatok további megőrzését, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése, felderítése, illetve vizsgálata céljából szükséges. Az adatok megőrzésének a pénzátutalás végrehajtását követő maximális időtartama nem haladhatja meg a tíz évet.

  A megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok nem őrizhetők meg a szigorúan szükséges időn túl. A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4., 5., 6. és 7. cikkben előírt adatokat nyilvántartásában legfeljebb 5 évig megőrzi. A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak öt éven át nyilvántartásaiban meg kell őriznie a beérkezett összes adatot. Ezen időtartam lejártával a személyes adatokat törölni kell. A tagállamok csak kellően és megfelelően indokolt, kivételes esetekben engedélyezhetik vagy írhatják elő az adatok további időtartamra történő megőrzését, és csak akkor, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése, felderítése, illetve vizsgálata céljából szükséges. Az adatok megőrzésének a pénzátutalás végrehajtását követő maximális időtartama nem haladhatja meg a tíz évet, a személyes adatok tárolásának pedig meg kell felelnie a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti jognak.

  Módosítás  51

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóinak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak rendelkezniük kell a személyes adatoknak azok véletlen vagy jogsértő megsemmisülése, illetve véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy jogosulatlan hozzáférése elleni védelmére szolgáló megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel.

  Módosítás  52

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  A megbízó és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók által a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozóan gyűjtött adatokat a megőrzési időszak leteltét követően törölni kell.

  Módosítás  53

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  16a. cikk

   

  Hozzáférés az információkhoz és azok bizalmas kezelése

   

  (1) A pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják, hogy az e rendelet céljából gyűjtött információk csak a kijelölt személyek számára hozzáférhetők, illetve csak a vállalt kockázat elvégzéséhez szigorúan szükséges személyekre korlátozódnak.

   

  (2) A pénzforgalmi szolgáltatók biztosítják a feldolgozott adatok titkosságának tiszteletben tartását.

   

  (3) A megbízó vagy a kedvezményezett személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező és azokkal foglalkozó személyeknek tiszteletben kell tartaniuk az adatfeldolgozási folyamatok bizalmas jellegét, valamint az adatvédelmi előírásokat.

   

  (4) Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a személyes adatok rendszeres gyűjtésével vagy feldolgozásával foglalkozó személyek speciális adatvédelmi képzésben részesüljenek.

  Módosítás  54

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a) a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozóan előírt adatok ismételt meg nem adása, a 4., 5. és 6. cikket megsértve;

  a) a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozóan előírt adatok pénzforgalmi szolgáltató általi ismételt meg nem adása, a 4., 5. és 6. cikket megsértve;

  Módosítás  55

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca) a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók súlyos mulasztása a 11. és a 12. cikknek való megfelelés terén.

  Módosítás  56

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 17. cikkben és a 18. cikk (1) bekezdésében említett esetekben alkalmazott közigazgatási intézkedést vagy szankciót indokolatlan késedelem nélkül közzé kell tenni, ezen belül a jogsértés típusára és jellegére és a felelős személyek kilétére vonatkozó információkat, kivéve, ha az ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacok stabilitását.

  Az illetékes hatóságok indokolatlan késedelem nélkül közzéteszik a 17. cikkben és a 18. cikk (1) bekezdésében említett esetekben alkalmazott közigazgatási intézkedést vagy szankciót, ezen belül a jogsértés típusára és jellegére és a felelős személyek kilétére vonatkozó információkat, amennyiben az egyes esetek értékelése alapján ez szükséges és arányos.

  Módosítás  57

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a) Amennyiben egy tagállam illetékes hatósága a 17. és 18 cikkel összhangban közigazgatási szankciót vagy egyéb intézkedést szab ki vagy alkalmaz, értesítenie kell az EBH-t a szankcióról vagy intézkedésről, illetve azokról a körülményekről, amelyek között azt kiszabták vagy alkalmazták. Az EBH az ilyen jellegű értesítést rögzíti a közigazgatási szankciók 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 69. cikkével összhangban létrehozott adatbázisában, valamint ugyanazokat az eljárásokat alkalmazza az értesítésre, mint az egyéb közzétett szankciókra.

   

  _____________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

  Módosítás  58

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A tagállamok e rendelet előírásai megsértésének az illetékes hatóságoknál történő bejelentését hatékony mechanizmusok bevezetésével ösztönzik.

  (1) A tagállamok e rendelet előírásai megsértésének az illetékes hatóságoknál történő bejelentését hatékony mechanizmusok bevezetésével ösztönzik. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell végrehajtani az adatoknak azok véletlen vagy jogsértő megsemmisülése, illetve véletlen elvesztése, megváltoztatása vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatala elleni védelme érdekében.

  Módosítás  59

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyek megfelelő védelme;

  b) a visszaélést jelentő és a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyek megfelelő védelme;

  Módosítás  60

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A pénzforgalmi szolgáltatók megfelelő eljárásokat alakítanak ki alkalmazottaik számára a jogsértések külön csatornán, belsőleg történő jelentéséhez.

  (3) A pénzforgalmi szolgáltatók az illetékes hatóságokkal együttműködve megfelelő belső eljárásokat alakítanak ki alkalmazottaik számára a jogsértések biztonságos, független és névtelen csatornán, belsőleg történő jelentéséhez.

  Módosítás  61

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy kövessék eredményesen nyomon e rendelet előírásainak betartását, és annak biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

  A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy kövessék eredményesen nyomon e rendelet előírásainak betartását, és annak biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkével összhangban iránymutatásokat adhat ki az e rendelet végrehajtásához szükséges eljárásokról, figyelembe véve a tagállamok bevált gyakorlatait.

  Módosítás  62

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) A Bizottság koordinálja és gondosan figyelemmel kíséri e rendelet alkalmazását az Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltatók tekintetében, valamint szükség esetén megerősíti a harmadik országbeli, a 18. cikk szerinti jogsértések kivizsgálásáért és szankcionálásáért felelős hatóságokkal folytatott együttműködést.

  Módosítás  63

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b) A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a IV. fejezet alkalmazásáról, különös tekintettel a határokon átnyúló ügyekre, a harmadik országbeli pénzforgalmi szolgáltatókra és az illetékes nemzeti hatóságaik által gyakorolt vizsgálati és szankciókiszabási hatáskörre. Az adattárolással kapcsolatos jogsértés kockázata esetén a Bizottság megfelelő és hatékony intézkedéseket hoz, melyek magukban foglalják e rendelet módosítására vonatkozó javaslat benyújtását.

  Módosítás  64

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  22a. cikk

   

  A felhatalmazás gyakorlása

   

  (1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

   

  (2) A Bizottság a 26. cikkben említett időponttól kezdődően határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 15. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

   

  (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 15. cikk (1a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy az abban megállapított későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

   

  (4) A Bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

   

  (5) A 15. cikk (1a) bekezdésében hivatkozott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a jogi aktusról való értesítést követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás  65

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

  (2) E bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni, amennyiben az ebben előírt eljárás szerint elfogadott végrehajtási rendelkezések nem változtatják meg e rendelet alaprendelkezéseit.

  Módosítás  66

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Szerződés 355. cikkében említett területekkel vagy országokkal kötött megállapodások

  A Szerződés 355. cikkében nem említett területekkel vagy országokkal kötött megállapodások

  Módosítás  67

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság bármely tagállam számára engedélyezheti, hogy az Unió a Szerződés 355. cikkében említett területének részét nem képező országgal vagy területtel olyan megállapodásokat kössön, amelyek eltéréseket tartalmaznak e rendelettől, annak érdekében, hogy az adott ország vagy terület és az érintett tagállam között történő pénzátutalásokat az érintett tagállamon belüli pénzátutalásként lehessen kezelni.

  A 15. cikk (1a) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság – olyan esetekben, amikor az egyenértékűség megalapozott – bármely tagállam számára engedélyezheti, hogy az Unió a Szerződés 355. cikkében említett területének részét nem képező országgal vagy területtel olyan megállapodásokat kössön, amelyek eltéréseket tartalmaznak e rendelettől, annak érdekében, hogy az adott ország vagy terület és az érintett tagállam között történő pénzátutalásokat az érintett tagállamon belüli pénzátutalásként lehessen kezelni.

  Módosítás  68

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a) Biztosítani kell a függő vagy társult területekre vonatkozó, engedélyezett határozatok – nevezetesen a 2012/43/EU bizottsági végrehajtási határozat1a, a 2010/259/EK bizottsági határozat1b és a 2008/982/EK bizottsági határozat1c – megszakítás nélküli folytatását.

   

  ______________

   

  1a A Bizottság 2012/43/EU végrehajtási határozata (2012. január 25.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Dán Királyságnak a Grönlanddal, illetve a Feröer szigetekkel kötendő, a Dán Királyság és e területek közötti pénzátutalásoknak Dánián belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodások megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 24., 2012.1.27., 12. o.).

   

  1b A Bizottság 2010/259/EK határozata (2010. május 4.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a Francia Köztársaságnak a Monacói Hercegséggel a Francia Köztársaság és a Monacói Hercegség közötti pénzátutalásoknak a Francia Köztársaságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 112., 2010.5.5., 23. o.).

   

  1c A Bizottság 2008/982/EK határozata (2008. december 8.) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Egyesült Királyságnak a Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel az Egyesült Királyság és e területek közötti pénzátutalások Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (HL L 352., 2008.12.31., 34. o.).

  • [1]  HL C 166., 2013.6.12., 2. o.
  • [2]  HL C 271., 2013.9.19., 31. o.

  INDOKOLÁS

  A pénzátutalásokról szóló rendelet a pénzforgalmi szolgáltatók számára szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából a fizetési lánc minden szakaszában továbbítsák a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatokat.

  Az évente több milliárdba kerülő pénzmosás elleni küzdelem érdekében elengedhetetlen a tagállamok bűnüldöző hatóságainak összehangolt reagálása és a pénzügyi intézményekre és a pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó szabványosított eljárás bevezetése. Az UNODC-jelentés becslése szerint a világban a tisztára mosott pénz áramlása a világ GDP-jének jelenleg mintegy 2,7%-át teszi ki (2009-ben mintegy 1,6 trillió USD).

  A pénzmosók és terroristák elleni küzdelemről szóló csomag kiegészítéseként (a pénzmosásról szóló negyedik irányelvvel együtt), a pénzátutalásokról szóló rendelet célja is a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni még hatékonyabb küzdelem átfogó célkitűzésének elérése azáltal, hogy a pénzátutalások belföldi és határokon átnyúló valamennyi típusának átláthatóságát növelik, megkönnyítve ezzel a bűnüldöző hatóságok számára a bűnözők és terroristák által elektronikusan átutalt pénzösszegek nyomon követését. A pénzátutalásokról szóló rendelet biztosítani igyekszik, hogy a pénzátutalások megbízójára vonatkozó alapvető adatok haladéktalanul a megfelelő bűnüldöző és/vagy ügyészségi hatóságok rendelkezésére álljanak, így segítve őket a terroristák és egyéb bűnözők felderítésében, az ellenük irányuló nyomozás és bűnvádi eljárás során, illetve a terroristák pénzeszközeinek felkutatásában. Mivel a pénzmosók és a terroristák elleni küzdelemmel foglalkozó két dokumentum szorosan összekapcsolódik, az előadók biztosítani szeretnék a két jogi szöveg teljes összhangját.

  Az irányelvhez hasonlóan a felülvizsgált rendelet is szorosan összefügg a nemzetközi szabványok változásaival. A bűnözők rendelkezésére álló technológia és eszközök állandó fejlődése által elősegített pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás jelentette fenyegetések változó jellegű hátterére tekintettel a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) alapjában vizsgálta felül a nemzetközi szabványokat. A Bizottság által bevezetett módosítások célja az átutalások nyomon követhetőségének javítása, biztosítva, hogy az uniós keretrendszer teljesen megfeleljen a FATF által 2012 februárjában meghatározott nemzetközi szabványoknak.

  A Bizottság javasolja egy olyan rendszer felállítását, amely az Unióban letelepedett pénzforgalmi szolgáltatók által küldött vagy fogadott, bármely pénznemben megvalósuló pénzátutalásait tartalmazza. A tanácsi rendelet felülvizsgálatának keretében javasolt egyik legfontosabb új követelmény a pénzforgalmi szolgáltatókat érinti, amelyeknek az átutalások végrehajtásakor rögzíteniük kell a megbízóval és a pénzösszeg kedvezményezettjével kapcsolatos adatokat. Az előadók határozottan támogatják ezt a kiegészítést.

  Utalások az Unión kívülre

  Pénzeszközök Unión kívülre történő utalásakor minden adatot rögzíteni kell. A bevezetett 1000 euró összegű de minimis küszöbértéknek kis mértékben meg kellene könnyítenie az Unión kívülre történő pénzátutalásokat, különösen a hazautalás esetén. A pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén továbbra is lehetővé kell tenni azonban, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a megbízó és a kedvezményezett minden adatát lekérhessék.

  Bankszámla nélküli pénzátutalás

  Annak érdekében, hogy a hatékony gyakorlatok ne sérüljenek, az ellenőrzés tekintetében különbséget kell tenni a bankszámlához kapcsolódó és bankszámlához nem kapcsolódó átutalások között. A nem bankszámláról indított független átutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltató kötelessége a megbízó és a kedvezményezett minden adatának ellenőrzése, az 1000 euró alatti pénzátutalások esetén azonban elegendő a megbízó nevének ellenőrzése.

  Utalások az Unión belül

  A fizetésekre vonatkozó uniós jogi szabályozásra tekintettel és az egységes piac működése fényében az Unión belüli pénzátutalásokat a megbízóról szóló egyszerűsített adatoknak kell kísérnie. A pénzforgalmi irányelv és az egységes eurófizetési térségre (SEPA) vonatkozó rendelet alkalmazása lehetővé teszi, hogy az ügyleteket csupán a megbízó számlaszámának vagy egyedi azonosítójának segítségével egészen a megbízóig vissza lehessen követni. Mindazonáltal a pénzmosás veszélye szorosan összefonódik az adócsalás és adóparadicsomok problémájával is, amelyek az Unión belül is sürgető kérdésként jelentkeznek. Emiatt nagyon fontos a pénzforgalmi szolgáltatók részére hatékony kockázatalapú megközelítés kidolgozása, amely lehetővé teszi a nagyobb kockázatú esetek gyors és hatékony kiszűrését és a megfelelő intézkedések megtételét, ami magában foglalja és foglalhatja az Unión belüli átutalások megbízóival vagy kedvezményezettjeivel kapcsolatos további adatok lekérésének lehetőségét. Az előadók az irányelvben ezt úgy egyértelműsítik, hogy közvetlenül hozzákapcsolják a pénzmosásról szóló negyedik irányelvben azonosított magasabb kockázati tényezőkhöz (III. melléklet).

  Kockázatalapú megközelítés

  Az előadók támogatják az azonosított kockázatokon alapuló rugalmas és érzékeny megközelítés felé való elmozdulást. Fontos azonban, hogy tisztázzuk és megerősítsük a „hatékony kockázatalapú eljárások” Bizottság által javasolt igencsak nagyvonalú meghatározását. Az előadók ezt azzal kezdik, hogy egyértelmű kapcsolatokat állítanak fel a pénzmosásról szóló negyedik irányelvben azonosított magasabb kockázati tényezőkkel (III. melléklet), amelyek jelzésként fognak szolgálni a pénzforgalmi szolgáltatók számára rendszereik kiépítésének módjáról. Fontos, hogy ne csak a hiányzó vagy hiányos információ keltsen gyanút a pénzforgalmi szolgáltatókban, hanem a kockázatalapú megközelítésük segítségével lehetővé váljon számukra a gyanús átutalások felismerése és a megfelelő intézkedések megtétele azonosított kockázatos helyzetekben is, ideértve a szokatlanul nagy összegű átutalásokat, a szokatlan módon végrehajtott utalásokat, az átutalások összetett hátterét és célját (ahogy az a pénzmosásról szóló negyedik irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében és III. mellékletében szerepel).

  Közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók

  Miközben a közvetítő szolgáltatók szerepének erősítése a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) frissített ajánlásainak fontos része, az előadók úgy gondolják, hogy a megbízó, illetve kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, valamint a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók között különbség van, és ezt a jogi szövegben is fel kell tüntetni. A két jogalanynak nem azonos a rálátása vagy a kapcsolata a megbízóval, illetve a kedvezményezettel. A közvetítő pénzforgalmi szolgáltató legfontosabb feladata annak biztosítása, hogy a megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó, a pénzátutalásokat kísérő valamennyi beérkező adat megmaradjon az átutalás során. Ennek fényében az előadók úgy vélik, hogy a pénzforgalmi szolgáltatókat egyértelműen kötelezni kell arra, hogy hatékonyan ellenőrizzék a hiányzó vagy hiányos adatokat, illetve megfelelő nyomon követési stratégiával rendelkezzenek.

  Ellenőrzés és szankcionálás

  Az előadók határozottan támogatják a Bizottság hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat tartalmazó listáját. Az előadók kérik a Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtásától számított 3 éven belül tegyen jelentést a Parlamentnek, különös tekintettel az ellenőrzésről és szankcionálásról szóló 4. fejezet rendelkezéseinek alkalmazására. Az előadók javasolják továbbá a Bizottságnak, hogy erősítse az együttműködést a 18. cikkben meghatározott jogsértések ellenőrzésért és szankcionálásért felelős Unión kívüli nemzeti hatóságokkal.

  Adatvédelem

  Az előadók egyetértenek azzal, hogy a terrorizmus és a pénzmosás leküzdése érdekében a kifizetési források, a pénzbetétek és az átutalások átláthatóságának elérése egy jogos érdek, erre azonban az adatvédelmi követelmények betartásának biztosítása mellett kell törekedni. A személyes adatok feldolgozására a 95/46/EK irányelv az irányadó, az adatfeldolgozás felügyeletét pedig a független nemzeti adatvédelmi hatóságok látják el. A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szabványainak uniós jogrendbe való átültetése során ezért figyelembe kell venni ezeket a követelményeket.

  Érdemes megemlíteni, hogy a rendelet a szolgáltató és az ügyfél közötti kapcsolatot is befolyásolja, és a pénzmosás elleni célokból végzett személyesadat-gyűjtésre ugyanakkor kerül sor, mint a kereskedelmi célokra szolgáló adatgyűjtésre. Az egyének jogainak tiszteletben tartása érdekében biztosítani kell, hogy az érintetteket a 95/46/EK irányelvvel összhangban megfelelően tájékoztassák, és biztosítsák a személyes adataikkal kapcsolatos jogaikat, továbbá hogy a 95/46/EK irányelvvel összhangban konkrétan alkalmazzák az adatvédelmi biztosítékokat ezen a sajátos területen.

  Következtetések

  Mindenki egyetért abban, hogy ha a pénzügyi rendszerek a bűnözői vagy terrorista visszaélésekkel szemben nem rendelkeznek megfelelő védelemmel, az hatalmas károkat okozhat. Társadalmi kockázat, a nemzetközi tőkeáramlás megbontása, a befektetések visszaesése, alacsonyabb gazdasági növekedés, a pénzügyi piac stabilitásának gyengülése, hírnévbeli veszteség, csökkenő bizalom és prudenciális kockázatok, és ez csak néhány példája azoknak a veszélyeknek, amelyekkel gazdaságainknak szembe kell nézni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása miatt.

  Az előadók úgy vélik, hogy az uniós keretet fejleszteni kell és hozzá kell igazítani a változásokhoz, és ennek során fokozott figyelmet kell fordítani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerek hatékonyságára, még egyértelműbbé kell tenni és a tagállamoknak egységesebben kell alkalmazni a szabályokat, és ki kell bővíteni az új veszélyek és gyenge pontok azonosítására tervezett hatókört. A válság politikai és gazdasági környezetében egyre sürgetőbbé válik annak biztosítása, hogy a bűncselekmények a már fennálló problémákat ne súlyosbítsák, illetve ne jelentsenek további veszélyt a valódi európai szolidaritásra és az alapos és teljes kilábalás érdekében tett erőfeszítésekre.

  VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (16.10.2013)

  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

  a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD))

  A vélemény előadója: Nirj Deva

  RÖVID INDOKOLÁS

  Előzmények

  A Bizottság javaslatának célja a pénzátutalásokról szóló rendelet kidolgozása a következők érdekében: a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerek hatékonyságának növelése, b) egyértelműbb szabályok biztosítása a tagállamokban szuverenitásuk megsértése nélkül, és c) az új veszélyek és gyenge pontok hatékonyabb kezelése.

  Bár dicséretes törekvés az adatgyűjtés és a kapacitásmegosztás fejlesztése a pénzátutalások tekintetében, az előadó óvatosságra int e területen az uniós polgárok számára felmerülő indokolatlan és aránytalan költségek elkerülése érdekében.

  Fejlesztésre gyakorolt hatások

  A becslések szerint a törvénytelen pénzmozgások, köztük az adócsalás, a korrupció és az agresszív adókikerülés évente 903 milliárd dollárba kerülnek a fejlődő országoknak[1], ami jóval meghaladja a fejlesztési segélyre elkülönített uniós költségvetést. Ennek következtében fejlesztési stratégiánk homlokterében a tőkekimentés elleni küzdelemnek kell állnia, a pénzátutalásokról szóló rendelet pedig a pénzmosás elleni stratégia részeként fontos lépést jelent ebbe az irányba. A tőkekimentés strukturálisan akadályozza a gazdasági növekedést, és ez nem pótolható uniós adományokkal, így ehelyett módot kell találni arra, hogy a tőkét a származási országban lehessen tartani. Igen gyakran azonban a további beruházásokba történő visszaforgatás helyett ezeket a forrásokat improduktív befektetésekbe helyezik el, amelyek így nem járulnak hozzá a további termelékenység létrehozásához a gazdaság egészében.

  Ugyanakkor a fejlődő országokból történő törvénytelen vagyonkiáramlás máshol törvénytelen beáramlást feltételez, amelynek célpontjai európai és észak-amerikai pénzintézetek.

  Ezért bár az előadó helyesli a Bizottság megközelítését, álláspontja szerint a pénzátutalásokról szóló rendeletet lényegi intézkedéseknek kell kísérni mind a stratégia, mind a megvalósítás terén az EU és a tagállamok pénzmosás elleni kezdeményezéseinek részeként.

  MÓDOSÍTÁSOK

  A Fejlesztési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentős feketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent a belső piacra nézve. A terrorizmus társadalmunk alapjait rengeti meg. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

  (1) A jelentős illegális pénzáramlás árt a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent mind az egységes piacra, mind pedig a nemzetközi fejlesztésre nézve, és a terrorizmus társadalmunk alapjait rengeti meg. Az illegális pénzáramlás kulcsfontosságú segítői az adóparadicsomként is ismert, banktitkot fenntartó államok joghatóságai alatt és azokon keresztül működő titkos vállalati struktúrák. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1a) A pénzmosás a „piszkos pénz”, azaz bűncselekményből származó jövedelem feldolgozása, amelynek során elrejtik annak törvénytelen eredetét, megváltoztatják a formáját vagy a „törvényesített” összegeket visszajuttatják a reálgazdaságba és mivel a pénzmosási tevékenységekben aktívan vagy passzívan részt vevő természetes és jogi személyek, valamint teljes joghatóságok elősegítik a szervezett bűnözés fejlődését és a számára biztosított hasznot, ami így gyengíti a törvényes üzleti tevékenységet, fenyegetést jelent az Unió piacgazdaságának és szociális jóléti modelljeinek fenntarthatóságára nézve.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) Amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra uniós szinten, a pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmus finanszírozói a bűnözői tevékenységeik megkönnyítése érdekében megpróbálhatják kihasználni a tőke szabad mozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója. Az uniós fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által 2012. februárban elfogadott, elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlás egységes átültetését az Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangolt fellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatna a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.

  (2) Amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra uniós szinten, a pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmus finanszírozói a bűnözői tevékenységeik megkönnyítése érdekében kihasználják a tőke szabad mozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója. Az uniós fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által 2012. februárban elfogadott, elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlás egységes átültetését az Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés és eltérés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangolt fellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatna a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2a) E rendelet végrehajtása és érvényesítése, beleértve a FATF által 2012. februárban elfogadott, elektronikus átutalásokról szóló 16. ajánlást, nem járhat indokolatlan és aránytalan költségekkel a pénzforgalmi szolgáltatók és azok szolgáltatásait igénybe vevő polgárok számára, és mivel a törvényes tőkeáramlást teljes mértékben szavatolni kell az Unión belül.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a) Külön figyelmet kell szentelni a Lisszaboni Szerződés 208., a politikák fejlesztési célú koherenciájáról szóló cikkében foglalt uniós kötelezettségeknek, azon egyre terjedő jelenség megszüntetése érdekében, hogy a pénzmosási tevékenységet a szigorúbb jogszabályokkal rendelkező fejlett országokból a fejlődő országokba helyezik át.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítése során. Ezért az adatok fizetési láncolatban való továbbításának biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék.

  (6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítése során. Ezért az adatok fizetési láncolatban való továbbításának biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék. A rendszernek biztosítania kell az olyan fejlődő országokban működő pénzforgalmi szolgáltatók bevonását, amelyek pénzügyi rendszereivel gyakran élnek vissza illegális célból.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő pénzátutalások esetén csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a(z) [xxxx/yyyy] irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.

  (10) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő és a pénzforgalmi szolgáltatókat és szolgáltatásaikat igénybe vevő polgárokat sújtó aránytalan terhek elkerülése érdekében az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében, a fizetési művelet megfelelő nyomon követhetőségének biztosítása mellett a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelménynek nem számláról történő pénzátutalások esetén mindig tartalmaznia kell a kedvezményezett nevét és azt további szükségesnek ítélt adatokkal kell kiegészíteni az 1000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalások vagy ugyanazon megbízó és megbízott között egy naptári hónapban végrehajtott, 1000 eurót nem meghaladó olyan egyedi pénzátutalások esetében, amelyek összességében meghaladják az 1000 eurót. A számláról történő pénzátutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a(z) [xxxx/yyyy] irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11a) A pénzmosás, a korrupció és a szervezett bűnözés továbbra is súlyosan érinti a fejlődő országokat és jelentős akadályt képeznek fejlődésük számára, korlátozva növekedési potenciáljukat és csökkentve adóügyi forrásaikat, mivel a további beruházásokat szolgáló termelő csatornákba történő befektetés helyett a tisztára mosott pénzösszegeket gyakran improduktív befektetésekbe helyezik el értékük megőrzése vagy könnyebb átutalhatóságuk érdekében.

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11b) A fejlődő országokat évente 800 milliárd eurós veszteség éri az adóparadicsomok és a jogellenes pénzmozgások miatt; megjegyzi, hogy a pénzügyi átutalások nagyobb fokú átláthatósága és nyomon követhetősége létfontosságú a szegénység enyhítése és a jólét megteremtése érdekében a fejlődő országokban.

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12a) A tagállamok pénzmosás, illetve terroristák finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságainak, valamint illetékes igazságszolgáltatási és bűnüldözési szerveinek fokozniuk kellene az egymással, illetve az Unión kívüli országok – köztük a fejlődő országok – illetékes hatóságaival folytatott együttműködést az átláthatóságnak, valamint az információk és a bevált gyakorlatok megosztásának további erősítése érdekében. Az Uniónak ezen együttműködés megkönnyítése érdekében kapacitásbővítő programokat kellene támogatnia a fejlődő országokban. A bűncselekmények felderítéséhez szükséges bizonyítékok összegyűjtésére és az ezekhez kapcsolódó adatok és információk rendelkezésre bocsátására vonatkozó rendszereket tovább kell fejleszteni az uniós szubszidiaritás és arányosság elvének vagy az emberi jogoknak bármilyen sérelme nélkül.

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Mindazonáltal a rendelet alkalmazandó akkor, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják.

  Mindazonáltal a rendelet alkalmazandó akkor, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-, előre vagy utólag fizetett eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják.

  Indokolás

  A (9) preambulumbekezdés bevezeti, ám a cikkben már nem jelenik meg. A módosítás a hatáskört teljesebbé, a rendeletet magát összefüggőbbé teszi.

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Együttműködési kötelezettségek

  Együttműködési kötelezettségek és egyenértékűség

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  1. Mivel az illegális pénzáramlások nagy része az adóparadicsomokban köt ki, az Uniónak nagyobb nyomást kellene gyakorolnia ezekre az országokra annak érdekében, hogy együttműködjenek az illegális pénzáramlások elleni küzdelemben, és az átláthatóság javításában.

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a) Az Unión belül működő pénzforgalmi szolgáltatóknak ezt a rendeletet azokra az Unión kívüli államok joghatósága alatt működő leányvállalataikra és fióktelepeikre kell alkalmazniuk, melyek nem minősülnek egyenértékűnek.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A pénzátutalásokat kísérő adatok

  Hivatkozások

  COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  12.3.2013

  LIBE

  12.3.2013

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  DEVE

  12.3.2013

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Nirj Deva

  13.6.2013

  51. cikk - Közös bizottsági ülések

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  10.10.2013

  Vizsgálat a bizottságban

  16.9.2013

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  14.10.2013

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  21

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Eric Andrieu, Enrique Guerrero Salom, Martin Kastler, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Marino Baldini, Marc Tarabella

  • [1]  Global Financial Integrity, http://iff-update.gfintegrity.org/

  VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (4.12.2013)

  az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

  a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2013)0044 – C7‑0034/2013 – 2013/0024(COD))

  A vélemény előadója: Tadeusz Zwiefka

  RÖVID INDOKOLÁS

  A technológiai fejlődés és a bűnözők rendelkezésére álló új eszközök révén az elmúlt évtizedben megváltozott a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának jellege is. E változásokra reagálva a Pénzügyi Akció Munkacsoport – a világ pénzmosás elleni normáit meghatározó szerv – 2012 februárjában felülvizsgálta normáit, és új ajánlásokat fogadott el. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság is felülvizsgálta az uniós jogi keretet.

  A Bizottság 2013. február 5-én javaslatot terjesztett elő a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló 1781/2006/EK rendelet[1] (a továbbiakban: a pénzátutalásokról szóló rendelet) felülvizsgálatára. A pénzátutalásokról szóló rendelet a pénzforgalmi szolgáltatók számára szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy a fizetési lánc minden elemén keresztül továbbítsák a megbízóra vonatkozó adatokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából.

  A rendelet alapvetően a Pénzügyi Akció Munkacsoport által elfogadott, az elektronikus átutalásokról szóló VII. különleges ajánlás végrehajtása[2]. A javaslat célja, hogy biztosítsa ennek a nemzetközi standardnak az egységes átültetését az Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között.

  A pénzátutalásokról szóló rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslat az átutalások nyomon követhetőségének javítására és az uniós keretnek a Pénzügyi Akció Munkacsoport új ajánlásaihoz való hozzáigazítására törekszik. A javaslat szerint a felülvizsgált rendelet értelmében fokozott figyelmet kellene fordítani a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerek hatékonyságára, b) a szabályok egyértelműségének javítására és a tagállamok általi egységesebb alkalmazásukra, és c) az új veszélyek és gyenge pontok figyelembevételével kibővített hatályra.

  A pénzátutalásokról szóló rendelet felülvizsgálata szorosan kapcsolódik egy másik, ugyanakkor benyújtott javaslathoz,[3] amelynek célja a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló – a hitelintézetek és pénzügyi intézmények megbízhatóságának, integritásának és stabilitásának, valamint a pénzügyi rendszer egészének a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védelmét szolgáló jogi keretet meghatározó –, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[4] (a továbbiakban: a harmadik pénzmosás elleni irányelv), valamint a harmadik pénzmosás elleni irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 2006/70/EK irányelv[5] (a továbbiakban: végrehajtási irányelv) felülvizsgálata.

  A pénzátutalásokról szóló rendelet kiegészíti ezeket az intézkedéseket annak biztosítása révén, hogy a pénzátutalás megbízójára vonatkozó alapvető adatok haladéktalanul a megfelelő bűnüldöző és/vagy ügyészségi hatóságok rendelkezésére álljanak, és segítsék őket a terroristák és egyéb bűnözők felderítése, az ellenük irányuló nyomozás és bűnvádi eljárás kapcsán, illetve a terroristák pénzeszközeinek felkutatásában. Így e két javaslat közös célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni hatályos uniós keret módosítása annak érdekében, hogy javuljon a hatékonysága, és biztosított legyen a nemzetközi standardokkal való összhangja.

  Az előadó üdvözli a javaslat célját, nevezetesen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerek hatékonyságának növelését és ezzel egyidejűleg az uniós finanszírozási rendszer jó hírnevének megőrzését. A javasolt módosítások célja az, hogy az átláthatósági követelményeknek az előírt adatok körének bővítése révén történő megerősítésével még hatékonyabbá tegyék a rendszert. Az előadó emellett úgy véli, hogy a (3) bekezdéstől való eltérésre vonatkozó küszöbérték megállapítása fölösleges terhet jelent. A küszöbérték mellőzése az ügyletek hatékony ellenőrzését az ellenőrzési követelmények bővítésével biztosíthatja. Biztosítani kell továbbá a fogalommeghatározásoknak a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelvvel való összehangolását. A rendelet relevanciájának további növelése érdekében fontos figyelembe venni a technikai fejlődés által biztosított új eszközöket.

  MÓDOSÍTÁS:

  A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

  Módosítás  1

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentős feketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent a belső piacra nézve. A terrorizmus társadalmunk alapjait rengeti meg. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

  (1) A jelentős illegális pénzáramlás árt a pénzügyi szektor szerkezetének, stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent mind az egységes piacra, mind pedig a nemzetközi fejlesztésre nézve, és a terrorizmus társadalmunk alapjait rengeti meg. Az illegális pénzáramlás kulcsfontosságú segítői az adóparadicsomként is ismert, banktitkot fenntartó joghatóságokban és azokon keresztül működő összetett vállalati struktúrák. A bűnelkövetőknek és segítőiknek a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztetik a pénzátutalási rendszerek megbízhatóságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

  Módosítás  2

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közé tartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a mobiltelefonok vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT) eszközök, a bankjegykiadó automatából (ATM) történő készpénzfelvételek, az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekében a tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket is, feltéve ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig. Mindazonáltal nem alkalmazható a kivétel, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-, előre vagy utólag fizetett eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják.

  (9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, helyénvaló kivonni e rendelet hatálya alól. E kivételek közé tartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a mobiltelefonok vagy egyéb digitális vagy információtechnológiai (IT) eszközök, a bankjegykiadó automatából (ATM) történő készpénzfelvételek, az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekében a tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket is, feltéve, hogy a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig. Mindazonáltal nem alkalmazható a kivétel, ha a hitel- vagy betéti kártyát, a mobiltelefont vagy egyéb digitális vagy IT-, előre vagy utólag fizetett eszközt személyek közötti átutalás végrehajtására használják. A dinamikusan fejlődő technológiára való tekintettel fontolóra kell venni a rendelet hatályának az elektronikus pénzre és más új fizetési módokra való kiterjesztését.

  Módosítás  3

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő pénzátutalások esetén csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalások esetén a pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a(z) [xxxx/yyyy] irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.

  (10) A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó esetleges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízóra vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő pénzátutalások esetén csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni, anélkül hogy ez érintené a tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy a nemzeti kockázatértékelés eredményeinek megfelelően csökkentsék vagy megszüntessék ezt a küszöbértéket.

  Indokolás

  Ennek a rendeletnek a célja a pénzátutalásokat kísérő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok harmonizálása (a rendelet 1. cikke).

  Módosítás  4

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13) Annak érdekében, hogy az egyetlen megbízótól származó több kedvezményezettnek szánt pénzátutalásokat olcsón, az egyedi átutalásokat tartalmazó kötegelt fájlban lehessen az Unióból az Unión kívülre küldeni, gondoskodni kell arról, hogy az ilyen egyedi átutalások esetén elegendő legyen a megbízó számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját feltüntetni, feltéve hogy a kötegelt fájl tartalmazza a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

  (13) Annak érdekében, hogy az egyetlen megbízótól származó több kedvezményezettnek szánt pénzátutalásokat olcsón, az egyedi átutalásokat tartalmazó kötegelt fájlban lehessen az Unióból az Unión kívülre küldeni, gondoskodni kell arról, hogy az ilyen egyedi átutalások esetén elegendő legyen a megbízó számlaszámát vagy egyedi azonosítóját feltüntetni, feltéve hogy a kötegelt fájl tartalmazza a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes körét.

  Indokolás

  Az azonosítónak valamely ügyletlánchoz is kapcsolódnia kell, nem csupán egyetlen ügylethez, és az ügyletek technikai törlésének nagyobb összhangot kell biztosítania a különböző fajta azonosítókkal – név szerint: csoport vagy tulajdon, valamint számlaszám szerint, továbbá azért, hogy a megelőző intézkedések ne korlátozódjanak egyetlen átutalásra/tranzakcióra, hanem lehetővé váljon a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó egyedi azonosító beállítása.

  Módosítás  5

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó, előírt adatok meglétét, és segítsen azonosítani a gyanús ügyleteket.

  (14) A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának vagy hiányosságának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, a megbízóra és a kedvezményezettre vonatkozó, előírt adatok meglétét, és segítsen azonosítani a gyanús ügyleteket. Ez különösen fontos, amennyiben numerikus pénzforgalmi szolgáltatásokat vonnak be a pénzátutalások nyomon követhetőségének javítása érdekében.

  Indokolás

  Az adatok hiánya és/vagy nem teljessége esetén ugyanazt az alapeljárást kell alkalmazniuk.

  Módosítás  6

  Rendeletre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17) A megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok nélkül vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalásokra vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és/vagy el kell utasítaniuk a polgári, a közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat.

  (17) A megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok nélkül vagy hiányos adatokkal érkező pénzátutalásokra vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és/vagy el kell utasítaniuk a polgári, a közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat. A tényleges tulajdonosra vonatkozó pontos és naprakész információ szükségessége alapvető tényező azon bűnözők felderítése során, akik személyazonosságukat egyébként valamely társasági struktúra mögé rejthetik.

  Módosítás  7

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18) Amíg meg nem szűnnek azok a technikai korlátok, amelyek következtében a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók nem tehetnek eleget a hozzájuk beérkezett valamennyi, megbízóra vonatkozó adat továbbítására irányuló kötelezettségüknek, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell őrizniük ezeket az adatokat. A fizetési rendszerek korszerűsítésével e technikai korlátokat meg kell szüntetni.

  (18) Amíg meg nem szűnnek azok a technikai korlátok, amelyek következtében a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatók nem tehetnek eleget a hozzájuk beérkezett valamennyi, megbízóra vonatkozó adat továbbítására irányuló kötelezettségüknek, a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak meg kell őrizniük ezeket az adatokat. A fizetési rendszerek korszerűsítésével e technikai korlátokat meg kell szüntetni. A technikai korlátozások áthidalása érdekében az uniós tagállamok és harmadik országok közötti bankközi transzferek esetében ösztönözni lehetne az egységes eurófizetési térség átutalási rendszerének alkalmazását.

  Módosítás  8

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3. „megbízó”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely vagy a saját számlájáról végez pénzátutalást, vagy pénzátutalási megbízást ad;

  3. „megbízó”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (7) bekezdésében meghatározott megbízó;

  Módosítás  9

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4. „kedvezményezett”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt jogosultja;

  4. „kedvezményezett”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (8) bekezdésében meghatározott kedvezményezett;

  Módosítás  10

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  5. „pénzforgalmi szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szakmai minőségében pénzátutalási szolgáltatásokat nyújt;

  5. „pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdésében meghatározott pénzforgalmi szolgáltató;

  Módosítás  11

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  9. „egyedi ügyletazonosító”: a pénzforgalmi szolgáltató által – a pénzátutalás végrehajtásához használt fizetési és elszámolási rendszer vagy üzenetküldési rendszer protokolljaival összhangban – meghatározott betű- vagy szimbólumkombináció, amely lehetővé teszi az ügylet visszakövetését a megbízóig és a kedvezményezettig;

  9. „egyedi ügyletazonosító”: a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének (21) bekezdésében meghatározott egyedi ügyletazonosító;

  Módosítás  12

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  10. „személyek közötti” átutalás: két természetes személy közötti ügylet.

  10. „személyek közötti” átutalás: két olyan természetes személy közötti ügylet, akik fogyasztókként kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységükön kívüli célból járnak el.

  Módosítás  13

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a megbízó számlaszáma, ha ilyen számlát használnak a pénzátutalás feldolgozásához, vagy ha erre a célra nem használnak ilyen számlát, akkor egy egyedi ügyletazonosító;

  b) a megbízó számlaszáma, ha ilyen számlát használnak a pénzátutalás feldolgozásához, vagy ha erre a célra nem használnak ilyen számlát, akkor egy egyedi azonosító;

  Módosítás  14

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3) A pénzeszközök átutalása előtt a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőrzi az (1) bekezdésben említett adatok pontosságát.

  (3) A pénzeszközök átutalása előtt a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőrzi az (1) bekezdésben említett valamennyi adat pontosságát.

  Módosítás  15

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5) Mindazonáltal a (3) bekezdéstől eltérve nem számláról teljesített pénzátutalások esetén a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie az (1) bekezdésben említett adatokat, ha az összeg nem haladja meg az 1 000 EUR-t és nem tűnik más pénzátutalásokkal összefüggőnek, amelyek a szóban forgó átutalással együtt meghaladják az 1 000 EUR-t.

  (5) Mindazonáltal a (3) bekezdéstől eltérve nem számláról teljesített pénzátutalások esetén a megbízó pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie az (1) bekezdésben említett adatokat, ha az összeg nem haladja meg az 1 000 EUR-t és nem tűnik más pénzátutalásokkal összefüggőnek, amelyek a szóban forgó átutalással együtt meghaladják az 1 000 EUR-t.

   

  A tagállamok csökkenthetik vagy megszüntethetik ezt a küszöbértéket, ha a nemzeti kockázatértékelés alapján javallott a nem számláról történő pénzátutalások feletti ellenőrzés fokozása. Azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a mentesítési lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

  Indokolás

  Az ellenőrzés kérdése kívül esik ennek a harmonizációs folyamatnak a körén, és közvetlenül az általános pénzmosásellenes rendszerhez kapcsolódik. Úgy véljük, hogy ha bizonyos tagállamokban eltérő megközelítést követnek e kérdést illetően, az nem hat kedvezőtlenül e rendelet fő célkitűzésére. Bizonyos helyzetekben kívánatos lehet az 1000 EUR alatti ügyletek nagyobb mértékű ellenőrzése.

  Módosítás  16

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, a pénzátutaláskor csak a megbízó számlaszámát vagy egyedi ügyletazonosítóját kell megadni.

  (1) A 4. cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, ha mind a megbízó, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az Unióban letelepedett, a pénzátutaláskor csak a meghatalmazó teljes nevét és a megbízó számlaszámát vagy egyedi azonosítóját kell megadni.

  Módosítás  17

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ezen adatok pontosságát nem kell ellenőrizni, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

  Ezen adatok pontosságát a 4. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított szabályoknak megfelelően kell ellenőrizni.

  Módosítás  18

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4) Az olyan 1 000 EUR-t nem meghaladó pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie a kedvezményezettre vonatkozó adatokat, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

  (4) Az olyan 1 000 EUR-t nem meghaladó pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó pénzforgalmi szolgáltatója az Unión kívül letelepedett, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának nem kell ellenőriznie a kedvezményezettre vonatkozó adatokat, kivéve, ha pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás gyanúja áll fenn.

   

  A tagállamok csökkenthetik vagy megszüntethetik ezt a küszöbértéket, ha a nemzeti kockázatértékelés alapján javallott a nem számláról történő pénzátutalások feletti ellenőrzés fokozása. Azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a mentesítési lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

  Indokolás

  A csalások elkerülése és az arról való megbizonyosodás érdekében, hogy az a személy, akihez a pénzeszközök beérkeznek, valóban a megbízó által megjelölt kedvezményezett, végső soron gyakorlati szempontból minden esetben meg fognak követelni valamilyen fajta ellenőrzést

  Módosítás  19

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának észlelésére:

  (2) A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő, megbízóra és kedvezményezettre vonatkozó adatok esetleges hiányának vagy hiányosságának észlelésére:

  Módosítás  20

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4., 5., 6. és 7. cikkben előírt adatokat nyilvántartásában 5 évig megőrzi. A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak öt éven át nyilvántartásaiban meg kell őriznie a beérkezett összes adatot. Ezen időtartam lejártával a személyes adatokat törölni kell, hacsak a nemzeti jog, amely meghatározza, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak milyen körülmények között lehet vagy kell tovább megőrizniük az adatokat, másképp nem rendelkezik. A tagállamok csak akkor engedélyezhetik vagy írhatják elő az adatok további megőrzését, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése, felderítése, illetve vizsgálata céljából szükséges. Az adatok megőrzésének a pénzátutalás végrehajtását követő maximális időtartama nem haladhatja meg a tíz évet.

  A megbízó pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a 4., 5., 6. és 7. cikkben előírt adatokat nyilvántartásában 5 évig megőrzi. A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak öt éven át nyilvántartásaiban meg kell őriznie a beérkezett összes adatot. Ezen időtartam lejártával a személyes adatokat törölni kell, hacsak a nemzeti jog, amely meghatározza, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak milyen körülmények között lehet vagy kell tovább megőrizniük az adatokat, másképp nem rendelkezik. A tagállamok csak akkor engedélyezhetik vagy írhatják elő az adatok további megőrzését, ha ez a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése, felderítése, illetve vizsgálata céljából szükséges. Az adatok megőrzésének a pénzátutalás végrehajtását követő maximális időtartama nem haladhatja meg a tíz évet, valamint a személyes adatok tárolásának meg kell felelnie a(z) [yyyy/xxxx] általános adatvédelmi rendeletnek.

  Módosítás  21

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b) a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyek megfelelő védelme;

  b) a visszaélést jelentő személyek és a lehetséges vagy tényleges jogsértést bejelentő személyek megfelelő védelme;

  Módosítás  22

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy kövessék eredményesen nyomon e rendelet előírásainak betartását, és annak biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

  A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy kövessék eredményesen nyomon e rendelet előírásainak betartását, és annak biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az Európai Bankhatóság (EBH) részletesebb iránymutatást adhat a végrehajtási folyamatra, többek között az egyes feltételek és gyakorlatok meghatározására vonatkozóan. Ezen iránymutatások összeállítása céljából közzé kell tenni azon országok bevált gyakorlatainak példáit, amelyek a rendeletet kielégítő módon végrehajtották.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A pénzátutalásokat kísérő adatok

  Hivatkozások

  COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  12.3.2013

  LIBE

  12.3.2013

   

   

  Véleményt nyilvánított

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  JURI

  12.3.2013

  A vélemény előadója

         A kijelölés dátuma

  Tadeusz Zwiefka

  20.6.2013

  51. cikk - Közös bizottsági ülések

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  10.10.2013

  Vizsgálat a bizottságban

  17.9.2013

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  26.11.2013

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

  • [1]  HL L 345., 2006.12.8., 1. o.
  • [2]  A Pénzügyi Akció Munkacsoportot az 1989. évi párizsi G7-csúcstalálkozón hozták létre, és annak a szervnek tekintik, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem világszintű normáit határozza meg.
  • [3]  COM(2013)0045.
  • [4]  HL L 309., 2005.11.25., 15. o.
  • [5]  HL L 214., 2006.8.4., 29. o.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A pénzátutalásokat kísérő adatok

  Hivatkozások

  COM(2013)0044 – C7-0034/2013 – 2013/0024(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  5.2.2013

   

   

   

  Illetékes bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ECON

  12.3.2013

  LIBE

  12.3.2013

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  DEVE

  12.3.2013

  IMCO

  12.3.2013

  JURI

  12.3.2013

  PETI

  12.3.2013

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  IMCO

  20.3.2013

  PETI

  19.2.2013

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Mojca Kleva Kekuš

  12.9.2013

  Timothy Kirkhope

  12.9.2013

   

   

  51. cikk - Közös bizottsági ülések

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

         

  10.10.2013

  Vizsgálat a bizottságban

  28.11.2013

  9.1.2014

   

   

  Az elfogadás dátuma

  13.2.2014

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  57

  5

  1

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jan Philipp Albrecht, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Udo Bullmann, Philip Claeys, Carlos Coelho, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Sylvie Guillaume, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Othmar Karas, Timothy Kirkhope, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Juan Fernando López Aguilar, Astrid Lulling, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Hans-Peter Martin, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Georgios Papanikolaou, Anni Podimata, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Olle Schmidt, Peter Simon, Birgit Sippel, Renate Sommer, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Rui Tavares, Marianne Thyssen, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Lajos Bokros, Bas Eickhout, Ana Gomes, Mojca Kleva Kekuš, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Emilie Turunen

  Benyújtás dátuma

  24.2.2014