ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

24. 2. 2014 - (COM(2013)0621 – C7‑0265/2013 – 2013/0303(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodajka: Corien Wortmann-Kool
Navrhovatelka(*):
Jutta Steinruck, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
(*) Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu


Postup : 2013/0303(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0142/2014
Předložené texty :
A7-0142/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

(COM(2013)0621 – C7‑0265/2013 – 2013/0303(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0621),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0265/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. ledna 2014[1],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2014[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0142/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V souvislosti s modernizací a restrukturalizací loďstva by měla být brána v úvahu sociální opatření na pomoc zaměstnancům přejícím si opustit odvětví vnitrozemské vodní dopravy nebo se přeškolit na práce v jiném odvětví, spolu s opatřeními na podporu zřizování seskupení podniků s cílem zlepšit dovednosti provozovatelů a podpořit přizpůsobování plavidel technickému pokroku.

(2) V souvislosti s modernizací a restrukturalizací loďstva by měla být brána v úvahu sociální opatření na pomoc zaměstnancům přejícím si opustit odvětví vnitrozemské vodní dopravy nebo se přeškolit na práci v jiném odvětví, včetně časných a preventivních opatření, a to spolu s opatřeními na podporu zřizování seskupení podniků s cílem zlepšit dovednosti provozovatelů a podpořit přizpůsobování plavidel technickému pokroku, zejména pokud jde o ekologická plavidla. K opatřením zaměřeným na vlastníky-provozovatele by se měly používat rezervní fondy uvedené v nařízení (ES) č. 718/1999, zatímco již vytvořené účelové fondy by se měly používat na podporu činnosti, kterou společně provozují sociální partneři.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Komise a členské státy by měly pomocí pracovních programů Horizont 2020 a nástroje na propojení Evropy rozšířit výzkum a inovace v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a intermodální přístavní infrastruktury, a zajistit tak začlenění tohoto odvětví do kombinované dopravy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Opatření v souvislosti s obnovou loďstva EU uvedená v článku 8 nařízení (ES) č. 718/1999 se týkají pouze sociálních věcí. Jiné typy podpůrných opatření, které by vytvářely prostředí příznivé podmínky pro inovace a životní prostředí, nejsou stanoveny.

(5) Opatření v souvislosti s obnovou loďstva EU uvedená v článku 8 nařízení (ES) č. 718/1999 se týkají pouze sociálních věcí a bezpečnosti pracovního prostředí. Jiné typy podpůrných opatření, které by vytvářely příznivé podmínky pro inovace a životní prostředí, nejsou stanoveny.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Komise by měla podpořit přizpůsobování loďstva pro vnitrozemskou vodní dopravu technickému pokroku, pokud jde o životní prostředí, na základě využívání finančních nástrojů v rámci stávajících fondů Unie, jako je nástroj na propojení Evropy a program Horizont 2020, a měla by navrhnout, jakým způsobem by bylo na základě stávajících fondů a finančních nástrojů Evropské investiční banky možné využít rezervní fondy.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– usnadňující dopravcům opouštějícím odvětví, kteří provozují vnitrozemskou vodní dopravu, získání předčasného důchodu nebo přechod na jinou hospodářskou činnost,

– usnadňující dopravcům opouštějícím odvětví, kteří provozují vnitrozemskou vodní dopravu, získání předčasného důchodu nebo přechod na jinou hospodářskou činnost, mj. na základě poskytování vyčerpávajících informací,

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– k organizaci programů odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky opouštějící odvětví,

– k organizaci programů odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky opouštějící odvětví a k poskytování příslušných informací o těchto programech,

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zlepšující dovednosti v oblasti vnitrozemské plavby s cílem zabezpečit rozvoj a budoucnost odvětví,

– zlepšující dovednosti v oblasti vnitrozemské plavby a znalosti týkající se logistiky s cílem zabezpečit rozvoj a budoucnost odvětví,

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– podporující přizpůsobení plavidel technickému pokroku za účelem zlepšení pracovních podmínek a posílení bezpečnosti,

– podporující přizpůsobení plavidel technickému pokroku za účelem zlepšení pracovních podmínek, včetně ochrany zdraví, a posílení bezpečnosti,

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– povzbuzující k inovacím plavidel a jejich přizpůsobování technickému pokroku, pokud jde o životní prostředí.

– povzbuzující k inovacím plavidel a jejich přizpůsobování technickému pokroku, pokud jde o životní prostředí, zejména v případě ekologických plavidel,

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 6 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– využívající rezervní fondy především ke zvýšení multiplikačního účinku grantů poskytovaných z rozpočtů EU a finančních nástrojů Evropské investiční banky (EIB) k opatřením podporujícím inovaci plavidel, včetně vývoje lodí přizpůsobených pro plavbu na řekách, a jejich přizpůsobování technickému pokroku v oblasti životního prostředí a k dalším opatřením zaměřeným na zvyšování účinnosti paliva do lodních motorů, podporu používání zkapalněného zemního plynu a zlepšování kvality ovzduší. Komise by měla navrhnout, jakým způsobem by bylo možné podpořit dosažení těchto cílů pomocí využívání prostředků z rezervních fondů na základě finančních nástrojů ze stávajících fondů Unie, jako je nástroj pro propojení Evropy nebo program Horizont 2020, a z Evropské investiční banky.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Okolnosti

Nařízení (ES) č. 718/1999 stanovuje opatření na podporu strukturálních zlepšení v odvětví vodní dopravy, zejména s ohledem na kapacitu loďstva členských států, jejichž vnitrozemské vodní cesty jsou propojeny s vodními cestami jiného členského státu.

V tomto rámci byly zavedeny rezervní fondy, jež jsou financovány z přebytku financování programů na strukturálních zlepšení prováděných až do 28. dubna 1999 a ze zvláštních příspěvků obdržených v rámci pravidla „staré za nové“ v odvětví vnitrozemské vodní dopravy.

Tyto rezervní fondy spravované členskými státy mohly být využity výhradně k těmto účelům:

a) na podporu opatření přijatých na úrovni Společenství s cílem zabránit jakémukoli novému navýšení kapacity loďstva v případě vážného narušení trhu;

b) na podporu sociálních opatření a přizpůsobování plavidel technickému pokroku, pokud jde o hlediska bezpečnosti, za podmínky, že tato opatření mají jednomyslnou podporu organizací zastupujících vnitrozemskou vodní dopravu.

V průběhu let výše finančních prostředků těchto fondů narůstala a v současnosti činí jejich souhrnná hodnota zhruba 35 milionů EUR. Odvětví vnitrozemské plavby a členské státy se pokoušely tyto fondy využít, ale Komise zastávala názor, že jejich žádosti nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Skutečností je, že omezený rozsah působnosti článku 8 tohoto nařízení byl dosud překážkou pro zahájení využívání fondů.

Proto Komise navrhla rozšířit působnost nařízení tak, aby zahrnovala programy odborného vzdělávání pro všechny členy posádky a aby bylo možné fondy využívat k inovacím plavidel a jejich přizpůsobování technickému pokroku v oblasti životního prostředí.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise na rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení, tak aby mohly být rezervní fondy využity na účinnější podporu odvětví vnitrozemské plavby a vytvoření prostředí příznivého pro inovace, zvýšení bezpečnosti a zmenšení vlivu na životní prostředí. Chtěla by zdůraznit, že odvětví vnitrozemské plavby tento návrh jednomyslně podporuje.

Typickým rysem odvětví vnitrozemské vodní dopravy je jeho struktura, jež je tvořena převážně malými a středními podniky, tedy vlastníky-provozovateli, kteří pracují a žijí se svými rodinami na plavidlech. Tyto malé a střední podniky jsou obzvláště ohroženy krizí. Proto je nezbytné poskytnout podporu na zachování a posílení odvětví vnitrozemské vodní dopravy.

Zpravodajka by ráda zdůraznila, že k výhodám vnitrozemské vodní dopravy patří její nákladová efektivnost a dobrá výkonnost z hlediska energetiky a životního prostředí, zároveň však upozorňuje na to, že by mohlo dojít k dalšímu zvýšení výkonnosti. Zatímco silniční doprava trpí přetížením, které způsobuje hospodářské ztráty a poškozuje životní prostředí, síť vnitrozemských vodních cest dosud skýtá velký potenciál, který lze využít k provozu, aniž by hrozilo přetížení. Těchto výhod by mělo být dále využíváno.

Zpravodajka velice vítá záměr odvětví vnitrozemské vodní dopravy investovat do ekologických a inovačních opatření. Fondy dostupné v rámci tohoto nařízení však jsou, pokud jde o výdaje potřebné na modernizaci loďstva, spíše omezené. Proto by zpravodajka ráda vyzvala Evropskou komisi, aby společně s daným odvětvím zjistila, jakým způsobem by tyto fondy mohly být využity ve spojení s finančními nástroji Evropské investiční banky a se stávajícími fondy EU, jako jsou prostředky z nástroje pro propojení Evropy, tak aby došlo k optimalizaci finančních prostředků pro toto odvětví.

Zpravodajka také vyjadřuje politování nad tím, že návrh neobsahuje odkaz na intermodální logistiku nákladní dopravy. Vnitrozemské vodní cesty rozhodně musejí hrát velmi důležitou úlohu při posilování řetězce udržitelné nákladní dopravy v Evropě. Stávajícím trendem v Evropě je bohužel pokles podílu vnitrozemské plavby na celkové dopravě. Tento trend je třeba zvrátit, aby mohla Evropa reagovat na výzvy v oblasti dopravy, mezi něž patří přetížení, dopad na životní prostředí a energetické potřeby.

Zpravodajka zastává rovněž názor, že pro odvětví s velkým potenciálem je přínosem dobře strukturovaná politika s dosažitelnými krátkodobými a střednědobými cíli. Jistota ohledně právního rámce je nepochybně nezbytnou podmínkou pro přilákání nebo stimulaci investic v odvětví vnitrozemské vodní dopravy, čímž se zajistí udržitelný rozvoj trhu v této oblasti. Zpravodajka proto vyzývá Komisi, aby dále rozpracovala program NAIADES II a co nejdříve nabídla možná konkrétní opatření, jež by zohledňovala zvláštní rysy odvětví spočívajícího převážně na malých a středních podnicích.

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (13. 2. 2014)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
(COM(2013)0621 – C7‑0265/2013– 2013/0303(COD))

Navrhovatelka: Jutta Steinruck(*)       Přidružený výbor – článek 50 jednacího řádu   

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V zájmu omezování kapacity a modernizace loďstva v rámci evropské vnitrozemské vodní dopravy je třeba přijmout další opatření, která přispějí ke zlepšení pracovních podmínek lodních posádek a zejména podpoří upouštění od vnitrozemské vodní dopravy.

Navrhovatelka vítá návrh na přizpůsobení směrnice tak, aby bylo možné využít 35 milionů EUR z rezervních fondů. Má-li se zlepšit sociální a finanční situace členů lodních posádek opouštějících toto odvětví, je nutné rozšířit specifickým odkazem způsobilost k čerpání těchto prostředků i na členy posádek pobírající mzdu.

Modernizace vnitrozemského loďstva vyžaduje jednak technickou modernizaci a jednak vysoce kvalifikovanou lodní posádku, která bude schopna s nejmodernější technikou pracovat. Proto navrhovatelka navrhuje jednoznačnější formulaci, pokud jde o sociální a profesní podmínky všech pracovních poměrů v odvětví vnitrozemské vodní dopravy.

V zájmu zajištění rovného zacházení se všemi zúčastněnými aktéry je důležité, aby se opatření týkající se získání předčasného důchodu vztahovala kromě dopravců také na členy posádek.

V nejbližší době dojde k zavedení řady povinných opatření zaměřených na modernizaci lodí používaných ve vnitrozemské vodní dopravě, pokud jde o jejich bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí. V zájmu technického posouzení těchto opatření, ale zejména v zájmu přípravy členů lodních posádek na nové požadavky, se navrhuje rozšíření profesních kvalifikací i pro tuto oblast.

O všech navrhovaných opatřeních je třeba poskytovat rozsáhlé informace, aby se zajistilo, že se o nových možnostech dozví co nejvíce podniků a členů posádek a budou je moci využít.

Dále je třeba zajistit, aby se sponzorované členství v organizacích zastupujících vnitrozemskou vodní dopravu netýkalo jen vlastníků-provozovatelů. Pojem vlastník-provozovatel jednoznačně označuje jenom podniky, které provozují nanejvýš tři lodě. Při vstupu do organizací by měly být podporovány i malé podniky provozující více než tři lodě.

Důležitým předpokladem k tomu, aby použité finanční prostředky sloužily svým cílům, je posílení úlohy sociálních partnerů při provádění tohoto nařízení. Dotčená dopravní sdružení a odborové svazy zastupující placené pracovníky v odvětví vnitrozemské vodní dopravy znají problémy a potřeby v této oblasti lépe než jiné subjekty.

Zlepšení pracovních podmínek by se mělo týkat i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby byli provozovatelé vnitrozemské vodní dopravy schopni zaručit s ohledem na pracovní podmínky a ochranu zdraví dodržování těch nejvyšších norem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V souvislosti s modernizací a restrukturalizací loďstva by měla být brána v úvahu sociální opatření na pomoc zaměstnancům přejícím si opustit odvětví vnitrozemské vodní dopravy nebo se přeškolit na práce v jiném odvětví, spolu s opatřeními na podporu zřizování seskupení podniků s cílem zlepšit dovednosti provozovatelů a podpořit přizpůsobování plavidel technickému pokroku.

(2) V souvislosti s modernizací a restrukturalizací loďstva by měla být brána v úvahu sociální opatření, včetně včasných a preventivních opatření, na pomoc zaměstnancům přejícím si opustit odvětví vnitrozemské vodní dopravy nebo se přeškolit na práce v jiném odvětví, spolu s opatřeními na podporu zřizování seskupení podniků s cílem zlepšit dovednosti provozovatelů a podpořit přizpůsobování plavidel technickému pokroku.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 5, může každý členský stát přijmout opatření zejména:

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 5, může každý členský stát společně se sociálními partnery přijmout opatření zejména:

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– usnadňující dopravcům opouštějícím odvětví, kteří provozují vnitrozemskou vodní dopravu, získání předčasného důchodu nebo přechod na jinou hospodářskou činnost,

– usnadňující dopravcům opouštějícím odvětví, kteří provozují vnitrozemskou vodní dopravu, získání předčasného důchodu nebo přechod na jinou hospodářskou činnost, mimo jiné prostřednictvím rozsáhlého poskytování informací;

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– k organizaci programů odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky opouštějící odvětví,

– k organizaci programů odborného vzdělávání a rekvalifikace pro pracovníky opouštějící odvětví a k poskytování příslušných informací o těchto programech,

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zlepšující dovednosti v oblasti vnitrozemské plavby s cílem zabezpečit rozvoj a budoucnost odvětví,

– zlepšující dovednosti zúčastněných stran, zejména zaměstnanců a provozovatelů v oblasti vnitrozemské plavby s cílem zabezpečit rozvoj a budoucnost odvětví v souvislosti s předpokládanou modernizací, k níž vyzývají právní předpisy;

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– povzbuzovat vlastníky-provozovatele, aby vstupovali do obchodních sdružení, a posílit organizace zastupující vnitrozemskou vodní dopravu na úrovni Unie,

– povzbuzovat provozovatele vnitrozemské vodní dopravy, aby vstupovali do obchodních sdružení, a posílit organizace zastupující vnitrozemskou vodní dopravu na úrovni Unie,

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Článek 1

Nařízení (ES) č. 718/1999

Čl. 8 – odrážka 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– podporující přizpůsobení plavidel technickému pokroku za účelem zlepšení pracovních podmínek a posílení bezpečnosti,

– podporující přizpůsobení plavidel technickému pokroku za účelem zlepšení pracovních podmínek a ochrany zdraví a posílení bezpečnosti,

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

Referenční údaje

COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

8.10.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

8.10.2013

Přidružený(é) výbor(y) - datum oznámení na zasedání

12.12.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Jutta Steinruck

26.11.2013

Projednání ve výboru

17.12.2013

22.1.2014

12.2.2014

 

Datum přijetí

13.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

Referenční údaje

COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD)

Datum předložení EP

10.9.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

8.10.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

8.10.2013

EMPL

8.10.2013

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

18.9.2013

 

 

 

Přidružený(é) výbor(y)

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.12.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Corien Wortmann-Kool

22.10.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

25.11.2013

17.12.2013

11.2.2014

 

Datum přijetí

20.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Birgit Sippel, Robert Sturdy

Datum předložení

24.2.2014