RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

24.2.2014 - (COM(2013)0621 – C7‑0265/2013 – 2013/0303(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Corien Wortmann-Kool
Raportoare pentru aviz (*):
Jutta Steinruck, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
(*)       Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2013/0303(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0142/2014
Texte depuse :
A7-0142/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

(COM(2013)0621 – C7‑0265/2013 – 2013/0303(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0621),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0265/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2014[2],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0142/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În legătură cu modernizarea și reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute măsuri sociale care să îi ajute pe lucrători să părăsească sectorul căilor navigabile interioare sau să se recalifice pentru locuri de muncă în alt sector, dacă doresc acest lucru, împreună cu măsuri pentru încurajarea înființării de grupuri de întreprinderi, pentru îmbunătățirea abilităților operatorilor și pentru promovarea adaptării navelor la progresul tehnic.

(2) În legătură cu modernizarea și reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute măsuri sociale, inclusiv măsuri timpurii și de prevenire, care să îi ajute pe lucrători să părăsească sectorul căilor navigabile interioare sau să se recalifice pentru locuri de muncă în alt sector, dacă doresc acest lucru, împreună cu măsuri pentru încurajarea înființării de grupuri de întreprinderi, pentru îmbunătățirea abilităților operatorilor și pentru promovarea adaptării navelor la progresul tehnic, în special în ceea ce privește navele nepoluante. Fondurile de rezervă la care se face referire în Regulamentul (CE) nr. 718/1999 ar trebui folosite pentru măsuri care afectează operatorii‑proprietari, pe când fondurile dedicate care există deja la nivelul Uniunii ar trebui folosite pentru susținerea activităților desfășurate în comun de partenerii sociali.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia și statele membre ar trebui să consolideze cercetarea și inovarea în sectorul transportului pe căi navigabile interioare și în infrastructura portuară multimodală prin programele de lucru Orizont 2020 și prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, asigurând integrarea acestui sector în transportul multimodal.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Măsurile legate de modernizarea flotei UE menționate la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 718/1999 vizează doar aspecte sociale. Nu sunt prevăzute alte tipuri de măsuri de sprijin pentru crearea unui context favorabil inovării și mediului.

(5) Măsurile legate de modernizarea flotei UE menționate la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 718/1999 vizează doar aspecte sociale și siguranța mediului de lucru. Nu sunt prevăzute alte tipuri de măsuri de sprijin pentru crearea unui context favorabil inovării și mediului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Comisia ar trebui să susțină adaptarea flotei de transport pe căi navigabile interioare la progresul tehnic în ceea ce privește mediul, prin promovarea utilizării instrumentelor financiare din fondurile existente ale Uniunii, precum Mecanismul pentru Interconectarea Europei și programul „Orizont 2020”, și ar trebui să propună modalități de mobilizare a fondurilor de rezervă prin intermediul fondurilor existente și al instrumentelor de finanțare ale Băncii Europene de Investiții.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

facilitarea obținerii unei pensii anticipate sau a transferului spre o altă activitate economică pentru transportatorii pe căi navigabile interioare care părăsesc sectorul,

- facilitarea obținerii unei pensii anticipate sau a transferului spre o altă activitate economică pentru transportatorii pe căi navigabile interioare care părăsesc sectorul, între altele prin furnizarea unor informații cuprinzătoare,

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

organizarea de programe de formare și reconversie profesională pentru membrii echipajelor care părăsesc sectorul,

organizarea de programe de formare și reconversie profesională pentru membrii echipajelor care părăsesc sectorul și furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la aceste programe,

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

îmbunătățirea abilităților în sectorul navigației interioare, pentru a proteja dezvoltarea și viitorul profesiei,

îmbunătățirea abilităților în sectorul navigației interioare și a cunoștințelor în materie de logistică, pentru a proteja dezvoltarea și viitorul profesiei,

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

încurajarea adaptării navelor la progresul tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a promova siguranța,

- încurajarea adaptării navelor la progresul tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă, inclusiv protecția sănătății, și a promova siguranța,

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

încurajarea inovării pentru nave și adaptarea navelor la progresul tehnic în ceea ce privește mediul.

- încurajarea inovării pentru nave și adaptarea navelor la progresul tehnic în ceea ce privește mediul, în special a navelor nepoluante,

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 6 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- utilizarea fondurilor de rezervă de preferință pentru creșterea efectului de multiplicare al subvențiilor finanțate din bugetul Uniunii și al instrumentelor de finanțare ale Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru măsurile care sprijină inovarea în legătură cu navele, inclusiv dezvoltarea unor nave adaptate la navigația fluvială, și adaptarea lor la progresul tehnic în ceea ce privește mediul, precum și pentru alte măsuri de creștere a eficienței consumului de combustibil în transportul maritim, pentru a încuraja utilizarea gazelor naturale și pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Comisia propune modalități de promovare a îndeplinirii acestor obiective prin mobilizarea fondurilor de rezervă prin intermediul instrumentelor financiare din fondurile actuale ale Uniunii, precum Mecanismul pentru Interconectarea Europei și programul „Orizont 2020”, și de la BEI.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Regulamentul (CE) nr. 718/1999 stabilește măsuri pentru sprijinirea îmbunătățirilor structurale din sectorul căilor navigabile, în special în ceea ce privește capacitatea flotei statelor membre cu căile navigabile interioare legate de cele ale unui alt stat membru.

În acest cadru, au fost constituite fonduri de rezervă, finanțate de sectorul transporturilor pe căile navigabile interioare din surplusul de fonduri provenite din programele de îmbunătățire structurală administrate până la 28 aprilie 1999 și din contribuțiile speciale primite în temeiul regulii „vechi pentru nou”.

Fondurile de rezervă, administrate de statele membre, puteau fi folosite numai pentru următoarele scopuri:

a) sprijinirea măsurilor luate la nivelul Comunității menite să prevină orice creștere nouă a capacității flotei în cazul unei perturbări serioase a pieței;

b) sprijinirea măsurilor sociale și promovarea adaptării navelor la progresul tehnic în ceea ce privește aspectele de siguranță, cu condiția ca aceste măsuri să aibă sprijinul unanim al organizațiilor care reprezintă sectorul transporturilor pe căi navigabile.

De-a lungul anilor, fondurile au crescut la o valoare cumulativă actuală de aproximativ 35 milioane EUR. Sectorul navigației interioare și statele membre au încercat să utilizeze fondurile, dar Comisia a considerat că cererile nu intrau în domeniul de aplicare al regulamentului. Într-adevăr, domeniul de aplicare limitat al articolului 8 din prezentul regulament a împiedicat până în prezent utilizarea fondurilor.

De aceea, Comisia a propus extinderea domeniului de aplicare al regulamentului în direcția programelor de formare a tuturor membrilor echipajelor și pentru a face posibilă utilizarea fondurilor pentru inovarea navelor și adaptarea lor la progresul tehnic în ceea ce privește mediul.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei de a extinde domeniul de aplicare al regulamentului actual pentru ca fondurile de rezervă să poată fi utilizate pentru a sprijini mai eficient sectorul navigației interioare și pentru a crea un context favorabil inovării și creșterii siguranței și performanței de mediu. Raportoarea ar dori să sublinieze faptul că propunerea este sprijinită în mod unanim de sectorul navigației interioare.

O caracteristică a sectorului navigației interioare este structura sa bazată în mare parte pe IMM-uri, și anume proprietari-operatori care lucrează și trăiesc cu familiile lor pe nave. Aceste IMM-uri sunt deosebit de vulnerabile la criză. Este, prin urmare, esențial să se ofere sprijin pentru menținerea și consolidarea sectorului căilor navigabile interioare.

Printre avantajele transportului pe căi navigabile interioare, raportoarea ar dori să sublinieze rentabilitatea acestuia, precum și performanțele sale energetice și de mediu, precizând în același timp că aceste performanțe ar putea fi îmbunătățite și mai mult. În timp ce transportul rutier suferă de congestionări, care duc la pierderi economice și de mediu, rețeaua navigabilă interioară oferă în continuare un potențial considerabil de a absorbi trafic, fără a exista riscul unor congestionări. Aceste avantaje ar trebui exploatate și mai mult.

Intenția sectorului căilor navigabile interioare de a investi în măsuri de ecologizare și inovare este foarte apreciată de raportoare. Totuși, fondurile disponibile în cadrul acestui regulament sunt destul de limitate ținând seama de costurile necesare pentru modernizarea flotei. De aceea, raportoarea ar dori să încurajeze Comisia Europeană să analizeze, împreună cu sectorul, modul în care fondurile ar pute fi utilizate împreună cu instrumentele financiare ale BEI și fondurile UE existente, cum ar fi Mecanismul pentru Interconectarea Europei, pentru optimizarea mijloacelor financiare dedicate acestui sector.

În plus, raportoarea regretă faptul că nu se face referire la logistica transporturilor de marfă intermodale. În mod clar, căile navigabile interioare au de jucat un rol important în consolidarea unui lanț durabil al transporturilor de marfă în Europa. În ceea ce privește cota deținută de transportul pe căi navigabile, tendința actuală în Europa este, din păcate, de declin. Această tendință trebuie inversată pentru ca Europa să poată răspunde provocărilor pe care le cunoaște sectorul transporturilor: congestionări, impact asupra mediului și nevoi energetice.

În sfârșit, raportoarea consideră că o politică bine structurată, cu obiective realizabile pe termen scurt și mediu ar reprezenta un avantaj pentru un sector cu un potențial important. Fără îndoială, securitatea cadrului juridic constituie o condiție prealabilă pentru atragerea și stimularea investițiilor în acest sector, asigurând în acest fel dezvoltarea durabilă a pieței navigației interioare. Prin urmare, raportoarea invită Comisia să concretizeze programul NAIADES II și să prezinte cât mai rapid acțiuni concrete, care iau în considerare caracteristicile sectorului, bazat în mare parte pe IMM-uri.

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (13.2.2014)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

(COM(2013)0621 – C7‑0265/2013– 2013/0303(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Steinruck

(*)       Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pentru reducerea tonajului și modernizarea flotei din apele interioare europene trebuie adoptate noi măsuri care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale echipajelor și mai ales să îi susțină pe membrii echipajelor care părăsesc acest sector.

Raportoarea salută propunerea adaptării directivei în vederea utilizării celor 35 de milioane EUR din fondul de rezervă. Pentru îmbunătățirea situației sociale și financiare a membrilor echipajelor disponibilizați este necesar să se extindă posibilitățile de utilizare a fondului asupra personalului salariat.

Modernizarea flotei destinate navigației pe apele interioare înseamnă pe de o parte modernizarea tehnică și, pe de altă parte, presupune calificări adecvate și capacitatea de a folosi cele mai moderne tehnici din partea echipajelor care exploatează navele și au un loc de muncă la bordul acestora. De aceea, raportoarea propune o formulare mai clară din punctul de vedere al situației sociale și profesionale a tuturor relațiilor de muncă asociate navigației pe apele interioare.

Pentru a garanta tratamentul egal pentru toate părțile implicate este important, pe lângă măsurile privind societățile de transport pe apele interioare, să se ia și măsuri vizând pensionarea anticipată a membrilor echipajului.

În domeniul navigației pe apele interioare vom asista în viitorul apropiat la o serie de măsuri de modernizare a navelor sub aspectul securității și al impactului asupra mediului. Pentru a nu însoți doar aceste măsuri din punct de vedere tehnic, ci și, mai ales, a pregăti personalul pentru noile exigențe, raportoarea propune extinderea calificărilor profesionale și la acest domeniu.

Pentru toate măsurile prevăzute trebuie să se asigure difuzarea informațiilor referitoare la acestea, pentru ca un număr cât mai mare posibil de societăți și membri ai echipajului să afle despre posibilitățile oferite și să le poată folosi.

În plus, înscrierea în asociații profesionale ale navigatorilor pe ape interioare nu ar trebui să fie rezervată doar operatorilor-proprietari. Noțiunea de operator-proprietar se referă în mod clar exclusiv la întreprinderile care exploatează până la trei nave. Și micile întreprinderi cu mai mult de 3 nave în exploatare ar trebui să fie încurajate să se înscrie.

O consolidare a rolului partenerilor sociali în implementarea regulamentului este o condiție prealabilă importantă pentru ca instrumentele introduse să își atingă scopul. Asociațiile de navigatori afectate și sindicatele personalului navigant cunosc mai bine problematica și nevoile decât alte entități.

Îmbunătățirea condițiilor de muncă ar trebui să cuprinsă și ocrotirea sănătății și securitatea muncii, pentru ca societățile de transport pe ape interioare să aibă capacitatea financiară de a garanta cel mai înalt nivel de protecție a muncii și a sănătății.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În legătură cu modernizarea și reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute măsuri sociale care să îi ajute pe lucrători să părăsească sectorul căilor navigabile interioare sau să se recalifice pentru locuri de muncă în alt sector, dacă doresc acest lucru, împreună cu măsuri pentru încurajarea înființării de grupuri de întreprinderi, pentru îmbunătățirea abilităților operatorilor și pentru promovarea adaptării navelor la progresul tehnic.

(2) În legătură cu modernizarea și reorganizarea flotelor, ar trebui prevăzute măsuri sociale, inclusiv măsuri rapide și de prevenire, care să îi ajute pe lucrători să părăsească sectorul căilor navigabile interioare sau să se recalifice pentru locuri de muncă în alt sector, dacă doresc acest lucru, împreună cu măsuri pentru încurajarea înființării de grupuri de întreprinderi, pentru îmbunătățirea abilităților operatorilor și pentru promovarea adaptării navelor la progresul tehnic.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a se aduce atingere articolului 3 alineatul (5), orice stat membru poate lua măsuri în special pentru:

Fără a se aduce atingere articolului 3 alineatul (5), orice stat membru, împreună cu partenerii sociali, poate lua măsuri în special pentru:

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

facilitarea obținerii unei pensii anticipate sau a transferului spre o altă activitate economică pentru transportatorii pe căi navigabile interioare care părăsesc sectorul,

facilitarea obținerii unei pensii anticipate sau a transferului spre o altă activitate economică pentru transportatorii pe căi navigabile interioare care părăsesc sectorul, printre altele prin difuzarea pe scară largă a informațiilor,

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

organizarea de programe de formare și reconversie profesională pentru membrii echipajelor care părăsesc sectorul,

organizarea de programe de formare și reconversie profesională pentru membrii echipajelor care părăsesc sectorul și furnizarea de informații corespunzătoare cu privire la aceste programe,

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

îmbunătățirea abilităților în sectorul navigației interioare, pentru a proteja dezvoltarea și viitorul profesiei,

– îmbunătățirea abilităților persoanelor implicate, îndeosebi ale personalului salariat și ale întreprinzătorilor, în sectorul navigației interioare, pentru a proteja dezvoltarea și viitorul profesiei în perspectiva modernizărilor inerente și a celor impuse prin legislație;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

încurajarea operatorilor-proprietari privați să se înscrie în asociații comerciale și consolidarea organizațiilor care reprezintă la nivelul Uniunii sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare,

încurajarea operatorilor de transport pe căile navigabile interioare să se înscrie în asociații comerciale și consolidarea organizațiilor care reprezintă la nivelul Uniunii sectorul transporturilor pe căi navigabile interioare,

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 718/1999

Articolul 8 – liniuța 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

încurajarea adaptării navelor la progresul tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a promova siguranța,

încurajarea adaptării navelor la progresul tehnic, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și protecția sănătății și a promova siguranța,

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului din 29 martie 1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

Referințe

COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

8.10.2013

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

EMPL

8.10.2013

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în plen

12.12.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jutta Steinruck

26.11.2013

Examinare în comisie

17.12.2013

22.1.2014

12.2.2014

 

Data adoptării

13.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

PROCEDURĂ

Titlu

Propunere de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al Consiliului din 29 martie 1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare

Referințe

COM(2013)0621 – C7-0265/2013 – 2013/0303(COD)

Data prezentării la PE

10.9.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

8.10.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

8.10.2013

EMPL

8.10.2013

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

18.9.2013

 

 

 

Comisie(i) asociată(e)

       Data anunțului în plen

EMPL

12.12.2013

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Corien Wortmann-Kool

22.10.2013

 

 

 

Examinare în comisie

25.11.2013

17.12.2013

11.2.2014

 

Data adoptării

20.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada

Membri supleanți prezenți la votul final

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Sippel, Robert Sturdy

Data depunerii

24.2.2014